• Sonuç bulunamadı

Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

76

Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı

Headache in hyperlipidemia patients

Sadık Volkan EmrEn

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar

Alındığı tarih: 20.02.2016 Kabul tarihi: 21.03.2016

Yazışma adresi: Uzm. Dr. Sadık Volkan Emren, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Afyonkarahisar e-mail: vemren@hotmail.com

Editöre Mektup

Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2017; 27(1):76 doi:10.5222/terh.2017.076

Baş ve ark.’nın (1) “hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı” adlı araştırmalarını beğeni ve ilgiyle okuduk.

Kendilerini bu değerli çalışmalarından dolayı tebrik ederiz. Hiperlipidemisi olan hastalar kardiyoloji polikliniklerine de çok sık başvurmakta ve bu hasta- ların önemli bir grubunda baş ağrısına rastlanmakta- dır. Elimizde bulunan güncel hiperlipidemi kılavuzu ve kaynak kitaplarda hiperlipidemi ve baş ağrısı ile doğrudan ilişkinin belirtilmemiş olması nedeniyle hiperlipidemi tanısı olan ve baş ağrısı yakınmasının kolesterol yüksekliği ile ilişkili olup olmadığını soran hastalarda baş ağrısının hiperlipidemi ile iliş- kili olmadığı yönünde bilgi vermekteyiz (2). Hiperlipideminin baş ağrısı ile ilişkisinin değerlen- dirildiği yeterli çalışma bulunmamaktadır. Var olan çok sınırlı ve küçük popülasyonlu çalışmalarda metabolik sendrom ve obezitenin özellikle migren tipi baş ağrısı ile ilişkisine yönelik veriler elde edil- miştir (3-5). Bu çalışmanın baş ağrısı olan ve ikincil nedenler dışlanmış olan hastalarda hiperlipideminin araştırılması açısından aydınlatıcı olacağını düşün- mekteyiz. Fakat hiperlipideminin baş ağrısına neden olmasını açıklayacak patofizyolojik sürece dair ikna edici teoriye gereksinim vardır. Kardiyoloji polikli- niğine başvuran hastalardan edindiğimiz tecrübe sonucunda baş ağrısından yakınması olan ve ikincil nedenler açısından kardiyoloji polikliniğine danışı- lan hastaların bir kısmında maskeli hipertansiyon ve

beyaz önlük hipertansiyonu olduğunu gözlemledik.

Her ne kadar Baş ve ark. (1) yaptıkları çalışmada hipertansiyon olan hastalar dışlanmış olsa da, tanı konulmamış hipertansiyon hastalarının, maskeli hipertansiyonu olan hastaların ve beyaz önlük hiper- tansiyonu olabilecek hastaların ayaktan kan basıncı ölçüm cihazı ile değerlendirilmesi baş ağrısı olan ve olmayan hastaların poliklinik kan basıncı ölçüm sonuçları arasında fark olup olmadığının değerlendi- rilmesi baş ağrısının kardiyovasküler nedenlerinin araştırılmasında yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Saygılarımla

KAYnAKLAr

1. Baş F, Demirci S, Arslan B. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast.

Dergisi 2015;25:186-190.

2. Bays HE, Jones PH, Brown VW, Jacobson TA. On behalf of the NLA Annual Summary of Clinical Lipidology 2015 Working Group National Lipid Association Annual Summaryof Clinical Lipidology 2015. Journal of Clinical Lipidology 2014;8:1-36.

3. Gözke E, Unal M, Engin H, Gurbuzer N. An observational study on the association between migraines and tension type headaches in patients diagnosed with metabolic syndrome hindawi publishing corporation ISRN. Neurology 2013;1-4.

4. Sachdev A, and Marmura MJ. Metabolic syndrome and mig- raine. Frontiers in Neurology 2012;3:1-5.

5. Z Ligong, Q Jinjin, C Chunfu, L Congcong, Xiaojun D.

Effect of obesity and leptin level on migraineurs. Med Sci Monit 2015;21:3270-3274.

Referanslar

Benzer Belgeler

In our study, the primary closure method regarding the duration of surgery and hospitalization; Karydakis method regarding postoperative complications (seroma, hematoma,

t(8;21) pozitif hasta grubunda negatif olan hasta grubuna kıyasla daha az tedaviye refrakterlik meydana gelmesine rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi

kullanılması oldukça dikkat çekicidir. Zira Aziz‟in karısının açıklaması çok büyük bir yanlıĢlığın önünü almıĢtır. Aynı Ģekilde herkesin kolay kolay

In our study there was also a statistically significant relationship between nocturnal hypertension and isolated morning diastolic hypertension and OSA severity when compared

Tüm kişilerde baş ağrısının varlığı, süresi, sıklığı, atak süresi ve ağrının şiddeti araştırıldı.. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları

Düşünceleriyle dönemindeki- lerden bir adım önde olduğu söyle- nebilecek Abdülaziz Bey hakkında, Mustafa Gültekin’in Abdülaziz Bey’in eserini tanıtıcı

Dolayısıyla kişisel değişkenlerden dış kontrol odaklılığın, örgütsel değişkenlerden ise rol çatışmasının erteleme davranışının öncülleri olarak

1960 yıllardan itibaren ivme kazanan ve 1980’li yıllardan itibaren yoğunluklu olarak İstanbul gibi büyük kentlere akan kırsal nüfusu içine alabilecek

Avrupa Parlamentosu üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından ortak tasarı reddedilirken, Konsey bütçe tasarısını onaylarsa, Komisyon tarafından yeni bütçe

Pulmoner arteriyel hipertan- siyon (PAH) akciğer hastalıklarına bağlı PH, kronik tromboembo- lik PH veya seyrek görülen diğer hastalıklar gibi başka prekapil- ler PH

Bu öneriye uygun şekilde, yakın zamanda hemodinamik sınıflamada sadece pulmoner kapiller uç basıncına (PKUB) dayalı tekniğin etkinliğini ortaya koymak amacıyla

Diğer dört önemli klinik PH grubunu oluşturan pulmoner venook- lüzif hastalık (PVOH, 1´ grubu), sol kalp hastalığına bağlı PH (2. grup) ve kronik trombo- embolik

[r]

Look at the map and complete the sentences with the weather conditions.. Put on

monitorizasyonu,HR Ritm bozukluğu,>2 mm ST depresyonu veya elevasyonu İlaçlar uygun zamanda alınmalı 17 watt/dk rampa protokolü-25-50 watts/3 dk basamak Kan basıncı RPE

oluşturduğu endotele bağımlı gevşemeler renal hipertansif ve DOCA-tuz ile hipertansif yapılmış sıçanlarda azalmış, fakat spontan hipertansif sıçanlarda

Bu toplumların sosyalist yapısını devlet tarafından üretilen bir değerler bütünüyle –kerim devlet örneğiyle- ele alan yazar, geleceğin ileri toplum olma

Results: Three hundred fourty seven patients consisting of 280 males and 67 females with OSAS were included in the present study.. There was a positive correlation between the

Tablo 4’e göre; hipertansiyon hastalarının İlaç Tedavisine Bağlılık/ Uyum Öz-Etkililik Ölçeği ile Yaşam Kalitesi ölçek puanları arasında pozitif yönde

Bazı PH popülas- yonları (ör: yüksek PAKB değerleri olanlar veya yük- sek pulmoner kan akımı olanlar) yüksek PAB fakat normal PVR değerlerine sahip olabilirler. Bu

Hipertansif ense- falopati veya aort diseksiyonu gibi hedef organ hasarı olan hastalarda kan basıncı, invaziv mo- nitörizasyon (intraarteryel kan basıncı takibi) yöntemleri

Bulgular: Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği toplam ortalamasının 108,52±5,45, Kendini Gerçekleştirme alt ölçek puan or- talamasının 25,60±4,22,

Tawananna’s maintenance in power after death of their husbands caused a number of problems about chronological order of Hittite Queens and revealed difference of opinion