• Sonuç bulunamadı

8.SINIF 3. DENEME Cevap anahtarı için qr kodu okutunuz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "8.SINIF 3. DENEME Cevap anahtarı için qr kodu okutunuz"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

8.SINIF

3. DENEME

Cevap anahtarı için qr kodu okutunuz Adı :

Soyadı :

Doğru Sayısı :

Yanlış Sayısı : PUAN

1. Tolga Öğretmen masa üzerinde görülen malzemeleri sınıfa getirerek öğrencilerine bir etkinlik yaptıracaktır.

Malzemelerden birisini Mete'ye, diğerini ise Fatih'e vermiştir. Mete’nin aldığı malzemeye dolanma hareketi yaptıracağı bilin- mektedir. Mete ve Fatih öğretmenin verdiği malzemeler ile etkinliklerini tamamlamışlardır.

Mete ve Fatih etkinlik sonunda aşağıda verilen sorulara cevap bulmuşlardır.

1. Dünya üzerindeki belirlenen bir noktanın sıcaklığı yıl boyunca neden değişir?

2. Dünya üzerinde farklı yarım kürelerde aynı zaman diliminde aynı mevsimler mi yaşanır?

3. Gölge boyu yıl boyunca neden değişir?

Buna göre Mete ve Fatih’in yaptıkları etkinlik ile ilgili;

I. Öğretmen Mete’ye Dünya modelini, Fatih’e ise ışıklı küreyi vermiştir.

II. Etkinlikte ışıklı küreyi masa üzerinde sabit şekilde konumlandırıp Dünya modelini elips bir yörünge çizecek şekilde ışıklı kürenin etrafında dolandırmalıdırlar ki, verilen soruların tamamına cevap bulabilsinler.

III. Dünya modelini masa üzerine sabit konumlandırıp ışıklı küreyi Güneş’in Dünya’nın etrafında dolandığı gibi dolandırma- lıdırlar ki verilen soruların tamamına cevap bulabilsinler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

(2)

DENEME 3

2. K, L ve M maddelerinin miktarlarındaki değişim grafikte- ki gibidir.

12 22 32 42

K L

M Kütle (g)

Maddeler

Buna göre hangi ifade yanlıştır?

A) K ve L maddeleri tepkimeye girerek M maddesini oluş- turmuşlardır.

B) K maddesinden 10 gram artmıştır.

C) L maddesinin tamamı K maddesinin 10 gramı ile tep- kimeye girerek M maddesini oluşturmuştur.

D) Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu grafik üze- rinde gözlemlenebilir.

3. Şenay, yarısına kadar su dolu kabın tabanına balonu şe- kildeki sabitlemiştir.

Buna göre Şenay, kabın içerisine bir huni yardımıyla yavaş yavaş su eklemeye devam ederse;

I. Su ekledikçe balonun hacmi küçülür.

II. Su ekledikçe balonun hacmi artar.

III. Su ekledikçe kabın tabanında oluşan sıvı basıncı ar- tar.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız III B) I ve III

C) I ve II D) II ve III

4. Uygar çiçek rengi karakterini dikkate alarak bezelyelerle bir çaprazlama yapacaktır. Çaprazlama yapacağı karak- terler farklı genotiplere sahip olacaktır. Fakat çaprazlama sonucu oluşacak karakterlerin hepsi aynı fenotipe sahip olacaktır.

Yukarıda verilen bilgileri kullanarak çaprazlamasını yapan Uygar, hangi seçenekteki çaprazlamayı yap- mıştır?

A) Ss Ss

B) SS ss

C) SS SS

D) Ss ss

5. Şekilde verilen su deposunun yan tarafına depodaki su ile bağlantılı şeffaf bir boru yerleştirilmiştir.

Deponun yan tarafına yerleştirilen boruda 2 m su olduğu bilinmektedir.

Depoda kurulan düzenek hakkında bazı öğrencilerin yo- rumları şu şekildedir.

Şenay: Su deposunda 2 m yükseklikte su vardır.

Ecrin: Depodaki su kullanıldıkça borudaki su seviyesi de azalır.

Mete: Depoda uygulanan düzenek sıvıların basıncı her yöne ve eşit şekilde iletmesi prensibine göre çalışmakta- dır.

Buna göre verilen öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur? (Deponun kapağı açıktır.)

A) Yalnız Şenay B) Şenay ve Ecrin C) Ecrin ve Mete D) Şenay, Ecrin ve Mete

MODEL EĞİTİM YAYINLARIMODEL EĞİTİM YAYINLARI

(3)

DENEME 3

6. Şekilde verilen deney düzeneklerinde kaplarda bulunan aynı yükseklikteki sıvıların farklı noktalarındaki basınç de- ğerleri ölçülmektedir.

? ?

1. kap 2. kap

Düzeneklerle ilgili;

I. Kaplarda aynı sıvılar bulunuyorsa basınç göstergele- ri farklı değerleri gösterir.

II. Kaplarda farklı sıvılar bulunuyorsa, basınç gösterge- leri aynı değerleri gösterebilir.

III. Basınç göstergeleri eşit değerleri gösteriyorsa 1.kap- ta su 2.kapta tuzlu su bulunabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Tuzlu su, sudan daha yoğundur.)

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

7. Hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan Mete ve arkadaşları deniz seviyesine göre 100 m yükseklikte bulunan bir nok- tadan yürüyüşe başlamışlardır. İki gün boyunca belirli nok- talarda konaklayarak 2000 m yüksekliğe kadar çıkmışlar- dır. Fakat Mete ve birkaç arkadaşının bu yükseklikte bur- nu kanamıştır.

Mete ve arkadaşlarının bulundukları yükseklikte bu- runlarının kanaması ile ilgili hangi ifade doğrudur?

A) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır, kan ba- sıncımız fazla gelir ve burnumuz kanar.

B) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır ve ba- sınç değeri az kalan kan vücuttan çıkmak ister.

C) Deniz seviyesindeki açık hava basıncı ile dengelene- meyen kan basıncı yükseklere çıkıldıkça dengelen- meye başlar.

D) Deniz seviyesinde çok düşük olan açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça burnumuzu kanatır.

8. Paletli ambulanslar yaygınlaşıyor. Ülkemizde Doğu Ana- dolu’da kış şartlarının zor geçmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanmaktadır. Bu durum kış şart- larında acil durumlarda köylere ambulansların ulaşımını engellemektedir. Karlı yollarda kara saplanan ambulans- lar büyük bir sorun haline gelmiştir. Bunun için Sağlık Ba- kanlığı paletli ambulans uygulamasına geçmiş ve bu so- run ortadan kalkmıştır.

Buna göre hangi seçenekte verilen uygulama metinde verilen uygulama ile benzerlik gösterir?

A) Kış aylarında odun parçalamak için baltaların ağızla- rının bilenmesi ve odunların daha kolay parçalanma- sı.

B) Buz pateni üzerinde patenin hareket etmeyi kolaylaş- tırması

C) Ördeklerin ayaklarının tavuklara göre perdeli olması D) Futbolcuların giydiği kramponların altında sivri çivile-

rin olması

9. Ülkemizde bulunan Van kedisinin gözlerinin rengi birbi- rinden farklıdır. Bu durumun sebebi Van kedilerinin gen yapılarında meydana gelen bir bozukluktur. Van kedileri tamamen saf başka bir Van kedisi ile çiftleştiğinde yeni doğan yavrularda aynı geni devam ettirir.

Metinde verilen olay ile hangi seçenekte verilen olay benzerlik gösterir?

A) Tırpana balığının kuyruğunda üretilen elektrik saye- sinde düşmana karşı kendisini savunması

B) Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin geniş yapraklı ol- ması

C) Spor yaparak kaslı bir vücuda sahip olan kişinin ço- cuğunun kassız bir vücuda sahip olması

D) Altı parmaklı olan iki akrabanın evlenmesi sonucu do- ğan çocuklarının da altı parmaklı olması

MODEL EĞİTİM YAYINLARIMODEL EĞİTİM YAYINLARI

(4)

DENEME 3

10. K, L ve M yüzeyleri ile X, Y ve Z cisimleri hakkında gra- fikler aşağıda verilmiştir.

Yüzey alanı büyüklüğü (m2)

Yüzeyler

Ağırlık (N)

Cisimler

K L M X Y Z

X cismi L yüzeyine, Z cismi M yüzeyine ve Y cismi de K yüzeyine konulduğunda yüzeyi tamamen kaplamaktadır.

Cisimlerin tamamen kapladıkları yüzeylere ilgili;

I. Verilen cisim ve yüzeylerle elde edilebilecek en büyük basınç değeri elde edilebilir.

II. Verilen yüzey ve cisimlerle elde edilebilecek en küçük basınç değeri elde edilebilir.

III. Verilen bilgilere göre elde edilebilecek basınç değer- leri konusunda yorum yapılamaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

11. K, L, M ve N elementlerine ait grafik aşağıda verilmiştir.

Grup numarası

Elementler

K L M N

L elementinin ısı ve elektriği iyi ilettiği bilinmektedir.

Buna göre elementlerle ilgili;

I. K elementi L elementine göre periyodik tablonun da- ha solunda bulunabilir.

II. M elementi molekül yapılı olabilir.

III. N elementi oda sıcaklığında gaz halinde bulunamaz.

verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III

12. Tabloda X, Y, Z ve T maddelerinin pH değerleri verilmiş- tir.

Madde pH

X 2

Y 5

Z 7

T 12

Buna göre X, Y, Z ve T maddelerinin adları ve sınıf- landırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?X Y Z T

A) Çay

(Asit)

Saf su (Nötr)

Çamaşır suyu (Baz)

Kola (Asit)

B) Kola

(Asit)

Çay (Asit)

Saf su (Nötr)

Çamaşır suyu (Baz)

C) Saf su

(Nötr)

Kola (Asit)

Çamaşır suyu (Baz)

Çay (Asit)

D) Kola

(Asit)

Çay (Asit)

Çamaşır suyu (Baz)

Saf su (Nötr)

13. Eşit miktardaki X, Y, Z ve T maddelerinin ilk sıcaklık de- ğerlerinden son sıcaklık değerlerine ulaşması için alma- ları gereken ısı miktarları tablodaki gibidir.

Madde İlk sıcaklık (OC)

Son sıcaklık (OC)

Verilen ısı (J)

X 20 50 100

Y 10 30 200

Z 40 70 100

T 20 40 300

Verilen bilgilere göre;

I. X ve Z eşit sıcaklık artışına eşit enerji ile ulaştıkları için aynı madde olabilir.

II. Y maddesinin öz ısısı T maddesinin öz ısısından kü- çüktür.

III. Maddelerin öz ısı karşılaştırmaları T>Y>X=Z şeklinde- dir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

MODEL EĞİTİM YAYINLARIMODEL EĞİTİM YAYINLARI

(5)

DENEME 3

14. Ülkemizin 2013-2015 yılları arasındaki kimya endüstrisi alanında ithalat ve ihracat durumunu gösteren grafik aşa- ğıda verilmiştir.

Milyar dolar İthalat İhracat

Yıllar

2013 2014 2015

Grafik incelendiğinde kimya endüstrisi alanında dışa ba- ğımlı bir ülke olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

Bu durumu tersine çevirmek için;

I. Ülkemizde Araştırma-Geliştirme ( ARGE ) çalışmala- rına önem verilmelidir.

II. Ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirmeye ve üret- meye özen gösterilmelidir.

III. Kimya endüstrisi alanında faaliyet gösterecek meslek dallarının üniversitelerde açılacak bölümleri devlet ta- rafından desteklenmelidir.

verilenlerden hangilerinin yapılması gerekir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

15. Günümüzde farklı alanlarda biyoteknolojik çalışma- lar yapılmaktadır.

I. Ateş böceklerinin ışık saçmasını sağlayan genin, tü- tün bitkisine aktarılması ile tütün bitkisinin ışık saç- masının sağlanması.

II. Dil balığından alınan genin, somon balığına aktarılma- sı ile somon balığının soğuk havalarda yaşamasının sağlanması.

III. Sazan balığının hızlı büyümesini sağlayan genin ala- balığa aktarılması ile alabalığın daha hızlı büyümesi- nin sağlanması.

Yapılan çalışmalardan hangileri biyoteknoloji çalış- malarına örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

16. Mete ve Fatih tek yumurta ikizleridir. Yani Mete ve Fatih aynı genetik yapıya sahiptirler. Yıllar sonra üniversite eği- timleri için farklı şehirlerde yaşamaya başlayan ikizler bir- birlerini uzun zaman görmezler. Bu süreç sonunda Fa- tih’in boyu daha çok uzamışken Mete Fatih’e göre daha çok kilo almıştır.

Aynı DNA’ya sahip olmalarına rağmen Mete ve Fa- tih’te gözlemlenen dış görünüş değişiklikleri ile ilgili hangi seçenekte verilen ifade doğrudur?

A) Aynı DNA’ya sahip olsalar da, gen yapılarında mey- dana gelen değişiklikler fiziksel görünüşlerini değiş- tirir.

B) Aynı DNA’ya sahip olsalar da, çevresel faktörler dış görünüşlerinde değişiklikler meydana getirmiştir.

C) Aynı DNA’ya sahip olsalar da, çevresel faktörler gen yapılarında değişiklikler meydana getirmiştir.

D) Aynı DNA’ya sahip olsalar da, yaşadıkları farklı çev- relerde mutasyona uğramışlardır.

17. Periyodik tablo elementlerin sınıflandırıldığı bir tablodur.

Periyodik tabloda sütunlara grup, yatay sıralara ise peri- yot denir. Elementler benzer kimyasal özelliklerine ve ar- tan atom numaralarına göre dizilmişlerdir. Aşağıda peri- yodik tablo üzerinde bazı bölümler farklı renklerle boyan- mıştır.

Periyodik Tablo

Buna göre;

I. Mavi ile boyanmış elementler aynı grupta bulunurlar ve benzer kimyasal özellik gösterirler.

II. Yeşil ile boyanmış elementler aynı element sınıfında yer alırlar.

III. Kırmızı ve sarı ile boyanmış elementler tel ve levha haline getirilebilirler.

verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

MODEL EĞİTİM YAYINLARIMODEL EĞİTİM YAYINLARI

(6)

DENEME 3

18. Aşağıdaki şekillerde birinci durumda anahtar kilidi açmış- tır. İkinci durumda ise anahtar kilidi açmamıştır. Çünkü anahtar kilide uyumsuzdur.

2. durum1. durum

Birinci durumda anahtar kilit uyumu ile mutasyon ve mu- tasyon örneği uyumu birbirine benzetilmiştir. Örneğin anahtar yerine mutasyon kilit yerine kanser yazıldığında anahtar kilidi açmaktadır.

Buna göre ikinci durumda anahtar ve kilit üzerine han- gi seçenekte verilen kavramlar yazılabilir?

A) Adaptasyon – dört boynuzlu hayvanlar B) Modifikasyon – kaslı insanlar

C) Mutasyon- down sendromu

D) Adaptasyon- kaktüsün diken yaprakları

19. Demirin geri dönüşümünü anlatan görseller aşağıda ve- rilmiştir.

Eritilen demirler kalıplara dökülerek yeniden kullanılabilir hale getirilir. Fakat zaman geçtikçe oksijenle temas eden demir paslanır ve kullanılamaz hale gelir.

Demirin uğradığı değişimler konusunda hangi seçe- nekte verilen ifade yanlıştır?

A) Demirin oksijenle temas etmesi ile sadece fiziksel gö- rünüşü değişir.

B) Demirin geri dönüşüm sürecinde eritilmesi bir hal de- ğişimidir ve fiziksel değişime örnektir.

C) Demir hem fiziksel hem de kimyasal değişime uğra- yabilir.

D) Paslanmış demir demirden farklı bir bileşiktir.

20. P, R, S ve T ortamlarının sıcaklık değerlerini gösteren gra- fik aşağıda verilmiştir.

Sıcaklık (OC)

P R S T Ortam

Grafiğe göre yalnız bu ortamlar düşünülerek;

I. Bulut oluşma ihtimali en yüksek olan ortam P ortamı- dır.

II. Ortamlar arasına konulacak rüzgar gülünün en hızlı şekilde dönmesi için P ve R ortamları yan yana geti- rilmelidir.

III. S ve T ortamlarının sıcaklık değerlerinin aynı olması ortamlar arasında oluşacak rüzgarın kuvvetli olaca- ğını gösterir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

MODEL EĞİTİM YAYINLARIMODEL EĞİTİM YAYINLARI

Referanslar

Benzer Belgeler

Parçanın ilk cümlesinde A se- çeneğine , son cümleden B seçe- neğine , “karar vermek zorunda kal- mazlar.” cümlesinden C seçeneğine , “hayvanlar canlı kalma

% adsorpsiyon ile etkileşimini veren Box-Behnken tasarımı 3D cevap yüzey grafiği ... 139 Şekil 8.29 Aspir küspesi numunesine ait farklı pH, biosorbent miktarı ve temas

Bu yeni hukuk rejimi, ayırım gözetmeme ve sabit para mübadelesi kuru gibi ekonomik ilkelerle, söz konusu değişim mekanizması üzerindeki hükümet kontrollerinden ve

Yazar bu bölümün sonunda önce inceledi~i çanak-çömle~in genel bir de~erlendirmesini yapm~~, daha sonra da bu de~erlendirmede tart~~t~~~~ verilerle söz konusu çanak-çömle~in kuzey

1908 yı­ lından itibaren Halide Salih İmzasıyla yazmağa başlayan yazar Salih Ze­ kiden ayrılınca İmzasını Halide E- dip olarak değiştirdi. Akşam,

Sosyal güvenlik reformu kapsamında 20 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Türk sosyal sigorta rejiminin temel kurumları olan SSK

Tüketicilerin spor merkezi seçiminde, pazarlama karması elemanları ile ilgili faktörlerin, katılımcıların gelir durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına

Kendine özel bir yasası ve henüz bakir durumda olan pazarı ile birlikte az sayıdaki ufak çaplı sigorta şirketleri ile yabancı sermaye yatırımları için ideal bir

(1330 d/d ve 2,1 mm hatve için) Şekil 2' de görüleceği üzere 4 sıra sayısından büyük sıralarda panjurlu kanat tipi ile elde edilen ısıl kapasite kaburgalı kanat tipine

[r]

 Erken veya geç başlangıçlı IUGR var ise umbilikal arter, CPR, duktus venosus ve fetal iyilik hali testlerine göre yaklaşım 34-37 gebelik haftası doğum kararı

6 Şüpheli kronik asfiksi >36 – 37 hf veya <36hf ve fetal pulmoner matürite testi pozitif ise doğum düşünülebilir; <36 hf pulmoner matürite testi negatif ise 4-6 sa

Parça dikkatli okunduğunda “in- san ömründe gençliğin ne zaman sona erip yaşlılığın ne zaman baş- ladığını kesin olarak açığa vuracak bir yaş

Bireylerin tedavi öncesi ve tedavi sonrası protezli tarafa ağırlık aktarması (PAA) “LASAR Posture” cihazıyla, denge ve fonksiyonel mobilitesi “Berg Denge

Servikal bölgeye uygulanacak servikal stabilizasyon egzersizileri ve paravertebral kaslara uygulanan lokal vibrasyon uygulamalarının, kas performansı, propriyosepsiyon

Hipotez 2: Asemptomatik ve subakromiyal sıkışma sendromu olan bireylerde farklı skapular retraksiyon egzersizleri sırasında trapezius kası üst, orta ve alt parça kas

Push-up, Statik Plank ve Tek Ayak Squat kas endurans testlerinden elde edilen verilerin, sezon öncesi ve sonrası eğitim grubunda kontrol grubuna göre

Total diz protezi cerrahisi sonrası erken dönemde verilen gövde stabilizasyon egzersizlerinin etkinliğinin araştırıldığı bu çalışmada, standart ev egzersiz programı ile

Çalışmamızda spastik hemiparetik SP’li çocuklarda sanal gerçeklik temelli fonksiyonel squat ve pliometrik egzersizler ile kombine edilmiş 12 haftalık ilerleyici

Observation of the acute effects of six various interventions, including, active repetitive movement, passive repetitive movement, manual mobilization and joint play,

Evde yaşayan düşmemiş olan yaşlıların KFPB denge puanı, KFPB yürüme puanı ve KFPB toplam puanı, düşme sayısı 1 kez olanların ve düşme sayısı 2 veya daha fazla

Sonuç olarak, “performans düzeyleri ve yaşam kalitelerine göre ampute futbolcular ile sedanter amputeler arasında fark yoktur” şeklinde kurulan