HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA

Download (0)

Full text

(1)

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterlik Büro İşleri Müdürlüğü 06100 Sıhhiye/Ankara Tel:(0312) 305 10 06 Fax:(0312) 305 26 53 E-Posta:buroisl@hacettepe.edu.tr

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA

SENATO KARARLARI

OTURUM TARİHİ OTURUM SAYISI KARAR SAYISI

30.09.2020 27 2020 – 310

“HacettepeÜniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar”da ekte belirtilen değişikliklerin kabulüne karar verildi.

Prof. Dr. Murat YURDAKÖK

Senato Üyesi

Prof. Dr. Meltem YILMAZ Senato Üyesi

Prof. Dr. Ayhan YILMAZ Senato Üyesi

Prof. Pelin YILDIZ Senato Üyesi

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Senato Üyesi

Prof. Dr. Fatma Gül YAZICIOĞLU

Senato Üyesi

Prof. Dr. Serhat ÜNAL Senato Üyesi

Prof. Dr. Selma ŞAHİN Senato Üyesi

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden b4ae669e-2290-4281-963f-b54dd943f017 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

(2)

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterlik Büro İşleri Müdürlüğü 06100 Sıhhiye/Ankara Tel:(0312) 305 10 06 Fax:(0312) 305 26 53 E-Posta:buroisl@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Hatice Serap SİVRİ

Senato Üyesi

Prof. Dr. Ebru SEZER Senato Üyesi

Prof.Dr. Fatma Gülhan SAMUR

Senato Üyesi

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Senato Üyesi Prof. Dr. Ü.Şevkat

BAHAR ÖZVARIŞ Senato Üyesi

Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL

Senato Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZBAY Senato Üyesi

Prof. Dr. Diclehan ORHAN Senato Üyesi Prof. Dr. Yunus KOÇ

Senato Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Senato Üyesi

Prof. Dr. Rauf KARASU Senato Üyesi

Prof. Dr. Sunay İL Senato Üyesi

Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN Senato Üyesi

Prof. Dr. Selahattin GELBAL Senato Üyesi

Prof. Dr. A. Banu ERGÖÇMEN

Senato Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Alper ERGİN

Senato Üyesi Prof. Dr. Oya Nuran

EMİROĞLU Senato Üyesi

Prof. Dr. Bülent ELİBOL Senato Üyesi

Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ Senato Üyesi

Prof. Ayşe Binnur EKBER Senato Üyesi Prof. Dr. Tülin DÜGER

Senato Üyesi

Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN Senato Üyesi

Prof. Dr. Ali Haydar DEMİREL Senato Üyesi

Prof. Dr. Zafer Cavit ÇEHRELİ Senato Üyesi Prof. Dr. Feriha

ÇAĞLAYAN Senato Üyesi

Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU

Senato Üyesi

Prof. Dr. Ferruh Mutlu BİNARK Senato Üyesi

Prof. Dr. Adil BİNAL Senato Üyesi

Prof. Dr. Terken BAYDAR Senato Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN

Senato Üyesi

Prof. Dr. Arif ALTUN Senato Üyesi

Prof. Dr. Bülent ALTUN Senato Üyesi Doç. Dr. Mehmet

ALTINÖZ Senato Üyesi

Prof. Dr. Ahmet SERPER Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Derya KARAKOÇ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Vural GÖKMEN Rektör Yardımcısı

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden b4ae669e-2290-4281-963f-b54dd943f017 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

(3)

Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterlik Büro İşleri Müdürlüğü 06100 Sıhhiye/Ankara Tel:(0312) 305 10 06 Fax:(0312) 305 26 53 E-Posta:buroisl@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

Rektör

Evrakın elektronik imzalı suretine https://belgedogrulama.hacettepe.edu.tr adresinden b4ae669e-2290-4281-963f-b54dd943f017 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

(4)

1

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

Amaç

Madde 1- Bu usul ve esasların amacı; Üniversitemiz öğretim üyelerinin diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerde uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen;

Anabilim veya Anasanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, anabilim veya anasanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

Bölüm Kurulu: Tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan, birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim Kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini,

Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

Usul ve Esaslar: Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar,

(5)

2 Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilme Esasları Madde 5-

1) Görevlendirilecek öğretim üyesi Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmamakla yükümlüdür.

2) İlgili dönemlerde Üniversitemiz birimleri tarafından Anabilim dalından talep edilen servis dersleri karşılanmış olmalıdır.

3) Öğretim üyeleri başka bir yükseköğretim kurumunda bir yarı yıl/yıl için görevlendirilir.

4) Bir öğretim üyesi aynı dönem içinde yalnız bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilir.

5) Görevlendirme talep eden öğretim üyesi; görevlendirme talep edilen yarı yıl/yıl içinde Üniversitemizde en az iki önlisans/lisans dersi veya en az iki yüksek lisans/doktora/uzmanlık dersi veya bir önlisans/lisans ve 1 yüksek lisans/doktora/uzmanlık dersi vermekle yükümlüdür.

6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/c maddesi kapsamındaki görevlendirmeler hariç olmak üzere görevlendirilecek öğretim üyesi Üniversitemiz birimlerinde Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Dekan ve Yardımcısı, Yüksekokul Müdür ve Yardımcısı, Enstitü Müdür ve Yardımcısı, Konservatuar Müdür ve Yardımcısı, Meslek Yüksek Okulu Müdür ve Yardımcısı, Bölüm Başkanı, eğitim programı yürütmekte olan programların Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları, Tıp Fakültesi ve Konservatuarda Bilim/Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapmıyor olmalıdır.

(Üniversitemiz kadrosuna diğer üniversitelerden atama yoluyla gelip önceki kurumunda lisansüstü öğrencisi danışmanlığı olanlar tez kabulüne kadar bu maddeden muaftırlar.) 7) Görevlendirme talep eden öğretim üyesi Ek-1’de yer alan görevlendirilme talep dilekçesi

ile başvuruda bulunur. Görevlendirilecek öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalı/Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Konservatuvar yönetimi tarafından imzalanacak Ek-2’de “Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Talep Bilgi Formu”nda belirtilen Üniversitemizde bir önceki yılda yapılan faaliyetlerin ikisi ilk 4

(6)

3

maddeden olmak üzere en az 3 tanesini karşılaması zorunludur. Görevlendirme talep eden öğretim üyesince Ek-3’de yer alan formda istenilen bilgiler ve Ek-4’de belirtilen haftalık zaman çizelgesi eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, görevlendirilecek öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalı/Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Konservatuvar yönetimi tarafından imzalanır.

8) Görevlendirme Anabilim/Anasanat/Bölüm Akademik Kurulunun teklifi ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Konservatuvar Yönetim Kurullarının olumlu görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

9) Görevlendirme haftalık toplam sekiz saati ve haftada en fazla bir tam günü geçmemek üzere yapılır.

10) Üniversitemiz öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı Vakıf veya Özel Yükseköğretim kurumlarında görevlendirilmeleri için Üniversitemiz ile görevlendirilecekleri Yükseköğretim kurumu arasında eğitim işbirliği protokolü imzalanmış olmalıdır.

Yurtiçi ve Yurtdışındaki Vakıf veya Özel Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilme Esasları

Madde 6-

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40. Maddesi a, b ve d fıkrasına göre yapılan görevlendirmelerde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 31.12.2008 tarih ve 2008. 32 sayılı kararı gereğince görevlendirilen öğretim üyesine ödenen maaşın brüt miktarının Vakıf Üniversitesince Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına her ayın on beşinci günü yatırılması gerekir. Ödemenin 5 iş günü içinde yapılmaması halinde Üniversitemizin ve görevlendirilen öğretim üyesinin tüm maddi hakları saklı kalmak kaydıyla görevlendirme iptal edilir. Yeniden görevlendirme taleplerinde önceki görevlendirmeden borcun olmaması şartı aranır.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinin son fıkrası hükmüne göre Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Vakıf veya Özel Yükseköğretim Kurumuna yapılan görevlendirmelerde Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.12.2008 tarih ve 2008.

32 sayılı kararı uyarınca; görevlendirilen öğretim üyesine ödenen maaşın brüt miktarının Vakıf veya Özel Yükseköğretim Kurumunca Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına her ayın on beşinci günü yatırılması gerekir. Ödemenin 5 iş günü

(7)

4

içinde yapılmaması halinde Üniversitemizin ve görevlendirilen öğretim üyesinin tüm maddi hakları saklı kalmak kaydıyla görevlendirme iptal edilir. Yeniden görevlendirme taleplerinde önceki görevlendirmeden borcun olmaması şartı aranır.

c) Yurtiçi ve yurtdışı vakıf veya özel yüksek öğretim kurumlarında yapılacak görevlendirmelerde; öğretim üyesinin görevlendirileceği her ders saati için 2914 sayılı yasanın 11. maddesine göre öğretim elemanlarına ünvanlarına göre ödenen mesai içi/dışı ek ders saati ücretinin üç (3) katı tutarında ücretin görevlendirmeyi takip eden ayın onbeşinci günü Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması gerekir. Ödemenin 5 iş günü içinde yapılmaması halinde Üniversitemizin ve görevlendirilen öğretim üyesinin tüm maddi hakları saklı kalmak kaydıyla görevlendirme iptal edilir.

Yürürlük

Madde 7- Usul ve Esaslar Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

Madde 8- Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 28.09.2016 tarih ve 2016-280 Karar sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlenmeyen hususlar

Madde 9- Usul ve Esaslarda hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 10- Bu usul ve esas hükümlerini Rektör yürütür.

Figure

Updating...

References

Related subjects :