• Sonuç bulunamadı

EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tel: 0312 5951486

E-posta: ozkal@politics.ankara.edu.tr

EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek

Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ABD

Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ABD

İŞ TECRÜBESİ

Doç. Dr. 2013….

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Yüksek Lisans Tezi

“Türkiye’de Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cahit Emre), 2000.

Doktora Tezi

“Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” (Danışman: Prof. Dr. Birgül Ayman Güler), 2005.

YAYINLAR SSCI Kapsamındaki Dergide Makale

Sayan, İ.Ö, Albayrak S.O., “İstisnailikten Genelliğe, Geçicilikten Sürekliliğe: 4/B Sözleşmeli Personel İstihdamı”, Amme İdaresi Dergisi, C:44, S.3., 2011, s.141- 172.

(2)

Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

Sayan, İ.Ö., Reform For Whom? An Evaluation Over The Health Sector In Turkey”, Research Journal Of International Studies, Issue 7, March 2008, p.56- 66.

Sayan, İ.Ö., “Do Municipality Companies Offer A Solution For The Turkish Municipalities’ Moving Into Profit? A Profit- Loss Analysis”, European Journal Of Economics, Finance and Administrative Sciences (EJEFAS), Issue 7, April 2007, p.182-191.

Sayan, İ.Ö, Övgün B. “The Autonomy of The Local Goverments in Turkey: A Continiuous and Current Discussion”, Humanities and Social Sciences Review, 3(2): 443-454, 2014.

Sayan, İ.Ö.,Demirci G. A., “The Process of Neo-Liberal Education Policy in Turkey”, International Journal of Multidisciplnary Thought” 4(1): 229-305, 2014.

Hakemli Dergide Yayınlanan Türkçe Makaleler

Sayan, İ. Ö., “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:

64, Sayı:1, Ocak-Mart 2009, s.201-245.

Sayan, İ. Ö., Kışlalı, M., “Belediyelerde Şirketleşmenin Yararı Var mı? Hurafeler ve Gerçekler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:17, Sayı:1, Ocak 2008, s.59-74.

Sayan, İ.Ö., “Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXI, Sayı:254, Bahar 2007, s.123-134.

Sayan, İ.Ö., Kışlalı, M., “Yolsuzluk Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma” Amme İdaresi Dergisi, Cilt:37, Sayı:2, Haziran 2004, s. 31-50.

Sayan, İ.Ö., “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Sorunu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), Güz 2008, Cilt: 4, Yıl:4, Sayı:2, s. 44-73.

Sayan, İ.Ö., Albayrak S.O., “Kamuda Melez Bir Statü: Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel” , Mülkiye Dergisi, Cilt: XXXV, Sayı:272, Güz 2011, s.195-216.

Sayan, İ.Ö., Küçük A. “Türkiye’de Kamu Personeli İstihdamında Dönüşüm:

Sağlık Bakanlığı Örneği”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:67, No.1, 2012, S.171-203.

Sayan, İ.Ö., Şahan, Y., “T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Performans Değerlendirme ve Ek Ödeme Sistemi”, Memleket Siyaset Yönetim, C.6, S.16, 2011, s. 33-70.

Sayan, İ.Ö. ,“Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun Uygulanabilirliği ve Alternatif Denetim Yöntemleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.69, No.2, 2014, s.333-349.

Sayan, İ.Ö., “ Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.71,No:3, 2016, s.669-691.

Sayan, İ. Ö., “Türkiye’de Toplu Sözleşmenin Kamu Personel Rejimine Etkisi”, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Yıl:4, Sayı:14, Eylül 2017, s.30-39.

Sayan, İ.Ö, “Yeniden Sözleşmeli Öğretmenlik”, The Journal Of Academic Social

(3)

Science (ASOS Journal), Yıl:5, Sayı:54, Ekim 2017, s.16-33.

Sayan, İ.Ö. (2017), “Liyakat, Performans Değerlendirme ve Sözleşmeli İstihdam Üzerine….”, Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:1, S:4.

Kitap Bölümleri

Sayan, İ.Ö., “Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine”, Kamu Yönetiminde Yöntem ve Sorunlar, Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 521-536.

Sayan, İ.Ö., “Yolsuzluk ve Kamu Etiği”, Prof.. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, (Yayına Haz: İpek Özkal Sayan), A.Ü. S.B.F.,Ankara, 2010, s.143-168.

Sayan, İ.Ö., “Personel Yaklaşımları”, Siyaset Bilimi’nde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, (Ed: Doç. Dr. Baran Dural), Kriter Yayınları, Ankara, 2011, s.84-99.

Sayan, İ.Ö., G. Demirci, A., “KHK’larla Değişen Personel Sistemi”, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yönetmek, (Der: Argun Akdoğan), Alter Yayınları, Ankara, 2012, s.179-238.

Sayan, İ.Ö., “Türkiye’de Merkeziyetçilik Yerellik Tartışmaları Bağlamında Belediyelerde Personel Yönetim”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın), Pegem Akademi, 2013, s.825-836.

Sayan, İ.Ö., “Kamu Politikası Sürecinde Türkiye’de Bürokrasi ve Değişim”, Prof.

Dr. Tayfur Özşen Anısına, YAYED, 2014, s. 547-562.

Sayan,İ.Ö., Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi, TODAİE, Akara, 2016.

(Onur Ender Aslan, Hikmet Kavruk, Mete Yıldız, Yılmaz Üstüner, Hasan Engin Şener, Vahide Feyza Urhan ile birlikte)

Sayan, İ.Ö., “Belediyelerde İnsan Kaynakları Planlaması Mümkün Müdür?”, Kentsel Politikalar, (Ed: Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu), Palme Yayıncılık, 2018, s. 694-700.

Sayan, İ.Ö., G. Demirci, A. (2017), “ Change In The Personnel Evaulation System in Turkey in the Scope of the Public Personnel Reform: The Ministery of National Education Example”, Current Debates in Public Finance Public Administration &

Enviromental Studies Vol:13, IJOPEC Publication, London-İstanbul, (Ed: Murat Aydın, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Örgen Uğurlu), p.217-240.

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sayan, İ.Ö., “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın İki Önemli Ayağı: Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Sigortası, Memleket Mevzuat, Cilt:2, Sayı:21-22, Mart-Nisan 2007, s.45-51.

Sayan, İ.Ö., Güneşer, A., “Devlet Memurları Kanun Tasarısı Taslağı Üzerine”, Memleket Mevzuat, Cilt:2, Sayı:20, Şubat 2007, s.9-14.

Sayan, İ.Ö., “Kamu Personel Rejimi Reform Süreci”, Memleket Mevzuat, Yıl:12, Haziran 2006, s.4-8.

Sayan, İ.Ö., “Gerçek Bir Reform Mu? Dört Farklı Alan-Tek Personel Kanunu”, Kamu Yönetimi Dünyası, Yıl:6, Sayı:24, Ekim-Aralık 2005, s.8-11.

Sayan, İ.Ö., “Türkiye’de Sağlık ve Küreselleşme”, Kamu Yönetimi Dünyası, Yıl:3, Sayı:11-12, Eylül-Aralık 2002, s.46-49.

Sayan, İ.Ö.,Demirci A., “4/C Geçici Personel İstihdamı”, TÜRK-İŞ, S:388, s. 62- 63.

(4)

Hakemli Dergide Yayınlanan Kitap İncelemeleri

Sayan, İ.Ö., “Kitap İncelemesi” (İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), Nisan-Haziran 2002, s. 211-213.

Sayan, İ.Ö., “Kitap İncelemesi”, (AKP Nasıl Yönetti?), Mülkiye Dergisi, C.40, S.1., 2016, 279-284.

Sayan, İ.Ö. “Kitap İncelemesi”, (Kariyer Uzmanlık Sistemi), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.72, S.3, 2017,s. 791-795.

Kitap Editörlüğü:

Sayan, İ.Ö., Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, A.Ü. S.B.F., 2010.

Basılan Bildiriler

Sayan, İ.Ö., “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yargı Reformu”, VII. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı (Yay. Haz. Hakan Altıntaş, Meltem Kılıç), 2010, s.431-453.

Sayan, İ.Ö., “Kapitalizmin Etiğe İhtiyacı Var Mı?”, Kamu Yönetimi ve Teknoloji- KAYFOR 2010, TODAİE Yayınları 2011, s.377-390.

Sayan, İ.Ö., Öztepe, C. M. “Akademik Etikle Üniversitede Değişim Mümkün Müdür?”, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Adnan Menderes Ünv- Türkiye Belediyeler Birliği, 2014, s.467-478. (12-14 Eylül 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Sayan, İ.Ö, Özalp, A., “The Different Provisions of Public Good and Exemplification Of Health Care Services in Turkey”, International Symposium on Corporate Responsibility and Sustainable Development, London (19-20 April 2011).

Sayan, İ.Ö., Övgün B., “The Autonomy of The Local Goverments In Turkey: A Continiuous and Current Discussion”, International Conference for Academic Disiciplines, Vienna (1-5 April 2012).

Sayan, İ.Ö., Demirci A., “The Neo Liberal Educational Policy in Turkey”, ”, International Conference for Academic Disiciplines,Rome (22-25 October 2013).

Sayan, İ.Ö., “A New Auditing System In Turkey: The Public Inspector”, ICES, Arnavutluk-Tiran, (8-9 November 2013).

Sayan, İ.Ö., “Türkiye’de Yerel Kalkınma ve İnsan Kaynakları Yönetimi”, II.

Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi (YEKAF), İstanbul, 23-24 Mart 2017.

Sayan, İ.Ö., II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, “Türkiye’de Toplu Sözleşmenin Kamu Personel Rejimine Etkisi”, Alanya, (18-20 Mayıs 2017).

Sayan, İ.Ö., Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, “Belediyelerde İnsan Gücü Planlaması Mümkün Müdür?”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (18-19 Eylül 2017).

Sayan,İ.Ö., Demirci, A., “Türkiye’de Kamuda Performans Değerlendirme Sistemi”, International Congess of Management Economy and Policy (İCOMEP), İstanbul, 17-18 Kasım 2017.

Sayan,İ.Ö., Demirci, A., “ Milli Eğitim”, Current Debates in Social Sciences

(5)

(CUDES), İstanbul, 14-16 Aralık 2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) XIII, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine”, Van, (27-29 Nisan 2017).

21.Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri, “Türkiye’de Nasıl Bir Kamu Personel Sistemi”,10.04.2015.

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) XII, Adnan Menderes Üniversitesi,

“Akademik Etikle Üniversitede Değişim Mümkün Müdür?”, Aydın, (12-14 Eylül 2014), (Mısra Ciğeroğlu Öztepe ile birlikte).

KAYSEM VIII, Mustafa Kemal Üniversitesi, “Türkiye’de Merkeziyetçilik Yerellik Tartışmaları Bağlamında Belediyelerde Personel Yönetimi”, Hatay, (11- 12 Mayıs 2013).

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) X, Uludağ Üniversitesi, “Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Bürokrasi ve Değişim”, (6-7 Aralık 2012).

12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi Nasıl Dönüşüyor?”, (14-16 Aralık 2011).

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) VIII, TODAİE, “Kapitalizmin Etiğe İhtiyacı Var mı?”, (20-22 Ekim 2010).

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, “Kapitalizmin Bunalımı Aşmada Yeni Bir Söylem: Etik”, (9-11 Aralık 2009).

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) VII, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yargı Reformu”, (8-10 Ekim 2009).

Mülkiye Forumu, “Kamu Personel Reformu- Çerçeve Sunuş”, (23.12.2005).

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) III- ODTÜ, “Sicil Sisteminden Performans Değerlendirmesine” (18.11.2005).

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Konferansları,

“Sağlık Sektörüne Dair Bir Değerlendirme” (13.11.2000).

Ulusal Toplantılarda Davetli Konuşmacı

Devlet Personel Başkanlığı, , “Kamu Personeli Başarı Değerlendirme Çalıştayı”, 09.03.2017.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, Çalıştay, 15.03.2017.

“Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye Örneği”, Kemerburgaz Üniversitesi, 13.04.2017.

HAKEMLİK Mülkiye Dergisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Çalışma ve Toplum Dergisi

Memleket Siyaset Yönetim

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Oğuz Onaran’a Armağan

Tayfur Özşen’e Armağan KAYFOR 14-Van (2017)

Büyükçekmece Uluslararası Konferans (2017) KAYFOR 15-Süleyman Demirel Üniversitesi(2017)

(6)

VERİLEN DERSLER Lisans

Personel Yönetimi Dersi (2009-…)

Kamu Reformu Semineri (Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ile birlikte), (2008- 2009)

Personel Araştırmaları Semineri (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008), (2008- 2009), (2009-2010), (2010-2011), (2011-2012), (2012-2013)

Kamu Yönetiminde Güncel Gelişmeler ve Yeni Yürütüm Anlayışı Semineri (Yrd.

Doç. Dr. Cahit Emre ile birlikte), (2001-2002) Kamu Yönetimi ve Denetim Semineri (2015-…)

Yüksek Lisans-Doktora

Kamu Personeli Sistemi (2009-…) Kamu Yönetimi ve Etik (2008- …)

Kamu Yönetimi Aktöresi (Prof. Dr. Kurthan Fişek ile birlikte) (2007- 2008) Kamu Yönetimi Sorunları Semineri (2008- …)

Kamu Personeli Sistemi İncelemeleri Semineri (2005-…) Kamu Yönetiminde Sektör İncelemeleri Semineri (2012-…)

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Verilen Dersler

Aday devlet memurlarına “657 sayılı DMK ve ilgili mevzuat” konulu ders (2002- 2017).

Devlet memurlarına görevde yükselme eğitimi için “657 sayılı DMK ve ilgili mevzuat” konulu ders (2004, 2007, 2008, 2012,).

Devlet memurlarına görevde yükselme eğitimi için “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” konulu ders (2008-2012).

Toplum Eğitimine Yönelik Çalışmalar

Türk Tabipleri Birliği, Kentsel Bölgede Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım Başlıklı Atölye Çalışması, (13–14 Ocak 2007).

İzmir, XI. Güzokulu “Yerel Yönetimler, Yerelleştirme ve Sağlık” konulu toplantıda “Belediye ve Sağlık Hizmetleri” başlıklı sunuş (9.10.2006).

Eğitim-Sen, “Kamuda Performans ve Başarı Değerlendirmesi” başlıklı Sunuş (30.11.2005)

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Projeleri

I.Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Danışmanlığı (2010) II. Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Danışmanlığı (2011)

II. Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Danışmanlığı (2012) III. Ulusal Siyasal ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Danışmanlığı (2013)

(7)

I.Ulusal Aktif Öğrenciler Kongresi-Hitit Üniversitesi-Akademik Kurul (2013) II. Ulusal Aktif Öğrenciler Kongresi-Hitit Üniversitesi-Akademik Kurul (2014)

İdari Görevler

KAYAUM Yönetim Kurulu Üyeliği (2010- )

A.Ü. Mobbinge Karşı Destek Birimi Kurul Üyeliği (2014- )

Projeler

1.Kamu Yönetimi Alan Ağı Güncellemesi (2012-2013) (Yardımcı Araştırmacı).

2.Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi Araştırma Projesi (MEP) (TODAİE) (2014- 2015), Destekleyici Kurum: Kalkınma Bakanlığı.

3.Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi (Avrupa Birliği- TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu) (Aralık 2016-Şubat 2017)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Ombudsman Arasındaki İlişki

4. Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi (Avrupa Birliği- TC Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu) (Aralık 2016-Şubat 2017)

Farklı Ülkelerdeki Etik Kurul İncelemeleri: Türkiye, Avustralya-Batı Avustralya, Almanya, İsveç, Yeni Zelanda

5.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yeniden Yapılanma, Personel/Kadro Araştırma Projesi (Mayıs 2017-Aralık 2017)

Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(8)

Referanslar

Benzer Belgeler

“İhtiyaçların en iyi ve uygun şartlarda karşılanması, rekabetin sağlanması” ilkelerinin gözetilmesi gerektiği, bu genel ilkeler çerçevesinde; idarelerin

Dolayısıyla önemli bir harcama bileşeni olan kamu alımlarının, bir talep yönetim politikası olarak etkin bir şekilde kullanılmadığı ve kamu sektörünce

Üçüncü bölümün son başlığında da uygulama hususunda örnek teşkil edecek nitelikte olan Brooklyn Akıl Sağlığı Mahkemesi’nin yapısı çerçevesinde akıl

Sadece Müslüman kadın olarak adlandırılmak isteyen İslamcı kadın yazarlar, kadın-erkek eşitliği, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri gibi feminist kavrama

Fransız Devrimi’ne yönelik muhafazakâr tepkiler ilk olarak, devrimin kendisine ve sonuçlarına tamamen karşı çıkan, devrim öncesi düzene dönmek isteyen Kıta

Rize İl Emniyet Müdürlüğünce Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve

Yönetim Kurulu Üyeliği İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015.. Komisyon Başkanlığı İSTANBUL AREL

Ayrıca, olimpiyat açılış ve kapanış törenlerinin düzenlenmiş olduğu eskiden beri var olan Hüseyin Avni Aker Stadyumu, ışıklandırma, ses ve skorboard yenilemeleri