Remissyttrande över slutbetänkande Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården, lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 00746-2020

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-463 0.6

Socialdepartementet Dnr S2020/03569/FS

Remissyttrande över slutbetänkande Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården, lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

Synpunkter från Region Norrbotten

Region Norrbotten ställer sig positiv till utredningens rekommendationer.

Utredningen behandlar viktiga och aktuella frågor. Hälso-och sjukvården i Sverige genomgår strukturförändringar. I många regioner pågår investering- ar eller planeras för investeringar med stora belopp i nya byggnader för hälso-och sjukvården. Att bygga sjukhus är komplexa upphandlingar och komplexa projekt. De är sällan endast byggprojekt utan handlar ofta även om verksamhets- och organisationsförändringar och berör många aktörer. Be- sluts- och genomförandeprocesserna i komplexa förändringsprojekt är avgö- rande för hur väl beslutade mål och resultat uppnås.

Utredningens rekommendationer berör områden för att förbättra och förtyd- liga styrning och kontroll av strukturförändringar och investeringar i hälso- och sjukvården. Rekommendationerna bedöms relevanta.

Det är intressant att få ta del av besluts-och genomförandeprocessen för OPS-projektet Nya Karolinska Solna, NKS. Även om NKS är specifikt så finns det generella lärdomar som är användbara i pågående och framtida strukturförändringar i svensk hälso-och sjukvård.

Şekil

Updating...

Benzer konular :