Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA. UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

Tam metin

(1)

T I B B İ C İ H A Z V E Y A T I R I M P L A N L A M A

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama

Daire BaĢkanlığı

UMUT DOĞAN Daire BaĢkanı

(2)

Daire BaĢkanlığı Organizasyon ġeması

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcısı

Dr. Ġsmail KARTAL

Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanı

Umut DOĞAN

Hastane AçılıĢ Takımı Ġdari Birim

Yatırım Hizmetleri Değerlendirme

Birimi

TaĢınmaz Envanterler

Birimi Yatırım Takip

ve Planlama Birimi Tıbbi Cihaz ve

Donanım Planlama

Birimi

(3)

Tıbbi Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı’na bağlı Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığında (7 mühendis, 1 mimar, 10 sağlık personeli,9 diğer personel) toplam 27 personel çalıĢmaktadır.

BĠRĠMLER

Yatırım Hizmetleri Değerlendirme Birimi

Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Birimi

TaĢınmaz Envanterler Birimi

Yatırım Takip ve Koordinasyon Birimi

Hastane AçılıĢ Takımı

Ġdari Birim

(4)

YATIRIM HĠZMETLERĠ DEĞERLENDĠRME BĠRĠMĠ

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin; yapım, onarım, tadilat ve enerji verimliliği iĢlemlerine ait talepleri ve bunların gerçekleĢtirilmesine yönelik ödeneklerini değerlendirir.

Talepler hakkında Bakanlığımız ilgili Kurumları ile (SHGM, SYGM v.b) koordinasyon sağlayarak gerekliliği açısından Kurumumuz görüĢünü oluĢturur.

Taleplerin uygunluğu halinde, ön izin görüĢü ilgili Genel Sekreterliğe, uygun görülen ödenek tutarını ise Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı’na ödenek planlamasının yapılması için iletir.

(5)

Tadilat ve Onarım Talepleri

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin tadilat ve onarım iĢleri;

Yatak/ünit artıĢı,

Çatı tadilatı,

Çevre düzenlemesi,

Ek bina yapımı,

Enerji verimliliği vb ihtiyaca yönelik diğer yapım onarımları

kapsar.

(6)

Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinin yapım, tadilat ve onarım iĢleri ile ilgili talepler Genel Bütçe Giderlerinin 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Kaleminden karĢılanmaktadır.

Ödenek Talebinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

(7)

Genel Sekreterlikler

;

Ġlgili sağlık tesisi tarafından talep edilen iĢ ve iĢlemler ile ilgili gerekçeli rapor hazırlamalı,

Söz konusu talep ile ilgili gerekçeli rapor üst yazıyla Kurumumuzdan ön izin almalı,

Ön izin sonrası yapım, tadilat ve onarım ile ilgili projelendirilebilecek iĢ ve iĢlemlerde hazırlanan projelerini Ġl Sağlık Müdürlüğü’ne onaylatarak, Genel Sekreterlik bünyesindeki teknik birimce onaylı yaklaĢık maliyet icmalini (gizli kaĢeli kapalı zarf içerisinde) hazırlayarak Kurumumuza göndermelidir.

(8)

Maliyeti 50.000,00-300.000,00 TL.’nin arasında olan ödenek talepleri Kurumumuzca değerlendirmeye alınır.

Maliyeti 300.000,00 TL.’nin üzerinde olan ödenek talepleri

Kurumumuzca uygun görülmesi halinde teknik

değerlendirme yapılması için Sağlık Yatırımları Genel

Müdürlüğü’ne iletilir.

(9)

Genel Sekreterliklerce söz konusu iĢ ve iĢlemlerin yapılması için tadilat onarım ile donanım talepleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır.

Genel Sekreterliklerce yapım, tadilat ve onarım ihtiyaç

talebi oluĢturulurken Bakanlığımız tarafından o bölgede

planlanan yeni yatırımlar göz önünde bulundurularak,

mali kaynak israfına yol açılmamasına mutlaka dikkat

edilmelidir.

(10)

S

Daire BaĢkanlığımız bünyesinde de takip edilmekte olan Enerji Verimliliği, sağlık tesislerimizde enerji etütleri ve VAP (Verimlilik Arttırma Projesi ) projeleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli çalıĢmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda 22 sağlık tesisimiz etüt çalıĢmaları kapsamına alınmıĢtır.

(11)

905

• TOPLAM (yapım , onarım, tadilat, çevre düzenlemesi, ek bina, vb. iliĢkin ön izin, proje incelemesi ve ödenek) GELEN TALEP

202 •UYGUN GÖRÜLEN ÖDENEK TALEBĠ

88.017.149,03 TL.

• UYGUN GÖRÜLEN ÖDENEK TUTARI

602

• TOPLAM (yapım , onarım, tadilat, çevre düzenlemesi, ek bina, vb.

iliĢkin ön izin, proje incelemesi ve ödenek) GELEN TALEP

179

• UYGUN GÖRÜLEN ÖDENEK TALEBĠ

77.535.045,68 TL.

• UYGUN GÖRÜLEN ÖDENEK TUTARI

Türkiye Geneli Mevcut Sağlık Tesislerinin Toplam Yapım, Onarım ve Tadilatlar

2013 YILI 2014 YILI (ĠLK 6 AY)

(12)

TIBBĠ CĠHAZ VE

DONANIM PLANLAMA BĠRĠMĠ

Kurumumuza bağlı,

yapımına baĢlanan yeni

yatırımların ve mevcut

tedavi kurumlarının tıbbi

cihaz, donanım, ödenek

ve tedarik planlamasını

yaparak sonuçlandırılması

sürecini takip eder.

(13)

1-Mevcut Sağlık Tesisleri Tıbbi Cihaz Talepleri

Merkezi alım kapsamındaki tıbbi cihaz ve demirbaĢ

talepleri, her yılın Ekim ve Kasım ayları içerisinde kurumumuz tarafından

oluĢturulan web tabanlı Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep

Sistemi üzerinden Genel Sekreterlikler aracılığıyla yapılır.

(14)

Tesisinin Yatak Kapasitesi

Yatak Doluluk

Oranı

Uzman Hekim Sayısı

Mevcut Cihaz Sayısı

Cihazın YaĢı BaĢvuran

Hasta Sayısı Merkezine Ġl

Uzaklığı Sağlık

Tesisinin Rolü Hizmet Sunduğu

Nüfus

Aynı Hizmeti

Veren Sağlık Tesisi

Merkezi Alım Kapsamındaki

Tıbbi Cihaz Ve DemirbaĢ Planlama Kriterleri

(15)

Sağlık tesislerimiz için önem arz eden ve özellikli hizmet gerektiren tıbbi cihaz ve demirbaĢlar Kurumumuz tarafından belirlenerek, sağlık tesislerinin hizmet rolleri üzerinden sınıflandırılır,

Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi üzerinden sınıflandırılan talepler Genel Sekreterlikler tarafından giriĢi yapıldıktan sonra Daire BaĢkanlığımız bünyesinde toplanır,

Tıbbi Cihaz ve DemirbaĢların Merkezi Alım ve Tahsisat Süreci

Sağlık tesislerinde finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, sağlık hizmetlerinin ileri düzey teknolojik cihazlarla sunulması, yaygınlaĢtırılması, etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

(16)

Merkezi Alım Kapsamına alınacak tıbbi cihaz ve demirbaĢlar; talep sayıları, ihtiyaçları ve özellikli hizmet sunumu vs durumlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Daire BaĢkanlığımızca yıl içerisinde Merkezi Alım Kapsamında temini planlanan tıbbi cihaz ve demirbaĢların, Mali Hiz. Kur.BaĢk. Yard.

tarafından ihaleye çıkılarak alımları gerçekleĢtirilmektedir.

Mali Hiz. Kur.BaĢk. Yard. tarafından alımları gerçekleĢtirilen tıbbi cihaz ve demirbaĢlar sağlık tesislerimize, planlama kriterleri ve öncelikleri doğrultusunda tahsisleri gerçekleĢtirilmektedir.

(17)

2014 YILI MERKEZİ ALIM PLANINDAKİ CİHAZLAR

(18)

2- Mevcut Sağlık Tesisleri Ödenek Talepleri

Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinin merkezi alım kapsamında karĢılanamayacak olan tıbbi cihaz, demirbaĢ, mefruĢat taleplerinin karĢılanması amacıyla Genel Bütçe Giderleri 06.1Mamul Mal Alımları Kaleminden Ocak ayı içerisinde Kurumumuz Mali Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı tarafından ödenek taahhüdü yapılmaktadır. Taahhüt edilen ödeneklerin kullanımında Genel Sekreterlikler öncelikli olarak;

Yeni hizmete açılacak bağlı sağlık tesisinin ihtiyaçlarını,

Özellikli sağlık hizmetleri gerektiren (yoğun bakım, hemodiyaliz, yanık üniteleri vb) birimlerin ihtiyaçlarını,

Daha sonra mevcut sağlık tesislerinin ihtiyaç planlamalarını göz önünde bulundurarak yapması gerekmektedir.

(19)

Ek ödeneğe ihtiyaç duyulması durumunda;

Bağlı sağlık tesislerimiz, merkezi alım kapsamı dıĢında kalan ve

mevcut ödeneğinin olmadığı durumlarda tıbbi cihaz, demirbaĢ

ve mefruĢat taleplerini birim ve toplam maliyet üzerinden

hesaplayarak, Kurumumuzca değerlendirilmek üzere ek ödenek

talebinde bulunması gerekmektedir.

(20)

3- Mevcut ve Yeni Hizmete Açılacak Sağlık Tesisleri Tıbbi Cihaz Ġzni

150.000,00 TL üzerinde olan tıbbi cihazların temini için Genel Sekreterliklerin Sağlık Bakanlığı’nın 2010-11 nolu Tıbbi Cihazlarla Ġlgili Mal ve Hizmet Alımı ĠĢlemleri Hakkındaki Genelgesi ekinde yer alan evrakların ilgili sağlık tesisi tarafından hazırlanarak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulan Tıbbi Cihaz Daimi Özel Ġhtisas Komisyonu’ndan (TCDÖĠK) izin alınmak üzere Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

(21)

4- Hizmete Açılması Planlanan Yeni Bina ve Ek Binası Olan Sağlık Tesisleri Tıbbi Cihaz, DemirbaĢ ve MefruĢat Tahsisat ve Ödenekleri

Sağlık tesislerinin, hizmet sunumuna hazır hale getirilmesi amacıyla Tıbbi Cihaz, DemirbaĢ ve MefruĢat Planlaması için ilgili Genel Sekreterlik bünyesindeki yöneticilerle Daire BaĢkanlığımız ekiplerince toplantılar düzenlenerek, toplantıda alınan kararlar açılıĢ öncesi ödenek tahsilatı yapılmak üzere Mali Hiz. Kur. BaĢk. Yard.’na iletilir.

Merkezi alım kapsamında olan ancak temin edilemeyen, tahsisatları sağlık tesisinin açılıĢına yetiĢmeyen, genel bütçeden alımı öngörülen tıbbi cihaz ,demirbaĢ ve mefruĢat ihtiyaçlarının karĢılanması için ilgili sağlık tesisine genel bütçeden ödenek taahhüdü/tahsisatı yapılmak üzere Mali Hiz. Kur. BaĢk. Yard.’na iletilir.

(22)

Genel Sekreterlikler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi üzerinden yapılan talep miktarlarının daha gerçekçi ve ihtiyaç bazlı yapılması,

Tıbbi cihaz ödenek taleplerinin Kurum BaĢkan Yardımcılığımız nezdinde yapılarak gereksiz yazıĢmaların önlenerek zaman kaybının azaltılması,

Taahhüt edilen ödeneklerin serbest bırakılması ile ilgili

yazıĢmaların Mali Hizmetler Kurum BaĢkan Yardımcılığı Döner

Sermaye, Bütçe ve Muhasebe ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nezdinde

takip edilmesi gerekmektedir.

(23)

Türkiye Geneli Tıbbi Cihaz ve DemirbaĢ Tahsisatı

2014 YILI (ĠLK 6 AY)

2013 YILI

6555

• Tıbbi Cihaz

240.729.299,83 TL.

• Toplam Ödenen

91.261.026

• Tahsis Edilen

Ödenek

(24)

TAġINMAZ ENVANTERLER BĠRĠMĠ

Kurumumuza tahsisli, halen kullanımdaki arsa ve binaların envanterini tutar; yatırım planlamaları doğrultusunda taĢınmaz tahsisi, devri, takası, kiralanmalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütür.

(25)

Kurumumuza Bağlı Sağlık Tesislerine ait; hastane, ek bina, semt polikliniği, AMATEM, ÇİM, TRSM, ADSM vb. taĢınmazların tahsis, tahsis kaldırma, takas, devir, kiralama, envanter, mahsuplaşma, bağış, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar planı değişikliği, yola terk ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütülmektedir.

TAġINMAZLAR BĠRĠMĠ GÖREV ALANLARI

(26)

YATIRIM TAKĠP VE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ

Hizmete açılması planlanan sağlık tesislerinin açılıĢa kadar olan inĢaat sürecini izler, değerlendirir, yatırımların fiziki ve donanım açısından açılıĢa engel olabilecek durumları takip eder ve tespit edilen aksaklıkların yerinde değerlendirilmesi için Hastane AçılıĢ Takımı ile gerekli koordinasyonları sağlar.

(27)

YILLARA GÖRE AÇILAN SAĞLIK TESĠSLERĠMĠZ YATIRIM ENVANTERĠ KURUM SAYISI YATAK/ÜNĠT

SAYISI

DAĞILIMI

HASTANE ADSM

KURUM SAYISI YATAK SAYISI KURUM SAYISI ÜNĠT SAYISI

2012 YILINDA AÇILAN KURUMLAR 46 5.944 38 5.694 8 250

2013 YILINDA AÇILAN KURUMLAR 51 5.464 42 5.222 9 242

2014 YILINDA AÇILAN KURUMLAR (Mayıs Ayı

Dahil) 30 2.225 24 2.036 6 189

YATIRIMLARIMIZ

YAPIMI DEVAM EDEN YATIRIMLAR 231 42.796 197 41.350 34 1.446

ĠNġAATI DURAN YATIRIMLAR 16 4.750 13 4.640 3 110

PROJE AġAMASINDAKĠ YATIRIMLAR 115 21.819 104 21.429 11 390

ĠHALESĠ DEVAM EDEN YATIRIMLAR 82 30.725 71 30.275 11 450

ARSA AġAMASINDAKĠ YATIRIMLAR 24 2.130 20 1.930 4 200

PLANLANAN YATIRIM 35 3.910 32 3.770 3 140

MEVCUT SAĞLIK TESĠSLERĠMĠZ

HASTANELER 701 121.276

ADSM 132 4527 ünit

ADSH 6 717 ünit+71 yatak

TÜRKİYE GENELİ YATIRIM ENVANTERİ

(28)

HASTANE AÇILIġ TAKIMI

Yatırımlarımızda yer alan yapımı devam eden ve faaliyete geçme aĢamasında olan sağlık tesislerimizin, ihale sözleĢme bitiĢ tarihinden önce, belirlenmiĢ standartlara uygun olarak hizmet verebilmesi için tespit edilen aksaklıkların , hizmet sunumu sırasında zaman kaybını önlemek için hastane yönetimiyle koordineli çalıĢarak teknik destek verir.

(29)

ĠZMĠR

Urla Devlet Hastanesi

23.05.2014

KONYA SeydiĢehir

Devlet Hastanesi Karapınar

Devlet Hastanesi

Çumra Devlet Hastanesi

AkĢehir Devlet Hastanesi

20.05.2014

IĞDIR

Iğdır Devlet Hastanesi

05.05.2014

ADANA

Ġmamoğlu DH Yumurtalık DH Kadın Doğum

Ve Çocuk Hastanesi Pozantı DH AĢkım Tüfekçi

DH KarataĢ DH

16.04.2014

KIRKLARELĠ

Babaeski Devlet Hastanesi

Lüleburgaz Devlet Hastanesi

Kırklareli Devlet Hastanesi

05.03.2014

ĠSTANBUL

Bahçelievler Devlet Hastanesi Esenler Kadın

Doğum ve Çocuk Hastanesi

01.03.2014

ANKARA

Kızılcahama m Devlet Hastanesi

13.02.2014

Hastane AçılıĢ Takımının Yerinde Değerlendirme Yaptığı Kurumlar

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde toplam 585 mühendis ve 25 mimar bulunmaktadır. Yatırım Takip ve Koordinasyon Birimi ile etkili iletiĢimi sağlanmak üzere 88 Genel Sekreterlik bünyesinde teknik personel görevlendirilmiĢtir.

(30)

Daire BaĢkanlığımızla ilgili tıbbi cihaz tahsisatları, güncel duyurular ,çalıĢmalar ,iĢ akıĢ Ģeması, faaliyetler, genelge, ve diğer konular ile ilgili son güncel bilgileri web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

http://www.tkhk.gov.tr/

(31)

Daire BaĢkanlığımız’ın 2014 Yılı Planlanan Faaliyetleri

Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı iĢlemlerine iliĢkin 2010/11 sayılı genelgede yer alan 150.000,00 TL olan tıbbi cihaz ve demirbaĢların teminleri için Tıbbi Cihaz Daimi Özel Ġhtisas Komisyonu’ndan (TCDÖĠK) alınması gereken izin ile ilgili limit artırılması çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.

Bakım onarım ve tadilat ödeneklerinin 300.000,00 TL olan limitin artırılması çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.

Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerinin (yapımı devam eden, geçici kabul aĢamasında olan sağlık tesisleri dahil) takibi yapılması için Genel Sekreterlik bünyesinde görevlendirilen teknik personele dikkat edilmesi gereken iĢ ve iĢlemlerle ilgili eğitim yapılması planlanmaktadır.

Kurumumuza bağlı sağlık yatırımlarının geçici kabul sürecinde ve geçici kabulden açılıĢ sürecine kadar olan durumlarını değerlendirmek üzere kurulan Hastane AçılıĢ Takımının (HAT) görev tanımı kapsamında düzenleme yapılması planlanmaktadır.

KHB Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan sağlık tesisleri ve yeni yatırımlarımızın takibi ile birlikte bilgi akıĢının sağlanması için form-A ve Form- B düzenlenmiĢ olup, süreç içerisinde web tabanlı eriĢim sağlanarak Genel Sekreterlik bünyesinde görevlendirilen teknik personel tarafından ilgili verilerin sistem üzerinden giriĢlerinin yapılması planlanmaktadır.

(32)

TEġEKKÜRLER…

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :