• Sonuç bulunamadı

Graves Oftalmopatide Orbital Yağ Dokusu Dekompresyonu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Graves Oftalmopatide Orbital Yağ Dokusu Dekompresyonu"

Copied!
4
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

J Kartal TR 2015;26(2):173–176

doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94899

OLGU SUNUMU

CASE REPORT

173

Graves Oftalmopatide Orbital Yağ Dokusu Dekompresyonu

Orbital Fat Decompression in Graves Ophthalmopathy

İletişim: Dr. Titap Yazıcıoğlu.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Cevizli, Kartal, İstanbul

Tel: 0216 - 441 39 00

Başvuru tarihi: 13.06.2013 Kabul tarihi: 21.07.2013 Online baskı: 16.06.2015

e-posta: t_yazicioglu@hotmail.com

Giriş

Tiroit hastalığının bulgularından biri olan eksoftalmi, orbita kas ve yağ dokusunun mononükleer ve mu- kopolisakkarid infiltrasyonu sonucu orbita hacminin artması ile karakterizedir. Muayene bulguları olarak

kapak retraksiyonu, proptoz, punktat keratopati, rest- riktif myopati ve kompresif optik nöropati sonucu gelişen görme bozuklukları saptanır. Bu durum fonksi- yonel ve estetik açıdan hastada psikolojik problemler yaratır.[1–3]

Titap YAZICIOĞLU, Musa MUSAOĞLU, Yusuf ÖZERTÜRK

Özet

Bu yazıda, orbital yağ dekompresyonu tekniğinin etkinlik ve güvenirliliği ve erken dönem sonuçları değerlendirildi. Gra- ves oftalmopati tanısı ile takip edilen 35 yaşındaki bir erkek hastaya proptoz miktarını azaltmak için temporal ve medial kompartmandaki yağ dokusu, heriki üst göz kapağında trans- kutanöz ve sağ alt göz kapağında transkonjonktival yaklaşım- la eksize edildi. Birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay erken dönem sonuçlar değerlendirildi. Her iki tarafta 30 mm olan ameliyat öncesi proptoz miktarı, ameliyat sonrası sağda 23 mm, solda 26 mm olarak ölçüldü. Gözler kapalı durumda iken sol tarafta 2 mm kapak açıklığı kaldığı saptandı. Üst göz ka- pağının aşağı bakış hareketindeki geri kalması ve konjonktiva ve skleradaki konjesyonun ameliyat sonrası azaldığı saptandı.

Kompresif optik nöropatinin gelişmediği olgularda, orbita yağ dokusunun uzaklaştırılması ile orbital hacmin azaltılması proptoz miktarında tatminkar gerileme sağlamaktadır.

Anahtar sözcükler: Graves oftalmopati; orbita dekompresyo- nu; proptozis.

Summary

The purpose of this study was to evaluate the efficacy and safety of orbital fat decompression and observe the short- term results. In order to decrease the amount of proptosis, fat was removed from the temporal and medial compartments of the bilateral upper eyelids via transcutanous surgery and transconjunctival surgery in the right lower lid of a 35-year-old man with Graves ophthalmopathy. Short-term results were re- viewed at 1 week, 1 month, and 3 months. Thirty mm proptosis was measured preoperatively; 23 mm proptosis was measured in the right eye and 26 mm proptosis was measured in the left eye postoperatively. A 2 mm opening remained in the left eye with eye closure. Limitation of the upper eyelid in downward gaze and conjunctival and scleral conjection were all dimin- ished postoperatively. With the exception of compressive optic neuropathy, decreasing orbital volume via orbital fat removal produces satisfactory results in regression of proptosis.

Key words: Graves ophthalmopathy; orbital decompression; pro- ptosis.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul

(2)

J Kartal TR 2015;26(2):173–176 doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94899

Endokrin oftalmopatinin aktif infiltratif döneminde steroid ve radyoterapi ile başarı sağlanırken, optik sinir kompresyonu veya göz bütünlüğünü tehdit edebile- cek derecede korneanın açıkta kaldığı durumlarda, ti- roid hormon seviyeleri de normal sınırlarda ise, cerrahi tedavi tek seçenektir.[3]

Bu yazıda, orbita hacmini küçültmek için daha az inva- ziv bir yöntem olan yağ dokusu dekompresyonu uy- gulanan endokrin oftalmopatili bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

Graves oftalmopati nedeniyle kliniğimize başvuran 35 yaşındaki bir erkek hastanın anamnezinde iki yıldır tiroit oftalmopati tanısı ile endokrinoloji kliniğinde ta- kip edildiği, günde tek doz olarak, sekiz hafta boyunca, kilogram başına 60 mg prednizolon fosfat kullandığı ve daha sonra haftada 5 mg azaltılarak kesildiği ve 1.5 yıl önce de guatr ameliyatı geçirdiği belirtilmekteydi.

Oftalmolojik muayenede simetrik iki taraflı ekzoftalmi, sağda sola göre daha fazla kapak gecikmesi, üst ve alt kapakta retraksiyon nedeniyle dehşetli bakış, kon- jonktivada konjesyon-hiperemi vardı (Şekil 1a-d).

174

Hastanın görme dereceleri sağda 0.8, solda 0.7 olup, proptoz miktarı heriki gözde 30 mm idi. Görme ala- nında sağda daha belirgin generalize depresyon, or- bita tomografisinde medial rektuslarda kalınlaşma ve manyetik resonans görüntülemede (MRG) ekstrensek kas ve yağ dokusu hipertrofisi görülmekteydi. Glob hareketlerinde yukarı ve yukarı dışa bakışta kısıtlılık ve diplopi mevcuttu.

Medikal tedaviye yeterli yanıt vermemesi nedeniyle hastaya orbita yağ dokusu dekompresyonu ameliyatı uygulandı. Bu amaçla heriki üst göz kapağına trans- kutanöz, ayrıca sağ alt göz kapağına da transkonjonk- tival yaklaşımla temporal ve medial orbital kompart- manlardaki yağ dokusu yaklaşık 6 ml eksize edildi.

Ameliyat sonrası birinci hafta, 1., 3., 6., 12. ay ve son- rasında her altı ayda bir olarak iki yıl takibi planlanan olgunun proptoz miktarının ameliyat sonrası üçüncü ayda sağda 23 mm, solda 26 mm’ye gerilediği görül- dü. Aşağı bakışta üst kapağın hareketinde olan ge- cikmenin ameliyat sonrası düzeldiği saptandı. Gözler kapatıldığında solda 2 mm’lik bir açıklık kaldığı, kon- jonktivadaki konjesyonun azaldığı saptandı (Şekil

Şekil 1. (a-d) Olgunun ameliyat öncesi görünümü. Renkli şekiller derginin online sayısında görülebilir (www.keahdergi.com).

(a)

(c)

(b)

(d)

(3)

Yazıcıoğlu ve ark. Graves Oftalmopatide Orbital Yağ Dokusu Dekompresyonu

175 tuvar evre ile, gözün beyaz olup hareket kısıtlılığı ve ekzoftalminin stabil seyrettiği sessiz evre söz konusu- dur. Silier enjeksiyon, kemozis, proptozis miktarında en az 2 mm’lik artış olması, göz hareketlerinde kısıtlılık oluşması veya artması, optik sinir basısına bağlı görme kaybı gelişmesi aktif infiltratif dönem bulguları olup kortikosteroid ile tedavi edilebilir. Optik sinir kompres- 2a-h). Görme alanındaki diffüz depreyonun düzeldiği

görüldü.

Tartışma

Graves oftalmopati endorbital kas ve yağ hacminin artması ile karakterizedir.[1] Hastalıkta gözün kırmızı, ağrılı ve ekzoftalminin hızla ilerlediği aktif enflama-

Şekil 2. Olgunun ameliyat sonrası görünümü (a-d) birinci hafta, (e-h) üçüncü ay.

Renkli şekiller derginin online sayısında görülebilir (www.keahdergi.com).

(a)

(c)

(e)

(g)

(b)

(d)

(f)

(h)

(4)

J Kartal TR 2015;26(2):173–176 doi: 10.5505/jkartaltr.2015.94899

yonu gelişir veya kornea ve konjonktiva açıkta kalırsa orbita dekompresyonu ameliyatı yapılması planlanır.

Hastalığın en az altı ay ötiroit olarak stabil kaldığı kro- nik dönemde de ekstraoküler kaslara yönelik cerrahi yapılabilir.[1–2,4]

Proptoz miktarını düzeltmek için uygulanan orbita alt duvar dekompresyonu tekniğinin çeşitli komplikas- yonlara neden olduğu ve ayrıca ağır eksoftalmi var- lığında proptoz miktarını da yeterince düzeltmediği belirtilmiştir.[1] Yapılan araştırmalarda estetik ve fonk- siyonel açıdan daha iyi sonuç almak için bikoronal insizyon ile orbitanın üç duvarının dekompresyonu önerilmiştir.[1] Transpalpebral insizyonla intraorbital yağ dokusunun çıkarılması yöntemi ise yeni bir teknik olarak uygulanmaktadır.[5–7]

Olivari transpalpebral insizyon ile yaklaşık 6.0 cc int- raorbital yağ dokusu çıkarılmış 75 Graves’li olgunun altı ayın üzerindeki takip sonuçlarının iyi olduğunu belirtmiştir.[5] Kazim ve ark., steroit ve radyoterapinin başarısız olduğu distiroid optik nöropatili beş olguda uyguladıkları orbita yağ dekompresyonunun, ekstrao- küler kas hipertrofisi olan olgulardaki optik nöropatiyi rahatlatmada yeterli olduğunu belirtmiştir.[6] Diğer bir çalışmalarında da inferonazal ve inferotemporal kom- partmanlardan orbital yağın uzaklaştırılması ile Hertel ölçümlerinde ortalama 4.7 mm’lik bir düzelme sağla- dıklarını belirtmişlerdir.[7]

Olgumuzda proptoz miktarını azaltmak için her iki göz üst kapağa transkutanöz, sağ göz alt kapağa transkon- jonktival yaklaşımla temporal ve medial orbital yağ dokusu eksizyonu yapıldı. Konjonktival konjesyonda hafifleme, görme alanında düzelme, yumuşak doku

176

hacminin uzaklaştırılması ile orbita hacminde genişle- me ve sonuçta apeksteki basınçta rahatlama sağlan- mış oldu.

Sonuç olarak, orbita dekompresyonu ameliyatında, komplikasyon oranları daha düşük olan orbita yağ do- kusunun uzaklaştırılması ile orbital içeriğin azaltılma- sı, proptoz miktarında tatminkar gerileme sağladığın- dan, orbita duvarı dekompresyonu ile orbita hacminin artırılması yöntemine göre daha güvenli ve öncelikli olarak tercih edilebilir bir yöntemdir.

Çıkar Çatışması

Yazar(lar) çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Kaynaklar

1. De Ponte FS, Bottini DJ, Brunelli A, Marchetti E, Ian- netti G. New approach to the surgical treatment of se- vere exophthalmos in Graves disease. J Craniofac Surg 1998;9(4):394–400. CrossRef

2. Günalp İ. Graves oftalmopati. T Oft Gaz 1984;14(2):106–

16.

3. Peksayar G, Gezer A, Afşar K. Distiroid oftalmopati. T Oft Gaz 1992;22:306–13.

4. Şener EC, Dayanır V, Oruç S, Sanaç AŞ. Tiroid oftalmopatide tedavi yaklaşımları. T Klin Oftalmoloji 1994;3(4):260–7.

5. Olivari N. Transpalpebral decompression of endocrine ophthalmopathy (Graves’ disease) by removal of intra- orbital fat: experience with 147 operations over 5 years.

Plast Reconstr Surg 1991;87(4):627–43. CrossRef

6. Kazim M, Trokel SL, Acaroglu G, Elliott A. Reversal of dys- thyroid optic neuropathy following orbital fat decom- pression. Br J Ophthalmol 2000;84(6):600–5. CrossRef 7. Kazim M, Cerro M. Orbital fat decompression for Graves’

orbitopathy: Recent results and modifications AAO Joint Meeting October 2002 Orlando-Florida.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bizim çalışmamızda 114 olgudan 86’si kitlesel lezyon şeklinde idi ve bu kitlesel lezyonların 16’sı benign patolojik tanı ve 70’i malign tanı almıştı, bu benign kitlesel

In this paper we study a ‘longitudinal‘ and a ‘transverse’ static density response function with quantum Monte Carlo calculations and compare them with the phonon

Computational results on a large set of 4430 instances attest to the tightness of the proposed lower and upper bounds and provide evidence of the efficacy of the

Çalışmada katı hal sentez yöntemiyle lityum manganez borat ve hidrotermal sentez yöntemiyle lityum demir fosfat olmak üzere iki farklı katot aktif madde sentezlenmiş ve bu

Halkla ilişkiler alanında 2008-2017 yılları arasında yazılan 240 doktora tezinin alt kategorilere göre konu dağılımlarına bakıldığında ise en çok “halkla ilişkiler

(18) yaptıkları çalışmaya benzer şekilde, bu araştırmada da kısa uyku süresine sahip bireylerin PUKİ puanları, normal sürede uyuyanlara kıyasla daha yüksek

Kadınlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada, KVH riski ile ilişkili olan etmenlere göre düzenleme yapıldığında filokinon alımının yüksek (183-241 µg/gün)

ihtişamını sadeliğinden alan güzel camilerinde yazı ise estetik bir biçimde yer almıştır. Selçuklular’ın ardından Osmanlı’da celî yaklaşık olarak Fatih dönemine kadar

Yeni sentezlenen bu ligand ve yaygın olarak kullanılan N,N’-etilenbis(salisilidenimin) ligandı ile Cu +2 , iyonunun çözücü ekstraksiyonu yöntemiyle sulu fazdan organik faza

Şehir merkezinde yüzeyleyen, Miyosen- Pliyosen yaşlı bazaltlar ve Miyosen–Üst Pleistosen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı alüvyon birim üzerinde

Diyarbakır kalesi içinde yer alan kısım bir bütün olarak kentsel sit alanı olmakla birlikte bu alan içinde ayrıca höyük, cami, kilise, han, hamam gibi maddi

Yönetim birçok kaynakta, yönetim sürecinde etkili rol oynayan dinamiklerin nasıl yönlendirilebileceğinin bilinmesiyle ve farklı kaynaklar kullanarak davranış

%X VRQXFX PHVOHNWH JHoHQ VUH LOH NDUúÕODúWÕUDFDN ROXUVDN DQNHWH NDWÕODQODUÕQ \DNODúÕN RODUDN L ELU \ÕOGDQ ID]OD DQLPDW|UON PHVOH÷LQL \DSPDODUÕQD NDUúÕQ \DNODúÕN VLQLQ

Lipomatöz hemanjioperisitomun ayırıcı tanısın- da iğsi hücreli lipom, anjiolipom, liposarkom, düz kas ve yağ dokusu diferansiasyonu gösteren bir- çok yumuşak

Beyin anevrizması olarak da bilinen intrakraniyal anevrizma, serebral arter veya damar duvarındaki zayıflık nedeniyle kan damarının lokalize bir genişleme veya

Bu olguda zamanında doğan, asfiktik doğum öyküsü olan, hipotermi tedavisi uygula- nan, erken dönemde hipokalsemi daha sonra hiperkalsemi ve nefrokalsinozis gelişen 24 günlük

Esmer yağ dokusu bazı memelilerde özellikle kış uykusuna yatan kemiricilerde bol miktarda bulunur.. Hücrelerde değişik büyüklükte ve çok sayıda yağ

Statistically, the analysis results have shown that the attitude and perception of the use of online trading, partially, in the Capital Market Study Group of

Parasternal long- axis Doppler echocardiographic view show- ing a turbulent flow on interventricular septum draining to right ventricle LA - left atrium, LV - left ventricle, RV -

Bej yağ doku denilen bu yağ türü, hem beyaz hem de kahverengi yağa has özellikler barındırdığından iki yağ dokusu çeşi- dinin ara formu olarak nitelendirilebilir.. Beyaz

30-39 yaş grubundaki skinfold kaliperi ve US ile bulunan deri altı yağ dokusu kalınlığı değerleri arasında submandibular ve uyluk bölgelerinde güçlü düzeyde

Konu ile ilgili olarak yapılan hayvan çalışmalarında EYD’de lipoliz ve lipo- genezin diğer yağ dokularına göre iki kat daha fazla olduğunun saptandığı ve enerji

Taze olarak çalışılan reyhanlarda sisorik asit miktarına bakıldığında Thai reyhanında 885 mg/kg bitki, diğer reyhan örneğinde ise 518 mg/kg bitki olduğu