Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommuns äldreomsorg

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-11-13 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-378 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Lars-Olov Lundholm

Uthyrning av lokaler i Kiruna sjukhus för korttidsboende till Kiruna kommuns äldreomsorg

Dnr 03185-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ge Regionfastigheter i uppdrag att teckna en principöverenskommelse med Kiruna kommun gällande lokalanpassningar, samt ett hyresavtal på 3 år med 3 års förlängning och 9 månaders uppsäg- ning. Av principöverenskommelsen ska det framgå att Kiruna Kommun finansierar lokalanpassningar.

Ärendet

Kiruna kommun har önskemål om att hyra in sig med ett korttidsboende i vakanta ytor, byggnad 116, plan 05, aktuell yta ca 770 m2. För att gå vidare i ärendet krävs en principöverenskommelse mellan kommunen och Region Norrbotten enligt nedanstående förutsättningar.

Ekonomi

Regionfastigheter fakturerar Kiruna kommun för nedlagda kostnader gäl- lande projektering och lokalanpassningar.

Om Kiruna kommun väljer att inte fullfölja projektet när inkomna anbud för utförande är kända så betalar Kiruna Kommun för samtliga kostnader i pro- jektet som Region Norrbotten lagt ned på projektering och konsulter.

Hyresnivå: Avtalad yta ca 770 m2, grundhyra ca 750 000 kronor per år.

Slutgiltig hyra fastställs vid avtalstecknande. Hyresförhållandet mellan par- terna upphör senast vid avveckling av fastigheten.

Genomförande

Regionfastigheter ansvarar för genomförande av projektering samt genomfö- rande av lokalanpassningar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör Divisionschef Service

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :