KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Tam metin

(1)

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN

DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS

(2)

Değerli;

Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları İl Başkanımız ve Belediye Başkanımız;

AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren AKOFİS Asistan Programı, iktidarımızın devrim niteliğindeki çalışmalarını bilgi notu formatına dönüştürerek sizlere gönderen bir programdır.

Halkla ilişkiler çalışmalarınızda sizlere yardımcı olacağı düşüncesiyle bugüne kadar sizlere çeşitli konularda dokümanlar gönderen AKOFİS,’’KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’’

ile ilgili hazırladığımız bilgi notunu da bilgi ve dikkatinize sunmaktadır.

AKOFİS’in bilgi ve hatırlatma şeklindeki hizmetleri bundan sonra da devam edecektir. Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla kendisini süreklilik ilkesi içinde geliştirmeyi ilke edinen AKOFİS’le ilgili soru, görüş ve değerlendirmeleriniz bizlere yol gösterecektir.

Bu düşüncelerle son çalışmamızı bilgi ve dikkatlerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.

Salih KAPUSUZ Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler

Başkanı

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

TA K D İ M

(3)

GİRİŞ

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

Bu yasa çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, Hazine Müsteşarlığına, varlık kiralama şirketlerine ve bu şirketler tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, üst fonlara kaynak sağlanmasına, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabına, Ulusal Fona, sigortacılığa, kamu iktisadi teşekküllerine ilişkin düzenlemeler ve değişiklikler yapmaktadır. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin kredi borçlarına ilişkin yeniden yapılandırma düzenlemesi ile her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gazilere ek olarak normal hayat faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren acil durumlardan zarar görenlerin de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde haklardan yararlandırılması da düzenlenmiştir.

(4)

KİRA SERTİFİKASI DÜZENLEMESİ İLE YENİ BİR FİNANSMAN MODELİ

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

KİRA SERTİFİKASI PİYASALARI NEDİR?

İlk kira sertifikası ihracı, 1990 yılında Shell şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kira sertifikaları hızla büyüyen bir piyasadır. 2012 itibarıyla global piyasalarda ihraç edilmiş olan kira sertifikalarının toplam hacmi 170 milyar dolardır.

Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Bahreyn ve Kuveyt bu piyasadaki başlıca ihraççı ülkelerdir.

Bu ülkelerin dışında batılı devlet ve şirketlerde bu piyasada ihraç gerçekleştirmişlerdir. (Örn: Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaleti 2004 yılında General Electric şirketi 2009 yılında HSBC bankası 2011yılında kira sertifikası ihraç etmiştir.

İngiltere ve Fransa kira sertifikası ihracı için yasal düzenlemeler yapmaktadır.

Türkiye’nin bu piyasada yer alması dış finansmanı kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Yeni bir finansman modeli olarak değerlendirilmektedir.

Hazine tarafından gerçekleştirilecek bir kira sertifikası ihracı, ülkemizdeki özel sektör şirketleri açısından bir gösterge niteliği taşıyacak olup, bu piyasanın derinleşmesine katkı sağlayacaktır.

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması açısından değerlendirildiğinde, ülkemizdeki kira sertifikası piyasasının derinleşmesi olumlu bir gelişme olacaktır.

(5)

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

STANDART BİR KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ MEKANİZMASINDA EN AZ 3 TARAF BULUNMAKTADIR

A) Borçlanıcı (Kaynak Kuruluş) (Hazine Müsteşarlığı) B) Varlık Kiralama Şirketi

C) Yatırımcılar

İŞLEM ADIMLARI

1) Borçlanıcı önce Varlık Kiralama Şirketi oluşturur.

2) Varlık(lar) Varlık Kiralama Şirketine ileri bir tarihte belirli bir fiyattan geri alınmak üzere satılır.

3) Aynı anda bu varlıklar Varlık Kiralama Şirketinden geri kiralanır.

4) Varlık Kiralama Şirketi bu varlıkların kira bedelleri üzerinde eşit pay sahipliği içeren senetleri yatırımcılara ihraç ederek gerekli fonu

toplar ve borçlanıcıya varlığın satış bedeli olarak verir.

5) Borçlanıcı belirli periyotlarla kira bedelini varlık kiralama şirketine öder; varlık kiralama şirketi de elinde kira sertifikası bulunanlara bu bedelleri iletir ve böylece nakit akışı sağlanmış olur.

6) Vade sonunda borçlanıcı varlıkları varlık kiralama şirketinden geri alır ve anaparayı öder. Varlık Kiralama Şirketi de kira sertifikası sahiplerine anaparalarını dağıtırlar.

(6)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

FİNANSMAN KANALLARI GENİŞLİYOR

Bu kanun ile varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkilendirilmiş ve varlık kiralama şirketlerinin taşınır ve taşınmazlar ile maddî olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edilebilmesi sağlanmıştır.

MUÂFİYET EŞİTLİĞİYLE FİNANSAL REKABETE DENGE GELİYOR Bu varlık kiralama şirketleri, defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaf olacaktır. Varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar Afet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasından müstesna olacaktır.

AKOFiS

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

(7)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

KİRA SERTİFİKALARI DİĞER HAZİNE KÂĞITLARIYLA EŞ STATÜYE KAVUŞUYOR

Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketince ihraç edilen kira sertifikaları, Müsteşarlıkça ihraç edilen diğer menkul kıymetlerle aynı statüde değerlendirilebilecek kira sertifikaları ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kâğıtlar, damga vergisi döner sermaye ve sair isimler altında alınan ücretlerden muaf tutulacaklardır.

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MUÂFİYETİ GELİYOR Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulacaktır.

KURUMLAR VERGİSİ MUÂFİYETİ GELİYOR

Yasaya göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait varlık kiralama şirketlerinin mahiyetleri ve amacı dikkate alındığında kurumlar vergisine konu oluşturacak bir işlem söz konusu olmamaktadır. Yapılan değişiklik ile tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerine kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmıştır

(8)

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ MODELİ

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

Kira Sertifikası İhraç Modeli

a) İhraç Safhası

VARLIK SATIŞ BEDELİ KİRA SERTİFİKASI BEDELİ

PERİYODİK KİRA

c) İtfa Safhası

VARLIKLARIN GERİ İADESİ (ALIMI)

KİRA SERTİFİKASI BEDELİ VARLIK ALIM BEDELİ

VARLIK SATIŞI KİRA SERTİFİKALARI İHRACI

b) Periyodik Ödemeler Safhası

GERİ KİRALAMA

PERİYODİK KİRA ÖDEMELERİ

YATIRIMCILAR

YATIRIMCILAR

YATIRIMCILAR

VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ (VKŞ)

VKŞ

VKŞ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

(9)

KİRA SERTİFİKASI:

ÖRNEK BİR KİRALAMA

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

Kira Sertifikalarında kira bedeli genellikle altı aylık ve yıllık olarak belirlenmektedir.

Kira bedeli oranı sabit olarak belirlenebileceği gibi belli bir göstergeye bağlı olarak değişken de belirlenebilir.

Aşağıda sabit kira bedeli oranına göre bir örnek yer almaktadır

Yıllık kira oranı: %9,0

Aylık kira oranı: %0,75

Satın alınan kira sertifikası tutarı: 100.000 TL

Vade: 5 yıl

Elde edilecek aylık kira geliri: 750

Elde edilecek yıllık kira bedeli: 9.000 TL

Elde edilecek 5 yıllık kira bedeli: 45.000 TL

Yatırımcı 5. yılın sonunda senedini 100.000 TL’ye geri satacaktır.

(10)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

BANKACILIK, SİGORTACILIK VE KİT’LERDE GÜNCEL İHTİYACA YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bankacılık Kanununun ek 1inci maddesi gerçek ve tüzel kişi müşterilerin risk bilgilerinin, kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla sadece özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına imkân vermekte, müşteri onay verse bile risk bilgisinin gerçek kişilerle paylaşılması mümkün bulunmamakta iken yapılan değişiklik ile müşterinin onayı ile risk bilgilerinin paylaşılacağı kişilere gerçek kişiler de eklenmiştir

Zorunlu sigortalar ve hayat sigortası acenteleri için de diğer acenteler gibi başka işle uğraşma yasağı getirilmekte, bununla birlikte sigorta acentelerinin sigorta aracılığı dışında, örneğin diğer finansal faaliyetler alanında da aracılık hizmeti sunabilmelerine Hazine Müsteşarlığının uygun görmesi kaydıyla imkân verilmektedir. Bu suretle, sigorta acenteliği hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş .’ye ait görev zararı (özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla) Hazine tarafından karşılanacaktır

AKOFiS

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

(11)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

FİNANS SEKTÖRÜNDE ÖNLEMLER ARTTIRILIYOR

Türk Ceza Kanununun nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin maddesinde, “anılan suçun banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla işlenmesi halinde hükmedilecek hapis ve adlî para cezası bakımından hapis cezası için üç yıldan az olmamak, adli para cezası için de elde edilen menfaatin iki katından az olmamak üzere” şeklinde özel bir alt sınır öngörülmüştür. Sigorta şirketlerinin de finans sektöründe faaliyette bulunan itibar kurumları olduğu dikkate alınarak anılan alt sınır kapsamına sigorta bedelinin alınması hali de eklenmiştir.

SOSYAL YARDIMLARIN KRİTERLERİNİN VE KOŞULLARININ BELİRSİZLİĞİ GİDERİLDİ

Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gazilere ek olarak normal hayat faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren acil durumlardan zarar görenlerin de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile sağlanacak haklardan yararlandırılması düzenlenmiştir.

.

(12)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK SİYASİ HAYATINDA ÖNEMLİ YER TUTAN YASSIADA VE SİVRİADA KÜLTÜR VE TURİZME AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen Yassıada ile Sivriada’da yapılacak kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetlerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan görevlendirme suretiyle Yap-İşlet- Devret modeli çerçevesinde yaptırılması düşünülmüştür. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üst kuruluşları, bu madde kapsamındaki yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi başka şirketler vasıtasıyla da yapabilirler.

ÇİFTÇİLERİMİZE VE TÜRK TARIMINA GÜÇ KATMAYA DAVET EDİYORUZ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan ve hemen ödenmesi gereken krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödemeyen kredi alacakları yeniden taksitlendirmek suretiyle yapılandırmakta, yasal takip işlemleri durdurulmakta, cari olan temerrüt faizi %9 kaldırılmakta, faiz oranı %3 e çekilmekte ve ilk taksit 2015 yılı Ekim ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi öngörülmekte, her bir taksit sayısı için 1.05 katsayı uygulanmaktadır. Böylelikle ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüşü sağlanabilecek ve kooperatif ortağı çiftçilerimiz iktisadi ve sosyal açıdan rahatlayacaklardır

(13)

KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

TARIM SATIŞ VE KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN BORÇLARINI DÜZENLİYORUZ

Kamuya olan borçlarını ödeme zorluğu içinde olan Birliklerin borç sorunlarının çözümlenmesi ve bu Birliklerin tasfiyelerinin kolaylaştırılması amacıyla 1/5/2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu (DFIF) kaynaklarından kredi kullanan ve bu maddenin yayımı tarihi itibariyle kredi bakiyesi bulunan Birliklerin, bu maddenin yayımını izleyen üç ay içinde tasfiye kararı almaları ve bu madde hükümlerinden yararlanmak için Bakanlığa başvurmaları halinde, tasfiye süreçlerinin tamamlanması ve birliğin ticaret sicil kayıtlarının silinmesini takiben, Hazine alacağına dönüşen DFIF kaynaklı kredi borçlarının ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları ile kamuya olan diğer borçlarının tasfiye kararının ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı tarih itibariyle bakiyelerinin terkin edilmesi hususunda Bakanlığın talebi ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Ha lkla İliş kiler Başk anlığı

AKOFiS

(14)

SONUÇ

Kanun ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketlerine ve bu şirketler tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, Fonların fonu gibi üst fonlara kaynak sağlanmasına, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabına, Ulusal Fona, sigortacılığa, kamu iktisadi teşebbüslerine ve Hazine Müsteşarlığının teşkilat kanununa ilişkin düzenlemeler ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Saygılarımızla

(15)

Görüş ve Önerileriniz için:

akofis@akofis.org (0312)204 50 00/2115

Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :