• Sonuç bulunamadı

GERÇEK YÜZEYLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GERÇEK YÜZEYLER"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GERÇEK YÜZEYLER

Parçacık bir geometrik şekilli, örneğin küre şeklinde olduğu varsayılsın. Yüzey alanı 4r2 formülünden kolaylıkla hesaplanır. Aslında güçlü bir mikroskop ile incelendiğinde, parçacık yüzeyi boşluk, gözenek, yarık ve diğer yüzey düzensizliklerinden meydana geldiği görülür. İşte bu yüzey düzensizlikleri gerçek yüzey alanını verir ve buna karşılık gelen geometrik alandan (örneğin pürüzsüz küre) çok daha büyüktür.

Boyut dağılımlarından yüzey alanı

Parçacıkların büyük bir kısmı düzensiz bir şekle sahiptirler. Birçok durumda parçacık boyut ölçümleri eşdeğer küresel çapa dayandırılır. Böylece kürenin alanından parçacık yüzey alanı hesaplanır. Hesaplanan yüzey alanı gözenekleri ve yüzey pürüzlülüklerini içermez, dolayısıyla hesaplanan yüzey alanı tamamen pürüzsüz parçacıklar içindir. Yani gerçek yüzey alanı değildir.

Gözenekli katı Parçacıkların Yüzey Alanı

Gözenekli katı parçacıkların toplam yüzey alanı hem iç ve hem de dış yüzey alanlarının toplamından meydana gelmiştir.

Dış yüzey alanı parçacık pürüzlülüğünü de dikkate alarak, parçacık boyutu ve şekli gibi parçacık geometrisi tarafından belirlenir. Aslında atmosferle temas halindeki görülebilir (mikroskop vb) yüzey olarak da tanımlanabilir.

İç yüzey alanı ise gözenek, yarık ve çatlakların yüzey alanını kapsar. Stoplam = Sdış + Siç (m2/g)

Toplam yüzey alanı gaz adsorpsiyonu yöntemiyle belirlenir. Bir katı yüzeyine adsorplanan gazın hacmi, basıncın fonksiyonudur. Sabit sıcaklıkta;

V = f (P)T veya V = f (P/Po)T şeklinde normalize edilir (Po: gazın doygunluk basıncı)

Sabit sıcaklıkta V’ye karşı P (veya P/Po) grafiği, gaz-katı arayüzeyinin adsorpsiyon izotermini gösterir. Şekil 3’de gaz adsorpsiyon desorpsiyon izotermi örnek olarak verilmiştir.

(2)

Şekil 3. Gözenekli bir katıya azot adsorpsiyonu ve desorpsiyonu (izotermler)

Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon

Adsorpsiyon prosesleri genellikle iki kategoriye ayrılırlar: kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon. Kimyasal adsorpsiyon aynı zamanda tersinmez (geri dönüşümsüz) bir süreçtir. Kimyasal adsorpsiyon, kemisorpsiyon olarak da bilinir ve tek tabaka ile sınırlanır ve çoğu durumlarda yüzeye kimyasal olarak bağlanır. Kimyasal adsorpsiyonda adsorpsiyon ısısı yüksek ve genellikle kimyasal bağların değerine ulaşır. Kimyasal adsorpsiyonda adsorplanmış moleküller, oluşan kimyasal bağdan dolayı bir konumdan başka bir konuma göç edemezler.

Fiziksel adsorpsiyonda ise adsorpsiyon sırasında adsorpsiyon ısısı düşük ve yapısal değişiklik ya hiç yok veya çok azdır ve dengeye hızlı bir şekilde ulaşılır. Bundan dolayı yüzeydeki adsorplanan gazın tabaka sayısı birden fazla olabilir. Böylece gözenekler, gözenek hacimlerini ölçmek için adsorplanan gaz ile doldurulabilirler. Yüksek sıcaklıkta fiziksel adsorpsiyon gerçekleşmez (veya çok az). Küçük gözeneklere gazın adsorpsiyonla yayınımı adsorpsiyon hızını sınırlayabilir.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

V

olu

me

(S

TP)

cc/

g

Relative pressure, P/Po

Adsorption

Desorption

(3)

Fiziksel adsorpsiyon tamamen tersinirdir (geri önüşümlüdür), ve bu durumda hem adsorpsiyon ve hem de desorpsiyon prosesi önemli olmaktadır. Fiziksel olarak adsorplanmış gaz moleküllerinden gözenekli katının toplam yüzey alanı hesaplanabilir.

Çok tabakalar (Multi layers)

Bir tabakada adsorplanmış moleküller sadece katı ile değil aynı zamanda tabakadaki diğer komşu moleküllerle de etkileşirler. Eğer yüzeyi örtme fraksiyonu küçükse bu etki ihmal edilebilir, çünkü adsorplanmış moleküller birbirinden oldukça uzaktadır, fakat tek tabaka gittikçe çok kalabalık oluyorsa etkileşim gittikçe önemli hale gelir. Tek tabakanın yoğun bir şekilde kaplanması sonucu, bu tabaka katı yüzeyinin bir uzantısı gibi davranır. Gaz fazındaki diğer moleküller yüzeye yukarıda belirtildiği gibi daha kuvvetle çekilir. Yüksek bağıl basınçta, adsorplanan tabakanın kalınlığı birkaç molekül kalınlığa ulaşır ve bu çoktabaka olarak adlandırılır (Şekil 4).

Referanslar

Benzer Belgeler

Sentezlenen kriyojellerin karakterizasyonu şişme, makrogözeneklilik ve akış hızı denemeleri ve FTIR, SEM, yüzey alanı ve elementel analiz ölçümleri yapılarak

Plazma ile nitrürasyon işlemi sonucu oluşan beyaz tabakanın (Fe 4 N, Fe 2-3 N) dubleks yüzey işleminin adezyonu azalttığı hemen hemen bütün araştırmacılar tarafından

Yöntem; Brunauer, Emmett ve Teller (BET) Modeli olarak bilinir, esası Langmuir’in tek tabaka teorisinin çok tabakaya genişletilmesine dayanır.. BET Eşitliğinden

Bunun için toprakaltı drenaj yönteminde hem açık derin drenaj sistemleri hem de kapalı (borulu) drenaj sistemleri kullanılmaktadır... Açık Drenaj

Konsantrasyon zamanı hesaplandıktan sonra, konsantrasyon zamanı yağış süresi olarak kabul edilerek istenilen tekerrür süresine bağlı olarak Mc Math yönteminde

olamayacağı büyük ve derin çöküntüler ile drenaj önlemlerinin alınmasına uygun olmayacak kadar küçük ve dağınık çöküntü alanlarının bulunduğu

Eğimin azalmasından dolayı oluşan birikme, dik eğimli sahalardan ova yüzeyine açılan akarsuların özellikle sellerin yayıldıkları sahalar ile akarsuların göl ve

Bazen de seninle son telefon konuşmamızı hatırlayıp, sana layık olabilmek için var gücümle çalışıyorum. Biliyorum ki seni hayatta en üzecek şey beni kuvvetsiz