• Sonuç bulunamadı

AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ

Özet makalenin kısa ve öz anlatımıdır. Özet makaleden bağımsız olarak ele alındığında kendi başına anlamlı bir bütünlük oluşturmalıdır. Okuyucuların makaleniz hakkında ilk fikri edinecekleri bölüm olması nedeniyle etkili bir özet yazmak oldukça önemlidir. Dergi editör ve hakemleri de dahil olmak üzere okuyucularınızın makaleyi okumaya devam edip etmeyeceğinin kararı özeti okuyarak verilir. Makalenin içeriğini tam olarak yansıtması yanında tabir yerindeyse makalenizi hedef kitleye pazarlaması açısından da önem taşır.

Makaleden önce özet yazmaya başlamayın

Özet her ne kadar makalenin maşında yer alsa da yazmaya özetten başlamak iyi fikir değildir.

Özet makalenin özünü, esasını ifade edeceğinden makaleyi tam olarak bitirmeden yazacağınız özetin bir yönüyle eksik kalması kaçınılmazdır. Bu nedenle özeti en son yazmak tüm makaleyi göz önüne seren onu tam olarak temsil eden bir özet yazmak için gereklidir.

Özetle ilgili yönergeleri inceleyin

Makale özeti yazarken özetin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili yönergelere ulaşın ve sizden nasıl bir özet yazmanız istendiği konusunda tam bilgiye sahip olun. Özellikle akademik dergide yayınlanmak üzere hazırladığınız makaleler için derginin yönergelerinde özetin nasıl hazırlanacağına ilişkin kuralları bulabilirsiniz. Bu kurallar arasında özetin uzunluğu, yazım formatı ve içeriğinin ne olması gerektiği yer alacaktır. Bu talimatları okuyun ve özetinizi buna göre hazırlamaya dikkat edin.

Özet yazarken okuyucu kitlesini dikkate alın

Özet yazarken makale yazdığınız alanda araştırma yapan, makalenizin muhtemel okuyucularını dikkate alın. Özet okuyucuların dikkatini çekecek, merak uyandıracak ve makalenizin okunması ile sonuçlanacak nitelikte olmalıdır. Bunun için özet yazarken alandaki araştırmacıların ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Okuyucuların bazen makalenizin sadece özetine ulaştığını düşünerek, okuyucuların özete ulaştığında makale hakkında tam fikre sahip olmalarını temin edecek bir özet tasarlamalısınız.

Özet neleri içermeli

(2)

Her araştırmanın bir problemden yola çıktığını düşünerek en başta eldeki problemin ne olduğuna değinerek özete başlamak faydalı olacaktır. Problemle bağlantılı olarak araştırmayı yapma ve makaleyi yazma motivasyonuna bir cümleyle işaret edilebilir. Bu çoğu zaman araştırma için çıkış noktanızı belirten bir ifadedir ve amacınızı açıklamak üzere temel oluşturur.

Daha sonra araştırmanın ne amaçla gerçekleştirildiği ortaya konulmalıdır. Amaç ifadesi makalenin geneli ile uyumlu olarak açık ve anlaşılır şekilde verilmelidir. Bu amaca ulaşmak için neler yapıldığına ve hangi yöntem ve analizlerin kullanıldığına kısaca değinilmelidir.

Araştırma sonunda ne elde edildiği ve elde edilen bulguların ne anlama geldiğinin makale içinde tartışıldığına kısaca işaret edilmelidir. Yine araştırma sonuçlarının alana katkısına ve önemine değinen bir cümleyle özet bitirilebilir. Birçok derginin yönergesinde 100, 150 veya 200 kelimelik özet yazılmasını öngördüğü göz önüne alındığında esasen bu başlıkların her birinin birer ikişer cümle ile ifade edilmesi gerektiği ortaya çıkar. Diğer taraftan bazı özet formatlarında her bir başlığın ayrı ayrı ele alınması ve 500 kelimeye kadar bilgilendirici özet verilmesi istenebilir. Böyle bir durumda da yine yönergeler doğrultusunda özette yer alması gereken her öğe ayrı başlıklar altında öngörülen uzunlukta ele alınmalıdır.

Özet neleri içermemeli

Özet herhangi bir tanım, tanımlayıcı bilgi, tablo, şekil, alıntı ve uzun anlatımlar içermemelidir.

Özetin yukarıda sayılan başlıkları bir çırpıda vermesi yeterlidir. Özetlerde çok yapılan hatalardan biri uzun betimleyici ifadelere yer verilmesidir. Özet, makalede ele alınan bir kavramın tanımlanması ne olduğunun ya da ne olmadığının anlatılması için hiç uygun bir yer değildir. Dolayısıyla bu açıklamalar metin içeriğinde uygun yerlere bırakılmalıdır. Ayrıca makaleden bir paragrafın veya cümlenin birebir kopyasını içermemelidir. Özet, tamamen özgün olarak ele alınmalı yeni ifadelerle yazılmalıdır.

Özet indekslemeye uygun olmalı

Makalenizin indekslenmesi açısından özet ve anahtar kelimeler son derece kritik öneme sahiptir. Arama motorları makalenizin özetini tararlar. Bu nedenle makaleyi temsil edebilecek anahtar kelimelere özenli bir şekilde özet içinde yer verilmelidir. Bu anahtar kelimeler bilgilerin elektronik olarak toplanmasında önemli rol oynarlar ve arama kelimeleri ile eşleştirilirler.

Hangi kelimelerle arama yapıldığında makalenize erişilmesini istiyorsanız bu kelimeleri özet yazımının doğal seyri içine yerleştirmelisiniz. Bu, makalenizin kolay bulunabilir olması ve muhtemelen daha çok atıf alması anlamına gelecektir.

Makale yazarken konu hakkındaki tüm detaylara hakim olsanız bile, konuyu doğru biçimde ele alamazsanız makaleniz dergiler tarafından reddedilebilir. Ayrıca ele aldığınız konuyu en doğru şekilde sunabilirseniz, çok daha kaliteli dergilere kabul ettirebilirsiniz. Dolayısıyla makaleniz daha fazla sayıda indexte yer alacak ve makalenize yapılan atıf sayısı daha yüksek olacaktır.

(3)

MAKALE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Özgün ve güncel bir konuyu ele alınmalıdır.

Makalelerde güncelliğini ve önemini yitirmiş konuların tekrar ele alınması başlıca ret nedenleri arasındadır. Yazarın daha önce yapılan çalışmalardan bir ya da birkaç yönüyle farklılaşan bir konuyu ele alması, alana hakim olması ile bağlantılıdır. Literatür taramasının yeterince özenli yapılması, literatürde eksik olan ilgi çekici konunun tespitine yarar. Böyle bir konunun ele alınması makalenin alana katkı sağlama potansiyelini de ortaya çıkarır. Elbette bir araştırmayı tekrar eden çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu noktada amacın belli bir çalışmanın tekrarı olduğu açıkça ifade edilmeli ve varsa yöntem ve örneklem açısından farklılaşan noktalar ortaya konulmalıdır.

Makaleye etkili bir giriş yapılmalıdır.

Giriş bölümünün başında bu alanda bilinenlerden, daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmesi yerinde olur. Burada dikkat edilmesi gereken geniş bir çerçeveden başlayarak alanda eksik olana, literatürdeki boşluğa işaret etmektir. Alanda az çalışılmış, eksik olan ve bilinmeyenin ortaya konulması esasen bu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu sorusunun cevabını oluşturacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı ortaya konulmalı ve bu çalışmayı yaparak neyi bilmek istediğiniz, hangi amacı gerçekleştirmek istediğiniz ortaya konulmalıdır.

Doğru araştırma sorusunu belirlenmelidir.

Yapılacak çalışma iyi bir araştırma sorusuna sahip olmalı ve araştırmada bu soruya cevap aramalıdır. Bu sorunun çok geniş ya da çok dar olmamasına dikkat edilmelidir. Çok geniş bir araştırma sorusu ve buna bağlı belirsizlikler içeren bir hipotez esas konuya odaklanamama sorununu ortaya çıkaracaktır. Aksine, teorik altyapısı olan ilginç ve alandaki boşluğu doldurmaya yönelik net bir araştırma sorusu, konuya tam olarak odaklanmanızı sağlar.

Tanımlayıcı bir takım anlatımlarla esas konuya odaklanamama sorunu ortadan kaldırır.

İyi bir Literatürü taraması gerçekleştirilmelidir.

Literatür taraması konusunda yapılan hataların başında literatürün belirli bir sistematik içinde taranmaması, bu kısmın eleştirel bir bakış açısı ile kaleme alınmaması, çalışılmamış olan alanın tespit edilmemesi veya bunun araştırma sorusuyla ilişkilendirilmemesi gelmektedir. Daha önce yapılan çalışmaları sıralamak yerine bu çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerine değinmek çok daha faydalı olacaktır. Geniş bir çerçeveden başlamakla birlikte konuyu daraltarak araştırma sorunuza odaklanmak iyi bir strateji olabilir. Özellikle araştırma sorunuzun dar alanında

(4)

bulunan tüm çalışmalara ulaştığınızdan emin olmalısınız. Aksi taktirde yapılmış çalışmaları yok sayarak yola çıkmak gerekecektir ki bu sizi son derece istenmeyen bir yere götürecektir.

Doğru bir metot uygulanıp detaylı bir şekilde rapor edilmelidir.

Araştırma dizaynı belirlenen araştırma sorusunu cevaplamaya elverişli olmalıdır. Uygun olmayan bir araştırma dizaynı araştırma sorusunu ya hiç cevaplayamamanıza ya da yanlış cevaplamanıza yol açar. Her iki durumda da araştırmaya dayanılarak yazılan makalenin yayınlanma ihtimali olmayacaktır. Araştırma dizaynının sonradan düzeltilmesi olanaklı olmadığından bu konuda yapılacak hatalar son derece kritik sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca kullandığınız istatistik ve analiz yöntemlerin doğrulanmış yöntemler olduğundan ve veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirliğinden emin olmanız gerekir. Doğru yöntemin uygulanması kadar yöntemin araştırmanın tekrar edilmesine izin verecek açıklıkta anlatılmış olması da önemlidir. Araştırmanın herhangi bir yanlılık içermediğine dikkat edilmeli yanlılıktan kaçınmak için başvurulan tedbirler açıklanmalıdır.

Bulgularınızı açıklayınız.

Bulgular dikkatle ele alınmalı, araştırma sonuçları rapor edilirken beklenen ve beklenmeyen bulgulara yer verilmelidir. Bulgulara ilişkin ret nedenlerine bakıldığında, bulguların çelişkili veya hatalı olması, araştırma sorusuna cevap verememesi, şekil ve tabloların açık olmaması gibi sorunların makalenin reddine sebep olduğu görülmektedir.

Elde ettiğiniz bulguları tartışınız.

Tartışma bölümü bulguların kısa bir özetiyle başlamalıdır, ancak bulguların tekrarından ibaret olmamalıdır. Sadece sizinle aynı ve farklı sonuca ulaşan araştırmaları sıralamakla yetinmeyin, bunları yorumlayın ve tartışın.

Makalenin en can alıcı bölümlerinden biri olduğunu akıldan çıkarmadan bu bölümde bulguların ne anlama geldiğinin gerçek bir tartışmasına ihtiyaç vardır. Bulgulardan varılamayacak sonuç ve çıkarımlara yer verilmemeli ve sonuçlar abartılı olarak rapor edilmemelidir. Araştırmanın kısıtlarına vurgu yapın ve nasıl bir araştırmanın araştırma sorusunu cevaplamada daha doyurucu sonuçlara götürebileceğine yer verin.

Etkili bir başlık ve özetle ilk izlenim oluşturulmalıdır.

Editör ve hakemlerin ilk göz attıkları yer makalenin başlığı ve özetidir. Makale başlığının elbette makale içeriği ile uyumlu olması gerekir ancak etkili olması için çoğu zaman bu kadarı yeterli değildir. İlk okuyucular olan değerlendiricilere ve daha sonraki okuyucular açısından ilginç bulunabilecek, merak uyandıracak başlık olmasına dikkat edilmelidir. Diğer taraftan özet makalenin tamamının okunmasına gerek olup olmadığına dair editörlere fikir veren bölümdür.

Dolayısıyla özet makalenizi istenilen sayıda kelime ile özetleyebilmeli, eksik bilgi

(5)

içermemelidir. Diğer taraftan okuyucuya makalenin yeni, güncel ve ilginç ne vaat ettiğine dair fikir vermelidir.

Sonucu yazarken tekrardan kaçınılmalıdır.

Sonuç bölümü, makalenin başından beri anlatılanların neden önemli olduğu, buradan hareketle ileride nereye varılabileceği gibi çıkarımları içermelidir. Yoksa bu bölüm makalenin başından itibaren açıklanan konuların özetinden ibaret olmamalıdır. Makale sonuçlarından hareketle okuyucuları yeniden düşünmeye ve ileri araştırmalar için fikirler elde etmeye sevk etmelisiniz.

Burada kullanılacak yazım tekniği ise giriş veya literatür taramasının aksine dar alandan geniş alana doğru olmalıdır. Başka bir anlatımla okuyucuya elde ettiğiniz sonuçların ne derece genişletilebileceğini, ne işe yarayabileceğini ve nasıl kullanılacağını söylemelisiniz.

Kaynakçaya sadece gerektiği kadar kaynak eklenmelidir.

Kaynakçada yer alan eserlerin çokluğu değil, doğru kaynaklara ulaşılmış olması makaleniz için referans olacaktır. Kaynak göstermede asıl dikkat edilmesi gereken, doğru kaynağa ulaşmaktır.

Bu noktada ikincil kaynakları değil orijinal kaynağı referans göstermek önemlidir. Alıntılanma oranı yüksek kaynakların o alandaki temel birincil kaynaklar olma ihtimali yüksektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sadece temel kaynaklarla yetinmemek konuyu daralttıkça ve araştırma sorunuzu ele aldıkça ikincil ama önemli ve değerli kaynakların referans gösterilmesi gerektiğidir.

KAYNAKLARIN VE ALINTILARIN METİN İÇERİSİNDE GÖSTERİLMESİ APA TEKNİĞİ

1. Metin içinde gönderme ve ya alıntıları ifade etmek için dipnot yapılmaz. Bunun yerine ilgili bölüm sonunda parantez açılır ve “Soyadı yayın yılı: sayfa numarası” şeklinde kısa bilgi verilir. Kitaplardan yapılan alıntılarda sayfa bilgisi mutlaka parantez içindeki bilgiler arasında yer almalıdır.

Örnek: (Tezcan 1994: 15).

Araştırma dili, büyük ölçüde terimlerden oluşur. Dolayısıyla “terimler, bilim ve sanat kavramlarını karşılayan özel anlamlı sözcüklerdir” (Özdemir 1973: 18).

2. Metin içerisindeki kaynaklarla ilgili künye bilgileri dışında bir açıklama gerekiyorsa, bu amaçla cümlenin ya da kelimenin sonunda numaralandırma yapılarak dipnot ya da son not sisteminden yararlanılabilir. Örneğin yazarın unvanı, çalıştığı kurum ve uzmanlık alanı ya da bir terimin anlamı, hatırlatma notu verme gibi amaçlar için bu yöntem kullanılabilir.

Örnek:tanımlanmıştır1.

(6)

…oranlanmış ortalamalardır2.

3. Eğer metin içinde başka bir metne sadece gönderme yapılmışsa ya da başka bir metinden ilham alınmış; ama bu ilham, yazarın kendi plânlaması ve anlatımıyla ortaya konmuşsa, tırnak işareti kullanılmadan, ilgili metinden sonra parantez içinde “Soyadı yayın yılı: sayfa numarası” bilgileri verilir.

Örnek: (Tezcan 1994: 52).

4. Eğer metinde başka bir metinden alıntıya yer verilecekse tırnak işareti mutlaka kullanılmalıdır. Alıntılanan metin, bir paragraf oluşturacak boyutta ise farklı bir biçimlendirme (daha küçük punto) ile verilmelidir. Kaynak metinle ilgili bilgilerin verilmesinde, yukarıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Örnek: Özdemir (1973: 18)’e göre, “terimler bilim ve sanat kavramlarını karşılayan özel anlamlı sözcüklerdir.”

5. Eğer aynı yazarın aynı yılda yayımlanan iki ya da daha fazla sayıdaki eserine atıfta bulunulması gerekiyorsa, yazarın ilk atıfta bulunulan eseri yukarıdaki örnekte olduğu gibi gösterilirken, aynı tarihli ikinci (varsa ve gerekliyse üçüncü) eseri tarihin yanına alfabenin ilk harfi (aynı yazarın diğer eserleri için de alfabenin sırasıyla diğer harfleri) yazılarak gösterilmelidir.

Örnek:…olduğu saptanmıştır (Phan 2009: 52). Benzer biçimde, …olduğuna yönelik önemli bir kanıt elde edilmiştir (Phan 2009a: 125). Phan (2009b) yaş ve cinsiyet değişkenlerine odaklandığı diğer çalışmasında ise

6. Alıntılanan metin, orijinal kaynaktan değil de ondan yararlanan bir kaynaktansa; yani dolaylı alıntı yapılıyorsa bu durum, parantez içinde kısa künye bilgileri verilirken şöyle belirtilir:

Orijinal kaynağın yazarının soyadı yayın yılı: sayfa; Aktaran: soyadı yayın yılı: sayfa.

Örnek: (Arat 1951: 74; Aktaran: Tezcan 1994: 49).

7. Metin içinde alıntı ya da gönderme yapılan metnin yazarı birden fazlaysa yazarların soyadları arasında “virgül” ve “ve bağlacı” kullanılır. Ancak yazar sayısı üçten fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra vd. (ve diğerleri) ifadesinin kullanımı daha uygundur.

Örnek:…(Eckman, Tezcan ve Zülfikar 2004: 132).

… (İhsanoğlu vd. 2008: 133).

(7)

8. Herhangi bir ifade ya da açıklama için birden çok yazara atıfta bulunmak gerekiyorsa kaynak gösterimi aynı parantez içerisinde, yazarların soyadlarının baş harfleri dikkate alınarak ve alfabetik bir sırayla yapılmalıdır.

Örnek: olarak ifade edilebilir (Demirel 2004: 33; Ercilasun 1983: 59; Rencher 2002: 123;

Sönmez 2007: 77; Stevens 1996: 36; Yang 2003: 39).

9. Kaynakla ilgili bilgiler verilirken eksiklikler varsa; söz gelimi yayın yeri ya da yayıncı bilgisi kitapta yer almamışsa bu bilgiler verilmez; ancak sıralamada herhangi bir değişiklik yapılmaz.

10. Alıntı, bir makaleden yapılmışsa, alıntının yapıldığı sayfa numarası parantez içi bilgilerde verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin sayfa aralıkları bilgisine yer verilmelidir.

Makalenin bütününe gönderme yapılmışsa bu kez parantez içi bilgilerde de sayfa aralıkları belirtilmelidir.

Örnek:… (Duman 1997: 113-129).

11. İnternet kaynaklarından yapılan alıntılar parantez içerisinde ve alıntının yapıldığı kaynağa doğrudan ulaşmaya imkân sağlayacak şekilde tam olarak verilmelidir. İnternet adresinin uzun kodlamalar içermesi durumunda kaynağın ana adresinin ardından ilk uzantısı verilerek atıfta bulunulabilir. Bununla birlikte, internet adresinin sonuna virgül konulduktan sonra bilginin hangi tarihte elde edildiği yazılmalı ve ardından “erişildi” kelimesi eklenmelidir.

Örnek: Özgenç (2012) ...olarak ifade etmektedir (http://www. Algoritmaconsulting.com /makale. asp?id=14, 17 Kasım 2014’te erişildi).

…ifade edilmektedir (Özgenç 2012, http://www.algoritmaconsulting. com/makale. asp?id=14, 17 Kasım 2014’te erişildi).

12. Ülkemizde bibliyografya hazırlamayla ya da alıntılamayla ilgili uygulamalarda tam bir birlik sağlandığını söylemek mümkün değildir. Uygulamalar arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların daha çok nokta, virgül kullanımı, çok yazarlı künyelerde kısaltma yapma gibi ayrıntılarla ilgili oldukları da unutulmamalıdır. Bu durumda akademisyenin tercihlerinde tutarlı olması, önem kazanmaktadır.

(8)

KAYNAKLARIN KAYNAKLAR KISMINDA GÖSTERİLMESİ

Kaynaklar kısmında yer alacak olan eserlerin tümü asılı tarzda ve 1,25 cm(1 tab) girintili olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynakların gösterimine ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.

Kitap Örnekleri

Aksan, Doğan (1990). Her Yönüyle Dil. III. Cilt. Ankara: TDK Yayınları.

Ergin, Muharrem (2009). Dede Korkut Kitabı. II.Cilt. Ankara: TDK Yayınları.

Timurtaş, F. Kadri (2005). Eski Türkiye Türkçesi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Karahan, Leyla (1996). Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması. Ankara: Akçağ Yayınları.

Türkçeye Çevrilmiş Kitaplarla ilgili Örnekler

Gegenfurtner, R. Karl (2005). Beyin ve Algılama. Çev. B. Konukman. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Nunes, Terezinha ve Bryant, Peter (2008). Çocuklar ve Matematik: Matematik Öğretiminde Yeni Adımlar. Çev. S. Koçak. İstanbul: Doruk Yayıncılık.

Editörlü Kitaplarla İlgili Örnekler

Editör ya da editörler aracılığıyla birden çok yazarın makalelerinin belirli bir konu çerçevesinde bir araya getirildiği kitaplara kaynaklar listesinde yer verilirken, öncelikle alıntı yapılan yazarın adı ve makalesinin adı yazılmalıdır. Editörün adının yalnızca baş harfi ve soyadının tamamı yazılmalıdır. Eğer tek editör söz konusu ise parantezin içerisine (ed.), birden çok editör söz konusu ise (eds.) yazılmalıdır. Kitabın adı italik harflerle yazıldıktan ve parantez içerisinde alıntının yapıldığı kısmın başlangıç ve bitiş sayfalarına yer verildikten sonra “içinde” kelimesi

(9)

yazılmalıdır. Son olarak, kitabın nerede ve hangi yayınevi tarafından basıldığına ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Güzel, Ahmet (1998). “Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler”. Türkiye Ekonomisi. Ed. A.

Güryılmaz. Ankara: Turhan Kitabevi. 18-38.

Türer, Osman (2005). “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. Osmanlı Anadolusunda Tarikatların Genel Dağılımı. Ed. A. Yaşar Ocak. Ankara: TTK Yayınları. 207-246.

Türkçeye Çevrilmiş Editörlü Kitaplarla İlgili Örnek

Kagan, Jerome (2001). “Doğuştan Utangaç mısınız?”. Çev. D. Duman. Zihnin halleri:

Beynimizin Bizi Nasıl Biz Yaptığına Dair Yeni Keşifler. Ed. R. Conlan. Ankara: Phoenix Yayınevi. 29-52.

Makale Örnekleri

Makalelerle ilgili kaynak gösteriminde yazar adı ya da adları kitaplarla ilgili kaynak gösterimiyle aynıdır. Derginin adında yer alan her kelimenin baş harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Derginin adı yazıldıktan sonra ise derginin sayısı ve varsa cilt numarası yazılır.

Son olarak, makalenin başlangıç ve bitiş sayfa sayılarına yer verilir.

Aktay, Yasin (1999). “Aklın Sosyolojik Soy Kütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru”. Toplum ve Bilim 82: 114-140.

Elma, Cevat vd. (2009). “Medya Okuryazarlığı Dersinin Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36: 87-96.

Gündoğdu, Cengiz (2007). “Aşık Sümmani’de Aşkın Metafiziği”. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi 8 (18): 113-154.

Türkçeye Çevrilmiş Makalenin Kaynaklarda Gösterilmesi

Bernard, Alan (2000). “Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar”.

Çev. R. Sirmen. Dış Politika, 4(3): 110-132.

(10)

Baskıdaki Makalenin Kaynaklarda Gösterilmesi

Baskıdaki makale kavramı yayına kabul edilmiş, ancak sayfa numaraları ve dergi sayısı henüz verilmemiş olan makaleleri ifade etmektedir. Günümüzde uluslararası akademik dergilerin büyük bir çoğunluğu yayına kabul edilen makaleleri editör ya da editörler tarafından uygun görülen bir sayıda yer almalarından bir süre önce baskıdaki makaleler (Articles in press) başlığı altında ve dijital nesne tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI) bilgisiyle birlikte yayımlamaktadır. Bu makalelerin kaynaklar kısmında gösterimleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Randall, Jennifer ve Engelhard, George (2010). Examining The Grading Practices of Teachers.

Teaching and Teacher Education, doi:10.1016/j.tate.2010.03.008.

Yayımlanmamış Tezlerin Kaynaklarda Gösterilmesi

Doğru, Elif (2010). 3-6 Yaş Grubu Çocukların “Müziksel iletişim Boyutları Ölçeği’nin Geliştirilmesi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Konur, Fatih (2011). Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kılıç, Zuhal (2013). Kadın Spor Yöneticilerin Labirentteki Yolculuğu: Liderlik Becerileri, Algılanan Engeller Ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özmen, Aslı (2013). Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı: Türkiye Cep Telefonu Yeniden Üretimi Karma Tam Sayılı Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bolu:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

(11)

Yasaların Kaynaklarda Gösterilmesi

Milli Eğitim Temel Kanunu (24 Haziran 1973). Resmi Gazete, 1739/14574.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982).

Derleme Eserlerden Yapılan Alıntıların Kaynaklarda Gösterilmesi

Derleme eserlerin kaynaklarda gösterimi kitaplarla aynı şekilde yapılmalıdır. Ancak, yazar ya da yazarların adlarından sonra parantez içerisinde “derleyen” yer almalıdır.

Özel, Oktay ve Öz, Mehmet (drl.) (2000). Söğüt’ten İstanbul’a, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar. Ankara: İmge Kitabevi.

Bildiri Kitaplarında Basılan, Kongre ve Konferanslarda Sunulan Bildirilerin Kaynaklarda Gösterilmesi

Karagöz, Yalçın ve Eş, Abdülhamit (2013), “Nominal İlişki Ölçüleriyle Konut Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği”. 1. Bolu Sektörel Kalkınma Sempozyumu.

Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası.

Editörlü Kitaplarda Basılan Bildirilerin Kaynaklarda Gösterilmesi

Türer, Osman (2005). “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. Osmanlı Anadolu’sunda Tarikatların Genel Dağılımı. Ed. A. Yaşar Ocak. Ankara: T.T.K. Yayınları. 207-246.

Gazetelerden Yapılan Alıntıların Kaynaklarda Gösterilmesi

Kızılot, Şükrü (7 Kasım 2009). “Neriman Teyzenin Torunu Evlenince Vergiden Kurtulacak”.

Hürriyet Gazetesi. 31.

İnternet Kaynaklarının Gösterilmesi

(12)

İnternet kaynaklarından (bloglar, forum siteleri, kişisel internet sayfaları vb.) yapılan alıntılar kaynaklar kısmında erişim tarihleri belirtilerek aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

Wallerstein, Immanuel (2011). “Tüm Yurttaşlar mı? Kimi Yurttaşlar mı? Yurttaşlığın Oluşumu”, ( http://www.sendika.org/2011/03/tum-yurttaslar-mi-kimi-yurttaslar-mi-yurttas ligin-olusumu1-immanuel-wallerstein/, 10 Mayıs 2013’te erişildi).

http://www. algoritmaconsulting. com/makale.asp?id=14, 17 Kasım 2014’te erişildi.

http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/index.html, 3 Haziran 2012’de erişildi.

Akar, Ali (2012). http://www.aliakar.com, 9 Şubat 2015’te erişildi.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Pozitif duyguları daha sık yaşayan bireyler daha dayanıklı, mutlu ve hastalıklara karşı daha dirençli olurlar?. • Pozitif duygular akademik performans, iş-yaşam tatmini

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlayan Bilgenur Baloğlu, TEV-Singa bursu ile Singapur Ulusal Üniversitesi

TRT, törenlerde sürekli bir biçimde atılan "laiklik istemezük" sloganlarını dinleyici­ lere duyurmamak için, yayının sesini kısarak garip bir sansür

Freyja Concept sık seyahat eden iş insanları ve öğrenciler için fark yaratan, kullanışlı, hem spor hem de şık, her desenin sadece size özel olduğu çantalar

Anayasasında ülke dışındaki Şiilere destek olmayı devlet görevi olarak kabul eden Đran, kendisi gibi Şii olan Azerbaycan Türklerinin yanında değil de Hıristiyan

— Haricen duvarlar Surrey kaplama tuğlası ile inşa edilmiş ve kal- kan duvarları krem renkli sıva ile kaplanmıştır.. Çatı ko- yu kahverengi

Ýnsanlar nasýl temizlik iþi için özel birimler kuruyor, temiz- lik þirketlerinden yararlanýyorsa, bunun biraz deðiþiði hayvanlar arasýnda da görülür.. Evet, hayvanlar

Nefesinizi kesecek iç ve dış tasarımıyla sportif ve dinamik bir görünüm kazanan Yeni Polo, standart olarak sunulan çok çeşitli donanım özellikleriyle herkesi