• Sonuç bulunamadı

Üst ve alt 1. premolar diş

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Üst ve alt 1. premolar diş"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üst ve alt 1. premolar diş

Dr Mert OCAK

Öğretim Görevlisi

(2)

Çoğunlukla iki kök ve iki pulpa kanalı vardır.

Tek kök varsa da yine iki pulpa kanalı Vardır.

Bukkal cusp lingual cusptan 1 mm daha uzundur.

Cusplar arası uzaklık 6 mm’dir

Üst 1. Premolar Diş

(3)

- Anterior dişler gibi dört loptan gelişirler.

- Kron ve kökleri üst kaninlerden kısa, kök boyları molarlarınkine eşittir.

- Marjinal sırtlar okluzal yüzeyin bir parçası olarak horizontal düzlemde yer alır (Kesici ve kanin dişlerde vertikal konumdadır).

- Kron ve kökün lingual yüzeyleri bukkal yüzeyden daha dardır.

- Proksimalden bakıldığından bukkal ve lingual kontur kretleri anterior dişlere göre daha okluzal düzeydedir.

- Bukkal cusp lingual cusptan genellikle 1 mm

daha uzundur.

(4)

-Cusplar arası uzaklık 6 mm’dir.

- Kron boyu kanin dişin kronundan 1.5 – 2 mm daha kısadır.

- Bukkolingual boyut Meziodistal boyut

- Bukkal cuspın mezial eğimi distal eğiminden daha uzundur.

- Bukkalden bakıldığında paralel kenarlardan kısa olanı servikalde yer alan yamuş şeklindedir.

- Mezial temas alanı orta üçlü ortasının biraz oklüzalindedir.

- Distal temas alanı daha oklüzaldedir.

(5)

- Cusp tepesi kron uzun ekseninin distalindedir.

- Bukkalden bakıldığında mezial sınır içbükey, distal sınır düzdür.

- Mezial temas alanının hemen servikalinde mezial yüzeyin ortasında servikale doğru devam eden çöküntü “kanin fossa” olarak adlandırılır. İkinci premolarda bu yoktur.

- Lingual cusp bukkal cuspa göre meziodistal olarak daha dardır.

- Lingual cusp tepesi lingual kökün lingual sınırı

üzerindedir.

(6)

Mesial marjinal sırtın minesinde mesial marjinal gelişimsel oluk vardır.

Bu oluk kökün mezial yüzeyindeki gelişimsel çöküntü ile ayn hizadadır;

fakat onunla birleşik değildir.

Bukkal kontur kreti orta ve servikal üçlü birleşiminde, ingual kontur kreti orta üçlü ortasındadır.

Bukkal cusp tepesi bukkal kök eksen üzerindedir.

Distal marjinal sırt mesial marjinal sırta göre çok az daha servikal düzeydedir.

Mesial temas noktası bukkal ve orta üçlülerin birleşim yeri yakınıdadır.

Oklüzalden bakıldığında kabaca altıngene benzer.

Distal temas noktası daha bukkaldedir.

Bukkal sırtın kreti, lingual sırtın kretinden daha distaldedir.

(7)

- Bukkal kretten mezial krete olan uzaklık, bukkal kretten distal krete olan uzaklıktan daha uzundur.

- Mesial kretten lingual krete olan uzaklık, distal kretten lingual krete olan uzaklıktan oldukça kısadır.

- Kron bukkalde linguale göre daha geniştir.

- Kronun bukkolingual boyutu mesiodistal boyutundan belirgin olarak daha büyüktür.

- Çoğunlukla iki kök ve iki pulpa kanalına sahiptir.

- Tek köklü olduğu durumlarda yine de iki pulpa kanalı vardır.

- Nadiren ikisi bukkalde biri lingualde olmak üzere üç kökü olabiir.

- Kapanişta alt çenede birinci ve ikinci premolar dişler ile temasa gelir.

(8)

- Okluzal yüzey kare, ara yüz ise linguale doğru bükülmüş rhomboid şeklindedir.

- Belirgin bir mesiolingual gelişimsel oluğu vardır.

- Santral oluğu olmayan belirgin bir transvers sırtı vardır.

- Mesial marjinal sırt, distaldekine kıyasla daha kısa ve daha az belirgindir.

- İki tüberkülü vardır: Bukkal (fonksiyonel), lingual (fonksiyonel değil).

- Bukkal tüberkül lingual tüberküle göre daha büyüktür (okluzal yüzün 2/3’lük ksımını kapsar).

- Kök fasiyolingual yönde daha geniştir ve bazen proksimal içbükeylikleri bulunur.

- Kapanışta üst kanin ve üst birinci premolar ile temas eder.

Alt 1. Premolar Diş

Referanslar

Benzer Belgeler

This formation is rarely seen in the oral cavity and buccal mucosa and can be mixed with benign and malignant mucosal lesions.. Histopathological evaluation of the biopsy taken from

31 cerrahi ve ortodonti işbirliği gerektiren gömülü diş vakalarındaki iki başlıca sorun olan tedavi süresini kısaltmak ve estetik bir tedavi sağlamak amacı ile

Üst Ekstremitede Distal İskemiye Neden Olan Arteriovenöz Fistül: Bir Olgu.. Melike Elif Teker*,

Biz 6 olguda uyguladığımız distal bazlı fasyosubkutan flebi; vasküler yön den güvenilirlik, donör alan morbiditesi, diseksiyon ve adaptasyon kolaylığı ve

Haritacılıkta kullanılan koordinat sisteminde sağa ve sola giden eksen Y ile gösterilir ve ordinat ekseni ismini alır.. Yukarı ve aşağı giden eksen X ile gösterilir ve

- Proksimalden bakıldığından bukkal ve lingual kontur kretleri anterior dişlere göre daha okluzal düzeydedir.. - Bukkal cuspın mesial eğimi distal eğimden kısadır (Üst

- Distal marjinal sırt mesial marjinal sırttan daha kısadır ve daha fazla servikal girinti yapar.. - Servikal çizgi bukkalden linguale hemen hemen düz

• Alt kret çok rezorbe ise, dişler alt krete daha yakın dizilir, yani okluzyon düzlemi alt krete yaklaştırılır.. • Bu suretle kret üzerine gelen tork kuvveti azaltılmış