• Sonuç bulunamadı

Sağlığı Geliştirme: Sağlık Eğitimi (1 saat)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sağlığı Geliştirme: Sağlık Eğitimi (1 saat)"

Copied!
38
3
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Sağlığı Geliştirme: Sağlık Eğitimi

(1 saat)

Ders 11

Dönem-III

Prof.Dr.Erkan Pehlivan

(2)

Amaç ve öğrenim hedefleri

• Sağlık eğitiminde Androgojik yaklaşımın pedagojik yaklaşımdan farkını söyler

• Androgojik yaklaşımın tüm boyutlarını izah eder

• Sağlık eğitimi uygulamalarını (pedagojik ve androgojik)eksiksiz sayar

• Androgoji ve pedagoji uygulamalarınının ayrımını yapar

• Androgojik yaklaşım için eğiticide bulunması gereken olumlu tutumları sayar

(3)

Eğitim Kültür

• Eğitim:Bireyin kendi yaşantısı yoluyla planlı ve programlı bir şekilde istendik davranışlar kazanma sürecidir. Sosyal yaşamın en temel karakteristiğidir.

• “Kültür: İçinde yaşadığı toplumun bir

üyesi olarak toplumdan elde ettiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, lanun kuralları,

gelenek, alışkı ve yeteneklerinin oluşturduğu karmaşık bir tümdür”

(4)

Kültürlenme=inculturation

• Bireyin içinde yaşadığı toplumun maddi ve manevi tüm değerlerini

içselleştirmesidir.

Planlı amaçlı

kültürleme süreci=

eğitim

Planlı amaçlı

Öğretme faaliyetleri=

öğretim

(5)

Kültürleme

eğitim

Bireyin kültürlenmesi

(6)

Eğitim-Öğretim-Öğrenim

• Öğretim eğitimin amaçlarına ulaşmak için değişik öğretme metodları kullanılarak

bireyin öğrenmesini sağlamaktır.

(Bilişsel,tutumsal ve motorsal öğrenmeleri kapsar

• Öğrenim: Öğretim sürecinin birey açısından ifadesidir. Öğretimin pasif söylenişidir.

(7)

eğitim-öğretim

örgün yaygın

bilgi-beceri çözüm

sorun

sorun

bilgi-beceri

çözüm

(8)

Dışsal öğrenme mekanizması

öğrenen Öğreten

kasıtlı kasıtsız kasıtlı örgün eğitim

yaygın eğitim

Bireysel öğrenme kasıtsız kitle iletişim

araçları

Rastgele öğrenme

(9)

tutum

• Tutum: Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir (Smith 1968).

• Tutum gözle görülmez.

• Tutum

(sebep) Davranış

Gözlem

(10)

tutum objesi-tutum öğeleri

tutumlar

Bilişsel öğe Duygusal öğe Davranışsal öğe

(11)

tutum özellikleri

• Güç derecesi

Aşırı olumsuz Nötr/tarafsız Aşırı olumlu

(12)

Sağlık Eğitimi

(Health Education)

• “Sağlık eğitimi kişilere, (a)sağlıklı yaşam için alınması gerekli önlemleri

benimsetmeye ve uygulatmaya

inandırmak, (b)kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya

alıştırmak, ©sağlık durumlarını ve

çevrelerini iyileştirmek amacıyla birey olarak veya topluca karar aldırtmaktır.

• (DSÖ 1954 Uzmanlar Komitesi)

(13)

Sağlık Eğitimi

• Birey ve toplumun kendi yaşantısı yoluyla planlı ve programlı olarak beden ve ruh sağlığı ile ilgili konularda istendik

davranışlar kazandırma sürecidir

(14)

Sağlık Eğitimi – Health Education

• Bireyi sağlığa

ulaştıran olumlu davranış

kazanmayı

kolaylaştırmak için planlanmış

öğrenme

yaşantılarının bir bileşenidir

“Any combination of learning

experiences designed to

facilitate voluntary adaptation of

behavior

conducive to health”

(15)

Yeni bilgi ve pratiğe adaptasyon adımları

• FARKINDALIK (Yeni fikir hakkında bilme)

• MERAK ETME (Daha çok ayrıntıyı araştırma)

• DEĞERLENDİRME

(Bilgiyi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını test etme)

• TECRÜBE ETME

(Pratiğe geçirmeye karar verme)

• UYUM SAĞLAMA (Birey

yeni fikrin iyi olduğunu anlar ve ona adapte olur )

• AWARENESS (Know

about new ideas)

• INTEREST (Seeks

more details )

• EVALUATION

(Advantages versus disadvant.+

testing usefulness )

• TRIAL (Decision put into practice)

ADOPTION (person feels new idea is good and adopts it)

(16)

Sağlık eğitim uygulamaları

1-Ailede sağlık eğitimi için kültürleme 2-Okullarda sağlık eğitimi(pedagojik) 3-Toplumda sağlık eğitimi(androgojik) a) bireysel

b) gruplarla

c)Kitle iletişim araçları ile kültürleme

(17)

Ailede sağlık eğitimi

pekiştirme Model - taklit

temel sağlık davranışları

çocuk

Ailede kültürleme sürecinde iki yol vardır:1-Edimlerin şartlanması

(doğru davranışa ödül; yanlışa

ceza)

2- Modelleme ve taklit (anne babaya öykünme ve

davranışlarını taklit etme

anne-baba

(18)

Okullarda sağlık eğitimi

• Amacı, okul öncesi dönemde olumlu sağlık davranışlarını desteklemek, olumsuzları

değiştirmek

• İlköğretim çağında beslenme ve hayat bilgisi ders uygulamaları esas alınmalı

• Sağlığı olumsuz etkileyen bünyesel ve çevresel faktörlerin tanıtımı

• Sağlık hizmeti veren örgüt ve kuruluşlar

(19)

Okullarda sağlık eğitimi:Amaçlar

• Sağlığa zararlı davranışlardan kaçınmak

• Diş hijyeni

• Sağlık hizmetlerinden yararlanma

• Toplumdaki yanlış sağlık inançlarını belirleme ve ikna

• Dengeli fizik aktivite

• Sağlık kollarında görev alma

• Çevre bilincini oluşturma

• Dengeli beslenmenin toplumsal önemi

• Sağlık kurallarına uyma davranışı gösterme

• Uyku, dinlenme ve eğlence

• Ruhsal sağlık düzeyi belirleme ve takibi

Bütün bunlar için eğitimli bir rehber öğretmen

(20)

İlköğretimde: Konular

a- sağlıklı beslenme

 enerji veren besinler

yapı taşı besin maddeleri

 mineral ve vitaminler

 dengeli beslenme

beslenme çantası ve yiyecek seçimi

b- kişisel hijyen(vücut,ağız-diş,beden,çamaşır)

(21)

İlköğretimde:Konular

c- Hastalıklardan korunma

 mikrop

aşı

çamaşırların temizliği

aksırık,öksürük, izolasyon d) spor

e) temiz hava ve güneş f) kazalardan korunma g) ilk yardım

h) çevre temizliği ve bakım(ağaç, diğer bitkiler

(22)

İlköğretim:Prensipler

Genel özellik

Bencillik,somut,hakikate

uygun düşünürler, Hastalığın ceza olduğu inancı,animistik düşünce, meraklı, aktif oyun gücü, oyunu iş edinirler.

Nesnelerin bir özelliğine yönelirler

öğrenici

Öğretme stratejisi

Sıcak,sevecen,güven

oluşturma, bilgi tekrarı,taklit,tüm duyuların uyarılması,olumlu

pekiştireç kullanma,soru sordurma yapma,

gösterme,görsel

işitsel,dokunma, beslenme

saatleri ve okul gezileri, grup içi yaptırma teknikleri

öğretici

(23)

Lise’de:Konular

a)Sağlık kavramı ve önemi

b)Kişisel hijyen(temizlik,uyku,dinlenme vs) c)Diş ve ağız bakımı

d)Besinler ve beslenme e)Ana ve çocuk sağlığı

f)Aile hayatı ve aile planlaması, cinsellik g)Ruh sağlığı

h)Çevre sağlığı

ı)Sağlığa zararlı alışkanlıklar i)Kazalar ve ilk yardım

j)Toplum sağlığı ve sağlık güvencesi ve sağlık kuruluşları

(24)

Toplumda: Genel prensipler

• İlgilendirme

• Uygulanabilme

• Herkesi kapsama

• Eğitimin sonucunu izleme

• Ödül ve ceza

• Nitelikli eğitimci kullanma

(25)

Pedagoji Nedir?

• Kelime Anlamları

- Eğitimi konu alan disiplindir.

- Sıklıkla öğretimle eş anlamlı kullanılır.

- Pedagoji, öğretmen merkezli bir eğitimdir.

Yani neyin, nasıl ve ne zaman öğretileceğine

öğretmen karar verir.

(26)

Pedagoji Nedir?

- Çocukları yetiştirme bilimi ve sanatıdır.

- Pedagoji, eğitimi gerçekleştirmek ve özellikle de,öğretilen vasıtaların tümüdür.

- Başkalarının kanıları, fikirleri ve alışkanlıkları üzerinde etkili olmayı amaçlayan her türlü

aksiyondur.

- Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle

"çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı"

anlamına gelir.

(27)

• Ülkemizde zihinsel bir engel bulunmaması koşuluyla 18 yaşını geçen birey yasal

olarak yetişkin (reşit) sayılmaktadır. Bunun dışında Medeni Kanun gereği, evlilik kişiyi reşit kılmakta ve yaşı kaç olursa olsun

evlenmiş bireyler yetişkin kabul

edilmektedir. Bunun olumsuz sonuçları özellikle üreme sağlığında karşımıza çıkmaktadır.

(28)

• Androgoji ( andragoloji) ise; yine Yunanca;

andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik)

köklerinden türetilmiştir ve "yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da

yardımın bilim ve sanatı" anlamına gelir.

(29)

• Pedagoji ve androgoji arasında temel farklar

• Pedagoji ve androgoji arasındaki temel farklar dört temel kavram çevresinde açıklanabilir.

Bunlar:

• a. Kendini algılama: Pedagojik yaklaşımda dominant öğretmen ve bağımlı öğrenci ve bu nedenle yönetilen bir ilişki vardır. Androgojik yaklaşımda ise, öğretme ya da öğrenme işinde karşılıklı anlaşma ve bu nedenle yardım edici bir ilişki söz konusudur.

(30)

• b. Deneyimler: Yetişkinler yaşamlarında değişik deneyimlere sahiptirler. Eğitimde androgojik

yaklaşımda yetişkinlerin deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak olarak değerlendirilir. Bu nedenle, androgoji ve pedagoji arasındaki ikinci büyük fark;

eğitimde öğrencilerin aynı zamanda öğretmen olarak etkinlik göstermesi ve öğrenimi kolaylaştırmak için onların deneyimlerinden yararlanılmasıdır. ve bu nedenle öğretmenden öğrenciye tek yönlü bir

iletişim vardır.

(31)

• c. Öğrenmeye hazır olma: Eğitimciler,

"öğrenmeye hazır olma", "öğretilebilen an"

ya da "hazır bulunuşluk" kavramları

üzerinde önemle dururlar. Öğrenci öğretim için "hazır olduğu" zaman öğrenim

konuları ya da etkinliklerinden yarar sağlar.

(32)

• d. Zamana bakış ve uyum: Bilindiği gibi eğitimde

yıllardır "şu anda yapmak" yerine, "gelecek için hazırlık"

temelinde düşünülmüştür. Örgün eğitim programlarının gerçekleştirmek istediği kişisel ve toplumsal amaçlar geleceğe yöneliktir.

• Yetişkin ise bir eğitim programından varolan

gereksinimlerine ve sorunlarına yanıt vermesini bekler, eğitimde kazandıklarını hemen uygulamaya aktarmak ister. Fark “konu” ve “sorun” merkezli olmakla ilgilidir

(33)

Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

• Sağlıkla ilgili yeni bilgiler, tutumlar ve davranışlar edinmek üzere eğitimlere

katılan yetişkinlerle çalışırken onların nasıl öğrendiği dikkate alınmalıdır. Bunu

anlamak olumlu bir eğitim ortamı

yaratacaktır. Eğitimci, katılımcıların

beklenti ve gereksinimlerini, katılımcılar da neden orada bulunduklarını net bir biçimde anlamış olmalıdırlar.

(34)

Yetişkinlerin nasıl öğrendiğine ilişkin Prensipler:

• 1- Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler.

• 2- Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak isterler.

• 3- Yetişkinler eğitimde tek düzelikten hoşlanmazlar, değişiklik isterler.

• 4- Yetişkinler olumlu geribildirim verilmesini isterler.

• 5- Yetişkinlerin kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir ortama gereksinim duyarlar.

• 6- Yetişkinler herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahip özgün birer birey olarak görülmek isterler.

• 7- Yetişkinlerin özgüvenlerini korumaları gerekir.

• 8- Yetişkinlerin kendileri ve eğitimcileri için beklenti düzeyleri yüksektir.

• 9- Yetişkinlerin bireysel gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.

(35)

Yetişkin sağlık eğiticisinde bulunması gereken özellikler:

• Kişisel özellikler:

• 1- Sağlıklı, dengeli kişilik,

• 2- Genel kültür,

• 3- Sürekli öğrenme alışkanlığı,

• 4- Açık fikirlilik ve kendine güven,

• 5- Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık,

• 6- Liderlik,

(36)

Eğiticilik nitelikleri:

• 7- Yetişkin psikolojisi hakkında bilgi,

• 8- Yetişkin eğitimi ilkelerini bilmek ve uygulamada deneyim sahibi olmak,

• 9- Eğitim sürecini yönetme becerisine sahip olmak,

• 10- Anlatmaktan çok dinleyici olmalı

• 11- Yetişkinlere karşı saygılı olmalı

• 12- Sağlık hizmeti veren eleman olmalı

(37)

Değerlendirme soruları-1

• “Saygı”nın çok önemli olduğu eğitim ortamı hangisidir?

• A)Ailede eğitim

• B)ilkokulda

• C)Ortaokulda

• D)Lisede

• E)Yetişkin eğitiminde

(38)

Değerlendirme soruları-2

• Aşağıdaki özelliklerden hangisi sağlık eğitimcisinde mutlaka bulunması

istenmez?“

• A)Hoşgörülü olması

• B)Saygılı olması

• C)Konuya hakim olması

• D)Rehber olması

• E)Konunun uzmanı olması

Referanslar

Benzer Belgeler

Mustafa Kaçar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul Prof. Bayram Ali Kaya Sakarya

1) Akut lösemi tanısı alan çocukların yarısından fazlasında pulmoner komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. 2) Akut lösemili çocuklarda gelişen pulmoner

Yaptığımız çalışmada alevlenme sayısı daha fazla olan olgularda yaşam kalitesinin hem mental hem fiziksel komponentinin anlamlı oranda bozulduğu ve de anksiyetenin

Yapýlan bu çalýþmada madde baðýmlýsý, alkol baðýmlýsý, psikiyatrik hasta ve normal grup olarak toplam 650 erkek deneðe MacAndrew Alkolizm Ölçeði (MAC) ve Madde

Öğretmen düzeyinde öğrencilerin bilişsel alanlara ait fen başarıları ile ilişkili bulunan değişkenler ise; bilme ve uygulama bilişsel alanları için ‘ön bilgi eksikliğinin

Bilindiği üzere, Ülkemizde eğitimi yaptırılan tıp veya diş hekimliği uzmanlık dalları, bu dallarda uzman olabilmek için gerekli koşullar, tıp veya diş hekimliğinde

Bu çalışmada MKDH’nde çalışan ve sağlık eğitimi almayan hastane personelinin demografik özellikleri, eğitim düzey- leri, çalışma süreleri, iş eğitimi alıp

Hans Morgenthau diplomasiyi “ulusal çıkarların barışçıl yollarla korunması olarak” tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre de diplomasi “uluslararası

Bu amaçla pH, çözücü ortamı, kompleks oluşum süresi, florokinolon konsantrasyonu ve sıcaklık koşulları incelendi, çözelti ortamında oluşturulan

eğitimde önceliğin üniversitelere maddi kazanç sağlayan uzmanlık alanlarına tanınması, sınırlı kaynakların alanlara ve araştırmalara dağıtımında temel bilimlerin

Okullardaki eğitimlerin amacı genel olarak, çocukla- rın yaş ve gelişim düzeylerine uygun, sağlıklı büyüme ve gelişme, hijyen, riskli davranışlar, cinsel sağlık

Bu çalışma, internette ve sosyal medyada tüketicilerin karşılaştığı kişiselleştirilmiş reklamlara yönelik tüketicilerin tutumlarını etkileyen faktörlerin

Ancak yetersizliği olan bireylerin özel eğitimi gereksinimlerini karşılamada beden eğitimi ve fiziksel etkinlik kavramı yenidir.. ABD’de 19, YY

Bireyler arası iletişimde uyulması gereken temel kurallar.. We Are The Creator Of Our Own Realities With Our Beliefs, Thoughts, Intentions

sonuçlarına etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada sağlık okuryazarlık düzeyi yüksek gebelerin daha erken ve daha sık parenatal bakım aldıkları

bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarım ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği

“sağlık eğitimi, yalnızca kişiye söz ve yazı göstererek bilgi aktarma değil, ona yeni bir davranış kazandırmak, kazandığı bilgiyi..

 Sağlık bilgi düzeyini arttırıcı herhangi bir uygulama özellikle davranış değişikliği amaçlıyorsa sağlık eğitimi

Bu bilgiler ışığında sorunun çözümüne dönülürse; Bu durumda, eşitliğin her iki tarafında kalan sayılar eşit olduğundan çözüm kümesi tüm reel

Öğrencilerin genel olarak Sağlık Yaşam Biçimi Davranışları puan ortalaması (120.17±15.83) orta düzeyde olduğu ve diğer alt gruplara oranla kişiler arası

Çünkü Türkiye SHMYO’ları eğitici ve yöneticilerinin katıldığı bilimsel bir toplantıda ilk defa ve diğer MYO’larından farklı olarak ÖSME için “Sağlık

Bu bağlamda ele alınan bu çalışma, hem askeri hem de bir yüksek öğretim kurumu olma özelliğine sahip olan ve sağlık hizmetlerine yönelik eğitim veren GATA Sağlık

Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerindeki mevcut öğrenci sayısına göre 2023 yılında oluşacak acil tıp teknis- yeni arzı yaklaşık 59.000 olmaktadır.. Oluşacak arz,