Farplas 2013 Yılı.

Tam metin

(1)

www.farplas.com

(2)

İÇİNDEKİLER

Çevre ve İş Güvenliği Politikası 3 Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi 4 Doğal Kaynak Tüketimi 5 Su Kullanımı 5 Elektrik Kullanımı 6 Doğalgaz Tüketimi 7 Entegre Atık Yönetimi 8 Tehlikesiz Atıklar 9 Tehlikeli Atıklar 10 İş Sağlığı Güvenliği 11 İş Kazaları 11 Sağlık Taramaları 11 Risk Analizleri 11 Periyodik Kontroller 12 Acil Durum Çalışmaları 12

(3)

Farplas Oto Yedek Parçaları İmalatı İhracatı ve İthalatı A.Ş. olarak çevre ve iş güvenliği konusundaki tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Bu sebeple hammadde temininden müşterilerimize ürünü teslim edene dek geçen tüm süreçlerde çevresel etkileri azaltmayı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı hedefleriz. Bu çalışmalarda ana odak noktamız doğal kaynak tüketimini azaltmak, atık oluşumunu minimize etmek ve iş kazası meslek hastalıklarının oluşmasını engellemektedir.

Üretim süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerin ve iş sağlığı güvenliği risklerinin kontrolunu ulusal ve uluslararası sistem ve standartlarda oluşturulmuş prosedürler ve bu konunun yönetiminden sorumlu organizasyonel yapı ile yürütmekteyiz.

Çevre ve İş Güvenliği yönetimimizin ana çerçevesini çevre ve iş güvenliği politikamız oluş- turur.

Biz Farplas A.Ş. ailesi olarak;

Plastik enjeksiyon, montaj, boyama ve kalıp yapım faaliyetleri ile hizmet veren fabrikalarımızda Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak çevre kirliliğini önlemeyi ve insan sağlığına zarar verebile- cek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi ve sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda;

• Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili uymak zorunda olduğumuz yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,

• Enerjiyi doğru ve verimli kullanmak ve doğal kaynakların tüketimini azaltmak, Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,

• Çevre ve iş güvenliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip ederek sürekli iyileştirmelerini sağlamak,

• Teknik ve ticari olanakların el verdiği ölçüde iş sağlığı güvenliği açısından en güvenilir ve çevreye en az zarar veren teknoloji ile çevresel etkileri az, insan sağlığına zarar vermeyen hammaddeleri kullanmak,

• İş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak iş sağlığı güvenliği risklerini belirlemek, bu riskleri gerekli önlemlerle kabul edilebilir seviyeye indirerek SIFIR iş kazası hedefine ulaşmak,

• Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirleri almak,

• Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı ve toplumu çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda bilgi akışı ve eğitimlerle sürekli bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

Tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.çevreye duyarlı olmalarını teşvik etmek, temel ilkemizdir.

Tüm amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre için üzerimize düşensorumlulukları yerine getirmektir.

Rev: 6.0

Rev Tarihi: 21.08.2013

(4)

Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Bu politika kapsamında fabrikamızda 2005 yılından bu yana uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardizasyonu bulunmaktadır. Üst yönetim koordinasyonu ve başkanlığında aylık gerçekleştirilen yönetimin gözden geçirilmesi toplantıları ile üretim ve üretim dışı tüm faaliyetler ele alınarak çevre ve iş güvenliği ile ilgili gelişmelerin, çalışmala- rın sonuçları değerlendirilmekte, iyileştirmeler için izlenecek yol haritaları belirlenmekte, tüm çevre ve iş güvenliği faaliyetleri takip edilmektedir.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili politikalar ve iş stratejileri doğrultusunda konulmuş amaç hedefler İnsan Kaynakları departmanı tarafından bireysel performanslara yansıtıla- rak tüm çalışanlarımızın bu süreçler içerisinde olması sağlanır. Çevre ve İş Güvenliği bölü- mümüz ulusal ve uluslararası yasal şartların yerine getirilmesi, izlediğimiz standartlara uyumu sağlar. Bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilen dış denetimlerin yanında aylık planla- nan iç denetimler sayesinde çevre ve iş güvenliği çalışmalarının etkinliği ve sürekliliği sağ- lanır.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin oluşturulmasında en önemli unsurun eğitimler oldu- ğunun farkında olan Farplas’da tüm çalışanlarını, alt işverenlerini ve çalışanlarını, stajyerle- rini ve yan sanayilerini çevre ve iş sağlığı güvenliği konusunda bilgilendirmeyi kendine ilke edinmiştir. İşe yeni başlayan çalışanlar Çevre ve İş Güvenliği konularında 1 günlük oryantas- yon eğitimine tabi tutulurlar.

2013 yılında çalışanlara Farplas yetkili uzmanları tarafından Temel İş Sağlığı Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Çevre Bilinci, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Acil Durum/Yangın, Ramak Kala/Tehlikeli Durum Bildirim Sistemi, Elle Taşıma Kaldırma, Ekranlı Araçlarla Çalışma, Fiziksel Kimyasal Ergonomik Riskler, Risk Analizi, Sivil Savunma, Atık Uzaklaştırma konularında çalışanımıza toplam 3215 saat eğitim verilmiştir. Ayrıca Farplas dışı konusunda uzman kişilerden Acil Durum, Vinç Kullanımı, Forklift Kullanımı, Kaynakçı- lık, İlkyardım, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı konularında 2670 saat firma dışı eğitim aldırılmıştır.

Kendi çalışanları ve hizmet aldığı taşeronların eğitiminin yanında yan sanayilerini de bilinç- lendirmeyi kendine ilke edinen Farplas Gebze tesislerinde ana tedarikçi firma temsilcilerine 8 saat*adam süreli Çalışma Koşulları Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konulu eğitim verilmiştir.

(5)

2012 yılında Farplas için yeni projelerin devreye alınmasını takiben 2013 yılı seri üretimlerin yapıldığı, Avcılar’daki üretim binasının Taysad Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerine taşınması ile sirkülasyonların azaldığı, daha az doğal kaynak tüketiminin olduğu bir yıl olmuştur. Tüm fabrikalarımızda 5S çalışmalarına paralel verimlilik ve kaynakta tüketimi azaltma çalışmalarına hız verilmiştir.

Farplas’da üretim proseslerinde su kullanımı bulunmamaktadır. Su sarfiyatı evsel amaçlı kullanılan su ve boyahanede kullanılan sudur. Boyahane atıksuyu kapalı sistem olarak kendi içerisinde devri daim yapmaktadır. 2013 yılında deneme çalışmalarından seri üretim yapıldığından personel sayısı artışına rağmen 2012 te %19 daha az su harcanmıştır.

2013 40074 41.229.915

(Avcılar 4586 m3) 12x10-4

9,7x10-4

2010 2011 2012 2013

(6)

Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Farplas’ın ürün yelpazesini genişlettiği 2012 yılının ardından 2013 yılı firmanın seri üretim yaptığı bir yıl olmuştur, iyileştirme çalışmaları kapsamında tavan aydınlatmalarında LED li modellerin kullanılmaya başlanması, makine motorlarında invertörlü sisteme geçilmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi çalışmaları ile elektrik tüketimini 2012 yılına göre birim parça başına %14.6 azaltmıştır.

2013 41.229.915 23943508,5 0,581

(Avcılar dahil 20881711.2) (Avcılar dahil 0,680)

2010 2011 2012 2013

0,581

(7)

Farplas tesislerinde doğalgaz, üretim prosesinin kalıp ısıtma ayağında, boyahanede ve ofislerin ısıtılmasında kullanılmaktadır. 2013 yılı içerisinde boyahanede yapılan iyileştirme çalışmaları ile 2012 yılına göre doğalgaz kullanımı birim üretilen parça başına %17 oranında azalmıştır.

2013 5.141.416 41.229.915 0,125

2010 2011 2012 2013

0,125

(8)

Yönetimi

Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

Geleceğe teslim edeceğimiz temiz bir çevre bırakmanın önemi ve bilincine sahip olan Farplas’da doğal kaynakların korunması ve tüketimin azaltılması konusunda etkin çalışmalar yapılmaktadır. Farplas’da “kaynakta azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” üçlü prensibine uygun olacak şekilde faaliyetler sürdürülmektedir. Faaliyetlerden çıkan atıklar öncelikle sınıflandırılmakta, atığın türüne ve yasal düzenlemelere uygun olarak kaynağında ayrı olarak toplanmakta, atığın türüne uygun lisanslı taşıma araçları ile taşınmakta, lisanslı tesislerde geri kazanılmakta veya bertaraf edilmektedir. Atığa uygulanacak işlem, atığın türüne göre yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlenmekte, sadece geri dönüşümü veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilmektedir.

1248 287 1535

%25

%75

320*

1 321

75 97 81

(9)

Farplas üretim tesislerinden kaynaklanan atıkların her geçen gün daha fazla geri dönüşümü sağlanmaktadır. Bu konuda çalışanlara verilen eğitimler, 5S çalışmaları kapsamında saha içi düzenlemeleri ve verimlilik çalışmaları atık ayrımı daha efektif olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

2012 yılı içerisinde yeni ürün denemeleri, onay sürecinde yapılan çalışmalar, yeni ürünlerin gramaj olarak fazla olması ve yeni makine kalifikasyonları sırasında oluşan atıklar2011 yılına göre geri kazanıma verilen miktarında artmasına sebep olmuştur.

2013 145.410 84.400 41.229.915 35x10-4 20x10-4

(10)

Farplas faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynağında ayrı toplanmakta, yasal şartlarda belirtilen süreleri geçmeyecek şekilde tehlikeli atık sahasında depolanmakta, lisanslı taşıma firmaları ile lisanslı geri kazanım tesislerine veya bertaraf tesislerine veril- mektedir.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan başlıca tehlikeli atık türleri, boya çamurları, kontamine atıklar, kontamine ambalajlar, yağlı demir talaşı, atık tiner, bor yağ, hidrolik yağ, floresan atık, atık pil ve tıbbi atıktır.

Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

(11)

Farplasta çevrenin yanı sıra çalışan sağlığı ve iş güvenliğine de büyük önem verilmektedir.

İş sağlığı güvenliği açısından sıfır iş kazası hedefini benimseyen Farplas, bu hedefine ulaş- mak için her kademedeki çalışanlarının katılımı ve gerekli kaynak desteği ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Performans sistemi tarafından takip edilen parametrelere ek olarak İş Sağlığı Güvenliği kapsamında kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı, ayın elemanı seçimleri, eğitim saatleri ve kayıp gün göstergeleri takip edilmektedir.

2013 yılında fabrikalarımızda çalışanlarımız arasında mesleki hastalık ve ölümlü iş kazası vakası yaşanmamıştır.

Sağlık birimimiz tarafından çalışanların işe giriş muayeneleri, periyodik tahlilleri, periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde çalışılan alanının riskine göre gerekli olan personelimize akciğer grafisi, odyogram, solunum fonksiyon testi, idrarda fenol, TCA, kanda kurşun, karaciğer fonksiyon testi, hemogram tahlilleri yapılmıştır. Ayrıca 150 çalışanımıza isteklerine bağlı olarak grip aşısı uygulanmıştır.

2013 yılı içerisinde daha önce yapılmış olan iş sağlığı güvenliği risk analizleri güncellenmiş, değerlendirmeler sonucunda yapılması gereken düzeltici önleyici faaliyetler planlanıp iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

2012 10,6 0,15

2013 8,6 0,11

(12)

2013 yılı içerisinde fabrikalarımızda kullanılmakta olan vinçler, forkliftler, asansörler, hava tankları, kazanlar, paratonerler ve topraklama hatları kontrolleri yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmıştır. Çalışanlarımızın güven içerisinde ekipmanlarını kullanabilmeleri için gerekli bakım programları uygulanmıştır.

Farplasta gerek doğal felaketlerle oluşabilecek acil durumlar, gerekse insan eliyle oluşabi- lecek acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum risk analizlerinin yapılması, acil durum planlarının hazırlanması, acil durum ekiplerinin eğitilmesi, tatbikatların yapılması çalışmaları yürütülmektedir.

Farplas 2013 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu

12

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :