• Sonuç bulunamadı

Yükselen piyasa ekonomilerinde derecelendirme uygulamaları : Çin örneği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Yükselen piyasa ekonomilerinde derecelendirme uygulamaları : Çin örneği"

Copied!
80
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

'(5(&(/(1' i50(8<*8/$0$/$5,

dú1g51(øú

ù67$1%8/7ù&$5(7

h1ù9(56ù7(6ù

(2)

<h.6(/(13ú<$6$(.2120ú/(5ú1'(

'(5(&(/(1'ú50(

8<*8/$0$/$5,

dú1g51(øú

(3)

ù67$1%8/7ù&$5(7h1ù9(56ù7(6ù

erecelendirme konusunda önemli tecrübe ve uygulama birikimleri ile önerileri ilk elden öğrenebilmek amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak başlattığımız çalıştaylar ve konferanslar serimizin birincisini Çin örneği ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Çalıştayda gerçekleştirilen sunumlar, görüş ve önerilerin yer aldığı bu çalışma ile derecelendirme ve rating konusunda Türkiye’nin bakış perspektifi ni oluşturacak altyapıya katkı sunulması öngörülmektedir.

Ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde iyi işleyen bir derecelendirme ve rating mekanizmasının oluşturulması, başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin büyüme fi nansmanına yapacağı katkının yanı sıra günümüzde en değerli stratejik kazanım niteliğinde olan veriye sahip olmak ve etkin kullanabilmenin temellerini oluşturacaktır.

D

g16g=

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

PROF. DR.

NAZIM EKREN

(4)

04

iÇiNDEKiLER

.DWN×GD%XOXQDQODU

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE DERECELENDİRME UYGULAMALARI ÇİN ÖRNEĞİ ÇALIŞTAYI

ISBN: 978-605-68171-3-7

BASKI CİLT: *)%DVÕP$PEDODM5HNODPYH7DQÕWÕP+L]6DQYH7LF/WGùWL

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Tüm hakları saklıdır, 2019.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 45

İstanbul Ticaret Üniversitesi itibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TEL: 444 0 413 / 4379

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Nazım Ekren Prof. Dr. Murat Kasımoğlu Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

İsmail Ertürk Assist. Prof. Dr. Ali Küçükçolak Assist. Prof. Dr. Ayaz Yusuf Altın

Mehmet Canıtatlı

Yasal uyarı: Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Derecelendirme Uygulamaları, Çin örneği yayını ilgili tüm kesimleri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Tüm veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu verilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İstanbul Ticaret Üniversitesi ve katkı sağlayan kişi ve kurumlar sorumlu değildir.

(5)

S.

03

S.

12

S.

18

S.

26

S.

34

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı

United Credit Ratings PROF. DR.

NAZIM EKREN

İLHAMİ KOÇ

HİMMET KARADAĞ

HAKAN AYGEN

XIANG DING

S.

10

S.

16

S.

22

S.

30

S.

54

S.

40

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı

United Credit Ratings HASAN

ERKESİM

HÜSEYiN AYDIN

MEHMET ALİ AKBEN

DR.

JENNY AI RENZHI

SORU- CEVAP BÖLÜMÜ

iʈ6;7;A)43:-,ʈ;ʈ;<-5ʈ

(6)

M

erkezin kurulma sürecinde JQZtWSXZWRMaQXTIVTIUÜ̫^M

]aO]TIUIaISWaUISIZIZÜ

ITUÜ̫\ÜSlVMU^MZLQɦQUQbSWV]TIZLIV

JQZQLMQ\QJIZTtUMLMZMKMTMVLQZUM^M

[ÜZITIUIITIVTIZÜVLIO†tT†ISILMUQS

IT\aIXÜWT]̫\]ZUIS\Ü

ʈTSILÜUWTIZISJQZSIt[MVMVKM

Q\QJIZTtUMQTMQTOQTQtITÜ̫UITIZaIX\ÜS

[WV]tTIZÜSIU]Wa]aTIXIaTI̫\ÜS

*]O†VQSQVKQILÜUWTIZIS

LMZMKMTMVLQZUMZI\QVOSWV][]VLI

]T][TIZIZI[ÜtITÜ̫\IaL†bMVTMLQS

)UIKÜUÜba†S[MTMVXQaI[I

MSWVWUQ[QVLMSQJQTOQJQZQSQUQ^M

\MKZ†JMaQSIU]Wa]aTIXIaTI̫UIS

†TSMUQbLMLMJMTQZTQJQZ[†ZMLQZ\IZ\Ü̫ÜTIV

^MtITÜ̫UI[ÜaIXÜTIVJ]SWV]aINIZSTÜJQZ

JISÜ̫ItÜ[Ü[]VUIS\ÜZ

¹,MZMKMTMVLQZUM:I\QVOºSI^ZIUÜ

 \IZQPQVLML†VaITQ\MZI\†Z†VM

OQZUQ̫IUIbMTTQSTM! ¼TQaÜTTIZLIV

[WVZITQJMZITTM̫UM^MÅVIV[ITTI̫UI

SI^ZIUÜaTIPMUL†VaILIPMULMJQZtWS

†TSMLMLIPItWSL]a]T]Z^MOZ†T†ZPITM

OMTUQ̫\QZ

,MZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

UWLMZVÅVIV[ITXQaI[ITIZÜV\MUMT

S]Z]UTIZÜVLIVJQTM̫MVTMZQVLMV

JQZQLQZ3MVLQJISÜ̫ItÜTIZÜaTIIUItTIZÜ

aI\ÜZÜUKÜaI^MSIU]aISZMLQSITQ\M[Q^MaI

SZMLQJQTQ\MSWV][]VLIJIɦÜU[ÜbSIVII\

L†̫†VKM[]VUIS\ÜZ

,MZMKMTMVLQZUMNWV\ITMXMLMV

MSWVWUQSJQZQUTMZQVÅVIV[IT

a†S†UT†T†STMZQVQbIUIVÜVLIaMZQVM

OM\QZQXOM\QZMUMaMKMɦQVQ\IPUQVM\UMS

†bMZMS]TTIVÜTIVJQZ[Q[\MULQZ,QɦMZ

JQZQNILMaTMLMZMKMTMVLQZUMMSWVWUQS

JQZQUTMZMNWV^MaISZMLQ\IP[Q[MLMZSMV

\I̫ÜVIVZQ[SQVUI\MUI\QS[MTWTIZISLI

QNILMMLQTUM[QLQZ

hQLYHUVLWHPL]LQĠWLEDUYH'HUHFHOHQGLUPH8\JXODPD$UDĢW×UPD0HUNH]L

WDUDI×QGDQG]HQOHQHQ´<NVHOHQ3L\DVD(NRQRPLOHULQGH5DWLQJ'HUHFHOHQGLUPH

8\JXODPDODU×YHdLQgUQHğLµNRQXOXoDO×ĢWD\DKRĢJHOGLQL]

PROF. DR.

NAZIM EKREN

<h.6(/(1Þ3â<$6$Þ(.2120â6â1'(Þ

'(5(&(/(1'â50(1â1Þ<(5â

(7)

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]QÆI[WTI[ÜTÜɦÜVÜ

^MaIJMSTMVMVbIZIZÜ\IPUQVM\UMS\MLQZ

*]Q̫TMUTMZQtQVLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

MSWVWUQSXWTQ\QS^MS]Z]U[ITQtMZQɦM[IPQX

WTL]StIOMVQ̫LMɦQ̫SMVTMZ[M\QS]TTIVUIS\ILÜZ

=T][TIZIZI[ÜJTOM[MT^MS†ZM[MTTtMS\M

NIITQaM\\MJ]T]VIVLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

J]\†ZQ̫TMUTMZQaMZQVMOM\QZUMS\MLQZ

,-:-+-4-6,ʈ:5-

3=:=4=̪4):16163:ʈ<-:4-:ʈ ,MZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

l8WTQ\QSJWa]\WTIZISILTIVLÜZIKIɦÜUÜb

S]Z]U[ITM\SQVTQɦQ^MXWTQ\QSZQ[SQ

l-SWVWUQSJWa]\WTIZIS

ILTIVLÜZIKIɦÜUÜbMSWVWUQSaIXÜ^MQTQ̫SQTMZ

[Q[\MUQVQMSWVWUQVQVJ†a†UMJMSTMV\Q[QVQ

LÜ̫[ITJWa]\WTIZIS\IZQN MLMJQTMKMɦQUQbLÜ̫

TQSQLQ\M^M]T][TIZIZI[ÜaI\ÜZÜUXWbQ[aWV]V]

l 5ITQJWa]\WTIZIS\IZQN MLMKMɦQUQbUITQ

XMZNWZUIV[^MM[VMSTQɦQ l8IZI[ITJWa]\WTIZIS

\IVÜUTIaIJQTMKMɦQUQbXIZI[ITaM\SQVTQS

^MQ̫TM^[MTTQɦQUWLMTTMZQVLMQbTMUMS\M

IVITQbTMZQVQPMUSITQ\I\QN PMULMSIV\Q\I\QN  LMɦMZTMVLQZUMTMZMLIaIVLÜZUIS\ILÜZ

7JRMS\QN\IZIN[ÜbM\SQV^M̫MٺIN  LMɦMZTMVLQZUMaIX\ÜSTIZÜVÜO[\MZUMSQtQV

LQSSI\MITLÜSTIZÜJ]SZQ\MZTMZQSIU]Wa]aTI

XIaTI̫UITIZÜ^MaIX\ÜSTIZÜLMɦMZTMVLQZUMTMZQV

O†^MVQTQZTQɦQVQJ]SZQ\MZTMZMLIaIVLÜZUITIZÜLI

bMTJQZVMU\I̫ÜUIS\ILÜZ

)VIISÜUaISTI̫ÜUTIZIOZMNIITQaM\TMZQ

LQSSI\MITÜVLÜɦÜVLILMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

QSQNIaLI[IɦTIUIS\ILÜZ".WV\ITMXMLMVTMZ

^MIZbMLMVTMZIZI[ÜVLISQMVNWZUI[aWV

I[QUM\ZQ[QVQIbIT\UISXQaI[ITIZLISQ

[MZ\QÅSI[aWVZWT†V†LIPILIO†tTMVLQZUMS

,MZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜÅVIV[

XQaI[ITIZÜVLIMVNWZUI[aWV[IɦTIUILI

VMUTQJQZZWTWaVIUIS\ILÜZ*]Q̫TM^

XZWRMTMZQVNWVUITQaM\TMZQVQM\SQTMUMS\M

ZMMTaI\ÜZÜUSIZIZTIZÜVÜ̫MSQTTMVLQZUMS\MLQZ

,WTIaÜ[ÜaTIM[I[Q\QJIZQaTMÅVIV[ITQ̫^M

Q̫TMUTMZTMQTOQTQWTIVLMZMKMTMVLQZUM^M

LMZMKMTMVLQZUMLMɦQ̫QUTMZQZMMTQTQ̫SQTMZQ

^MZMMT[MS\Z†M\SQTMaMKMSJQZbMTTQSLM

SIbIVUIS\ILÜZ

YIXÜTIVLÜZÜTUÜ̫ÅVIV[ITMV[\Z†UIVTIZÜV

LWTIaÜ[ÜaTI[Q[\MUQS̫WSTIZIQTQ̫SQV

WTIZISÅVIV[IT[Q[\MUQVSÜZÜTOIVTÜɦÜ

SWV][]VLIaIX\ÜSTIZÜLMɦMZTMVLQZUMTMZLM

WZ\IaItÜSIVPI\ITIZLMZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫TIZÜVÜMTM̫\QZQTMZQVWLIɦÜVI

W\]Z\U]̫\]Z*QZtWS†TSMVQVJ]Q̫

Q̫TMU^MNIITQaM\TMZQaIZOÜaI\I̫ÜUI[Ü

L†bMVTMUM^MLMVM\TMUMW\WZQ\MTMZQVQV

JISÜ̫ItÜTIZÜVÜ^MaISTI̫ÜUTIZÜVÜ

LMɦQ̫\QZUM[QLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜV

O†^MVQTQZTQɦQVQVLM[WZO]TIVUI[ÜVIVMLMV

WTU]̫\]ZAI\ÜZÜUKÜTIZLILMZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫TIZÜVÜV[MZ\QÅSI[aWV]VIQVIVIZIS

SMVLQbLMɦMZTMVLQZUMTMZQVQOMtaIXUIaI

aILIaIXUIUIaIJI̫TIUÜ̫\ÜZ;WV]t\I

a†S†UT†T†STMZQVaMZQVMOM\QZQTUMUMZQ[SQaTM

QTOQTQLMɦQ̫SMVTMZIZI[ÜVLISQSWZMTI[aWV

SITQ\M[QLM\IZ\Ü̫UISWV][]WTIOMTUQ̫\QZ

DerecMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜVSIZIZ

ITUI^M]aO]TIUI[†ZMtTMZQVQM\SQTMaMV

WZOIVQbI[aWVMT^MNWVS[QaWVMTtMZtM^M[QVQV

]aO]VWT]XWTUILÜɦÜLI^MJ]VIQTQ̫SQV

OMZMSTQMaTMUTMZ[M\QVQVLM[bSWV][]

WT]XWTIUIaIKIɦÜLIO†VLMUQVVMUTQ

UILLMTMZQVLMVJQZQLQZ,MZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫TIZÜVÜV[MZUIaM^MMVNWZUI[aWV

ISÜUTIZÜVÜSWTIaTI̫\ÜZIVÅVIV[ITIZIKÜTÜɦÜV

\M[QVLMZWT^MNWVS[QaWVTIZÜLI[b

SWV][]L]Z*]SWV]LIS†ZM[MTZVMSTMZ^M

TQ\MZI\†ZLMɦMZTMVLQZUMTMZQJ]T]VUIS\ILÜZ

)tÜSTILÜSTIZÜVW\^M^MaIOZ†V†UTM

JIbÜMSWVWUQS[W[aIT[QaI[ITOZ]XTIZÜV

WZOIVQbI[aWVTIZÜVaIXÜTIZÜVLMɦMZTMZQVQ^M

UMVNII\TMZQVQLM[\MSTMZSMVLQɦMZTMZQVQVSQVM

LMMVOMTWTIJQTUMS\MLQZl\MaIVLIV

[MZUIaMaM\MZTQTQɦQQTMÅVIV[ITQ[\QSZIZ[ÜbTÜS

QTQ̫SQ[QVLM[XMS†TI\QN ^MaI8WVbQÅVIV[IT

XZWÅTTMZQVLWɦ]̫]^MOMTQ̫QUQVLMSZQbTMZQV

LWɦ]̫]^MLM^IUÜ[†ZMKQVLMÅZUITIZÜV

†TSMTMZQV[\ZM[IT\ÜVLISITUI[ÜVLI

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜVZWT†

\IZ\Ü̫ÜTUIaILM^IUM\UMS\MLQZ

.ʈ6)6;)44)̪5)616;m:-+--<3ʈ;ʈ 6MWTQJMZITLVMULMbMTTQSTM?I[PQVO\WV

SWV[MV[†[†LVMUQVLMÅVIV[ITTI̫UI[†ZMKQ

LMLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜVQ̫TM^TMZQVQ

LWɦZ]LIV^M^MaILWTIaTÜM\SQTMaMVWZ\IU

WT]̫\]ZU]̫\]Z.QVIV[ITTI̫UILMZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫TIZÜaTILM^TM\TMZIZI[ÜVLIO†t

I[QUM\ZQ[QVQVNIZSTÜTI̫UI[ÜVI^MaVM\QTUM[QVM

aMVQJWa]\TIZSI\UÜ̫\ÜZ-SWVWUQXWTQ\QS

SWV[MX\VMWTQJMZITLVMULM\ZIV[NWZUI[aWVI

]ɦZIUÜ̫LM^TM\TMZÅVIV[IT^MXWTQ\QS

SÜ[Ü\TIUITIZTISIZ̫ÜTI̫UIaIJI̫TIUÜ̫\ÜZ

Yapılandırılmış finansal enstrümanların, dolayısıyla sistemik şoklara ilişkin olarak finansal sistemin kırılganlığı konusunda yaptıkları değerlendirmelerde ortaya çıkan hatalar, derecelendirme kuruluşlarını eleştirilerin odağına oturtmuştur.

(8)

;WVLVMUTMZLMXQaI[ITIZÜVXWTQ\QSITIZ

†bMZQVLMM\SQ[QLMIZ\UIaIJI̫TIUÜ̫\ÜZ*]

JQZIVTIULIÅVIV[ITXQaI[ITIZÜVXWTQ\QSITIZÜ

ÅaI\TILÜɦÜVILIQ̫IZM\M\UMS\MLQZ

.QVIV[ITJITWVTIZ^MSZQbTMZLMÅVIV[IT

XQaI[ITIZÜVZI[aWVMT̫MSQTLMNWVS[QaWVQKZI

M\UMLQɦQVQLMO[\MZUMS\MLQZ8QaI[ITIZLISQ

[†Z†LI^ZIVÜ̫ÜWTO][]LMZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫TIZÜVÜVUM\WLWTWRQTMZQVQ†ZM\\QɦQIaVÜ

aVLMLI^ZIVUIMɦQTQUQVQLMQUIM\UMS\MLQZ

3ZQbLVMUTMZQVLMXIZI^M[MZUIaM

XQaI[ITIZÜVLIVOMVMTLMI̫ÜZÜZMIS[QaWV

OMTUMS\MLQZ*]LIbQVKQZTMUM^M\M\QSTMUM

[†ZMKQVQJI̫TI\IZIS[WZ]VTIZÜVLMZQVTM̫UM[QVM

VMLMVWTIJQTUMS\MLQZ*aTML]Z]UTIZLI

MVVMUTQZWTTMZLMVJQZQVQLMXQaI[ITIZÜV

LI^ZIVÜ̫TIZÜVÜM\SQTMaMVZIXWZTIZ^M

\IPUQVTMZaIXIVLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

WaVIUIS\ILÜZ

,WTIaÜ[ÜaTILMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜV

ZMMTOMZtMSZWT†V†VO†VLMUMOMTUM[QLM

bWZ]VT]PITMOMTUQ̫\QZ

l,MZMKMTMVLQZUM]aO]TIUITIZÜ

XQaI[ITIZÜVXWTQ\QSITIZ†bMZQVLMSQM\SQ[QVQ

güçlendirmeli midir?

l8QaI[ITIZÜVVKMTQSTMZQVQV^MQ[\MSTMZQVQV

^MaIXQaI[ILW[\]XWTQ\QSITIZÜV]aO]TIVUI[Ü

JMVQU[MVLQɦQQtQVSIZ̫ÜTI̫ÜTIVJI̫IZÜ[ÜbTÜS

XQaI[ITIZÜVO†K†V†VIZ\UI[Ü[WV]K]V]†ZM\MV

VW\QVLQZQUQVMVMLMVWTUITÜUÜLÜZ' l,MZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜÅVIV[IT

XQaI[ITIZ[Q[\MUQVQVJQZXIZtI[ÜUÜLÜZ^MaI

¹XWTQ\QSITIZ^MXQaI[ITIZIZI[ÜVLIIZIKÜTIZ

WTIZISZWTWaVIUITÜUÜLÜZ'ºOQJQ\MUMT

[WZ]VTIZPMZbIUIVO†VLMUQVIVIUILLMTMZQ

WTIOMTUQ̫\QZ

<-5-4;7:=64):)

i):-):)61A7:

3:ʈB4-:,-6i13)65-;)24):

,MZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜVÜV

J]VMUTQZWTTMZQVQ^MNWVS[QaWVTIZÜVÜ

QKZIM\UMTMZQVMZIɦUMV[WVLVMULM

J]S]Z]T]̫TIZÜVOZMUMLQɦQ\IPUQV

MLMUMLQɦQVMUTQÅVIV[ITWTIaTIZ^M

tS†̫TMZLM[bSWV][]WTU]̫\]Z

l)*,¼LMSQM̫QSIT\ÜSWV]\SZMLQTMZQ

l-6:76)1/WTIaÜ l)[aIÅVIV[ITSZQbQ

l4MPUIV*ZW\PMZ[SWV][]^M lA]VIVQ[\IVMSWVWUQ[QVLMSQ[WV

LVMUOMTQ̫UMTMZJ]ItÜLIVbMTJQZ

VMU\I̫ÜUIS\ILÜZ

*]^MJMVbMZQOMTQ̫UMTMZXQaI[ITIZI

^M\WXT]UIJQZLQbQUM[IR^MZUQ̫\QZ Gelecek tümüyle elbette öngörülemez. Derecelendirme

kuruluşları ifl as riskini genel kabul görmüş prosedürleri, iyi dizayn edilmiş modelleri kullanarak değerlendirmekte ve analiz etmektedir. Öngörülemezi, belirsizliği tahmin edememektedir.

Ekonomik birimler bu risk

değerlemesine ve garanti içermeyen kanaate, düşünceye göre karar almakta ve uygulama yapmaktadır. Bu nedenle derecelendirme kuruluşları ciddi sosyal, ekonomik ve politik tepki üretme gücüne her zaman sahip olagelmiştir.

Ayrıca, derecelendirme işlemlerinde elbette problemli alanlar ve hususlar da bulunmaktadır.

l Döngüsellik ve tetikleyici süreç l Küresel uyumsuzluk

l Yükümlülüğü yerine getirememenin tahmini

l Kurumun gücü

l Şeff afl ık, bağımsızlık ve tarafsızlık kalitesi özel bir öneme sahiptir.

Bu çerçevede üzerinde durulması gereken bir husus da derecelendirme kuruluşlarının operasyonel yönünün değerlendirilmesidir. Derecelendirme metotları ve güvenilirliği, menfaat çatışması ve etki altında bırakma konusu, oligopolistik piyasa yapısı ve sonuçları bu açıdan kritik konuma sahiptir.

Birçok akademisyen, araştırmacı, politikacı, işadamı ve ekonomi gazetecisi derecelendirme kuruluşlarının küresel finansal krizin doğuşunda önemli sorunları, önemli rolü olduğunu ifade etmektedir.

(9)

352)'51$=,0(.5(1

/†^MVQ)Z\ÜZUISʈtQV6MTMZAIXÜTUITÜ

Son olarak, derecelendirme işlemlerine güveni artırmak için yapılması gereken, üzerinde durulması gereken hususlara da kısaca değinmek gerekir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

l Derecelendirme kuruluşlarının reforme edilmesi

l Rekabet ortamının oluşturulması

l Düzenleme ve denetleme sisteminin güncellenmesi

l Derecelendirme kuruluşlarının derecelendirmeye tabi tutulması.

Merkezin, önümüzdeki dönemde üzerinde duracağı konular da bunlar olacaktır. Bu konuda da bir çalıştay yapacağımızı sizlerle paylaşmak istedim.

Düşünce, görüş ve önerilerini paylaşarak bizlere katkı sağlayan panelistlere, yorum yapacak katılımcılara, çalıştayı düzenleyen merkez görevlilerine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Başarılı çalıştay diliyorum, selam ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

…Finansal balonlar ve krizler de finansal piyasaların rasyonel şekilde

fonksiyon icra etmediğini de göstermektedir. Piyasalardaki sürü davranışı

olgusu derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerini ürettiği aynı yönde

davranma eğilimini de ima etmektedir… Derecelendirme kuruluşlarının

reel, gerçek rolünün gündeme gelmesi de zorunlu hale gelmiştir.’’

(10)

B

†a†UMVQVSITÜKÜ^M[IɦTÜSTÜ

SIaVISTIZTIÅVIV[UIVÜ^M

XQaI[ITIZÜVQ[\QSZIZÜVÜVSWZ]VUI[Ü

PMLMÅVMJQV†aM[QaTML†VaIVÜV

[IaÜTÜ\QKIZM\WLITIZÜVLIVJQZQWTIV

ʈ[\IVJ]T<QKIZM\7LI[ÜVÜV^MWV]V

S]Z]K][]WTL]ɦ]ʈ[\IVJ]T<QKIZM\

mVQ^MZ[Q\M[QWTIZISMTQUQbLMVOMTMV

SI\SÜaÜ[]VUISIUIKÜaTIJ]O†V

OMZtMSTM̫\QZMKMɦQUQbA†S[MTMV

8QaI[I-SWVWUQTMZQVLM:I\QVO

]aO]TIUITIZÜ^MiQVlZVMɦQQTM

VMUTQ\MKZ†JM^M]aO]TIUI

JQZQSQUTMZQVQ^MVMZQTMZQQTSMTLMV

ɦZMVUQ̫WTIKIɦÜb

*QTQVLQɦQ†bMZM]T][TIZIZI[Ü

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQVQV[WV

SZQbTMZLMSQPI\ITÜ]aO]TIUITIZÜ

[bSWV][]WTQOWXWTQ[\QSaIXÜVÜV

[†ZL†ZMJQTQZTQɦQVQV[WZO]TIVUI[ÜVIaWT

ItUÜ̫\ÜZ

=T][TIZIZI[ÜZI\QVOaIVQ

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQVQV  MSWVWUQSSZQbQ^M)^Z]XIJWZt

SZQbQVLMSQJI̫IZÜ[ÜbXMZNWZUIV[TIZÜJ]

ITIVLIaMVQJQZaIXÜTIVUI^MItÜTÜU

QP\QaIKÜVÜtWSItÜSJQZ̫MSQTLMWZ\IaI

tÜSIZUÜ̫\ÜZ;bSWV][]SZQbTMZLM

tWSa†S[MSSZMLQVW\TIZÜVI[IPQX

S]Z]UTIZÜVJQZOMKMLMJI\UITIZÜVLI

aI̫IVIV̫I̫SÜVTÜS\I^MMSWVWUQS

SZQbQVLMZQVTM̫UM[QVLM]T][TIZIZI[Ü

ZI\QVO̫QZSM\TMZQVQVLMVMUTQXIaÜ^M

[WZ]UT]T]STIZÜJ]T]VUIS\I

;WVaI̫IVIVSZQbTMZ]T][TIZIZI[Ü

ZI\QVO̫QZSM\TMZQVQVOMTMKMɦMaVMTQS]aIZÜ

UMSIVQbUI[ÜQ̫TM^TMZQVQVO†^MVQTQZTQɦQVQ

aQ\QZLQSTMZQVQVMVItÜSSIVÜ\TIZÜ

VQ\MTQɦQVLM

*MVbMZQWTIaTIZÜVOTWJIT^M]T][IT

tIX\IJQZLIPIaI̫IVUIUI[ÜQtQV†TSMTMZ

^MJTOMTMZJIbÜVLIVTMUITÜVUI[ÜVI

aVMTQStM̫Q\TQtITÜ̫UITIZJI̫TI\ÜTUÜ̫

^MLM^IUM\UMS\MLQZ*]VTIZLIVJQZQ

)^Z]XI*QZTQɦQ¼VQVXQaI[ILMVM\tQ

S]Z]U]WTIV)^Z]XI;MZUIaM8QaI[ITIZÜ

W\WZQ\M[QVQVaIVQ

-]ZWXMIV;MK]ZQ\QM[IVL5IZSM\[

)]\PWZQ\a¼VQVJI̫TI\\ÜɦÜtITÜ̫UITIZLÜZ

-;5)J])*LÜ̫ÜVLI^MZQTMVSZMLQ

VW\TIZÜVÜVJQZTQSQtQVLMS]TTIVÜUÜVI

SÜ[Ü\TIUITIZOM\QZUQ̫\QZAMVQS]ZITTIZI

OZM)^Z]XI*QZTQɦQLÜ̫ÜVLILMɦMZTMVUQ̫

JQZSZMLQVW\]V]V)^Z]XI*QZTQɦQQtQVLM

S]TTIVÜTIJQTUM[QQtQV-;5)S]Z]U]

\IZINÜVLIVaM\SQTMVLQZQTUQ̫JQZSZMLQ

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]V]VWVIaÜVLIV

OMtUM[QOMZMSUMS\MLQZ

!7KISIaÜVLIa†Z†ZT†ɦMOQZMKMS

aMVQL†bMVTMUMaTM-;5)aI\ÜZÜUKÜTIZÜV

SWZ]VUI[ÜQtQVLMZMKMTMVLQZUM

ZMRQUTMZQVQLIPIaISÜVLIVU†LIPITMTMZTM

LMVM\TMaMJQTUMQUSIVÜVISI^]̫U]̫

WTIKIS\ÜZ

HASAN ERKESİM

'(5(&(/(1'â50(Þãâ5.(7/(5â1â1Þ âã/(96(//âàâÞ9(Þ(7.âÞ*h&h

Yeniden

<DSßODQPD\DÞ âKWL\DoÞ9DU

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili

(11)

mTSMUQbLMLM]T][IT^M

]T][TIZIZI[ÜL†bMaLMQaQ

Q̫TMaMVJQZLMZMKMTMVLQZUM

UMSIVQbUI[ÜVÜVWTUI[Ü

JQZaIVLIJI̫\IXMStWɦ]

WLIUÜb†aM[QWTIV37*ʈ¼TMZ

WTUIS†bMZM̫QZSM\TMZQUQbQV

J†a†UMÅVIV[UIVÜVÜV[IɦTÜSTÜ

SIaVISTIZTIÅVIV[UIVÜVI

SI\SÜLIJ]T]VIKISLQɦMZ

aIVLIVXQaI[IQ[\QSZIZÜVÜV

SWZ]VUI[ÜVIVMUTQ

PQbUM\TMZLMJ]T]VIKIS\ÜZ

=T][ITL†bMaLMJI̫IZÜTÜJQZ

LMZMKMTMVLQZUM[Q[\MUQVQV

kurulabilmesi günümüzde MVLMɦMZTQ[\ZI\MRQSSIbIVÜU

VQ\MTQɦQVLMWTIV^MZQaM[IPQX

WTUIS^MWV]S]TTIVIJQTUMVQV

LM\MUMTTMZQVQWT]̫\]ZIKIS\ÜZ

*]IUItTI 

WZ\I^ILMTQXZWOZIUÜUÜbLI

LMZMKMTMVLQZUMVW\TIZÜVI

QTQ̫SQV^MZQIT\aIXÜ[ÜVÜ

[IɦTIUIS†bMZM5MZSMbQ

:Q[S3IaÜX3]Z]T]̫]V]V

S]Z]TUI[Ü^MIZLÜVLIVLI

milli bir derecelendirme S]Z]T]̫]WT]̫\]ZUIaIaVMTQS

tITÜ̫UITIZIJI̫TIVUI[Ü

SIZIZTI̫\ÜZÜTUÜ̫\ÜZ

*]O†VVMUTQJQZ†TSMVQV

J]ITIVLISQ\MKZ†JMTMZQVQ^M

]aO]TIUITIZÜQTMSIU]^MbMT

]T][ITS]Z]UTIZÜUÜbÜVLMɦMZTQ

JI̫SIV^MaVM\QKQTMZQVQV

LMɦMZTMVLQZUMTMZQVQ

LQVTMUMS\MVJ†a†SU]\T]T]S

L]aIKIɦÜb

iITÜ̫\IaÜUÜbIa]Z\QtQVLMV

^Ma]Z\LÜ̫ÜVLIV\M̫ZQN MLMV

\†USWV]̫UIKÜ^MSI\ÜTÜUKÜTIZI

̫†SZIVÜUÜ[]VIZtITÜ̫\IaÜV

^MZQUTQOMtUM[QVQ^MPIaÜZTÜ

VM\QKMTMZM]TI̫UI[ÜVÜ\MUMVVQ

MLMZQU\M̫MSS†ZTMZ

%L]HÞg]JÞ%LUÞ

0HNDQL]PDÞ.XUXOPDOß

2019 Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle European Securities and Markets

Authority (ESMA) yatırımcıların korunması için derecelendirme rejimlerini daha yakından müdahalelerle denetleyebilme imkanına kavuşmuş olacaktır…

Ülkemizde de ulusal ve uluslararası düzeyde iyi işleyen bir derecelendirme mekanizmasına ihtiyaç vardır.’’

+$6$1

(5.(6ú0

(12)

;

MZUIaM8QaI[ITIZÜ*QZTQɦQJMTSQ

JQTUMaMVTMZ^IZLÜZJQZSIU]

S]Z]U]VQ\MTQɦQVLMJQZUM[TMS

ZO†\††aMTMZQIZIKÜS]Z]UTIZ

JIVSITIZXWZ\NaaVM\QU

̫QZSM\TMZQ^MaI\ÜZÜUWZ\ISTÜSTIZÜVÜSIX[ÜaWZ

AI\ÜZÜUWZ\ISTÜSTIZÜLMaQVKMQ̫QVQtQVM

OIaZQUMVS]TaI\ÜZÜUWZ\ISTÜSTIZÜLILIPQT

Bizim derecelendirme konusuyla J]SILIZQTOQTQWTUIUÜbÜV[MJMJQa[M

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQLMJQZ[MZUIaM

XQaI[I[ÜS]ZUI[MZUIaMXQaI[I[Ü

UM^b]I\ÜVLI[MZUIaMXQaI[I[ÜS]Z]UTIZÜ

\IVÜUTIVUÜ̫L]Z]ULI^MJ]VTIZLIVJQZ

\IVM[QLMLMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQ

,-:-+-4-6,ʈ:5-

6-,-6/-:-34ʈ'

mTSMUQbLM[MZUIaMXQaI[I[Ü

S]Z]T]VLIVaM\SQITIZISNIITQaM\O[\MZMV

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQLM^IZ

*]ZILIS]Z]T]WTUIUISTIJMZIJMZ

a]Z\LÜ̫ÜVLIS]Z]T]WTUISTIJMZIJMZ

;MZUIaM8QaI[I[Ü3]Z]T]VLIVQbQV

ITÜVIZISJ]ZILINIITQaM\O[\MZMV

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\TMZQLM^IZ*Qb

[MZUIaMXQaI[ITIZÜ\IZINÜVLIVJIS\ÜɦÜUÜb

bIUIVLMZMKMTMVLQZUMNIITQaM\QVMVMLMV

QP\QaItL]a]aWZ]b'

*Qb̫QZSM\TMZQVJWZtTIVUI[ÜaTIQTOQTQaQb

̫QZSM\TMZXI[QÆMZQVQQSQ\†ZT†ÅVIV[MMLMZTMZ

JQTQaWZ[]V]b"bSIaVIS^MJWZtWTIZIS

-ɦMZJWZtTIVUIÅVIV[UIVÜVÜ

LWɦZ]LIVLWɦZ]aIJQZS]Z]ULIV

aIXÜaWZ[IUM[MTIJIVSILIVJWZtTIVÜaWZ[I

JaTMJQZ̫MaMQP\QaItaWSt†VS†bI\MV

banka ya da o kurum kendi incelemesini JWZtITIVTIQTOQTQWTIZISbI\MVSMVLQ[Q

aIXIKIS\ÜZ

)VKISITÜKÜ\IZIN tWS[IaÜLIa[ISQ

J]ZILI[bSWV][]WTIVIɦÜZTÜSTÜWTIZIS

JWZtTIVUIIZItTIZÜaIVQ\IP^QTJWVWOQJQ

†Z†VTMZMɦMZtWS\IZIÆÜa[ItWSILM\\Ma[M

J]VTIZÜV\MSJI̫ÜVIPMZJQZQVQVIaZÜIaZÜ

JaTMJQZQVKMTMUMaIXUI[ÜVIOMZMSaWS

7bIUIVJI̫SIJQZJIɦÜU[ÜbS]Z]U

LM^ZMaMOQZQaWZ^MJ]ITIKISTÜTIZILÜVIJ]

QVKMTMUMaQJ]VW\^MZUMaQaIXÜaWZTIZ

,MZMKMTMVLQZUMVQVMSWVWUQSNWVS[QaWV]

J]ZILIJI̫TÜaWZLWTIaÜ[ÜaTI[MZUIaM

XQaI[ITIZÜaTIaISÜVLIVQTOQTQJQZNIITQaM\

*aTMJISÜTLÜɦÜbIUIV[IVSQaMVQJQZ

IZItUÜ̫aMVQJQZNIITQaM\UQ̫OQJQOZ†V†Z

IUIaTMLMɦQTa†baÜTÜVJI̫ÜVLIV

JI̫TÜaWZJ]NIITQaM\0MXQUQbJQTQaWZ]b

J])UMZQSI¼LISQLMUQZaWTTIZÜNIITQaM\QLQZ

*W[\WV¼LIJWZtTIVUIXQaI[ITIZÜVIOQZQ̫\MV

WbIUIVTIZLIVJI̫TÜaWZ,IPI[WVZI

J]V]VaMZQVM̫QZSM\\IP^QTTMZQPMUMV

IZSI[ÜVLIVLM^TM\TMZQVLMZI\QVOQ+,7¼TIZ

OQJQbMTaIXÜTIVUITIZLIO†VLMUMOMTQZ

0WKIUÜbLIJQZIbVKMJIP[M\\QI[ÜT

¼TQaÜTTIZLIV[WVZIaWɦ]VT]SSIbIVIV

JQZNIITQaM\ITIVÜ*]SILIZM[SQOMtUQ̫Q

WTUI[ÜVIZIɦUMVaISTI̫ÜSJQZI[ÜZ[WVZI

J][Q[\MUtWS[WZO]TIVUIaIJI̫TIVLÜ

lbMTTQSTM SZQbQVLMV[WVZIKQLLQ

̫MSQTLMMTM̫\QZQTUMaMJI̫TIVLÜ

6MLQZJ]ZILIMTM̫\QZQTMVTMZJMVSÜ[IKI

J]VTIZILMɦQVUMSQ[\QaWZ]U

'HğHUOLNRQXNODUKHSLQL]LVD\J×YHVHYJL\OHVHODPO×\RUXP%HQLPGHğLĢLNĢDSNDODU×P

YDUDPDEXUDGD6HUPD\H3L\DVDODU×%LUOLğL%DĢNDQ×RODUDN\HUDO×\RUXP

İLHAMİ KOÇ

'h1'(1Þ%8*h1(Þ

'(5(&(/(1'â50(Þ)$$/â<(7/(5â

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

(13)

*QZQVKQ[QXQaI[IJQZWTQOWXWTXQaI[IAIVQ

†tJ†a†SWa]VK]^IZM[I[\IQSQJ†a†S

Wa]VK]^IZ*]QSQJ†a†SWa]VK]a†bLM

¼QVQWT]̫\]Z]aWZ

*QZJ†a†SWa]VK]LIOQZLQɦQbIUIV

a†bLM!¼QVQWT]̫\]Z]aWZKQLLQJQZWTQOWXWT

XQaI[I*]WTQOWXWTXQaI[ILISQJ]IVI†t

J†a†SWa]VK]M[I[MV\MSJQZ†TSMSIaVISTÜ

,WTIaÜ[ÜaTItWSUMZSMbQTM̫UQ̫WTQOWXWTJQZ

aIXÜLIVJIP[MLQaWZ]b

*]V]SÜZUIaIaVMTQStWSOQZQ̫QUWTL]

0MUOMTQ̫UQ̫†TSMTMZLMPMUOMTQ̫UMS\M

WTIV†TSMTMZLMIaZÜIaZÜZI\QVO̫QZSM\TMZQ

S]Z]TL]NISI\PMV†bJ]WTQOWXWTaIXÜ

JWb]TIUILÜ

m[\MTQSJ]VTIZÜVJQZSÜ[UÜLIJQZIZIaI

OMTLQJ]†TSMTMZLMSQZI\QVO̫QZSM\TMZQJQZ

IZIaIOMTLQ)aZÜKIPMXJMZIJMZJ†a†SJQZ

ZI\QVO̫QZSM\QWT]̫\]ZL]TIZIVKISPITIJ]

S]Z]TIJQTUQ̫LMɦQT

*]V]V[MJMJQJWZt^MZMVTMZPITIJ]

̫QZSM\TMZMJ†\†VJ]MTM̫\QZQTMZMZIɦUMVJ]

̫QZSM\TMZMO†^MVQaWZTIZNISI\J]WTQOWXWT

aIXÜMTJM\\MJWZt^MZMVTMZ\IZINÜVLI̫†XPM

aIZI\ÜaWZ

,MLQɦQUOQJQJ]VTIZ[IaÜKIIb^M\MSJQZ

UMZSMbLMVWbIUIVJQZ[†Z†SZQ\MZTMZQ^IZ

^MJ]SZQ\MZTMZLMVJQZ\IVM[QLMJMVSMVLQU

LMJQTQaWZ]UJ]VTIZÜbQaIZM\M\\QɦQULMJQZ

\IVM[Q[aTMUQ̫\Q[QaI[QZQ[SLMJ]aIXÜTIZLIV

J]SZQ\MZTMZLMVJQZ\IVM[Q

7bIUIVJaTMJQZSZQ\MZLM^IZ[IJ]

JI̫SIIUIt\ILIS]TTIVÜTIJQTQZUQ'

*]aIXÜMVIbÜVLIVJaTMWTUI[IJQTMQ[\MZ

Q[\MUMbJ]\†Z̫†XPMTMZLWɦ]aWZLWTIaÜ[ÜaTI

[Q[\MUQV\MUMT[WZ]VTIZÜVLIVJQZ\IVM[QJ]

i13):i)<1̪5);10)3ʈ5

,QɦMZJQZ[WZ]MTM̫\QZQ"tÜSIZtI\Ü̫UI[Ü

-[I[MVJ]̫QZSM\TMZJ]tITÜ̫UITIZÜV

LMZMKMTMVLQZUMTMZQVQVW\TIZÜVÜJ]ZIaI

JWZt^MZMVTMZItÜ[ÜVLIVJ]VTIZIJQZPQbUM\

WTIZISaIXÜaWZNISI\XIZI[ÜVÜJWZtITIVTIZ

^MZQaWZ

,WTIaÜ[ÜaTIJWZtITIVTIZTI̫QZSM\TMZ

IZI[ÜVLIJQZXIZI[ITQTQ̫SQ^IZLWTIaÜ[ÜaTI

JQbQUM[SQTMZQVLMaQUQaTM¹XIZIaÜ^MZMV

L†L†ɦ†tITIZUÜ'ºMVIbÜVLIVJaTMWTUI[I

JQTMJaTMJQZaIXÜ̫]IVLIJ]ZILI^IZ*]

LI[ÜStIMTM̫\QZQTMVVWS\ITIZLIVJQZ\IVM[Q

[Q[\MUTMQTOQTQWTIZIS

,QɦMZJQZMTM̫\QZQJQZIbVKMPWKIUÜbLI

JIP[M\\QOMVMTLMÅaI\TIUIaÜXQaI[IaIXÜaWZ

ZI\QVO̫QZSM\TMZQVQVÅaI\TIUI[ÜtWSIZSILIV

OMTQaWZ

Bun]VMVJMTQZOQVZVMSTMZQVQJMV

SMVLQULMaI̫ILÜU

5M[MTI¼TQaÜTTIZÜVJI̫ÜVLI-6:76

UM[MTM[Q^IZLÜPWKIUÜbLIJIP[M\\Q

-6:76QÆI[M\UMLMVJQZQSQO†VVKM[QVM

SILIZaI\ÜZÜUaIXÜTIJQTQZ[M^QaMLMaLQ

*QZSIt[MVMVKMJ])^Z]XI*QZTQɦQVLM

A]VIVQ[\IVʈ[XIVaIʈbTIVLI8WZ\MSQb

UM[MTMTMZQO†VLMUMOMTLQɦQbIUIVJ]

̫QZSM\TMZJWZtTIZÜV܁LMaMUMLQɦQVLM[WVIVI

SILIZJ]̫QZSM\TMZPITIaI\ÜZÜUaIXÜTIJQTQZ

LMZMKMaM[IPQXTMZLQ

,WTIaÜ[ÜaTI̫QZSM\TMZXQaI[ISMVLQ

VW\TIUI[ÜVÜ^MZQaWZZI\QVO̫QZSM\TMZQIZSILIV

OMTQaWZ

*MVbMZJQZ̫MaJQbQUQtQVLMOMtMZTQ

PI\ÜZTIZ[IVÜb¼TQaÜTTIZÜVQSQVKQaIZÜ[ÜVLI

<†ZS-]ZW\IP^QTTMZQaI\ÜZÜUaIXÜTIJQTQZ

[M^QaMVQVLM†bMZQVLMPI\\I)[M^QaM[QVLM

Q̫TMUOZ†aWZL]

+,;¼TMZQ<†ZSQaM¼VQV+,;ÅaI\TIUITIZÜ

J][M^QaMTMZLMaLQ^MZI\QVO̫QZSM\TMZQVQV

LMZMKMTMZQPITIaI\ÜZÜUaIXÜTIJQTQZ[M^QaM[QVQV

IT\ÜVLIaLÜ

7VTIZTISWV]̫\]ɦ]U]bLIWVTIZ̫]V]

[aT†aWZTIZLÜ"¹-^M\XQaI[ITIZJaTMÅaI\TIZ

IUIJQbQVKMTMZQbJISIZÜbSM[QVMUQV

WTL]S\IV[WVZIJ]V]aIaÜVTIZÜbºLQaWZTIZLÜ

.ISI\J]V]VLIJQZWT]U[]bT]ɦ]^IZ

PMZ̫MaWT]aWZJQ\QaWZ^MWVLIV[WVZIJ]V]

aIaÜVTÜaWZTIZ*QZJI̫SIMTM̫\QZQLMJ]

(OHäWLULOHULQÞ +DNOßOßNÞ%R\XWX

Dolayısıyla borç alanlarla şirketler arasında bir parasal ilişki var, dolayısıyla bizim, eskilerin deyimiyle

“parayı veren düdüğü çalar mı?”, en azından böyle olmasa bile böyle bir yapı şu anda burada var. Bu da sıkça eleştirilen noktalardan bir tanesi, sistemle ilgili olarak.

(14)

l *QZJI̫SIMTM̫\QZQQTOQVtWTIVÅVIV[IT

SZQbTMZQPÜbTIVLÜZLÜɦÜ̫QLLM\TMVLQZLQɦQ

MTM̫\QZQ[Q^IZlbMTTQSTM)^Z]XI*QZTQɦQVLMV

J]\†ZMTM̫\QZQOMTLQSZQbM[VI[ÜVLIt†VS†

A]VIVQ[\IVZVMɦQVLMWTL]ɦ]OQJQ[WVIVI

SILIZZI\QVOQLMɦQ̫\QZUMaQVKM[WVIVLI

J][MNMZJQZSItX]IVJQZLMVI̫IɦÜLWɦZ]

tMSQaWZTIZVW\]^MtMSQTLQɦQbIUIVLISZQbQ

QaQKMLMZQVTM̫\QZUQ̫WT]aWZTIZaIVQaI\ÜZÜU

aIXÜTIJQTQZ[M^QaM[QVLMVPMUMVLMNI]T\

[M^QaM[QVMLWɦZ]QVLQZQaWZTIZ

*]LI[WZ]VTIZÜZQ[STMZQQaQKM

̫QLLM\TMVLQZQaWZJQZJI̫SIMTM̫\QZQLMJ]

ʈ4/ʈ6i*ʈ:<-;8ʈ<

,QɦMZJQZMTM̫\QZQQTOQVtWTIVaQVMSZQbLM

PI\ÜZTIZ[ÜVÜbJQZtWSJ]+,7¼TIZ^IZTÜɦI

LIaITÜUMVS]TSÜaUM\TMZJ]VTIZJI\\ÜɦÜ

bIUIVt†VS†J]̫QZSM\TMZJIbMV̫QZSM\TMZQ

ZI\QVOMLQaWZTIZJIbMV†Z†V†VSMVLQ[QVQ

LMZMKMTMVLQZQaWZTIZ

*]VTIZJI\\ÜɦÜbIUIVIVI

[WZ]VTIZÜVLIVJQZ\IVM[QLMZI\QVO

̫QZSM\TMZQWTL]ɦ]SWV][]VLIOMVMTJQZ

SIVII\WT]̫U]̫\]Z*]VTIZÜVM[I[MV

[WZ]UT]T]STIZÜaWS7SILIZJIVSIKÜPIX[M

OQZLQJMVPQtPIX[MOQZMVJQZZI\QVO̫QZSM\Q

aM\SQTQ[QPI\ÜZTIUÜaWZ]U

0QtJQZ[WZ]UT]T]STIZÜWTUILÜ

JMTSQXIZIKMbITIZÜWTU]̫\]ZWVTIZÜ

JQTUQaWZ]UIUIKMbIQIVTIULItITÜ̫IV

̫IPÜ[TIZTIQTOQTQWTIZISJMVPMZPIVOQJQZ

̫MaPI\ÜZTIUÜaWZ]U,WTIaÜ[ÜaTIJQZtM̫Q\

[WZ]UT]T]STIZÜLIaWS;WV]tWTIZISJ]O†V

OMTLQɦQUQbVWS\ILIa†baÜTTÜSJQZOMtUQ̫Q

WTIVJQZ[Q[\MULMV[bMLQaWZ]b<†ZSQaM

WTIZISJQbQULMPpTpLMZMKMTMVLQZUM

̫QZSM\TMZQVMQP\QaIKÜUÜb^IZ

.ISI\[Q[\MULMXZWJTMUTMZLM^IZaIVQ

a†baÜTVKMS]Z]TU]̫JQZ[Q[\MUTMa†b

aÜT[WVZISQ[WZ]VTIZÜtbMUQaWZ[]V]b*]

SWV]LItWSLMɦQ̫QStITÜ̫UITIZLI^IZ

/MZMS†TSMTMZ]T][TIZIZI[܁ZO†\TMZ

ISILMUQ[aMVTMZJ]SWV]TIZLIVI[ÜT[Q[\MUQV

LIPIL†bO†VtITÜ̫IJQTMKMɦQSWV][]VLI

\IZ\Ü̫ÜaWZTIZ

;WVO†VTMZLMLIPILItWS\IZ\Ü̫ÜTÜZWTL]

lZVMɦQV17;+7JQZIbVKMPWKIUÜb

)^Z]XI*QZTQɦQVLMJ]\†ZtITÜ̫UITIZ

WTL]ɦ]VLIVJIP[M\\Q*MVbMZJQZ

̫MSQTLM17;+7QtMZQ[QVLMJQZ+WLMWN  +WVL]K\aIaÜVTIVLÜiWS[IaÜLIJ]\†Z

†VQ^MZ[Q\MTMZLMISILMUQ[aMVTMZLMJ]

]T][TIZIZI[܁ZO†\TMZLMtITÜ̫UITIZ^IZ

*MVJ][MUQVMZQULMJ]tITÜ̫UITIZÜVJ]

S†TTQaI\INIaLI[ÜWTIKIɦÜVIQVIVÜaWZ]U

<M̫MSS†ZMLMZQU

)â1$16$/Þ.5â=/(5Þ+,=/$1',Þ0,"

(15)

ú/+$0ú.2d

Bugün geldiğimiz noktada, yüz yıllık bir geçmişi

olan bir sistemden söz ediyoruz. Türkiye olarak,

bizim de hâlâ derecelendirme şirketlerine

ihtiyacımız var.’’

(16)

A

[TÜVLIJIaIɦÜQaQJQZ

SWV]̫UIPIbÜZTIUÜ̫\ÜS

ama benim SWV]̫IKISTIZÜUÜV

PMX[QSWV]̫]TL]

̪aTMJQZbM\TMUMaIXIZ[ISaIVQJQZ

ZI\QVO[Q[\MUQVMZI\QVOS]Z]T]̫TIZÜVI

OMZMS[QVUM^IZ-TM̫\QZQTMZLM^IZ

*QbJ†\†VJ]LMVMaQUTMZLMVJ]

\MKZ†JMTMZLMV[WVZI*IVSITIZ*QZTQɦQ

olarak ülkemizdeki derecelendirme

̫QZSM\TMZQVQVtWɦITUI[ÜVÜ\MUQV

M\UMS[IaÜ[ÜVÜIZ\\ÜZUISLIPI

ZMSIJM\tQJQZWZ\IUÜVWT]̫UI[ÜVÜ

[IɦTIUIS^M*I[MTSIX[IUÜVLI

JIVSITIZÜV[MZUIaMaM\MZTQTQS

ZI[aW[]V]VPM[IXTIVUI[ÜVIQUSIV

^MZMV]T][ITQV[QaI\QÆMZQLWɦZ]

S]TTIVUISJIVSITIZÜV̫QZSM\TMZ

QtQV^MZLQSTMZQVW\TIZÜLIPI]a]UT]

PITMOM\QZUMSZQ[SaVM\QUQ

]aO]TIUITIZÜVÜQaQTM̫\QZUMSSZMLQ

̫QZSM\TMZQVQVVW\TIZÜS]TTIVÜTIZIS

[MZUIaMaM\MZTQTQɦQZI[aW[]V]VLIPI

PI[[I[Tt†TUM[QVMLM[\MSWTUIS

^MJQZIbVKMLMQNILMMLQTLQɦQOQJQ

[MZUIaMXQaI[I[ÜVÜVOMTQ̫UM[QVM

SI\SÜ[IɦTIUISIUIKÜaTI]T][IT

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]S]Z]TUI[Ü

XZWRM[QVMJI̫TILÜS

l *]SWV]LI<†ZSQaM;ÜVIQ

3ITSÜVUIJIVSI[ÜVIJQZZIXWZ

PIbÜZTI\\ÜSSQSWV]̫UIKÜTIZIZI[ÜVLI

0ISIVJMa^IZPMZPITLMWLI

ItÜSTIUITIZLIJ]T]VIKIS

iITÜ̫UIVÜVIVIMS[MVQVQ]T][IT

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\QVQVXQaI[ITIZ

\IZINÜVLIVSIJ]TMLQTMZMS]b]V

^ILMLM[†ZL†Z†TMJQTQZJQZJI̫IZÜ

[IɦTIUI[ÜQtQVWZ\ISTÜSaIXÜ[ÜVÜV

IVI[\ZI\MRQTMZQVQV^MQ̫UWLMTQVQV

\I[IZTIVUI[ÜaTIJ]VTIZIQTQ̫SQV

ÅbQJQTQ\MVQVPIbÜZTIVUI[ÜVÜ

WT]̫\]ZL]SiITÜ̫UILI]T][IT^M

]T][TIZIZI[ÜLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫TIZÜ

QVKMTMVMZMSQaQ]aO]TIUITIZJMTQZTMVLQ

,MZMKMTMVLQZUMUM^b]I\ÜQVKMTMVMZMS

UM^b]I\\ISQSÜ[Ü\TIZ^MaIXÜTUI[Ü

OMZMSMVLMɦQ̫QSTQSTMZ\M[XQ\MLQTLQ

=T][ITLMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\QVQV

WZ\ISTÜSaIXÜ[Ü^MQ̫TMaQ̫UWLMTQQtQV

[MtMVMSTMZLMɦMZTMVLQZQTLQ^M\†U

XIaLI̫TIZItÜ[ÜVLIVNIaLIUITQaM\

IVITQbQaMZQVMOM\QZQTLQ

7Z\ISTÜSaIXÜ[Ü^MQ̫TMaQ̫UWLMTQVLMSQ

NIZSTÜ[MtMVMSTMZQtQVÅVIV[IT

L]Z]UXZWRMS[QaWVTIZÜaIXÜTLÜiWS

[IaÜLISQS]Z]U]VOZ†̫TMZQITÜVLÜ^M

LMɦMZTMVLQZQTLQ

:IXWZOZ†̫^MLMɦMZTMVLQZUMTMZQVQ

ITUISIUIKÜaTI<†ZSQaM+]UP]ZQaM\Q

*IVSIKÜTÜS,†bMVTMUM^M,MVM\TMUM

3]Z]U]VIOVLMZQTLQ*,,3¼VÜV

aVTMVLQZUM[QVQITLÜS\IV[WVZI[WU]\

ILÜUTIZÜI\UIaIJI̫TIaIKIɦÜb

<†UtIJIUÜbTIMSWVWUQUQbQ

J†a†\UMaM^MOMTQZQUQbQJQV

LWTIZÜV†bMZQVMtÜSIZUIaIJIVSIKÜTÜS

[MS\Z†WTIZISSIZIZTÜaÜb

*]V]aIXIZSMVLÜ̫L†VaILISQ

OMTQ̫UMTMZQZQ[STMZQ^MSZMLQ[†ZMtTMZQVQ

LMLWɦZ]LMɦMZTMVLQZQX†TSMUQbQtQV

MVLWɦZ]WTIVÜaIXUIaILM^IU

MLMKMɦQb<WXTIV\ÜVÜVJ]ITIVLI

aIXÜTIVtITÜ̫UITIZISI\SÜ[IɦTIUI[ÜVÜ

LQTQaWZJMVQLQVTMLQɦQVQbQtQV

PMXQVQbM\MSZIZ\M̫MSS†ZTMZQUQ^M

[IaOÜTIZÜUÜ[]V]aWZ]U

´7PoDEDP×]ODHNRQRPLPL]LE\WPH\HYHJHOLULPL]LELQGRODU×Q]HULQH

o×NDUPD\DEDQNDF×O×NVHNW|URODUDNNDUDUO×\×]µ

HÜSEYIN AYDIN

'(5(&(/(1'â50(Þ6â67(0âÞ 1('(1Þ*(5(./â"

%XJQHÞ.DGDUÞ1HOHUÞ<DSßOGß"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

(17)

+h6(<ú1$<',1

Sermaye piyasasının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ulusal derecelendirme kuruluşu kurulması projesine başladık…Ulusal derecelendirme

şirketinin piyasalar tarafından kabul edilerek

uzun vadede sürdürülebilir bir başarı sağlaması

için ortaklık yapısının, ana stratejilerinin ve

iş modelinin tasarlanmasıyla bunlara ilişkin

fizibilitenin hazırlanmasını oluşturduk.’’

(18)

<

IJQQtWSLMɦMZTQZMS\Z†U†b

PMU[QaI[QPMUMSWVWUQS

PMULMPWKITÜS\MKZ†JM[QaTM

†TSMUQbQtQVOMZtMS\MVVQ̫

\MUI[MLQTUM[QOMZMSMV

SWV]TIZI\MUI[MLQaWZlVKMTQSTMJaTMJQZ

SWV]QTMQTOQTQJ]tITÜ̫UIOMZtMSTM̫\QɦQQtQV

S]Z]U]U^M̫IP[ÜUILÜUI\M̫MSS†ZTMZQUQ

[]V]aWZ]UmTSMUQbQtQVOMt\QɦQUQbPIN\I

aIXÜTIVJQZS]Z]U\IZINÜVLIVaIXÜTIV

LMɦMZTMVLQZUM[WVZI[ÜVLIJ]SWV]V]V

IKQTQaM\Q^MVMUQJQZSMbLIPISIZ̫ÜUÜbI

tÜS\Ü

*IbÜSWV]TIZ\IJQQSQSIaÜ\[Üb

SITIUIaIKIɦÜUÜbSILIZVMUTQ

ʈSQaV†aTMVMUTQ"JQZiQV\MKZ†JM[Q

SWV]̫]TIKISSWV]̫]TUI[ÜTIbÜU

iʈ6¼ʈA)316,)6<)3ʈ8

-<5-4ʈAʈB

;WVLVMUMSWVWUQaTMQTOQTQ

\WXTIV\ÜTIZLIOMZtMS\MVJQbJMTSQPMX[\WS

LMɦMZQ\QJIZQaTML†̫†V†aWZ]b

iQV^M=bIS,Wɦ]V]VMSWVWUQS

IS\Q^Q\MTMZLMaIL[ÜVIUIaIKISJQbQU

OZUMbLMVOMTMUMaMKMɦQUQbSILIZ

L†VaIMSWVWUQ[QQtMZQ[QVLMIɦÜZTÜɦ܁VMU

SIbIVUIaIJI̫TILÜ^MJ]IZ\IZISLI

LM^IUMLMKMS*QZ\WXTIV\ÜLISWV]̫\]S

!!¼TÜaÜTTIZLIiQVOIaZÜ[IÅUQTTQ

PI[ÜTI[ÜUQTaIZLWTIZ^M†TSML†VaI

/,8¼[QQtMZQ[QVLMOZMKMWTIZIStWS

LQSSI\MITÜVUIaIKISS†t†SQSMV̫]IV

)UMZQSI¼LIV[WVZIQSQVKQ[I\ÜVITUI

O†K†XIZQ\M[QVMOZMJQZQVKQ*MTSQLM

a†S[MTUM\ZMVLTMZQVMJ†a†UM\ZMVLTMZQVM

LMJIS\ÜɦÜUÜbLITQLMZ†TSMWTIKIS*]V]

\IJQQSQ=bIS,Wɦ]JTWS]iQV5ITMbaI

0QVLQ[\IV-VLWVMbaI¼aTIJQZTQS\M

LMɦMZTMVLQZLQɦQUQbLM2IXWVaI¼aTIJQZTQS\M

tWStWSLIPINIZSTÜLMVOMTMZWZ\IaI

tÜSÜaWZ,MɦQ̫MVLMVOMTMZWZ\IaItÜSÜaWZ

J]LMɦQ̫MVLMVOMTMZTMJMZIJMZ\IJQQSQ

†TSMUQbQVJ]T]VL]ɦ]VWS\ILISWV]U]

LItWStWSLIPIJ]aMVQLMVOMTMZMOZM

SWV]U]V]LIaMVQLMVLQbIaVM\UMUQb

OMZMSQaWZMSWVWUQSIVTIULI

*MTSQV†U†bLMSQLVMULM[WV,†VaI

*WZ[ITIZ.MLMZI[aWV]\WXTIV\Ü[ÜVLI

SWV]̫\]SiQV*WZ[I*I̫SIVÜVÜV

VLMZTQɦQVLMʈXMSAWT]*WZ[ITIZ

.MLMZI[aWV]S]Z]TL]

HİMMET KARADAĞ

8/86$/Þ'(5(&(/(1'â50(Þ .858/8ã8Þâdâ1Þ*(5âÞ6$<,0

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

(19)

LVMULMWZIaI†aMWTIJQTMKMSL†VaILI

J]UQTTQOMTQZLMɦQ̫QUTMZQVQ^M†ZM\QTLQɦQ

TWSI[aWVTIZÜVLMɦQ̫QUQaTMJMZIJMZ

QV̫ITTIPaISÜVOMTMKMS\M†TSMUQbQV

J]T]VL]ɦ][\ZI\MRQSSWV]UMSWVWUQS

SWV]ULIO†tTMVMZMSLM^IUMLMKMS

<IJQQJ]ZILIUWLMZVMSWVWUQTMZQV

JMSTMLQɦQaI\ÜZÜUKÜTIZÜVJMSTMLQɦQJMTTQ

XIZIUM\ZMTMZZI\QVOS]Z]T]̫TIZÜ+,;¼TMZ

OQJQJMTQZTQXIZIUM\ZMTMZLMOMtMZTQTQɦQVQ

SWZ]aIKIS

5]\TISIJQbQULMJ]ITIVLI]T][IT

JQZZI\QVOS]Z]T]̫]S]ZUIQP\QaIKÜUÜbLI

LM^IUMLMKMS

7:<)3*ʈ:,ʈ44-

376=̪5)41A1B

lbMT[MS\Z̫QZSM\TMZQSIU]aIJWZt

^MZMVTMZU]\TISI[†ZL†Z†TMJQTQZÅVIV[IT

\IJTWTIZ^M[†ZL†Z†TMJQTQZMSWVWUQ

JMSTQaWZTIZ*]ZILIWTUIb[IWTUIbÜUÜb

JQZ"]T][TIZIZI[ÜaI\ÜZÜUKÜTIZTIWZ\ISJQZ

LQTQSWV]̫IJQTUMS

*]IVTIULI†TSMUQbQVSIU]ObM\QU

S]Z]U]aTIJMZIJMZ1.:;ZIXWZTIUI[ÜVI

[\IVLIZ\<†ZSQaMÅVIV[ITZIXWZTIUI

[\IVLIZ\TIZÜVIOMtUQ̫WTUI[ÜSQJ]ZI\QVO

^MLQɦMZXZW[M[TMZQtMZQ[QVLMLMWTUIb[I

WTUIbJQZILÜULÜJ†a†SJQZLM^ZQU

*]V]VM\SQTMZQVQV†U†bLMSQ

LVMULMaI^I̫aI^I̫OZMKMɦQbt†VS†

UITQ\IJTWTIZLIMVIbÜVLIVÅVIV[IT

ZIXWZTIUILIMVIbÜVLIV)^Z]XI)UMZQSI

^M\†UL†VaIQTMJQZTQS\MIaVÜLQTLMÅVIV[IT

ZIXWZTIUIaIXIJQTQaWZ]b

)Z\ÜSJQZZI\QVOaIXIKIɦÜUÜbLIMS[\ZI

[ÜZN W[†ZMtQtQV^MaIPITSIIZbQtQV^MaIJQZ

ÅVIV[UIVXZWOZIUÜQtQV<†ZSQaM¼LM\MUMT

ekonomik birimlerimiz sadece o amaca PI[ZIXWZTIUIaIXUISbWZ]VLILMɦQTTMZ

,WɦZ]JQZ\MUMTLWɦZ]JQZJI̫TIVOÜKI

SI^]̫\]ɦ]QtQV<†ZSQaMMSWVWUQ[QJ]tWS

IVTIUTÜ^MVMUTQ*]V]V†bMZQVMZI\QVO

^MJMVbMZQXZW[M[TMZQLMLWɦZ]JQZ̫MSQTLM

QV̫IMLQaWZWTUIUÜbTIbÜU

*]IVTIULI\IJQQ\MWZQQTMXZI\QɦQV

]aO]VPIZUWVQbI[aWV]V]aISITIUIStWS

VMUTQ)KILMUQI¼VÜVLM[\MɦQVQLWɦZ]

VWS\ITIZLI]aO]TIaÜKÜTIZÜVJ]TIJQTQaWZ

WTUI[ÜTIbÜU)^Z]XI^M)UMZQSI¼LI

OZL†ɦ†U†bJ]LWɦZ]S]ZO]a]

aISITIaIJQTQaWZTIZ

ʈ[\IVJ]T<QKIZM\mVQ^MZ[Q\M[QLMJ]

IVTIULILWɦZ]S]ZO]a]aISITIaIJQTMV

\IJQQSQZMS\Z†U†b†V̫IP[ÜVLILI

OMZtMSTM̫MVtWSLWɦZ]aISTI̫ÜUTIZÜ

t†VS†VQ̫VWS\ITIZÜ\IUPMLMN VWS\ITIZÜ

aISITIaIJQTMVJQZ†VQ^MZ[Q\MWTL]

Biz JWZ[IWTIZISLQɦMZ]aO]TIUIQTMQTOQTQ

ITIVTIZLILIOMZtMS\MVLWɦZ]XZWRMTMZLM

LWɦZ]XZWRM\ITMXTMZQVLMʈ[\IVJ]T

<QKIZM\mVQ^MZ[Q\M[QQTMtITÜ̫ÜaWZ]b

*]LIJ]O†VSWV]̫]TIKISSWV]LIPMU

†TSMMSWVWUQUQbPMUISILMUQPMULM

]aO]TIaÜKÜTIZQtQVOMZtMS\MVÜ̫ÜS\]\IKIS

ZMPJMZTQSMLMKMSJQZ]aO]TIUI

*][MJMXTMJMVJQZSMbLIPIʈ[\IVJ]T

<QKIZM\mVQ^MZ[Q\M[QVMJaTMJQZSWV]aI

VK†T†SM\\QɦQQtQV\M̫MSS†ZMLQaWZ]U

*]ZILI\IJQQSQVMUTQWTIVJMV̫MaQ

PI\ÜZTÜaWZ]UQTSJWZ[IJI̫SIVTÜɦÜVI

JI̫TILÜɦÜULI<†ZSQaM7LITIZ^M*WZ[ITIZ

*QZTQɦQVLM;MS\Z5MKTQ[*I̫SIVÜ

[MtUQ̫TMZLQIZIKÜS]Z]T]̫TIZLIV^MÅVIV[IT

S]Z]T]̫TIZLIVIZSILI̫TIZ

7ZILIÅVIV[[MS\Z†V†V[WZ]VTIZÜVÜ

SWV]̫]aWZQLQS*QZV]UIZITÜ[WZ]V

aI\ÜZÜUKÜO†^MVQQLQ

.QVIV[[MS\Z†VLMMV\MUMTXZWJTMU

O†^MV/†^MVQVLMMV\MUMTJM[TMaQKQ[Q

[†ZL†Z†TMJQTQZTQSVOZ†TMJQTQZTQS:I\QVO

S]Z]T]̫TIZÜVÜVLI\MUMTLMaIX\ÜɦÜJ]

5M^K]\[\WSLMɦMZWTIZISUIITM[MN  SWV^IV[QaWVMTZI\QVOS]Z]T]̫TIZ܁bMTTQSTM

<†ZSQaMKI[M¼QVLMO†^MVQTQZTQSTMZQVQ

SIaJM\UQ̫L]Z]ULITIZ

Artık bir rating

yapacağımızda, ekstra, sırf o süreç için veya halka arz için veya bir finansman programı için Türkiye’de temel ekonomik birimlerimiz sadece o amaca has raporlama yapmak zorunda değiller.

(20)

l ,QɦMZSWV]̫UIKÜTIZJIP[M\\Q-6:76

[SIVLITÜ ¼TMJI̫TIaIVÅVIV[ITSZQb^M

aIXÜTIVLMɦMZTMUMTMZ^MVOZ†TMZ[MJMJQaTMLM

KQLLQIVTIULIO†^MVSIaJM\UQ̫L]Z]ULITIZ

BI\MV]aO]TIUILI*,,3JI̫SIVÜUÜb^M

*IVSITIZ*QZTQɦQJI̫SIVÜUÜbLIJQTQaWZ̫]IV

XQaI[ILILIIVIXIZIUM\ZMWTIZISLQSSI\M

ITÜVUÜaWZTIZ

ʈV[IVTIZJQZIbLIPIO†^MVQTQZ+,;^MLQɦMZ

IT\MZVI\QN aISTI̫ÜUTIZÜLMVQaWZTIZ

*Qb\IJQQSQaIXUIUÜbOMZMSMVUM^K]\

]aO]TIUIVÜV[†ZL†Z†TMJQTQZ^MO†^MVQTQZ

WTIVÜVÜ[]VUISTIJMZIJMZIT\MZVI\QÆMZ†bMZQVLM

LMaWɦ]VTI̫UIUÜbTIbÜU

;†ZL†Z†TMJQTQZJQZÅVIV[ITaIXÜQtQV

VOZ†TMJQTQZJQZÅVIV[ITaIXÜQtQVJ]\IJQQSQ

MTbMUÅVIV[ITaI\ÜZÜUKÜTIZU]\TISIaI\ÜZÜU

aIXUILIVVKMWÅVIV[ITIZIKÜV̫QZSM\QV^MaI

†TSMVQVSMVLQIVTILÜSTIZÜLQTLMSMVLQIVTILÜSTIZÜ

ÅVIV[IT\IJTWTIZQTMU]\TISIZQ[STMZQVQV

Tt†TUM[QVQLMɦMZTMVLQZQTUM[QVQQ[\QaWZTIZ

<†ZSQaMQTMQTOQTQUM^K]\\ItWSKQLLQJQZItÜS

LI^IZt†VS†UM^K]\ZI\QVOS]Z]T]̫TIZÜVÜV

ZIXWZTIZÜVIO†^MVUQaWZTIZ*]V]VMZMLMV

IVTÜaWZ]b'

5M^K]\aI\ÜZÜU\MZKQPTMZQVMJIS\ÜɦÜUÜbLI

JMVJWZ[ILIPMUXWZ\NaaI\ÜZÜUTIZÜPMU

XZQ^I\MPMULM[\IZ\]XLQɦMZaI\ÜZÜUTIZI

JIS\ÜɦÜULIZI\QVOS]Z]T]̫TIZÜVÜVZIXWZTIZÜ

^MaVTMVLQZUMTMZQaTM\IJIV\IJIVIbÜ\IVI

MS[MVLMaI\ÜZÜUS]Z]T]̫TIZÜVÜVJQTM\IJIV

\IJIVIbÜ\aI\ÜZÜU\MZKQPTMZQVLMJ]T]VL]ɦ]V]

OZ†aWZ]U;WVJMTSQQSQ†taÜTLÜZJ][†ZMSTQ

LM^IUMLQaWZ*]ZILI\IJQQSQJQZSItSWV]^IZ

JQZ"IS\QN JQZLQXTWUI[Qa†Z†\†TUM[QTIbÜUZI\QVO

S]Z]T]̫TIZÜ^MaI]T][TIZIZI[ÜÅVIV[ITIS\ZTMZTM

t†VS†JQZtWSSWV]LIJMVbMZLQTQJMVbMZ

UM\WLWTWRQaQS]TTIVUILÜɦÜUÜbÜOZ†aWZ]b

0ISTÜWTUIUÜbIZIɦUMVJMV[IaÜV

JISIVÜUÜVJISIVTÜSaIX\ÜɦÜLVMULMLM

OMTQZJ†\tM[QaTMQTOQTQ15.LZL†VK†UILLM

OZ†̫UMTMZQVQ\ISQXMLMZLQU̫QULQWZILIJQbQU

PM[IXTIUITIZÜUÜbaV\MUTMZQUQbPMU15.

PMU,†VaI*IVSI[ÜPM[IXTIUITIZÜVLIVLIPI

OMZtMɦMaISÜVWT]ZL]

;WV]t\I]T][TIZIZI[ÜS]Z]T]̫TIZLI[†ZMSTQ

PM[IXTIUIaIXÜaWZ<†ZSQaMMSWVWUQ[QVQV

J†a†UM[Q^MUISZWO[\MZOMTMZTMQTOQTQJQbLMJQZ

PM[IXTIUIaIXÜaWZ]b

,7ɥ:=ʈ4-<ʈ5;<:)<-2ʈ;ʈ6-

ʈ0<ʈA)i>):

0MXOMZMSUITQJ†\tMOMZMSLQɦMZ

UISZWTIZTIQTOQTQPM[IXTIUITIZLIJQbPISTÜaÜb

LQaWZ]bIUIPISTÜTÜɦÜUÜbÜQNILMSWV][]VLI

JMVbMZUM\WLWTWRQSWV][]VLILWɦZ]JQZQTM\QU

[\ZI\MRQ[QQbTMUQaWZ]bQbTMaMUQaWZ]bUIITM[MN

7SWV]LIQTI^MIKILMUQIVÜVLILM[\MɦQaTM

OMTQ̫\QZUMUQbOMZMSMVITIVTIZWTL]ɦ]V]

OZ†aWZ]U;WVZI[ÜVLI15.¼QVJ]UISZW

PM[IXTIUITIZTIQTOQTQJQZ>QaIVI¼LIS]Z[]

^IZLÜWZIaISI\ÜTUÜ̫\ÜU7ZILI̫]V]OZL†U

ILIUTIZ\†ULMVOMTQUUM\WL]aTIPM[IXTIUI

aIXÜaWZTIZʈTSVKM/,8PM[IXTÜaWZTIZLIPI

[WVZIIT\JMTQZTQUISZWLMɦQ̫SMVTMZTM^MZOQ^M

LQɦMZOMZtMSTM̫UMTMZQPM[IXTÜaWZTIZ

*QbLMQ[M\IU\†UM^IZÜUUM\WL]aTIVKMSQ

aÜTTIZOMZtMSTM̫UMTMZQ^MLMɦQ̫SMVTMZLQSSI\M

ITÜVIZISUM^K]\J†\tM^MUISZWTIZPM[IXTIVÜaWZ

ʈ̫QVOIZQXJQZ̫MSQTLMUM[MTIJQbQU

PM[IXTILÜɦÜUÜbLVMUTMZLMLM\IaUM\WLWTWRQ

XIaTI̫ÜUÜLIaIXÜTUÜaWZQLQ]T][TIZIZI[Ü

ÅVIV[ITS]Z]T]̫TIZI*]UM\WLWTWRQVQbQ

XIaTI̫UILÜɦÜVÜbLIWZ\ISJQZLQTLMWZ\ISJQZ

SWV[MX\\M\IZ\Ü̫UIVÜbLIU†US†VWTU]aWZ

3IVII\QUKMZI\QVOS]Z]T]̫TIZÜLIPQTVM

SILIZ[†JRMS\QN LI^ZIV[ITIZLIJQZLQaITWɦ]V

MVIbÜVLIVISILMUQS^MPM[IXTIVIJQTQZ

\IZIN\ILQaITWɦ]VItÜS\]\]TUI[ÜOMZMS\QɦQVQ

L†̫†V†aWZ]U

*]IVTIULIJ]tITÜ̫UIVÜVJ]LQaITWO

WZ\IUÜVIWZ\ISUM\WLWTWRQVQVOMTQ̫\QZUM[Q

IVTIUÜVLILISI\SÜ[IɦTIaIKIɦÜVÜL†̫†V†aWZ]U

*Qb\IJQQSQ*WZ[Iʈ[\IVJ]TWTIZISÅVIV[

S]Z]T]̫TIZÜVITQLMZTQSMLMJQTUMSIVTIUÜVLILI

ZI\QVO^MLQɦMZXZW[M[TMZQVIT\MZVI\QÆMZQ†bMZQVLM

LMtITÜ̫UIUÜbOMZMS\QɦQVQL†̫†V†aWZ]U

)T\MZVI\QN WTIZISÅVIV[^MaIaI\ÜZÜUKÜTIZI

JQbZI\QVO+,;IT\MZVI\QÅVLMVM[]VIJQTQZQb'

;WV]t\IJQZ̫MSQTLMIVIXIZIIZ\ÜOM\QZQVQV

LMVUMaMKMɦQSWV][]VLI^MaILMNI]T\

SWV][]VLIJQZZQ[SQVWZ\ILIVSITLÜZÜTUI[ÜVÜ

Q[\QaWZTIZ

ʈtaIXÜUÜbLIJ]VIJMVbMZMVIbÜVLIV[ÜVÜZTÜ

JMTQZTQITIVTIZLIZQ[SQVWZ\ILIVSITLÜZÜTLÜɦÜ

UMSIVQbUITIZÜUÜbbI\MV^IZ

*QbQUSMVLQ]aO]TIUITIZÜUÜbI]aO]VQTI^M

IT\MZVI\QÆMZLMOMTQ̫\QZMJQTQZQb

*]V]V\M[QVLM\IJQQSQ†TSMUQbLM\MUMT

JQZXZWJTMUJMVLQɦMZSWV]̫UITIZLILILQTM

OM\QZQaWZ]bJI̫SIVTIZÜUÜbTILISWV]̫]aWZ]b

UIITM[MN JIVSIKÜTÜSUMZSMbTQJQZJIVSIKÜTÜS

LWUQVMÅVIV[ITXQaI[ITIZÜUÜb^IZ[MZUIaM

XQaI[ITIZÜUÜb^IZ-ɦMZUMVS]TSÜaUM\TM̫UMaM

JIVSITIZÜVLILM[\MɦQaTMOMtUMbQ[MS

V†U†bLMSQLVMUÅVIV[ITaIXÜUÜb

[†ZL†Z†TMJQTQZWTUIS\IVtÜSIKIS

iWSKQLLQ[ÜSÜV\ÜTIZaI̫IaIKIɦÜb*]IVTIULI

[MZUIaMXQaI[ITIZÜS]TTIVÜUÜ^MUMVS]T

SÜaUM\TM̫UMaMIKQT^MQ^MLQQP\QaIKÜUÜb^IZJ]

\†U\IZIÆIZQtQVLIPIaVM\QTMJQTQZWTIKIS

Belki bu anlamda biz geçen sene onun PIbÜZTÜɦÜVÜaIX\ÜS

*YHQÞ+LVVLÞ+HUäH\GHQÞgQFHÞ*HOLU

Haklı olmamıza rağmen, ben Sayın Bakanımın bakanlık yaptığı dönemde de gelir bütçesiyle ilgili IMF dördüncü madde görüşmelerini takip ederdim.

Şimdi orada bizim hesaplamalarımız, yöntemlerimiz hem IMF hem Dünya Bankası hesaplamalarından daha gerçeğe yakın olurdu.

(21)

l *WZtaIJIVKÜSIaVIS^MMY]Q\a

LMVOM[QVLMLMJQZtWS[MS\ZLMMY]Q\a

ITMaPQVMtWSNIbTIKIJWZtTIVUÜ̫

L]Z]ULIaÜb*]JQZtWS[MS\ZLM^M

ÅZUILIÅVIV[ÜV[†ZL†Z†TMJQTQZTQɦQVQ

^MVOZ†TMJQTQZTQɦQVQMVOMTTQaWZ

^MKQLLQIVTIULIJQZIb†[\

aIXÜLISQÅZUITIZÜUÜbLIV

37*ʈ¼TMZMLWɦZ]QTMZTMLQɦQUQbLM

PMLOQVOUMSIVQbUITIZÜVÜVLI

S]TTIVÜTUILÜɦÜVÜOZ†aWZ]b*]

VMaIXÜaWZ'iWSSÜ[I^ILMLM

SZQbTMZLMÅZUITIZÜUÜb[ÜSÜV\ÜaI̫ÜaWZ

[†ZL†Z†TMJQTQZWTU]aWZTIZ

6MaIXUIUÜbTIbÜU'+QLLQ

IVTIULIJQbMSQJQUQbTMtITÜ̫\ÜɦÜUÜbLI

bSIaVISaIJIVKÜSIaVISWZIVÜVÜV

JQZtWS[MS\ZLM^MÅZUILI

a†bLM!¼TIZÜV†bMZQVQbWZTILÜɦÜVÜ

OZ†aWZ]b*]JIVSIKÜTÜS^MÅVIV[IT

[Q[\MUQUQbQtQVLMKQLLQIVTIULIJQZ

ZQ[Sib†UVM'ib†U"JQZIb[MZUIaM

XQaI[ITIZÜ^MUMVS]TSÜaUM\JMTSQMY]Q\a

\IZINÜVIÅZUITIZÜUÜb܁bMVLQZUMS

SIaLÜZIJQTUMS

*]IVTIULIJQZSItÅZUILI

JI̫IZÜTÜ̫MSQTLM aÜTÜPITSI

IZbTIZÜaTIJ]V]OMZtMSTM̫\QZLQɦQUQbQ

L†̫†V†aWZ]b7VTIZLISQZMITQbI[aWV

^MJI̫IZÜ\IUIUTIVLÜS\IV^MXQaI[I

\IZINÜVLIVLIOZ†TL†S\MV[WVZI

QV̫ITTIPLQɦMZÅZUITIZÜUÜbLILI

QTMZTMaMKMɦQb*MVJ]L]aO]^M

L†̫†VKMTMZTMJ]SWVNMZIV[ÜV\†U

XQaI[ITIZÜUÜbIIKILMUQIaI[MZUIaM

XQaI[ITIZÜUÜbIPIaÜZTÜWTUI[ÜVÜLQTQaWZ

\MSZIZL†bMVTMaQKQTMZM^MMUMɦQ

OMtMVTMZM\M̫MSS†ZTMZQUQ[]V]aWZ]U

[IaOÜTIZ[]V]aWZ]U

5LVNÞGHÞ9DUÞd|]PÞGH

+ú00(7.$5$'$ø

Uzak Doğu Bloku, Çin, Malezya, Hindistan, Endonezya’yla birlikte değerlendirdiğimizde, Japonya’yla birlikte

çok daha farklı dengeler ortaya çıkıyor. Yeni dengelere

göre oluşturulacak mekanizmanın ekonomik anlamda

konumunu da yeniden dizayn etmemiz gerekiyor.’’

(22)

<

IJQQ[WVSWV]̫UIKÜVÜV

JIbÜLMbI^IV\IRTIZÜ^IZ

3WV]̫]TIKIS̫MaTMZQVI̫IɦÜ

a]SIZÜ\IUIUÜSWV]̫]TL]

*MV\IJQQJ]ZIaI

OMTUQ̫SMVJ]NÜZ[I\ÜaISITIUÜ̫SMV

JQZSItSMTIUM\UMUQbLMNIaLIWTL]ɦ]V]

L†̫†V†aWZ]U*QTLQɦQVQbOQJQL†VaILI

JIɦÜU[ÜbLMZMKMTMVLQZUM†Z†VTMZQ

IɦÜZTÜSTÜWTIZIS[MZUIaMXQaI[ITIZÜVÜV

JWZtTIVUIIZItTIZÜQPZItTIZÜaTI†TSM

ZQ[STMZQVQVTt†UTMVUM[QVLMS]TTIVÜTÜaWZ

.ISI\\IJQQJ]VTIZÜVVMSILIZ

O†^MVTQWTL]ɦ]V]VMSILIZLWɦZ]

Tt†UTMVLQɦQVQO†VTMZKM\IZ\Ü̫ÜaWZ]b

^MZVMSTMZQVLMVLMOZL†ɦ†U†b

OQJQJ]VTIZIO†^MVSWV][]VLI

XZWJTMUTMZQUQbWTL]ɦ]I̫QSIZ0I\\I

JQbJMTQZTQaIX\ÜɦÜUÜb\WXTIV\ÜTIZLI

]T][TIZIZI[ÜS]Z]T]̫TIZLIV]T][TIZIZI[Ü

JIVSITIZLIVJQbMOMTMVbQaIZM\TMZLM

J]SWV]V]VJ]ZI\QVO̫QZSM\TMZQVM

JÜZISÜTIUIaIKISSILIZVMUTQWTL]ɦ]V]

SMVLQTMZQVQVJ]V]IaZÜKIaIX\ÜSTIZÜVÜ

^MSMVLQLMɦMZTMVLQZUMTMZQVQM[I[

ITLÜSTIZÜVÜJQTQaWZ]b^MOZ†aWZ]b

5ʈ44ʈ,-:-+-4-6,ʈ:5-

3=:=4=̪=ʈiʈ66-4-:

A)814,1'

,MZMKMTMVLQZUMJIVSIKÜTÜS

[MS\Z†VLMS]TTIVÜUÜM[I[Q\QJIZQaTM

*I[MTL†bMVTMUM[QSIX[IUÜVLISQ

ZMO†TI[aWVTIZTIJQZTQS\MbMTTQSTM

)^Z]XI¼LI^M*I[MT[\IVLIZ\TIZÜVI

]a]UO[\MZMVLQɦMZ†TSMTMZLM

aIaOÜVTI̫UÜ̫L]Z]ULI

mTSMUQbLMLMZMKMTMVLQZUM

†Z†VTMZQOTWJIT]aO]TIUITIZIJMVbMZ

IɦÜZTÜSTÜWTIZIS[MZUIaMXQaI[ITIZÜVLI

JWZtTIVUIIZItTIZÜQPZItTIZÜVLI

S]TTIVÜTUIS\IWT]X[MZUIaM

XQaI[ITIZÜVLISQJ†a†UMXW\IV[QaMTQVM

JIɦTÜWTIZISS]TTIVÜUÜVÜVIZ\IKIɦÜVÜ

L†̫†V†aWZ]b

*IVSIKÜTÜS[MS\Z†VLM[MZUIaM

aM\MZTQTQɦQPM[IXTIUITIZÜVÜVaIVÜ[ÜZI

SZMLQTMVLQZUM[†ZMtTMZQVLMU†̫\MZQ

SZMLQLMɦMZTMZQVQVTt†UTMUM[QVLMLM

S]TTIVÜTÜaWZ

mTSMUQbLMUM^K]\L]Z]ULI†TSM

LMZMKMTMVLQZUM[QSIXUI[ÜVLI\IVÜUÜ̫

WTL]ɦ]U]bJM̫LMZMKMTMVLQZUM

S]Z]T]̫]J]T]VUIS\I^MUM^K]\

L]Z]ULILIJIVSITIZÜUÜb

\IZINÜVLIVS]TTIVÜTIKISLIJQZUQTTQ

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]VIQP\QaIt

WTL]ɦ]V]OZUMS\MaQb

*]SIX[IULI*IVSITIZ*QZTQɦQQTM

JQZTQS\MJ]ITIVLIVMTMZaIXIJQTQZQbQ

tITÜ̫\ÜS

;IaÜVJI̫SIVÜVLIJMTQZ\\QɦQOQJQ

;ÜVIQ3ITSÜVUI*IVSI[Ü\IZINÜVLI

JQZtITÜ̫UIOZ]J]WT]̫\]Z]TL]

*QbQULMLM[\MɦQUQbTMJ]tITÜ̫UITIZ

\IUIUTIVL܁VMUTQJQZVWS\IaIOMTLQ

,MZMKMTMVLQZUMVW\TIZÜVÜV

M\SQVS]TTIVÜUÜaTIbMTTQSTM

S]Z]U[IT̫QZSM\TMZQV<†ZS4QZI[Ü

JWZtTIVUITIZÜVLIU†̫\MZQ

SZMLQJQTQ\M[QVMOZMLMɦQ̫MV[SITILI

ZQ[SIɦÜZTÜSTIVLÜZUI[ÜaIXÜTIJQTMKMS

3ZMLQLMZMKMTMVLQZUMVW\TIZÜ

JIVSITIZÜVUMZSMbQaVM\QU

JIVSITIZ^MS]Z]U[ITSZMLQTMZ

XWZ\NaTMZQVMQTQ̫SQV[MZUIaMaM\MZTQTQɦQ

PM[IXTIUI[ÜVLILIS]TTIVÜTIKIS\ÜZ

̪QULQUMZSMbQaVM\QUTM

JIVSITIZXWZ\NaTMZQVLM

<†ZS4QZI[ÜJWZtTIVUITIZLI

LMZMKMTMVLQZUMLMVJIɦÜU[Üb

ZQ[SIɦÜZTÜSTIZÜ]aO]TIaIJQTQZSMV

S]Z]U[ITSZMLQXWZ\Na†VLM<†ZS

4QZI[ÜJWZtTIVUITIZLI†TSMUQbLM

PQtJQZS]Z]U[ITÅZUIaIa†bLM

a†bLMVLIPIL†̫†SJQZZQ[SIɦÜZTÜɦÜ

]aO]TIVUIUIS\I

*]LIZQ[SQVOMZtMɦM]aO]V

Tt†U†V†MVOMTTMUMS\MLQZ

-\SQVLMZMKMTMVLQZUMLWɦZ]

ZQ[STt†U†QTMJIVSITIZ[MZUIaM

OMZMS[QVQUTMZQVQLIPILWɦZ]^MPI[[I[

PM[IXTIaIJQTMKMSTMZLQZ

AIXUÜ̫WTL]ɦ]U]btITÜ̫UITIZLI

beklenen milli derecelendirme

S]Z]T]̫]^MZMKMɦQVW\TIZÜVS]TTIVÜUÜaTI

JIVSITIZÜV[MZUIaMOMZMS[QVQUQVLM

\I[IZZ]N [IɦTIaIKIɦÜaV†VLMLQZ

MEHMET ALİ AKBEN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı

hONHPL]GHGHUHFHOHQGLUPHUQOHULQLJOREDOGĢQ\RUX]

'(5(&(/(1'â50(Þ

ãâ5.(7/(5â1â1Þ*h9(1â/â5/âàâ

(23)

l ;MZUIaMXQaI[ITIZÜItÜ[ÜVLIV JISÜTIKISWT]Z[ILIPINIbTI[IaÜLI

̫QZSM\QVLMZMKMTMVLQZQTUM[QQTMJQZTQS\M

QPZIttÜaI\ÜZÜUKÜIZI[ÜVLISQJQTOQ

I[QUM\ZQ[QIbITIKISJaTMKMÅVIV[IT

XQaI[ITIZLI̫MٺIÆÜSIZ\IKIS\ÜZ

̪MٺIÆÜɦÜVIZ\UI[ÜXQaI[IQ̫TMZTQɦQVQ^M

LMZQVTQɦQVQWT]UT]IVTIULIM\SQTMaMKMS\QZ

*WZtT]TIZIQTQ̫SQVZQ[S

LMZMKMTMVLQZUM[QJ]ITIVLI

]bUIVTI̫UÜ̫^MUM[IQ[QVQV\IUIUÜVÜZQ[S

LMɦMZTMVLQZUM[QVMILIUÜ̫JQZS]Z]T]̫

\IZINÜVLIVaIXÜTIKIS^MaIXÜTUÜ̫WTIV

J]LMɦMZTMVLQZUMTMZJIVSITIZÜVSMVLQ

aIXUÜ̫WTL]STIZÜZQ[SLMɦMZTMVLQZUMTMZQVQ

\IUIUTIaÜKÜJQZZWT†[\TMVMKMS\QZ

)aZÜKIJQZMa[MTXWZ\NaTMZLMSQ

JWZtT]TIZQtQVSZMLQSIaÜ\J†ZW[]

[SWZTIZÜVÜVS]TTIVÜTLÜɦÜOQJQUQTTQ

LMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]V]V

PIbÜZTIaIKIɦÜLMZMKMTMVLQZUMZIXWZTIZÜ

S]Z]U[ITXWZ\NaLMSQJWZtT]TIZIQTQ̫SQV

MTTMZQVLMaM\MZ[Qb^MZQJ]T]VIV^MaIPQt

^MZQJ]T]VUIaIVJIVSITIZQtQVWTL]StI

SÜaUM\TQJQZZQ[SaVM\QUIZIKÜWTIKIS\ÜZ

;bSWV][]LMZMKMTMVLQZUMVW\TIZÜ

[ILMKMZQ[SaVM\QUQIVTIUÜVLILMɦQT

JIVSITIZÜV\IP[Q[^MÅaI\TIVLÜZUILILI

NIaLITIVIKIɦÜJQTOQTMZQQP\Q^IMLMKMS\QZ

,QɦMZ\IZIN\IVLMVM\QUW\WZQ\M[QOb†aTM

JISÜTÜVKIZQ[STMZQVLMɦMZTMVLQZQTUM[QVQV

JIɦÜU[ÜbJQZ\IZINtIaIXÜTUI[ÜJQbQU

aIXIKIɦÜUÜbJIVSILMVM\QUTMZQVLM

ZQ[STMZQV\IPTQTQIVTIUÜVLIaIZLÜUKÜJQZ

IZItWTIKIS\ÜZ

=b]V^ILMLMLMZMKMTMVLQZUM

NIITQaM\TMZQVQVJIVSITIZ^M†TSMTMZQtQV

LMOMVQ̫TM\QTUM[QaTMJMZIJMZJ]IVTIULI

LÜ̫IJIɦÜUTÜTÜɦÜUÜbWZ\ILIVSITSIKIS

†TSMUQbQVʈ[\IVJ]T.QVIV[5MZSMbQXZWRM[Q

SIX[IUÜVLILIVMUTQJQZMS[QSTQSLM

OQLMZQTUQ̫WTIKIS\ÜZ

5QTTQLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]

S]Z]TUI[ÜVLILQSSI\MLQTUM[QOMZMSMV

QSQVMUTQVWS\IJ]T]VUIS\ILÜZ

Bunlardan birincisi kurulacak olan aIXÜVÜV]T][TIZIZI[Ü[\IVLIZ\TIZI]a]UT]

WTUI[ÜLÜZ

ʈSQVKQ[QQ[MJIɦÜU[Üb\IZIN[ÜbJQZ

aIXÜLIS]Z]T]XJ]aIXÜaTINIITQaM\TMZQVQ

a†Z†\UM[QLQZ

*QZQVKQVWS\IaIQTQ̫SQVWTIZISS]Z]U

J†VaM[QVLMWT]̫\]Z]TIVtITÜ̫UIMSQJQ

UQTTQLMZMKMTMVLQZUMS]Z]T]̫]QtQV

*IVSITIZ*QZTQɦQ¼aTMJQZIbVKMJIP[M\\QɦQU

WZOIVQbI[aWV][IɦTIUÜ̫XZWRM\M[Q[

MLQTUQ̫MSQXaVTMVLQZUMtITÜ̫UITIZÜVLI

J]T]VU]̫\]Z

)aZÜKIaQVMJQZQVKQVWS\IaÜ\MUQVMV

3]Z]UJ†VaM[QVLMS]Z]TU]̫WTIV

tITÜ̫UIMSQJQOMZMSTQL†bMVTMUMLMɦQ̫QSTQS

tITÜ̫UITIZÜVÜLI\IUIUTIUIS†bMZMLQZ

ʈSQVKQVMUTQVWS\IJ]S]Z]T]̫]V

JIɦÜU[ÜbJQZaIXÜLI\M[Q[MLQTUM[QJ]V]

\MUQVMVWZ\ISTÜSaIXÜ[ÜVÜtWST]^M\†U

XIaLI̫TIZÜVÜVSI\ÜTÜUÜaTIOMZtMSTM̫\QZQTUM[Q

VMUIZbM\UMS\MLQZ

<IJQQJ]O†VJ]ZILISQ\WXTIV\ÜVÜV

SWV][]WTIViQV]aO]TIUITIZÜiQVTQ

LW[\TIZÜUÜbÜVLIJ]ZILIJ]tITÜ̫UIaI

SI\SÜ^MZMKMɦQVMQVIVÜaWZ]bt†VS†J]V]V

JQZ]T][TIZIZI[ÜSIJ]TOZ†TMJQTQZTQɦQ

ItÜ[ÜVLIV]T][TIZIZI[ÜJQZSVW_PW_

S]TTIVÜTUI[ÜItÜ[ÜVLIVLIVMUIZb

MLMKMɦQWZ\ILI

*]VLIVLWTIaÜLIJ]tITÜ̫\IaÜV

VMUTQJQZSI\SÜ[IɦTIaIKIɦÜVÜJ]ZILI

L†̫†V†aWZ]b^MJQTLQɦQVQbOQJQPMZJQZ

VW\ItÜSTIUI[ÜVLIQ̫\MOMtMVPIN\I

JQTQaWZ[]V]baQVMJQZ̫QZSM\<†ZSQaM¼aTM

QTOQTQVW\TIZÜVÜItÜSTILÜLM^IUTÜ

\IZ\Ü̫\ÜɦÜUÜbSWV]J]

+$1*âÞ)$<'$/$5Þ 6$à/$1$&$."

Uzun vadede derecelendirme faaliyetlerinin bankalar ve ülkeler için de genişletilmesiyle beraber bu anlamda dışa bağımlılığımız ortadan kalkacak, ülkemizin İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında da önemli bir eksiklik de giderilmiş olacaktır.

(24)

l <IJQQSQJ]V]VJQZ\MSVQS

\IZINÜU]\TISI^IZIUIOZL†ɦ†U†b

\IZINÜaTIJ]V]V[QaI[Q\IZINÜtWSLIPI

NIbTIVXTIVItÜSÜaWZ

*]V]\IZ\Ü̫UIaIOMZMS

OZU†aWZ]bʈ̫\MJQZIbVKMLM

ItÜSTILÜɦÜUÜbOQJQSWV]̫\]ɦ]U]bOQJQ

[MS\Z†V<†ZSQaM¼LMSQMSWVWUQVQV

a†bLM ¼QVQKW^MZMLMVJIVSITIZÜV

L]Z]UTIZÜQ̫\MWZ\ILIʈ̫\MOMtMV

PIN\IItÜSTIVLÜɦÜOQJQaQVMItÜSTIVIV

JIVSITIZÜVSpZTÜTÜSWZIVTIZÜ[WV

aÜTTIZÜVJMTSQLMJ]O†VMSILIZMV

VMUTQ[M^QaM[QVLMJQZ7KISZISIUÜVI

]TI̫\Ü^M684OMKQSUQ̫ITIKIS

WZIVTIZÜUÜb†t†VIT\ÜVLIaVM\QTMJQTQZ

JQZ[M^QaMLM

̪QZSM\TMZQUQbQVL]Z]UTIZÜ

OZ†T†aWZJWZ[IJI̫SIVÜUÜbJ]ZILI

JWZ[IaIOQZQ̫TMZ[WVbIUIVTIZLISQ

ZISIUTIZWZ\ILI8MSQLQaWZ[]V]b

¹8MSQJ]V]VTIPMZ̫MaQaQO†bMT

OZ†V†aWZ

0MZ̫MaO†bMTXMSQJ]VW\TIZVM'º

ʈ̫\MLM^IUTÜ[]ZM\\MJ]VTIZÜ

\IZ\Ü̫ÜaWZ]b^MJ]VLIVLWTIaÜLIJ]

LMZMKMTMVLQZUM̫QZSM\QVQVPMUMV

S]Z]TUI[Üt†VS†J]V]VJQZLIPI

[WVZIJ]LI\ITIZÜVV†U†bLMSQaÜTTIZI

aIV[ÜUI[ÜWTUI[ÜItÜ[ÜVLIVVMUIZb

MLMKMSWbIUIVJMTSQPIVOQ[QLWɦZ]

PIVOQ[QaIVTÜ̫ÜWZ\IaISWaUISItÜ[ÜVLIV

LItWSVMUIZbMLMKMS[ILMKMJ]

ITIVLILMɦQT]T][TIZIZI[ÜITIVLI

MSWVWUQaTMQTOQTQSMVLQITIVÜUÜbTI

QTOQTQ^MaILQɦMZPMZITIVTIQTOQTQU]\TIS

[]ZM\\MWTIVaIXÜVÜVSIZ̫Ü[ÜVLIJQbQULM

JQZaIXÜWT]̫\]ZUIUÜbTIbÜU*]aIXÜaÜ

S]ZUIUÜbTIbÜU^MWVLIV[WVZIJMTSQ

J]V]LIPI[IɦTÜSTÜ\IZ\Ü̫IJQTQZQb*]

JIɦTIULIJ]tITÜ̫\IaÜtWSVMU[QaWZ]b

ʈV̫ITTIPJ]VTIZÜVLIPIVQKMTMZQ

aIXÜTÜZ[ILMKMiQVTQ̫QZSM\TMZLMɦQT

JI̫SI0QVLQ[\IVTÜ5ITMbaITÜLQɦMZ

J]ITIVLI[b[IPQJQ̫QZSM\TMZ

LM†TSMUQbLMWZ\ISTÜSTIZaIXIZ

<†ZSQaM¼LMaMVQ̫QZSM\TMZS]Z]T]Z

*]VTIZ܁VMU[QaWZ]b^MJ]

JIɦTIULIJ]tITÜ̫\IaÜV\MSZIZ

L†bMVTMaQKQTMZQVMP]b]ZTIZÜVÜbLI

\MSZIZ\M̫MSS†ZMLQaWZ]U^MQTOQ

O[\MZMVIZSILI̫TIZÜUÜbILI\M̫MSS†Z

MLQaWZ]b^MPMXQVQbQ[IaOÜaTI[M^OQaTM

[MTIUTÜaWZ]U

âäWHÞEXÞQDVßOÞYHULOGL"Þ'RáUXÞPX\GXÞ\DQOßäÞPß\Gß"

(25)

0(+0(7$/ú$.%(1

Ülkemizde mevcut durumda ülke derecelendirmesi kapsamında tanımış olduğumuz beş derecelendirme kuruluşu bulunmakta ve mevcut durumda da

bankalarımız tarafından kullanılacak da bir milli

derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç olduğunu

görmekteyiz.’’

(26)

B

en de size kendi deneyimlerimizden aWTItÜSIZISJIbÜ̫MaTMZ

IS\IZUIaItITÜ̫IKIɦÜU

;IaÜV0†[MaQV)aLÜV¼ÜV

JMTQZ\\QɦQOQJQLIPI[WVZI*,,3

*I̫SIVÜUÜbÜVLIJMTQZ\\QɦQOQJQJQb

<†ZSQaM*IVSITIZ*QZTQɦQVMJQZ

LIVÜ̫UIVTÜStITÜ̫UI[ÜaIX\ÜSSQJ]ZILI

tITÜ̫UIaÜaIXIV^MaVM\MVIZSILI̫TIZÜU

LIJ]ZILITIZ

*]ZILI]T][ITWTUIVÜVaMZMT

WTUIVÜV]T][TIZIZI[ÜWTUISTIIZI[ÜVLISQ

NIZSÜLMɦMZTMVLQZUMaMtITÜ̫\ÜSJMTSQ

JQbSMVLQXMZ[XMS\QÅUQbLMV^M†TSM

XMZ[XMS\QÅUQbLMVOZL†STMZQUQ

IVTI\\ÜS\IV[WVZILMɦMZTQiQVTQ

SWV]STIZÜUÜbÜVIVTI\IKISTIZÜ[QbQVQtQV

JQZIbLIPINIZSTÜJQZIVTIUQNILMMLMZ

<†ZSQaMiQVSÜaI[TIUI[Ü^M¹L†VaILI

VMZMLMaQbVMaIXUISOMZMSQaWZVM\QX

[ÜSÜV\ÜTIZaI̫ÜaWZ]b'ºJ]ItÜLIVJQZIVTIU

QNILMMLMKMS\QZ

NEREDEN NEREYE /-4ʈ6,ʈ'

)[TÜVLILIPIVKMLMJIP[MLQTLQɦQ

†bMZMLMZMKMTMVLQZUMaISTI̫ÜS

[MVMLQZL†VaITQ\MZI\†Z†VLML†VaI

O†VLMUQVLMWTIVJQZP][][^MIɦÜZTÜSTÜ

WTIZISLI[MZUIaMXQaI[ITIZ܆Z†VTMZQVLM

S]TTIVÜTÜaWZ

AIVQJIVSIKÜTÜS\IVtWS[MZUIaM

XQaI[ITIZÜVLIQPZItTIZLIS]TTIVÜTUI[Ü

^MaIJ]aIXÜTIVLÜZÜTUÜ̫†Z†VTMZQV

LMZMKMTMVLQZQTUM[QLMɦMZTMVLQZQTUM[Q^M

QTOQTQaI\ÜZÜUSIZIZTIZÜVÜVITÜVUI[ÜVLI

S]TTIVÜTUI[ÜtWSLIPIaIaOÜVIUI

JIVSIKÜTÜSSWV][]VLISQS]TTIVÜUÜLI

OQLMZMSaIaOÜVTI̫ÜaWZ

̪QULQJQZP][][\IVJIP[M\\QS

,†VaILIJ]WTQOWXWTJQZXQaI[ILMLQS

6MSILIZWTQOWXWTJQZXQaI[I'-[I[ÜVLI

WVIJISUISTIbÜU,WɦZ]†t\IVMÅZUI

^IZPI\\I[IaÜVʈTPIUQ3Wt¼]VJIP[M\\QɦQ

OQJQI[TÜVLIQSQJ]t]S\IVMÅZUI^IZaIVQ

†tTMJQZQSQIZI[ÜVLItWSKQLLQJQZNIZS^IZ

IUIaQVMLMQTS†tÅZUIVÜV\WXTIUÜVI

JIS\ÜɦÜUÜbbIUIVaISTI̫ÜSaÜTTÜS

KQZWTIZÜVÜVUQTaIZLWTIZWTL]ɦ]V]

OZ†aWZ]b

,Z\^MJM̫\Ma[MJQZ3IVILITÜ^MJQZ

2IXWVÅZUI^IZ

3IVILITÜ^M2IXWVÅZUIVÜVaÜTTÜS

KQZW[]a[IaÜTTÜSUQTaWVLWTIZ

UMZ\MJM[QVLM\WXTIU̪QULQQTS†t

UQTaIZLWTIZ[IPMZPIVOQJQZ[MS\ZLM

LMZMKMTMVLQZUMWTUI[܁VMUTQLMɦQT

PMZPIVOQJQZ[MS\ZLMQTS†tJM̫J]t]S

UQTaIZLWTIZWVTIZÜ\ISQXMLMVLZ\aILI

JM̫QV\WXTIUÜLIUQTaWVLWTIZ[IJ]

[MS\ZLM[WZ]V^IZLMUMS\QZ

0QtJQZ̫MSQTLM[QbWQTS†t†V

PISQUQaM\QVQSÜZIUIb[ÜVÜb*]S\†L†Z

IVTIUÜVLI[aTMUQaWZ]UU]\TISI

J]V]VQaQ\IZIÆIZÜLI^IZLÜZlVKM

JQZIbQaQ\IZIÆIZÜVLIVJISITÜU*]

†tS]Z]T]̫aISTI̫ÜSaÜTTÜSJQZ

\MKZ†JMaTMtWSJ†a†SJQZJQTOQJQZQSQUQVM

[IPQXTMZ5WLMTTMZQVQ¹VºSMZMZM^QbM

M\UQ̫L]Z]ULITIZAISTI̫ÜSPMZJQZQ

¼MaISÜV†TSMLMNIITQaM\O[\MZQaWZ

†TSMaQ^M†TSMVQVÅZUITIZÜVÜ

LMɦMZTMVLQZMJQTUMSLMZMKMTMVLQZMJQTUMS

J]VTIZPISSÜVLIaWZ]UaIXIJQTUMS

tWSJ†a†SJQZ\MKZ†JMtWSJ†a†SJQZ

JQTOQJQZQSQUQ7a†bLMVSÜaI[TIUITÜ

aWZ]UaIXIJQTUMSIJQTQaM\TMZQMU[IT[Qb

.ISI\[WZ]VVMZMLMVJI̫TÜaWZ';WZ]V

aMZMTTM̫MUMUMS\MVJI̫TÜaWZ

AMZMTTM̫UM6MLMVlVMUTQ' AMZMTTM̫MUMUMVQVLM\MUMTLMQSQ

\IVMXMZ[XMS\QÅ^IZJQZ"VMSILIZ

WÅ[S]ZIZ[IVÜbS]Z]VVMSILIZOMVQ̫

^MLMVMaQUTQSILZWTIZS]ZIZ[IVÜb

S]Z]V[WV]t\I[QbaMZTQS†T\†Z†W

†TSMVQVMSWVWUQ[QVQVOMZtMSTMZQVQW

ülkenin pazar dinamiklerini küresel JQZWa]VK]WTIZISWSILIZaISÜVLIV

PQ[[MLMUQaWZ[]V]b

<MUMT[WZ]VTIZLIVJQZ\IVM[QJ]

QSQVKQ[Q"[QbS†ZM[MTJQZWa]VK]a[IVÜb

U]\TISIVKM†TSMaQLMɦMZTMVLQZUMTQ

†TSMaQLMɦMZTMVLQZLQS\MV[WVZIÅZUI

[M^QaM[QVMOMtUMTQ[QVQbmTSMaQ

LMɦMZTMVLQZLQɦQVQbbIUIV†TSMTMZ

IZI[ÜVLISMVLQ[\IVLIZ\TIZÜVÜbIOZMQ[\MZ

XWTQ\QbMWTU]̫Q[\MZWTUIUÜ̫PQtVMUTQ

LMɦQTJQZLMZMKMTMVLQZUMaIX\ÜS\IV[WVZI

ÅZUITIZIOMt\QɦQVQbbIUIVaI\ÜZÜU

aIXÜTIJQTQZtWSaI\ÜZÜUaIXÜTIJQTQZ^M

PQtaI\ÜZÜUaIXÜTIUIb†TSMTMZWTIZIS

SÜaI[TILÜS\IV[WVZIW†TSMTMZLMSQ

ÅZUITIZÜLIJ]VW\\IVJIɦÜU[ÜbWTIZIS

LMɦMZTMVLQZUMVQbtWSbWZ

HAKAN AYGEN

'h1<$'$Þ1(5('(<â=Þ9(Þ 1(Þ<$30$.Þ*(5(.â<25"

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı

(27)

l 7a†bLMVaMZTQXIZIaIOMTLQɦQVQb

bIUIV^MaITWSITJQZÅZUIaÜ

LMɦMZTMVLQZLQɦQVQbbIUIVI[TÜVLIJQZtWS

OMTQ̫UMS\MWTIViQVOQJQ5ITMbaIOQJQ

-VLWVMbaIOQJQ<†ZSQaMOQJQJQZtWS

OMTQ̫UMS\MWTIV†TSMVQVLMɦMZTQ^MO†bMT

ÅZUI[ÜVÜVI[TÜVLIWTL]ɦ]VLIVLIPI

I̫IɦÜLILMZMKMTMVLQZQTLQɦQVQSÜaUM\QVQV

LIPIIbO[\MZQTLQɦQVQOZ†aWZ]b

*]V]JQZS\†VQaM\WTIZIS

ITOÜTIUIaÜVIUIQ̫QVUMSIVQbUI[Ü

OMZMɦQ[Qb†TSMLMVJI̫TIaÜX†TSMTMZQ

[ÜVÜÆIVLÜZLÜɦÜVÜbbIUIVJ]ZILIQ[\MZ

LWɦZ]aIXÜVQ[\MZaIVTÜ̫aIXÜVÅZUI

JIbÜVIOMt\QɦQVQbbIUIVSM[QVTQSTM

JQZaMZTMZLM\ISÜTÜaWZ[]V]b\MUMT

[WZ]VTIZLIVJQZ\IVM[QJ]

̪QULQJ]V]I̫UISQtQV†TSMTMZ

VMaIXÜaWZ'

ʈ̫\MUM[MTI)^Z]XI¼LI)^Z]XI

*QZTQɦQSMVLQ†TSM[QVLMSQaIVQSMVLQ

PQV\MZTIVLÜVLISQXIbIZXIaÜVÜVaMZMT

LMZMKMTMVLQZUMaIXIVS]Z]T]̫TIZÜVSQ

J]VTIZÜV[IaÜ[ÜaISTI̫ÜS XIbIZXIaÜVÜ

IZ\\ÜZIJQTUMSQtQVJ]VTIZI\M̫^QS^MZQaWZ

Peki bunun sonucunda gelinen aMZVM'AISTI̫ÜSa†bLMaIVQ

\M̫^QSTM^M)^Z]XI*QZTQɦQOQJQ†tT†JQZ

UMSIVQbUIaTIJQTMOMTQVMVVWS\Ia†bLM

AIVQLIPIOQLQTMKMStWSaMZ^IZ

LIPIaIXÜTUI[ÜOMZMSMVtWS̫Ma^IZ

;WZ]V[ILMKMM[I[ÜVLIOMTQ̫UMS\M

WTIV†TSMTMZLMSQJQZÅZUIVÜVaMZMT

XIZIKQV[QVLMVLMɦMZTMVLQZUM[QVQV

LWɦZ]aIXÜTÜXaIXÜTUIUI[ÜVÜV\M[QVLM

M[I[ÜVLIOMTQ̫UMS\MWTIV†TSMTMZLMLM

JQZtWSÅZUIQtQVIaVÜ[ÜSÜV\ÜUM^K]\

J]V]VLI]V]\]TUIUI[ÜOMZMSQZ

*I̫IZÜT܁ZVMSTMZ^IZiQVTQJQZIbLIV

LMɦMZTQLW[\TIZÜUÜbIVTI\IKISWa†bLMVW

SWV]aIOQZUQaWZ]UIUI0QVLQ[\IVOQJQ

†TSMTMZLMWTL]StIM\SQV]aO]TIUITIZ^IZ

UM[MTI0QVLQ[\IV¼LISQ+:1;14̫]IVLI

JIVSIKÜTÜS[MS\Z†VLMLMPQbUM\^MZQaWZ

<HUHOOHäPHÞ1HGHQÞgQHPOL"

Temel sorunlardan bir tanesi bu, ikincisi: siz küresel bir oyuncuysanız mutlaka önce ülkeyi değerlendirmeli, ülkeyi değerlendirdikten sonra firma seviyesine geçmelisiniz.

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[Carbatol ] - [癲舒液] 返回 藥品介紹 藥師 藥劑部藥師 發佈日期 2010/02 /11 &lt;藥物效用&gt; 1.治療某些類型的癲癇發作。

Sonuçlarımız, in vivo endokondral kemikleşme sürecinde gözlenen fazların tümünün bu model sistemde in vitro olarak taklit edilebildiğini, ve her bir faza spesifik belirleyici

— İsveçten dönünce, diye anlattı; Maarif Nazırı Emrullah Efendiye gittim.. — Şimdi ne

Dün yapılan ikinci imtihanda, memleketimizin alaturka musikî sahasında en tanınmış şahsiyet­ leri göründü.. Sana’tkârın imtihanı, ne ba­ kımdan olursa

Bu çalışmada, bizzat ordu üzerine ve ordunun kendi iç dinamik- lerini anlamak amacıyla yapılacak çalışmalar için önemli bir kay- nak türü olan askerlerin kendi

Türkiye ve BRICS ülkeleri borsa endeksleri arasında uzun dönem ilişkinin varlığını test etmek üzere Türkiye BIST endeksi sabit kalmak üzere sırasıyla Brezilya,

Sınır Ötesi Ticaret endeksi açısından, 2014 yılında standart bir konteyner malın ihracatı ve ithalatı için işlemlerin tamamlanması, gerekli olan belge sayısı ve