• Sonuç bulunamadı

İşsizlik Oranı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İşsizlik Oranı"

Copied!
6
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

GENÇ İŞSİZLİK

Finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018'den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu genç çalışan sayısı 1 milyon 730 bin kişi azalmıştır.

12.6%

13.7%

13.4%

15.9%

13.9%

19.4%

15.1%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş İşsizlik Oranı

• 15-34 yaş arası genç nüfustaki işsiz sayısı 2 milyon 317 bin kişiyle yüksek düzeyini korumuştur.

• Bu yaş grubundaki genç işsiz sayısı; birçok büyükşehrin nüfusunun üzerindedir.

• Ötesi iş gücüne katılım oranındaki keskin düşüş nedeniyle, işsiz sayılmayıp yalnızca iş gücü dışı görülenlerin sayısı11 milyon 636 binile rekor düzeydedir.

1,281,000 1,384,000

2,665,000

1,031,000

1,278,000

2,317,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

15-24 Yaş 25-34 Yaş 15-34 Yaş

Yaşa Göre İşsiz Sayısı

2019 2020

1 039 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%25,2 %24,5

İşsiz Sayısı

15-24 Yaş

1 278 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%16,0 %15,7

İşsiz Sayısı

25-34 Yaş

2 317 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%19,4 %18,7

İşsiz Sayısı

15-34 Yaş

(2)

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE GENÇ İŞSİZLİK

1,082,000

736,000

847,000 963,000

647,000

707,000

400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Eğitime Göre İşsiz Sayısı

2019 2020

963 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%18,8 %19,9

Nisan 2018'den itibaren belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu üniversiteli işsiz sayısı 73 bin kişi, çeşitli nedenlerle iş aramayanların sayısıysa 413 binkişi artmıştır.

14.7%

13.6%

17.3%

15.3%

19.0%

16.4%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş Üniversiteli İşsizlik Oranı

• En yüksek işsizlik oranı %19,9 ile lise ve dengi okul mezunlarında gerçekleşmiştir.

• 15-34 yaş arası gençler arasında en yüksek işsiz sayısı 963 binkişi ile ilköğretim ve altı eğitim düzeyindeki gençlerdedir.

İşsiz Sayısı

İlköğretim ve Altı

647 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%20,8 %19,9

İşsiz Sayısı

Ortaöğretim

707 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%19,0 %16,4

İşsiz Sayısı

Yükseköğretim

(3)

GENÇLERİN EĞİTİME GÖRE İŞ DURUMU

• 15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra11 milyon 636 bingenç iş gücünün dahi içinde yer almamakta; işsizsayılmamaktadır.

• Bu yaş grubundaki yaklaşık 24 milyon gençten yalnızca %42,0’ı çalışmaktadır; yani çalışan her genç bir şekilde en az bir gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir.

• 707 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 272 bin üniversite mezunu iş gücünde dahi yer almamakta; işsiz sayılmayıp, iktisaden atıl kalmaktadır. Bu sayırekor düzeydedir.

• İş bulma ümidini kaybetmiş, eğitimini sürdüren, çalışamaz halde olan ve ev işleriyle meşgul sayılan kişiler iş aramadıkları için iş gücünündışındasayılmaktadırlar.

• İş gücüne katılım en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki kişilerde düşüktür.

• Bu eğitim düzeyindeki 4 milyon 796 bin kadın iş gücünde yer almamaktadır. Üniversite mezunu964 binkadın da eğitim düzeyine rağmen iş aramamaktadır.

2,427,000

1,105,000

308,000 4,796,000

2,036,000

964,000

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Cinsiyete Göre İş Gücüne Katılmama Durumu

Erkek Kadın

3,885,000

2,598,000

3,604,000

963,000 647,000 707,000

7,223,000

3,141,000

1,272,000

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Eğitime Göre İş Durumu

Çalışan İşsiz İş gücü dışında

(4)

ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ DURUMU

516,000 516,000

695,000 636,000

847,000

707,000 667,000 629,000

813,000

783,000

845,000

792,000

1,271,000

500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş Üniversiteli İş Gücü Sayı ve Oranı

İşsiz İş Gücü Dışı

Çalışabilir Nüfus:Kurumsalolmayan (hapishane, kışla vb. harici) 15 yaş üstü nüfusu kapsar.

İş gücü:İstihdamdakilerveişsizlerinoluşturduğu tüm nüfusu kapsar.

İstihdam: Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak en az 1 saat bir iktisadi faaliyette bulunan veya işiyle bağlantısı devam edip çeşitli nedenlerle işinin başında olmayanları kapsar.

İşsiz: İş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşıyapabilecek durumda olan kişiler.

• 15-34 yaş grubu iş gücündeki üniversite mezunu oranı istikrarlı bir şekilde artarak

%34,2’yeçıkmıştır.

• Diğer taraftan üniversiteli işsiz sayısı (707 bin) yüksek düzeyini korumuş ve üniversiteli olup iş gücünün dışında kalanların (1 milyon 272 bin) sayısı iserekorkırmıştır.

5 582 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%21,8 %23,2

Üniversiteli Sayısı

Çalışabilir Nüfus

4 311 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%32,3 %34,8

Üniversiteli Sayısı

İş Gücü

3 604 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%32,5 %34,2

Üniversiteli Sayısı

İstihdam

• Üniversite mezunları 15-34 yaş grubundaki çalışabilir nüfusun %23,2’sini, çalışmak isteyen nüfus olan iş gücünün %34,8’ini ve çalışanların ise %34,2’sini oluşturmaktadır.

• İş gücü piyasasının tüm boyutlarında üniversiteleşme eğilimi gözlemlenmektedir.

(5)

GENÇLERİN İŞ VE EĞİTİM DURUMU

• 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı5 milyon 687 bineulaşmıştır.

• Bu sayı Slovakya, Finlandiya ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu kadardır.

• Dolayısıyla gençlerin %32,0’ı ekonomik faaliyetlere katkı verememekte aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştirememektedir.

• Bu yaş grubundaki genç kadınların3 milyon 735 binine eğitimde ne de istihdamdadır.

• Ne eğitim ne de istihdamda olanların oranı genç kadınlarda %42,4 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin%21,8oranının çok üstündedir.

• Kadınların çalışma ve eğitim alma imkanları erkeklere göre daha kötü olup; bu durum cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmaktadır.

Eğitimde 31.7%

İstihdamda 27.7%

Eğitim ve İstihdamda 8.7%

Ne Eğitim Ne İstihdamda

32.0%

15-29 Yaş İş ve Eğitim Durumu

2,727,000

3,261,000

1,025,000

1,952,000 2,900,000

1,659,000

513,000

3,735,000

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Eğitimde İstihdamda Eğitim ve İstihdamda Ne Eğitim Ne İstihdamda

15-29 Yaş Cinsiyete Göre İş ve Eğitim Durumu

Erkek Kadın

(6)

GENÇLERİN İŞ ARAMA SÜRECİ

• İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de gittikçe uzamaktadır.

• 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı, son 1 yılda272 binden 451 bineçıkmıştır.

705,917 733,928 821,772

271,991 700,319

460,787

781,817

451,185

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

4 Aydan Kısa 4-8 Ay 8-12 Ay 12 Aydan Uzun

İş Arama Sürelerine Göre 15-34 Yaş İşsiz Sayısı

2019 2020

• Üniversite mezunlarının da iş arama süreleri gittikçe uzamaktadır.

• 1 yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 124 binden 230 bine çıkmıştır.

• Uzayan iş arama süresi KYK kredi borçlarının ödenememesine; gecikme faizi sonucu hacizlere kadar uzayan üzücü sonuçlara neden olmaktadır.

230,608 246,198

297,574

123,850 223,605

155,154

334,776

229,891

0 100,000 200,000 300,000 400,000

4 Aydan Kısa 4-8 Ay 8-12 Ay 12 Aydan Uzun

İş Arama Sürelerine Göre Üniversiteli İşsiz Sayısı

2019 2020

• İş arama süreleri İŞKUR'un hazırladığı istatistik bülteninden alınmıştır (Mayıs 2020).

• Diğer tüm veriler TÜİK'in hazırladığı iş gücü bülteninden alınmıştır (Mart 2020).

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

Çalışmada Türk kütüphaneciliği dergisinde hakemli ve hakemsiz dönemlerde en sık yayın yapan yazarın Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümünden Bülent

800–900– 1000°C lik ısıtıcı sıcaklıkları ve değişik şarj basınçlarında çalışma maddesi olarak helyum gazlarının kullanıldığı, kaplamalı ve

BMDHS'de kabul edilen formülde, DYUD, deniz yatağı ile ilgilJ sorunlarda, geçici önlemler alma dışındaki yetkilerini, kendi bünyesinde kurulabilecek ve üç hakimden mürekkep bir

Tarla çalışmalarının ilk yılında, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başakta başakçık sayısı, yaprak kuruma oranı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, Mekteb-i Tıbbiye-i Osmaniye Matbaası, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, İstanbul Cihan Matbaası, Artin Asaduryan ve

“ Özdeşleşme Ve Kişi-Örgiit Uyumunun Sağlanmasında Kurum Kültürü Ve Organizasyonal Yapı Etkisi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme

Çünkü her iki olası durumda da onlar (ikinin birleri) yalnızca bir olacaktır, iki değil”. Ziyaretçi- “Öyleyse siz, belki her ikisini de var olan olarak göstermek

MRl incelemesinde sakmmun tamamm1 rutan, kortikal kemiktc destri.iksiyonla seyreden, sagda anterior ve posterior paraspinal alana yayilan, .,akral kanalda

a) Customer: The customer starts the chain of events when they decide to purchase a product that has been offered for sale by a company. The customer contacts the sales

Gruplar için minimum ve maksimum müşteri hizmet düzeyleri, ürünler için maksimum stok seviyeleri ve ürün grubu içindeki müşteri hizmet düzeylerinin eşitliği

bulgularına göre gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaşayan kişilerin tansiyon değerleri daha düşük, Afrika ve Güney Asya gibi düşük ya da orta gelir seviyesine

Grafikte her şekil 7 birim olsaydı portakalların sayısı kirazdan kaç

Üstelik asıl adı Nurettin olan ve “Hoca” (Altan Erkekli) olarak anılan gözaltındaki bir başka kişi de gördüğü çok ağır işkenceye rağmen, onun Şehmuz

zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin

Önceki yerleştirmelerde yerleşemeyen adayların puan kartlarının tekrar üretilmemesi ve bu nedenle ortaya çıkabilecek karışıklığı ortadan kaldırmak için yerleştirme

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan Fiber Güçlü Modem (HGW) modem için Abone’lere işbu Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan Fiber Güçlü Modem (HGW) modem için Abone’lere işbu Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME BİLİM

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW Fiber Güçlü Modem için Abone’lere işbu Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam

- 21 - 40 Ortaögretim (Lise ve Dengi) Okul - Endüstri Meslek Lisesi - Elektrik, Ortaögretim (Lise ve Dengi) Okul - Endüstri Meslek Lisesi - Elektrik Elektronik

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW Fiber Güçlü Modem için Abone’lere işbu Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam