BRİFİNG D O S Y A S I

Tam metin

(1)

BRİFİNG

D O S Y A S I

İLİ : ANKARA

İLÇESİ : SİNCAN

ADI : ERKUNT MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2015 -2016

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

(2)

I.BÖLÜM

A- OKULUN ADI : ERKUNT MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ B- KURUM KODU : 224915

C- TELEFONU : TEL: 0-312-267 11 20-21 FAX:0-312-267 14 39

D- ADRESİ : Mümin Erkunt Caddesi No 5 ASO 1.OSB. Sincan ANKARA E- OKULUN AMACI :

 Çıraklık, Kalfa ve Ustaların Eğitimleri

 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

 Meslek Kursları

 Denklik işlemleri

 Projeler

SUNULAN HİZMETLER

· Örgün eğitim dışında kalmış ve bir işyerinde çalışan çıraklara mesleki eğitim sunmak,

· Çırak öğrencilere sağlık güvencesi sunmak,

· Çırak, kalfa ve ustaların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,

· Herhangi bir meslek sahibi olmayanların meslek kursları yardımı ile meslek edinmelerini sağlamak,

· Mesleki belgelendirme sürecine katkıda bulunmak,

· İşletmelerin mesleki eğitim taleplerini gerçekleştirmek, 1-Çıraklık Dönemi Eğitimleri

Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak

suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır.

Ayrıca;

· İş hayatında çalışma disiplinin sağlanması,

· Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması,

· Ülke çapında mesleki standartların sağlanması,

· İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanması,

· Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi,

· Yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi,

·Eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması gibi amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimi tamamlayan vatandaşlarımız:

· İyi bir vatandaştan beklenen davranışları kazanacak,

· Çeşitli mesleklerdeki ortak iş ve işlemleri öğrenecek,

· İş disiplininin anlam ve önemini kavrayacak,

· Ortak bir genel kültür edinecek,

· İş hayatına uyum sağlamaya yardımcı olacak tutum ve davranışlar kazanacaklardır.

(3)

İsteyen kalfalar için kapsam ve süresi Bakanlığımızca belirlenen programlar

doğrultusunda ustalık eğitimi kursları düzenlenir. Bu eğitim; çalışma saatleri dışında ve merkezimiz tarafından hazırlanacak ve valilikçe onaylanacak çalışma takvimine göre düzenlenir.

Ustalık eğitimine kayıt yaptıranların ustalık sınavlarına girebilmeleri için kalfalık

belgesinin düzenlendiği tarihten sonra, mesleklerinde 2 (iki) yıl çalıştıklarını belgelendirmeleri ve ustalık eğitimi kursunu başarı ile tamamlamaları gerekir.

Ustalık eğitimi kurslarına kayıt yaptırmayan kalfaların ustalık sınavlarına girebilmeleri için meslekleri ile ilgili işlerde en az 5 yıl süre ile çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları hizmet belgesi ile belgelendirmeleri gerekir. Meslek kuruluşlarına kayıtlı iş yerlerinde çırak olarak çalışıp kalfa olanlar, aynı iş yerinde en az bir yıl kalfa olarak çalışmak zorundadırlar.

3. Usta Öğreticilerin Eğitimi

İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır (3308 sayılı Kanunun 31. Maddesi). Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 saat sürelidir.

4. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Merkezimiz, Bakanlığımızın Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ülkemizin değişik illerinde görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

5. Meslek Kursları

Meslek kursları ile hedeflediğimiz üç temel kitle bulunmaktadır. Bunlar;

-Örgün eğitim sisteminden ayrılmış ve herhangi bir meslek alanı ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmayanlar,

-İstihdam altında olup mesleği ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler, -Meslek değiştirmek isteyenler.

Merkezimizde bu vatandaşlarımıza ilgi alanları, yetenekleri ve sektörün ihtiyaçları

doğrultusunda beceri kazandırılması veya mevcut becerilerinin geliştirilmesi amacıyla meslek kursları düzenlenmektedir.

Ayrıca, merkezimiz tarafından örgün veya yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam etmiş veya tamamlamış olanların kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulama içerisinde geliştirmek, iş verimini artırmak, yeni teknolojilere uyumlarını ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amacıyla karşılıklı imzalanan protokollerle de isteğe uygun ve kurumsal düzeyde meslekî kurslar düzenlenmektedir.

Bu tür kursların giderleri, kursu talep eden kurum-kuruluş veya işletmelere aittir.

(Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 71. Maddesi)

(4)

6. Denklik İşlemleri

Merkezimiz; 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35. maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde ve Ankara ili için Bakanlıkça veya Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların iş birliği sonucunda verilmiş veya dış ülkelerden alınmış diploma, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, hizmet belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri çıraklık eğitimi sistemi içerisinde veya sisteme girişte değerlendirmekle sorumlu merkezlerden biridir.

F- SEVİYESİ/DERECESİ : Lise Dengi/Ortaöğretim G- ÖĞRETİM ŞEKLİ : Normal

II. BÖLÜM

A- OKULUN TARİHÇESİ : Merkezimiz Sincan Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü adıyla 1986 yılından itibaren Sincan Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde hizmet vermeye başlamış olup daha sonra Ahmet Andiçen İlkokulunun bir bölümüne taşınıp bağımsız olarak iki yıl hizmet vermiştir. Daha sonra eskiden jandarma karakolu olan Sincan sanayi girişindeki baraka binaya taşınan okulumuz burada da bir süre daha hizmetini sürdürerek Ankara Sanayi Odası tarafından 1. Organize Sanayi bölgesinde Mesleki Eğitim yapılmak üzere sosyal hizmetler alanı içerisinde 11.120 metrekare alan tahsis edilmiş olup;

Bu arsa üzerine ülkemizin büyük sanayi kuruluşlarından olan Erkunt Sanayi A.Ş. tarafından yaptırılan merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığına Bağışlanarak 17.11.1996 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından hizmete açılmıştır.

Merkezimiz 15.08.1994 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası ,Meksa Vakfı ve Erkunt A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince Erkunt Eğitim Merkezi olarak Çıraklık Eğitimi ile eğitimlerini tamamlamış her kademedeki Mühendis , Teknisyen ve diğer mesleki teknik alanlarda eğitim veren çok amaçlı bir teknik okul haline getirilmiştir. Adı geçen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan yönetim kurulunun aldığı kararlara göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

III. BÖLÜM

A- OKULUN BİNA DURUMU :

Binanın Özellikleri : Merkezimiz iki kat üzerine 4700 metrekare kullanım alanına sahip olup: çeşitli idari odalar , Kütüphane ,Seminer salonu , Konferans-Sinema Salonu, Oto Motor, Ağaç İşleri , Metal İşleri , Tesviye ,Elektrik, Elektronik atölyeleri , soyunma odaları ile duşlar ve arşiv mevcuttur. Isınması doğalgaz ile yapılmaktadır.

Sıra No Kullanılan alanın adı Sayısı

1 Arşiv 1

2 Atölye Sayısı 5

3 Bilgisayar Laboratuvarı 1

4 Bekleme Salonu 1

(5)

6 Depo 2

7 Derslik 7

8 Hidrolik-Pnömatik Laboratuvarı 1

9 Konferans Salonu 1

10 Kütüphane 1

12 Müdür Odası 1

13 Müdür Yardımcısı Odası 3

14 Öğretmenler Odası 1

15 Toplantı-Seminer Salonu 1

16 Teknisyen-Şoför Odası 1

17 WC Sayısı 5

B-PROJELER VE SOSYAL FAALİYETLER:

1-OKULUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

 Almanya’da uygulanmakta olan Mesleki eğitim sistemin incelenmesi. 2004

 OSEP Projesi Kapsamında Almanya Dual sistemin incelenmesi 2006

 Finlandiya uygulanan Ağaç işleri eğitim programlarının incelenmesi 2005

 İspanya Mobilyacılık alanında uygulanan CNC programları 2006

 Almanya’da HAMET 1, 2, 3, 4 uygulama eğitimi 2007

 Almanya’da sanayi ve ticaret odaları ile işçi bulma kurumunun mesleki eğitim üzerindeki yetki sorumlulukları. 2006

 Yaşam boyu eğitimde Avrupalılık boyutu araştırmaları Almanya, İtalya, Finlandiya 2005

 ASO Meslek Akademisi Projesi 2009

 Almanya’da uygulanmakta olan Mesleki eğitim sisteminin incelenmesi 2012

 Almanya’da uygulanmakta olan Mesleki eğitim sisteminin analizi 2013

 Almanya’da uygulanmakta olan Mesleki eğitim sisteminde Alan incelemesi 2014

 Almanya’da uygulanmakta olan Mesleki eğitim sisteminde Alan analizi 2015

2-PROJE ÇALIŞMALARI

 OSEP çalışmalarına destek amacı ile Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci programları kapsamında hazırlanan proje ile ASO, ATO, ANKESOB dan eğitim uzmanları ve değişik meslek okullarından yöneticilerden oluşan on kişilik grup ile Almanya’nın Münih şehrinde 2 haftalık eğitim araştırması yapılmıştır.

 Yine OSEP çalışmaları kapsamında Mesleki eğitime başlayacak olanlara uygulanan Mesleki Beceri testlerinin uygulama ve tekniklerinin Almanya’da yerinde görülmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz A.B. Projeleri beş kişilik heyet Münih şehrinde 2 haftalık eğitim programına katılmıştır.

 (2003 Nisan) Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin üye işletmelerinin nitelikli eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile dernek bünyesinde eğitim birimi oluşturularak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda Avrupa Birliği hibe programları çerçevesinde hazırlanan proje ile istihdam eğitimleri ve AGSD sürekli eğitim merkezi oluşturulması konusunda Proje koordinatörlüğü merkezimiz

(6)

tarafından sürdürülmüş olup proje kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri ile 8 ayda 284 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Yine aynı proje ile Ülkemizde sadece İTKİB bünyesinde İstanbul’da bulunan moda tasarımı laboratuarının ikincisi Ankara’da kurulmuş ve halen eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. (2005 Haziran)

 (2005 Şubat) Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci programları kapsamında hazırlanan proje kapsamında 30 genç çalışanın İtalya’nın Napoli şehrinde dünyanın en iyi moda tasarım okulu olan ACADEMİA DELLA MODA okulunda 9 hafta Moda Tasarımı eğitimleri almışlardır. Eğitime katılan gençlerimiz halen AGSD üyesi firmalarda başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

 Ankara Sanayi Odası Ağaç İşleri Meslek Komitesinin talebi üzerine hazırlanan A.B. projesi ile Bilgisayarlı Mobilya tasarımı konusunda yirmi kişilik Mühendis ve Mimardan oluşan gurubun İtalya Napoli Üniversitesinde 9 haftalık eğitim programına katılması sağlanmıştır

 1.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Ay Döküm A.Ş. nin talebi ile hazırlanan A.B. projesi kapsamında firmada çalışan 43 kişiye İtalya’da kalite güvence sistemleri üzerine 2 haftalık eğitim programı uygulanmıştır.

3-OSEP

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası arasında 02 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan protokol ile uygulamasına geçilen OSEP (OKUL SANAYİ EĞİTİM PROGRAMLARI) projesi, işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli eleman sorununa sürekli ve kalıcı çözüm bulması amacı ile hazırlanmıştır.

OSEP’TE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

 Kendine güvenen, kendini ifade edebilen, başarıyı hedef edinen kişilik kazanma,

 Teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla mesleği gerçek iş ortamında öğrenme,

 Öğrenim süresince ücret,

 Sanayi teknolojilerini, İşletme ve iş ortamını öğrencilikte tanıma,

 Kalfalık Belgesi,

 Başarılı mezunlara istihdam,

 Açık lise yoluyla orta öğretim diplomasına ulaşma,

 Eğitim ve öğretim için sosyal yardımlar,

OSEP’E KATILAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ASO TARAFINDAN KOORDİNASYONU SAĞLANARAK;

Eğitim kapsamında;

 Solidworks CAD Tasarım eğitimi,

 Auto CAD Tasarım eğitimi,

 CNC Operatörlüğü eğitimi,

 Argon Kaynakçılığı eğitimi,

 İş Makinelerinde Hidrolik Sistemler eğitimi,

 PLC eğitimi, İngilizce Eğitimi,

 Mesleki Gelişim eğitimi,

 Hidrolik- Pnömatik eğitimi,

 Projecilik ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir.

(7)

 Eğitimler süresince kitap okuma, dinleme ve anlatma uygulamaları,

 Tiyatro ve sinema etkinlikleri,

 Tüm öğrencilere Çanakkale şehitliği gezi programı,

 Öğrenci velilerinden oluşan anneler kulübü faaliyetleri,

 Sanayicilerimizin öğrencilere yönelik mesleki gelişim sohbetleri,

 Spor faaliyetleri kapsamında satranç, izcilik faaliyetleri, futbol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir.

OSEP öğrencilerinden yüksek öğrenime devam etmek isteyenlere öğrenim sürecinde veya mezuniyetleri sonrasında açık lise yoluyla diploma programlarına yönelmektedirler.

Butik eğitim programları ile;

 Otomasyon Sistemleri Teknolojisi eğitimlerinde 1200 kişi,

 İş Makineleri Operatörlüğü eğitimlerinde 550 kişi,

 Makine Talaşlı İmalat Eğitimlerinde 3400 kişi,

 Dökümcülük eğitimlerinde 1224 kişi,

 CNC operatörlüğü eğitimlerinde 725 kişi,

 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi eğitimlerinde 225 kişi,

 İnşaat Teknolojisi eğitimlerinde 3240 kişi olmak üzere toplamda mesleki gelişim ve uyum kursları düzenlenerek ASO Üyesi işletmelerin Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında ihtiyaçları değerlendirilmiştir.

OSEP PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

OSEP projesi kapsamında eğitim faaliyetlerinde görev yapan öğretmen ve yönetici kadrosuna, Almanya ve İngiltere’de ASO tarafından eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenmiştir. Yurt dışından gelen üst düzey öğretim elemanları tarafından yine yönetici ve öğretmenlerimize mesleki gelişim seminer programları düzenlenmiştir.

2010 yılı içerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı genel müdürlüklerin talebi ile farklı illerden gelen yaklaşık 540 Meslek Dersi alan öğretmenlerine Merkezimizde hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2011 yılında Bu faaliyetlere 830 yönetici ve öğretmenin katılması için planlama yapılmış olup katılımcıların konaklamaları da merkezimiz tarafından organize edilmektedir.

Okul ve kurumlarımızın işbirliği çalışmaları ile;

 Ülkemizde ilk defa uygulanan beceri testlerinin hazırlığı aşamasında; Hibe projeler hazırlanarak, işbirliği yapılan okullarda görev yapan yönetici ve Öğretmenler uygulamaları yerinde görmek ve eğitimini almak üzere Almanya’ya gönderilmiştir. Alınan eğitimler sonunda 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ülkemizde ilk defa OSEP’e müracaat eden öğrenciler beceri testine alınmışlardır. Beceri testinin amacı, öğrencinin hangi alanda yeteneği olduğunu ve başarılı olabileceğini görmektir. Bu testten sonra başarılı olan öğrenciler, yapılan mülakat sonucu yeteneklerine uygun alanlarda faaliyet gösteren firmalarımızla eşleştirilip, okula kayıtları yapılmaktadır.

 Merkezi finans ve İhale Birimi Aktif İstihdam Tedbirleri programları çerçevesinde hazırlanan proje ile Merkezimize ekipman desteği sağlanırken

(8)

120 genç vatandaşımız ciddi bir eğitim programına alınarak istihdamları sağlanmıştır. Yine İŞKUR ve çeşitli hibe programları ile toplamda 400 vatandaşımıza meslek edindirme kursları ile eğitimler düzenlenerek istihdamları sağlanırken eğitim faaliyetlerinde hibe destekler ile ekipman alımı sağlanmıştır.

 OSEP kapsamında meslek eğitim faaliyetlerine ASO ile devam eden Merkezimiz bu çalışmalarına değişik boyutlar kazandırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu/Merkezi Finans İhale Kurumuna VOC Test Merkezleri kurma ve Ulusal Meslek Standardı hazırlama projelerine destek olunmuştur. Test merkezleri kurulum çalışmaları devam etmektedir.

IV. BÖLÜM

A-YÖNETİCİ SAYISI : 7

Yıl Müdür Müdür

Başyardımcısı Müdür

Yardımcısı Toplam

2015 1 1 5 7

B-ÖĞRETMEN SAYISI : 38

Branş Uzman

Öğretmen Önlisans Lisans Y.Lisans Toplam

Makine Teknolojileri 1 7 8

AhşapTeknolojileri 1 1

Elektrik-Elektronik Tek. 2 5 7

Motorlu Araçlar Teknolojileri

1 2 3

Metal işleri Tek. 2 3 5

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1 1

Muhasebe Finansman 1 1

Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Matematik 1 3 4

Rehber Öğretmen 1 1

Din Kültürü Ahlak Bilgisi 1 1

Giyim Üretim Tek.Öğrt. 1 1

Bilişim Teknolojileri 1 1

Tarih 1 1

TOPLAM 8 19 38

(9)

Yıl Memur Teknisyen Şoför Hizmetli Toplam

2015 1 1 1 2 5

D-ÖĞRENCİ SAYISI

Merkezimizde 445 çırak öğrenci ve 165 OSEP öğrencisine eğitimler verilmektedir. Ayrıca 215 usta adayı Kalfa öğrenci ile OSEP (Okul Sanayi Eğitim Programları) projesi Kapsamında değişik alanlarda meslek edindirme, meslek geliştirme ve uyum kurs faaliyetleri sürdürülmektedir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :