YAPILARDA HASAR. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. Röleve

Tam metin

(1)

YAPILARDA HASAR YAPILARDA HASAR

TESB TESB Đ Đ T T Đ Đ - - I I

1. RÖ 1. R ÖLEVE LEVE

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

R öleve leve

Bir yap

Bir yapıının bn büütün boyutlarn boyutlarıını öölçerekerek plan, plan, kesitkesit ve ve görünüşşünüü yeniden

yeniden ççıkarma,ıkarma,ölölçüçülemelemeye denir.ye denir.

Röleveleve, bir yap, bir yapıının, kent dokusunun veya arkeolojik kaln, kent dokusunun veya arkeolojik kalııntntıının n yakıyakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlndan incelenmesi, belgelenmesi, mimarlıık tarihi ak tarihi aççıısından ndan de

değğerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazıırlanabilmesi irlanabilmesi iççin binanin binanıın n i

ç ve dve dışışmimarisine, mimarisine, öözgzgüün dekorasyonuna ve tan dekorasyonuna ve taşışıyıcısistemi ile yapısistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun

malzemelerine ait mevcut durumunun öölçekli ekli ççizimlerle anlatizimlerle anlatıımmıdıır.r.

R

ölevelerleveler yapyapııyı ve konstrve konstrüüksiyonu tam olarak anlatacak ksiyonu tam olarak anlatacak şşekilde plan, ekilde plan, kesit ve g

kesit ve göörünüşşleri kapsamalıleri kapsamalıdır.r.

Yap

Yapııya ait iya ait içç ve dışve dışfotoğfotoğraflar, raflar, ççekildikleri yer ve yekildikleri yer ve yöönleri plan nleri plan üüzerine zerine i

şaretlenir. aretlenir.

Rölevelerdelevelerdemalzeme tmalzeme tüürleri ve mimari bilerleri ve mimari bileşşenlerin korunma durumlarenlerin korunma durumlarıı a

çııklamalarla belirtilir.klamalarla belirtilir.

(2)

Tarih kitaplar

Tarih kitaplarıından, arndan, arşşiv belgelerinden, iv belgelerinden, özel monografilerden ve özel monografilerden ve g

özlemlerden yararlanzlemlerden yararlanıılarak derlenen bilgiler larak derlenen bilgiler ışığında tarihi yapışığında tarihi yapıının n dokusunun daha iyi kavran

dokusunun daha iyi kavranııp anlap anlaşışılmaslmasıımümkmküün olur. n olur.

Binan

Binanıın daha n daha önce yapönce yapıılmlmışışrölevelerileveleri, eski foto, eski fotoğğraflarraflarıı, y, yööreyle ilgili reyle ilgili hava foto

hava fotoğğraflarraflarıı, haritalar, kent planlar, haritalar, kent planlarıı, grav, gravüürler, yaprler, yapııyla ilgili yla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kay

vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayııt defterleri, onart defterleri, onarıım kem keşşifleri veya ifleri veya onarıonarım harcamalarm harcamalarıının kaydedildin kaydedildiğği defterler, gezginlerin notlari defterler, gezginlerin notlarıında nda yer alan g

yer alan göözlemler de sazlemler de sağğladladııklarklarııbilgilerle bazbilgilerle bazııkarmaşıkarmaşık noktalark noktalarıın n çö

çözümlenebilmesine olanak samlenebilmesine olanak sağğlarlar. larlar.

Bozulma s

Bozulma süürereççlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonraslerinin ve malzemelerin incelenmesi sonrasıında nda derlenen bilgilerle yap

derlenen bilgilerle yapıılacak restorasyonu ylacak restorasyonu yöönlendirecek temel nlendirecek temel veriler derlenmi

veriler derlenmişşolur. olur.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Bu bilgiler

Bu bilgiler ışığında onarışığında onarıım olasm olasııllııklarklarıı tarttartışıışıllıır ve r ve ççabalar abalar binalar m

binalar müümkmküün oldun olduğğu kadar yu kadar yııkkıılmadan ve en az lmadan ve en az m

müüdahaleyle koruma ilkesine uygun dahaleyle koruma ilkesine uygun ööneri gelineri gelişştirme tirme üzerinde yoüzerinde yoğğunlaunlaşışır. r.

RöRöleveninlevenin yapıyapıllışış amacıamacı onun onun çizim tekniçizim tekniğğini, ini, çalçalışışma ma ö

öllççeeğğini etkiler. ini etkiler.

Bir sokak

Bir sokak üüzerinde yer alan binalarzerinde yer alan binalarıın genel gn genel göörrüünnüümmüünnüü, , plan ve k

plan ve küütle tle özelliklerini anlatacak bir özelliklerini anlatacak bir röröleveninlevenin 1/200 1/200 ölölççekli olmasekli olmasııyeterlidir.yeterlidir.

1/100

1/100 ölölççekteki bir ekteki bir rrööleveleve çalçalışışmasmasıı yeniden kullanıyeniden kullanım m projeleri i

projeleri iççin uygun olabilir.in uygun olabilir.

Restorasyona y

Restorasyona yöönelik nelik rörölevelerleveler ise 1/50 ise 1/50 ölölççekli olur ve ekli olur ve 1/20 ve daha b

1/20 ve daha büüyyüük k ölölççekli plan, kesit ve gekli plan, kesit ve göörrüünnüüşşlerle lerle desteklenir.

desteklenir.

(3)

ÇÇizim Teknikleri:izim Teknikleri:

YapıYapının her katn her katııiçin bir plan in bir plan ççizilir.izilir.

Ara katlar oldu

Ara katlar olduğğunda ek unda ek ççizimlerle bu mekanlarizimlerle bu mekanlarıın da anlatn da anlatıımı sağsağlanlanıır. r.

Plan yatay d

Plan yatay düüzlemi dzlemi dööşşemenin 90emenin 90--100 cm 100 cm üüststüünden genden geççecek ecek ş

şekilde alekilde alıınır.r.

Eğer karmaer karmaşışık bir yapk bir yapıılar gurubunun planlar gurubunun planıı birlikte birlikte ççizilecekse, izilecekse, yakla

yaklaşışık aynk aynııseviyede olan mekanlarseviyede olan mekanlarııifade edecek şifade edecek şekilde yatay ekilde yatay d

üzlem azlem aşşaağığı yukaryukarıı hareket ettirilerek gehareket ettirilerek geççirilir, girilir, göörünüşş ve ve kesitler

kesitler üüzerine plan dzerine plan düüzlemleri izlemleri işşaretlenir. aretlenir.

Planlar belli kat d

Planlar belli kat düüzenlerine gzenlerine gööre (bodrum, zemin vb. gibi) veya re (bodrum, zemin vb. gibi) veya kotlar

kotlarııverilerek adlandıverilerek adlandırılır. r.

E

ğrisel risel öörtrtüüizdizdüüşşüümleri kesik mleri kesik ççizgilerle gizgilerle göösterilir. sterilir.

BeşBeşik veya sivri tonoz izdik veya sivri tonoz izdüüşşüümlerinin profilleri, dayandmlerinin profilleri, dayandııklarklarıı duvarla 90 derece olu

duvarla 90 derece oluşşturacak turacak şşekilde yatekilde yatıırılarak larak ççizilir. izilir.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Tavan izd

Tavan izdüüşşüümleri, kesik mleri, kesik çizgilerle veya noktalarla çizgilerle veya noktalarla gögösterilir.sterilir.

EğEğer planla karer planla karışışmasmasıı istenmiyorsa, tavan izdüistenmiyorsa, tavan izdüşşüümleri mleri ayrıayrıçizilir. çizilir.

PlanıPlanın gen geççtitiğği di düüzlem zlem üstüstüünde yer alan nde yer alan öğöğeler de kesik eler de kesik çizgilerle veya noktalarla belirtilir. çizgilerle veya noktalarla belirtilir.

Kesik

Kesik çizgiler yok olan, gçizgiler yok olan, göörrüülemeyen lemeyen öğöğelerin anlatelerin anlatımımıı i

iççin de kullanin de kullanııllıır; bir sr; bir süütun dizisinin yok olan kaidelerine tun dizisinin yok olan kaidelerine ait izlerin yerlerinin belirtilmesi veya kal ait izlerin yerlerinin belirtilmesi veya kalıınlnlığıığı ölölçüçülemeyen fakat mevcut dilemeyen fakat mevcut diğğer duvarlara dayaner duvarlara dayanıılarak larak s

sıınnıırrıı tahmin edilen bir duvarıtahmin edilen bir duvarın don doğğrultusunu grultusunu gööstermek stermek içiçin kullanin kullanıılabilir.labilir.

Girilemeyen,

Girilemeyen, ölölçüçülemeyen lemeyen mekanlara mekanlara girilemedi, girilemedi, ölölçüçülemedi alemedi aççııklamasklamasııkonur. konur.

Tahmine dayal

Tahmine dayalıı çizimler kesin olmadçizimler kesin olmadığıığınnıı belirten bir not belirten bir not veya (?) konularak a

veya (?) konularak aççııklanklanıır. r.

(4)

Bü B üt tü ün g n gö ör rü ün nü üş şler, cephelere paralel d ler, cephelere paralel dü üzlem zlem üzerinden dik bak ü zerinden dik bakı ılarak projeksiyonla larak projeksiyonla ç çizilmelidir. izilmelidir.

Duvarlar

Duvarları ı k kı ır rı ık k çizgiler ç izgiler ü üzerine oturan yap zerine oturan yapı ılarda, larda, genel g

genel gö ör rü ün nü üş şü ün yan n yanı ı sı s ıra, her y ra, her yü üzeyin a zeyin aç çı ıl lı ım mı ı çizilir. ç izilir.

Kesitler yap

Kesitler yapı ın nı ın b n bü üt tü ün n ö özelliklerini anlatacak zelliklerini anlatacak biç bi çimde, de imde, değ ği iş şik ik ö özelliklere sahip mekanlardan, zelliklere sahip mekanlardan, iki y

iki yö öne bakacak ne bakacak ş şekilde ge ekilde geç çirilir. irilir.

Kesitlerin ge

Kesitlerin geç çtikleri y tikleri yö önler ve bak nler ve bakış ış do doğ ğrultular rultular ı ı plan

plan ü üzerine harf veya numara ile i zerine harf veya numara ile i şlenir. ş lenir.

Bezemeler ve

Bezemeler ve ö özel ayr zel ayrı ınt ntı ılar ger lar gerç çe eğ ğe daha yak e daha yakı ın n öl ö lçü çülerde, 1/10 lerde, 1/10- -1/5 1/5- -1/2 veya 1/1 1/2 veya 1/1 öl ö l- -ç çekli olarak ekli olarak çizilir. ç izilir.

Yazı Yaz ıt, kabartma gibi t, kabartma gibi özel ayr ö zel ayrı ınt ntı ılar ları ın mulajlar n mulajları ı al

alı ın nı ır. r.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Plan, kesit ve cepheler

Plan, kesit ve cepheler ü üzerinde al zerinde alı ınan t nan tü üm m öl ö lçü çüler, kotlar d ler, kotlar dü üzenli bir bi zenli bir biç çimde g imde gö österilir. sterilir.

Ö

Öl lçü çülerin kolay anla lerin kolay anlaşı şılabilir bi labilir biç çimde ve i imde ve iç ç mekanlar k

mekanlar kö öş şegen egen öl ö lçü çülerle lerle tanı tan ımlanarak mlanarak verilmeleri

verilmeleri ö önemlidir. nemlidir.

Yapı Yap ın nı ın yap n yapı ım tekni m tekniğ ğini, ini, ö özel mekan d zel mekan dü üzenini, zenini, strü str ükt ktü ürel tasar rel tasarı ım mı ın nı ı daha iyi aç daha iyi a çı ıklayabilmek klayabilmek amac

amacı ıyla gerekti yla gerektiğ ğinde inde izometrik izometrik perspektiflerden perspektiflerden yararlan

yararlanı ıl lı ır. r.

Her paftan

Her paftanı ın sa n sağ ğ alt yanı alt yan ına yap na yapı ın nı ın ve paftan n ve paftanı ın n adı ad ın nı ın yaz n yazı ılmas lması ı, bir anahtar , bir anahtar şema yard ş ema yardı ım mı ıyla yla çizimin yap ç izimin yapı ın nı ın hangi seviyesine, cephesine vb. n hangi seviyesine, cephesine vb.

ait oldu

ait olduğ ğunun g unun gö österilmesi, sterilmesi, öl ö lç çe eğ ğinin, haz inin, hazı ırlan rlanış ış tarihinin, kimler taraf

tarihinin, kimler tarafı ından yap ndan yapı ıld ldığı ığın nı ın ve n ve ç

çizildi izildiğ ğinin belirtilmesi gerekir. inin belirtilmesi gerekir.

(5)

Foto

Fotoğğrafla Belgeleme:rafla Belgeleme:

Rölevelerleveler yapıyapının veya yapn veya yapıılar gurubunun genel konum ve lar gurubunun genel konum ve ayrıayrıntntıılarlarıınıaçıık bir bik bir biççimde gimde göösteren fotosteren fotoğğraflarla desteklenir.raflarla desteklenir.

Ç

Çizimler bir yapizimler bir yapıının bezeme ayrn bezeme ayrııntntıılarlarıını, renklerini, genel etkisini , renklerini, genel etkisini anlatmakta yeterli olmaz.

anlatmakta yeterli olmaz.

Bu nedenle

Bu nedenle ölöçek, yer, yek, yer, yöön ve tarih belirten in ve tarih belirten işşaret ve yazaret ve yazıılar lar konularak

konularak ççekilen fotoekilen fotoğğraflar raflar röleveyileveyidestekleyen ödestekleyen önemli belgelerdir.nemli belgelerdir.

Hasar g

Hasar göörmrmüşüş yapyapıılarlarıın genel durum ve ayrn genel durum ve ayrııntntıılarlarıının anlatn anlatıımı için in de foto

de fotoğğraflar yardraflar yardıımcmcııolur.olur.

FotoğFotoğraflar braflar büütün mekanlarn mekanlarııve öve önemli ayrnemli ayrııntntıılarlarııkapsayacak saykapsayacak sayııda da olmal

olmalıı, , ççekimlerin yakekimlerin yakıın plandan, cepheye paralel yapn plandan, cepheye paralel yapıılmaslmasıına na öözen zen gösterilmelidir.sterilmelidir.

Genelden ayr

Genelden ayrııntntııya giden bir dya giden bir düüzende dizilerek bir albzende dizilerek bir albüüm olum oluşşturulur.turulur.

S

ıra numarasra numarasıı verilen fotoğverilen fotoğraflarraflarıın n ççekildikleri yerler ilgili ekildikleri yerler ilgili ççizim izim paftalar

paftalarııüzerine iüzerine işşlenir.lenir.

Negatifler,

Negatifler, üzerine tarih yazüzerine tarih yazıılan ve slan ve sııra numarasra numarasıı verilen koruma verilen koruma poşpoşetlerine yerleetlerine yerleşştirilir ve tekrar batirilir ve tekrar başşvurulmasvurulmasıı gerektiğgerektiğinde kolayca inde kolayca ulaşıulaşılacak bilacak biççimde saklanıimde saklanır. r.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Fotogrametri Fotogrametri: :

Fotogrametri

Fotogrametri, , ö özel tek veya zel tek veya çift kameralarla ç ift kameralarla yapı yap ılan foto lan fotoğ ğraf raf çekimlerinin de ç ekimlerinin değ ğerlendirilmesi erlendirilmesi sonucu

sonucu öl ö lç çekli ekli çizimler elde edilmesine olanak ç izimler elde edilmesine olanak veren geli

veren geliş şmi miş ş bir bir r rö öleve leve tekni tekniğ ğidir. idir.

Özellikle iskele kurmadan y Ö zellikle iskele kurmadan yü üksek binalar ksek binaları ın n r

rö ölevesinin levesinin yapı yap ılmas lması ına na olanak veren olanak veren bu bu

yö y öntemin restorasyon projesi ntemin restorasyon projesi ön ö n ç çal alış ışmalar maları ına na

bü b üy yü ük katk k katkı ıs sı ı olmaktad olmaktadı ır. r.

(6)

Analiz

Analiz ÇÇalalışışmalarmalarıı: :

RöRölevelerleveler tamamlandıtamamlandıktan sonra ktan sonra çizimler çizimler üüzerinde zerinde çalçalışıışılarak delarak değğiişşik yapik yapıım evrelerinin kronolojik sm evrelerinin kronolojik sııralanralanışıışı belirlenerek, tarihi doku analiz paftalar

belirlenerek, tarihi doku analiz paftalarııhazhazıırlanrlanır.ır.

YapıYapıdaki bozulmalar saptandaki bozulmalar saptanıır; plan, kesit ve gr; plan, kesit ve göörrüünnüüşşler ler ü

üzerine izerine işşlenen hasarlarlenen hasarlarıın genel den genel değerlendirmesi sonucu ğerlendirmesi sonucu mümüdahale tdahale tüürleri ve yerleri konusunda karar verilir.rleri ve yerleri konusunda karar verilir.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

R

Röölevelerleveler üzerinde farklüzerinde farklıı ddöönemlerin belirtilmesi:nemlerin belirtilmesi: Tarihi Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler, bina

kaynaklardan elde edilen bilgiler, bina üzerinde bulunan üzerinde bulunan yaz

yazııtlar, detlar, değğiişşik onarik onarıım tarihleri hakkm tarihleri hakkıında nda önemli önemli verilerdir.

verilerdir.

Ancak bu onar

Ancak bu onarıımlarmlarıın plan, kesit ve gn plan, kesit ve göörrüünnüüşşler ler üzerinde üzerinde ayıayırt rt edilerek edilerek belirtilmesi belirtilmesi içiçin in binanbinanıın n dikkatle dikkatle incelenmesi, yap

incelenmesi, yapıım teknim tekniği ve ği ve üslup benzerliüslup benzerliği/farklği/farklııllığıığı gögösteren bsteren böölgelerin saptanmaslgelerin saptanmasııve analizi gerekir.ve analizi gerekir.

Bu

Bu ççalalışışma sonucunda belirlenen yapma sonucunda belirlenen yapıım ve onarm ve onarıım m evreleri farkl

evreleri farklıırenk ve taramalarla görenk ve taramalarla gösterilir. sterilir.

Ç

Çizimin saizimin sağğ alt köalt köşşesine yerleesine yerleşştirilen bir lejantla tirilen bir lejantla özgözgüün n yapıyapı, tarihlenebilen di, tarihlenebilen diğğer yaper yapıım evreleri dem evreleri değğiişşik ik g

göösterimlerle belirtilir.sterimlerle belirtilir.

YapıYapım teknim tekniğği, i, üslubu nedeniyle farklüslubu nedeniyle farklıı olduğolduğu anlau anlaşışılan lan fakat tarihlenemeyen b

fakat tarihlenemeyen bööllüümler, demler, değğiişşik dik döönem ekleri (?) nem ekleri (?) veya buna eklenen tarih

veya buna eklenen tarih öönerisiyle gnerisiyle göösterilir. sterilir.

(7)

Hasar ve bozulmalar

Hasar ve bozulmalarıın n rörölevelerleveler üzerine iüzerine işşlenmesi: lenmesi:

Çatlaklar, oyuklar, yÇatlaklar, oyuklar, yüüzey kaybzey kaybıına una uğğramramışış taştaşlar, lar, çiçiççeklenmeler, ot, aeklenmeler, ot, ağğaaçç gibi bitkiler, biyolojik bozulmalar, gibi bitkiler, biyolojik bozulmalar, kirlenmeler paftalar

kirlenmeler paftalar üzerine üzerine işişlenerek lenerek mmüüdahale dahale öncesindeki durum grafik olarak anlatöncesindeki durum grafik olarak anlatııllıır.r.

Bu paftalar renkli veya

Bu paftalar renkli veya siyahbeyazsiyahbeyaz tekniğtekniğiyle iyle hazıhazırlanabilir. rlanabilir.

Her paftan

Her paftanıın bir lejantn bir lejantııolmasıolmasıgerekir. gerekir.

EğEğer sonradan yaper sonradan yapıılan ve korunmaslan ve korunmasıı gerekli olmayan gerekli olmayan ekler varsa bunlar

ekler varsa bunlar röröleveleve paftalarıpaftalarına ina işşlenir ve Koruma lenir ve Koruma Kurulunun onay

Kurulunun onayııalıalındndııktan sonra kaldktan sonra kaldıırrııllıır. r.

YapıYapınnıın n öözgzgüün ayrn ayrııntntıılarlarıınnııörten eklerin kaldörten eklerin kaldıırrıılmaslmasıından ndan sonra ortaya

sonra ortaya çıçıkan veriler fotokan veriler fotoğğrafla belgelenir ve rafla belgelenir ve ööllççekli ekli çizimleri yapçizimleri yapııllıır.r.

RöRöleveleve paftalarıpaftaları bulgulara gbulgulara gööre elden gere elden geççirilir ve irilir ve restorasyon projesi son durum

restorasyon projesi son durum ışığıışığında haznda hazıırlanrlanıır. r.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Restit

Restitüüsyonsyon Sonradan de

Sonradan değğiişşikliikliğğe ue uğramğramışış, k, kıısmen ysmen yııkkıılmlmışışya da yok ya da yok olmuşolmuş öğöğelerin, yapelerin, yapılarılarıın veya yerlen veya yerleşşmelerin ilk melerin ilk tasar

tasarıımlarmlarıındaki ya da belirli bir tarihteki durumlarndaki ya da belirli bir tarihteki durumlarıınnıın, n, arşarşiv kayiv kayııtlartlarıından, yapndan, yapıı üzerindeki izlerden, yapüzerindeki izlerden, yapııya, ya, yerle

yerleşşmeye meye ait ait çizim çizim fotofotoğğraf raf gibi gibi belgelerden belgelerden yararlan

yararlanıılarak plan, kesit, glarak plan, kesit, göörrüünnüüşş ve ve aksonometrikaksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatçizimlerle ya da maketle anlatıımmıına restitna restitüüsyon denir.syon denir.

Bu bilimsel ve zorunlu bir

Bu bilimsel ve zorunlu bir ççalalışışmadmadıır.r.

Par

Parççalaralarıın tekrar birlen tekrar birleşştirilmeleri stirilmeleri sööz konusu olmasa da z konusu olmasa da bu bu şşekildeki restitekildeki restitüüsyon syon ççalalışışmalarmalarıı, bir eserin , bir eserin öözgzgüün n tasar

tasarıımmıınnıı açaçııklamak, klamak, tarihi tarihi gelişgelişimini imini irdelemek, irdelemek, kalıkalıntntıılarlarıın daha iyi kavranabilmesini san daha iyi kavranabilmesini sağğlamak ilamak iççin in yap

yapııllıır. r.

(8)

Restit

Restitüüsyon projesi hazsyon projesi hazıırlanrlanıırken, yaprken, yapıı üüzerindeki zerindeki izlerden, korunmu

izlerden, korunmuşş kıkıssıımlardan, benzer yapmlardan, benzer yapıılardan lardan yararlan

yararlanıılarak, ylarak, yııkkıılmlmışış, boyutu de, boyutu değğiişştirilmitirilmişş veya iveya iççi i doldurulmu

doldurulmuşş aaççııklklııklarklarıın, n, pencere pencere veya veya kapıkapılarlarıın n çizimlerle yeniden eski dçizimlerle yeniden eski düüzeninde ifade edilmesi zeninde ifade edilmesi m

müümkmküün olur.n olur.

Đncelenen bina birden fazla onarĐncelenen bina birden fazla onarıım gem geççirmiirmişşse, bu se, bu evrelere ait izler, veriler de

evrelere ait izler, veriler değğerlendirilerek, ilk tasarerlendirilerek, ilk tasarıım ve m ve onu izleyen d

onu izleyen döönemler 1. Dnemler 1. Döönem restitnem restitüüsyonu, 2. Dsyonu, 2. Döönem nem restit

restitüüsyonu syonu şşeklinde adlandeklinde adlandıırrıılabilir.labilir.

YapıYapı hakkhakkıında mimari konumu, nda mimari konumu, kontükontürr ve gabarisi v.b. ve gabarisi v.b.

gibi

gibi öözgzgüün n şeklini tanşeklini tanıımlamaya veri olumlamaya veri oluşşturacak temel turacak temel bilgilerin sa

bilgilerin sağğlanamamaslanamamasıı durumunda, durumunda, restitürestitüsyon syon çalçalışışmalarmalarıınnıın n ççizim veya maket olarak kalmasizim veya maket olarak kalmasıı, (gelecek , (gelecek kuşkuşaklaraklarıı yanıyanıltltııccıı ve gerve gerççeeğğine aykine aykıırrıı bir bina bir bina yaratmamak i

yaratmamak iççin) uygulamaya konulmamasin) uygulamaya konulmamasııgerekir. gerekir.

Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :