• Sonuç bulunamadı

Prof. Dr. İlhan ERDEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prof. Dr. İlhan ERDEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prof. Dr. İlhan ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1954 yılında Siirt’te doğan İlhan ERDEN, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş; 1983 yılında aynı fakültenin Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak radyololoji uzmanı olmuştur. Askerlik hizmetini Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yaptıktan sonra iki yıl süreyle Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi’nde çalışmıştır. 1987’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor olarak atanmış; aynı yıl radyoloji doçenti ünvanını almıştır. 1989-1992 yılları arasında ülkemizde ilk kez uygulanan Doppler ultrasonografi çalışmalarını ultrasonografiden sorumlu öğretim üyesi olarak sürdürmüştür.

1992 yılında, altı ay süreyle Teksas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi MR ünitesinde çalışan İlhan ERDEN, 1993 yılında radyoloji profesörlüğüne yükseltilmiştir. 2000- 2003 yıllarında “Fakülte Yönetim Kurulu”nda ve yine bu dönem içinde “Sağlık Bakanlığı İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu”nda görev almıştır. 2002-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı başkanlığı ve 2003-2007 yılları arasında “Türk Magnetik Rezonans Görüntülüme Derneği” başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 20.06.2008- 12.10.2008 tarihleri arasında Dekan Vekili olarak görev yapmıştır.

2011 tarihinde “Türk Radyoloji Derneği” yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Prof. Dr.

ERDEN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda Magnetik Rezonans Görüntüleme Ünitesinden sorumlu öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Prof. Dr. ERDEN evli ve iki çocukludur.

Prof. Dr. İlhan ERDEN’in yurtiçinde yayınlanmış 66 adet bilimsel çalışması, Science Citation Index’ce taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış 102 adet makalesi vardır.

Prof. Dr. İlhan ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tel. 0312 508 25 11

Cep. 0532 417 0954

e-mail.ilhan.erden@medicine.ankara.edu.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

PAP tedavisi konusunda yeterli eğitimi olmayan, gece boyunca hastayı sağlıklı bir şekilde takip etmeyen, hastanın alkol, sedatif-hipnotik ilaç aldığından haberi

2000 -2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)?. 2005- 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

Şimdi artık, çok daha emin olarak, Demokrat Parti'nin ticaret burjuvazisi ve büyük toprak sahiplerini temsil eden bir parti olduğunu söylemek

Giriş:Bu çalışmada acil servisimizde pulmoner anjiyografi ile pulmoner emboli (PE) tanısı alan hastaların sosyodemografik- klinik özellikleri ve bu özelliklerin

İlk cinsel ilişkiden itibaren her zaman veya hemen her zaman vajinal penetrasyondan önce veya yaklaşık 1 dakika içinde ejakülasyon (yaşam boyu PE) olması; veya, IELT

Araştırmalarda ölçülen değişkenlerin rastgele değişken olması durumunda bu verilerden elde edilen sonuçlar

Hastalar›n posto- peratif Ramsey Sedasyon Skalas› puanlar› karfl›laflt›r›l- d›¤›nda Grup D hastalar›n›n sedasyon derinli¤i Grup R’ye göre istatistiksel olarak

Böbrek boyutları abdominal kaviteye göre daha büyüktür, çevre konnektif doku ve Gerota fasyası daha zayıftır, abdominal ve paraspinal adaleler daha az gelişmiştir ve