Ekonomi Politik Yaklaşım

19  Download (0)

Full text

(1)

Ekonomi Politik

Yaklaşım

(2)

Ekonomik erk ile kültürel biçimler arasında dolaysız ve dolayımlanan

bağlantıları araştırır. Bu anlamda kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, kontrolü medya sektörünün diğer sektörlerle ve devletle olan ilişkisi, tekelleşme, medya içeriğinin farklılaşması, metalaşma,

ticarileşme reklam ve kar güdüsünün

içeriğe etkisi gibi konuların sorgulaması

önemli konular olarak saptanmıştır.

(3)

Vincent Mosco(1996) ekonomi politik

yaklaşımın 1990’lı yıllardan itibaren dört temel ilgi alanı belirlemiştir. Bunlar

küreselleşme,

deregülasyon,

birleşme

sayısallaşma

(4)

Bağımlılık kuramlarının yoğun ilgi gördüğü dönemde, bu kuramların

iletişim alanına “medya emperyalizmi”,

“kültür emperyalizmi”, “kültürel

bağımlılık” gibi kavramlarla tercüme

edilmiştir.

(5)

Herbert Schiller bağımlılık kuramından hareketle iletişimin uluslararası

boyutunu inceler. Schiller’e göre medya ekonomik işlevlerinin yanı sıra ideolojik işlevler de üstlenmektedir. İnsanlara

manipülasyon yoluyla paketlenmiş bilinç

sunarak zihinleri yönlendirmektedir

(6)

Amerikan emperyalizminin

uluslararasılaşması için iletişime nasıl bir işlev yüklendiği ya da bu imparatorluğun varlığını sürdürmesinde iletişim

olanaklarının nasıl kullanıldığını deşifre etmeyi kendisine amaç edinmiştir. Bu

anlamda ABD’nin “enformasyonun serbest akışı” düsturu ile uluslararası iletişim

akışını, nasıl sadece ABD’den diğer ülkelere tek yönlü akışını meşrulaştırmak için

kullandığını bir anlamada gözler önüne

sermeye çalışmıştır.

(7)

Dallas Smythe ise izleyicilerin programlar üzerinden nasıl reklamcılara

pazarlandığını araştırmıştır.

Smythe(1977), kapitalizmin reklam

sayesinde pazarı kontrol ettiğini ve talebi istediği gibi kontrol edip yönlendirdiğini

belirtmektedir. Reklamlar, yaşam biçimleri

sembolik değerler ve zevkleri birleştirerek

aslında toplumda anlam sistemi yaratırlar.

(8)

Araçsalcı yaklaşım içinde çalışan Herman ve Chomsky ise özellikle haber medyasının ekonomi politiği üzerine yoğunlaşmıştır.

Araçsalcılar kapitalistlerin kamusal

enformasyon akışının kendi çıkarlarıyla uyumlu olması için pazardaki ekonomik güçleri nasıl kullandıkları üzerine

yoğunlaşırlar. Özel mülkiyetin kontrolünde

olan iletişim araçlarını sınıf tahakkümünün

araçları olarak değerlendirirler.

(9)

Herman ve Chomsky, Amerikan haber

medyasının ekonomi politiği üzerine

yoğunlaşmışlardır. Propaganda modeli

olarak adlandırdıkları bu modele göre

medya ve kültür birer endüstriyel alan

olarak işlev görmektedir.

(10)

Eleştirel ekonomi Politik Nedir?

Peter Golding ve Graham Murdock

(11)

1. bütüncüdür(holistic)

2. tarihseldir

3. merkezi olarak kapitalist teşebbüs ile devlet müdahalesi (public intervention)) arasındaki dengeyle ilgilenir.

4. adalet, eşitlik ve kamu yararı gibi

temel sorunlarla ilgilenmek için verimlilik

gibi temel konuların ötesine geçer

(12)

Anaakım ekonomi bilimi ekonomiyi ayrı ve uzmanlaşmış bir alan olarak

görürken, eleştirel ekonomi politik, ekonomik örgütlenme ile siyasal,

toplumsal ve kültürel yaşam arasındaki

etkileşimle ilgilenir.

(13)

Ekonomi politik: üç çekirdek görevi

Kültürel malların üretimiyle ilişkilidir, ekonomi politik, kültürel üretimin

kültürel tüketim silsilesi üzerinde

sınırlandırıcı bir etki yaptığı varsayımına

özel önem atfeder.

(14)

Medya ürünlerindeki mevcut temsillerin onların üretimi ve tüketimindeki maddi gerçeklerle bağlantılı ilişkilendirilme

biçimlerini göstermek için metinlerin

ekonomi politiğini inceleriz.

(15)

Eleştirel ekonomi politik özellikle

iletişimsel etkinliğin, maddi ve simgesel kaynakların eşit olmayan paylaşımı

tarafından yapılandırılma tarzlarıyla

ilgilenir.

(16)

İktidarın sürdürülmesi olarak anlam üretim

İletişimin ekonomi politiği için odak soru, kültürel üretim ve dağıtım üzerinde

kontrol uygulayan güçler sathındaki değişimlerin kamusal alanı nasıl

sınırlandırdığını ya da özgürleştirdiğini

araştırmaktır.

(17)

Bu pratikte dikkati iki anahtar konuya yöneltir:

Birincisi, bu tür kurumların mülkiyet yapısı ve etkinlikler üzerindeki kontrol açısından bu modelin sonuçlarıdır.

İkincisi, devlet düzenlemesi ile iletişim kurumları arasındaki ilişkinin

mahiyetidir.

(18)

Büyük şirketlerin yaptığı kültürel üretimin düzenli artan miktarı,

demokrasi kuramcıların ilgi kaynağı olmuştur.

Demokrasi kuramcılarına kamu

medyasının bir kamusal alan olarak

işlemesi gerektiği ideali ve tekelleşen

özel mülkiyet gerçeği arasında temelde

bir çelişki görmüşlerdir.

(19)

Ekonomi politik özel olarak ilgilendiği

maddi ve kültürel eşitsizlik arasındaki

ilişkiyi göstermek için kültürel tüketimin

ekonomi politiğini değerlendiririz.

Figure

Updating...

References

Related subjects :