• Sonuç bulunamadı

Parsel Editörü İşlemler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Parsel Editörü İşlemler"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Parsel Editörü İşlemler

Parsel Editörü İşlemleri

Adlandır

Numara Ver

Parsel editörü üzerinden doğrudan erişilebilir işlemlerdir.

Parsel numaralarının başlangıcına herhangi bir değer eklemek veya çıkarmak için kullanılır.

Bu işlem, editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi Netcad süzgeç yapısı kullanılarak seçilen parsellere de yapılabilir.

Örneğin editörde bulunan parsellerin başlarına “K” eklenerek bunların kadastro parseli olması sağlanabilir ya da başında "K" bulunan parsellerin başından "K"

harfinin çıkarılması sağlanabilir.

Bul Değiştir modu;"Bul" satırına girilen parsel numarasını "Değiştir" satırına girilen değere getirecektir.

Örneğin editörde bulunan parsel numaralarında 266 değeri 101 olarak değiştirilecektir.

(266/1 --> 101/1)

Ada parsel ayraç değerleri örneğin ( / ) işareti ( _ ) olarak değiştirilebilir.

(266/1 --> 266_1)

Parsellere sıralı olarak yeniden numara vermek için kullanılır. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç (?) yapısı kullanılarak seçilen parsellere yapılabilir. İşlem, verilen bir numaradan başlar ve seri olarak parselleri numaralandırır.

(2)

Dengele

Süzgeç: Netcad süzgeç yapısına uygun olarak parsellerin seçilmesini sağlar. (?) Başlangıç numarası: Numaralandırılacak parsellerin başlangıç numarasıdır.

İşlem Açıklama

Adalar Dengelenecek olan parsellerin adaları buraya girilir. Birden fazla ada yazılabilir ve parselleri dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı (?) kullanılarak ada seçimi yapılabilir.

Düzenle nen Parseller

Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı bölümdür. Alan farklarının dağıtılacağı parseller yazılır.

Alanlar Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.

Tecviz Formülü

Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.

Baz Alanlar

Dengeleme işleminin tapu alanlarının ya da koordinatlardan hesaplanan alanların baz alınarak yapılmasını sağlar.

Dağıtım Yöntemi

Dengeleme sonucu oluşan alan farklarının ada içindeki büyüklüklerine göre parsellere dağıtım yöntemi belirlenir. Eşit Dağıt yöntemi seçilirse bütün parsellere düzeltme getirilir. Bazı durumlarda büyük alana ya da küçük alana verilmesi sağlanabilir.

Ölçek Dengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir.

Çıktı Oluşacak dengeleme raporunun içeriğini belirler. (Özet Çıktı, Koordine Özetli Çıktı, Dağıtıma Veri Nakli)

Tecviz Dışı Alanlar Dengele nsin

Bu ikon seçili olduğunda dengeleme işleminde tecviz oranına bakılmaz ve bütün parseller için dengeleme yapılır.

B Alanları Dengele nmesin

Bu fonksiyon genelde kamulaştırma projelerinde kullanılır. Kamulaştırma alanına düzeltme getirmez. Kamulaştırma alanının tapu alanını hesap alanı olarak varsayar.

(3)

İfraz Tevhid Dengele

Parselleri ada alanları bazında dengeleyen işlemdir.

Dengeleme raporu her ada için ayrı ayrı oluşacaktır. İşlem sonunda parsellerin tapu alanları oluşacak ya da güncellenecektir.

Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlemdir. Genelde Tapu Alanı (Tapuda kayıtlı olan) ile Hesap Alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir. İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir.

(4)

Sırala

Dengelenecek olan adalar buraya girilir ya da [... ] butonu ile ekrandan seçilirler.

Birden fazla ada yazılabilir ve dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı ) kullanılarak (?

ada seçimi yapılabilir.

Ada ile parseller arasında Dengelemeye girecek olan parseller burada yer alır.

oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtılır. Parsel seçimi için Netcad süzgeç kuralları (?) uygulanabilir.

Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlerin sonucunda oluşacak yeni parsellerin numarası buraya yazılabilir.

Dengelemeye girmeyecek olan parseller burada belirtilir. Birden fazla parsel girilebilir. Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlere giren parseller yeni parsel numarası alacağından dengelemeye katılmazlar.

Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.

Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.

Dengeleme işleminin tapu alanları ya da koordinatlardan hesaplanan alanlar değerlerinin baz alınarak yapılmasını sağlar.

Dengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. Ölçek arttıkça tecviz değeri de artar.

Dengeleme raporlarının çeşididir. “Özet rapor” ve “koordine özetli rapor alınır.

İstenildiğinde dosya/excele gönder işlemi ile excel formatına çevrilebilir.Ayrıca dağıtıma veri nakli de yapılabilir.

İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir.

(5)

Yaz

Parsellerin isimlerine göre artan ya da azalan yönde sıralama yapar.

Numerik (sayısal) ve alfanumerik (harf) olarak çalışır.

Numerik (sayısal) ve alfanumerik (harf) olarak çalışır.

Parsel editöründe "Parsel No" kolonuna tıklanarak da aynı işlem yapılabilir.

Parsel editöründe yer alan parsellere ait rapor alınır. Editörde bulunan bütün parseller için alınabileceği gibi Netcad süzgeç yapısına (?) uygun olarak parsel seçimi yapılarak da rapor alınabilir. Ayrıca dosya/excele gönder işlemi ile Excel formatına çevrilebilir.

(6)

Seçenek Açıklama

Yazılacak Alanlar

Raporu alınacak olan parseller filtrelenir.

Netcad süzgeç kuralları (?) kullanılabilir.

Çıktı Tipi Özet Alan, cepheli alan, koordine özetli alan ve koordine özetli 2. projeksiyonlu alan şeklinde sonuçlar alınır.

Tecviz Durumu

Sadece özet alan çıktıları için tecviz durumu da rapora çıkar.

Tapu Alanları Yaz

Raporlarda tapu alanı değerlerinin de çıkması sağlanır.

Alanlar Sıralansın

Raporlarda, alanların isimlerine göre sıralı gelmesi sağlanır.İşaretli değilse rastgele sıralanır.

Noktalar Sıralansın

Parsellerin bağlı olduğu noktaların isimlerine göre sıralı çıkması sağlanır. Bu fonksiyon işaretli değilse saat ibresi, yönünde parsel köşe numaraları çıkacaktır.

Rapor Sonucu

Rapor sonuçları text editöründe görüntülenir ya da ekrana yapıştırılır.

(7)

Sakla

Ara

Parsel editöründe yapılan bir değişikliği aynı zamanda ekranda da günceller. Örneğin bir parselin tapu alanı editörden değiştirildiğinde bunun güncellenmesi için

“Sakla” butonuna basmak gerekir.

Yapılan değişiklikler parsel editöründen “Tamam” ile çıkıldıktan sonra da yapılır. Fakat bu işlemin amacı editörden çıkmadan değişiklikleri güncellemektir.

Editör içinde parsel aramak ve bulmak için kullanılır. Editör üzerinde parsel bulunduğunda satır maviye boyanacak, grafik ekranda bulunduğunda ise kırmızı çerçeve çizilecektir.

İstenilen parsel numarası yazılıp Enter tuşuna basıldığında hem parsel editörü üzerinde hem de grafik ekranda parsele ulaşılabilecektir.

(8)

Süzgeç

İstenilen parsel ya da parsel aralıkları süzgeç yapısına uygun olarak editörde işaretlenip görünebilir. Netcad süzgeç kuralları

uygulanabilir.

(?)

Süzgece uygun olan noktaların dışında kalanlar kırmızı renkli olarak işaretlenirler.

(9)

Referanslar

Benzer Belgeler

*Küre içinde alınan, değişmeyen noktaya merkez, merkez ile küre yüzeyi üzerinde alınan noktaları birleştiren doğru parçasına da kürenin yarıçapı

Bergama Cumhuriyet Savc ılığı'ndan alanda bulunan eylemcilere müdahale için izin alan jandarma eylemcilere Allianoi Giri şim Grubu üyesi Akın Yasa'nın aracılığı ile

Çok ciltli eserlerde kataloglanan cildin numarası, tüm ciltler bir aradaysa takım ISBN i kayıt edilir.. NOT: ISBN arasında tire-boşluk

Nitelenen eser, başka bir eser veya materyalle (Örneğin, iki kitap birlikte yayınlanarak veya ciltlenerek tek fiziksel varlık halinde. yayınlanmış onlara ilişkin

Eserin niteliği nitelemenin önceki bölümlerinde belirtilememiş ise, eserin nitelik, kapsam veya sanata yönelik biçimini gösteren bir not

İmar Yasası, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, Plansız Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği ve TKGM Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a uygun olarak

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.. Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90°

Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bibliyometrik bir araştırma. (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu - Proje No: