• Sonuç bulunamadı

Ateş, Hepatosplenomegali, Kilo Kaybı ve Anemisi Olan Bir Çocuk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ateş, Hepatosplenomegali, Kilo Kaybı ve Anemisi Olan Bir Çocuk"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ateş, Hepatosplenomegali, Kilo Kaybı ve Anemisi Olan Bir Çocuk

11

Tanınız nedir?

Üç yaşında kız hasta, ateş, terleme, iştahsız- lık, karın ağrısı, karın şişliği ve kilo kaybı yakın- maları ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden, yakınmalarının bir ay önce başladığı, ilk önceleri halsizlik, iştahsızlık, gece terlemelerinin bulun- duğu ve son on gündür de karın ağrısı, karın şiş- liği, yaklaşık üç kilogram kadar kilo kaybının olduğu öğrenildi. Hastanın öz ve soy geçmişin- de bir özellik yoktu. Anamnezinden Kars’ın Kağızman ilçesinde, ailesiyle yaşadığı ve bu böl- gede aynı şikâyetlerle hastaneye yatırılan çocuk- ların var olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde;

genel durum orta, şuur açık, cilt ve konjonktiva-

ları soluk görünümde; karaciğer midklaviküler hatta kot kavsi altında 5 cm keskin kenarlı ola- rak; dalak midklaviküler hatta kot kavsi altında 6 cm keskin kenarlı (Resim 1) ve sert kıvamda ele geliyordu. Hastanın diğer sistem muayeneleri normaldi. Vücut ısısı 38˚C (aksiller); solunum sayısı 20 /dk; nabız 124 /dk, ritmik; vücut ağırlı- ğı 14 kg (50. persentil); boyu 90 cm (25-50. per- sentil) idi. Laboratuvar incelemelerinde, hemog- lobin 9.4 gr/dl, lökosit 10670/mm2, MCV 71.6 fl, MCH 23.7 pg, RDW %13.7, trombosit sayısı 109.000/mm3, periferik kan yaymasında %60 nötrofil, %30 lenfosit saptandı. Retikülosit %0.4, sedimentasyon 33 mm/saat, alkalen fosfataz 127 U/L, aspartat aminotransferaz 50 U/L, ala- nin transferaz 25 U/L, gamma glutamiltransferaz 47 mg/dL, kalsiyum 8.5 mg/dl, fosfor 2.7 mg/dl, total protein 7.5 g/dl, albümin 3.3 gr/dl, glob: 4.2 g/dl, alb/glob oranı 0.78, serum demiri 24 μg/ml (37-145), serum demir bağlama kapasitesi 215 μg/ml (228-448), ferritin 70 ng/ml (15-148), C-reaktif protein 5.45 mg/dL olarak bulundu.

Geliş Tarihi: 21.12.2008 Kabul Tarihi: 25.01.2009 Yazışma Adresi:

Correspondence Address:

Dr. Sedat Işıkay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye Tel.: +90 0505 691 13 70 E-posta:

dr.sedatisikay@mynet.com

A Child with Fever, Hepatosplenomegaly, Weight Loss and Anemia

Tanınız Nedir? / Instructive Case 138

Sedat Işıkay, Mustafa Büyükavcı, Hüseyin Tan, Döndü Ülker, Zerrin Orbak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Resim 1. Hastanın genel görünümü Resim 2. Kemik iliği aspirasyon yayması (x100) Not: Olgunun tartışması 141. sayfada devam ekmektedir.

(2)

Tam idrar tetkiki normaldi. Grubel widal, brusella aglüti- nasyon, tüberkülin cilt testleri negatifti. Hepatit markırları;

HBsAg (-), anti-HBcIgM (-), anti-HCV (-), anti-HAV IgM (-), anti-HAV IgG (+) idi. Toksoplazmozis, ebstein barr virüs, sitomegalovirüs, parvovirüs B19, HIV serolojileri negatifti.

Hastanın PA akciğer grafisi normaldi. Batın ultrasonogra- fisi hepatosplenomegali olarak rapor edildi.

Hasta hepatosplenomegali, ateş bulgularıyla takibe alındı. Hastanın yatışı esnasında ateşlerinin özellikle akşam ve gece saatlerinde 39˚C’lere kadar yükseldiği, gündüz saatlerinde normal seviyelere düştüğü görüldü.

Hastadan tanıya yönelik olarak kemik iliği aspirasyonu yapıldı (Resim 2).

Bu fizik muayene ve laboratuar tetkikleriyle tanınız nedir?

Işıkay ve ark.

Ateş ve Hepatosplenomegalili Bir Çocuk Ço cuk En f Der g 2009; 3: 138-9

J Pediatr Inf 2009; 3: 138-9

139

Referanslar

Benzer Belgeler

2000 -2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)?. 2005- 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

a) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program ve eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki

 Soğuk veya strese yanıt olarak gelişen, el ve ayaklardaki epizodik renk değişikliğine Raynaud fenomeni denir... Raynaud

Gastroenterit Peptik ülser Siklik kusma Psikojenik Adrenal kriz Diyabetik ketoasidoz.. Metabolik hastalık

değerle diril iş ve eyi to ografisi çekil iş. • Beyin tomografisinde patolojik bulgu izlenmeyen hasta ı davra ış ozukluğu metpamid yan etkisi, ateşi dehidratasyon

 Ancak özellikle çocukluk çağında menenjit semptomları, ateş, ense sertliği, baş ağrısı, letarji, huzursuzluk, bulantı, kusma ve fotofobi şeklinde olabilir..

 Hastanın sonda ile çok ağrısı olması nedeniyle 2 gün sonra sondası çıkarıldı.  Bu arada trombosit refrakterliği de olması nedeniyle hastanın trombositleri

atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries: the Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral