14. yüzyıl alimlerinden Ibnu`s-Serrâc ed - Dımaşkî`nin Tuffâhu`l-Ervah ve Miftâhu`l-İrbah adlı eserinin edebi yönü

183  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

14. YÜZYIL ALİMLERİNDEN İBNU’S -SERRÂC ED -DIMAŞKÎ’NİN

“TUFFÂHU’L-ERVAH VE MİFTÂHU’L- İRBAH”

ADLI ESERİNİN EDEBİ YÖNÜ

HANAA WAHBI YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

PROF.DR. NEJDET GÜRKAN

ISPARTA 2015

(2)
(3)
(4)

ÖZ GEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler:

Adı ve Soyadı : HANAA WAHBI

Doğum Yeri ve Yılı : KUVEYT - 1972

Medeni Hali : Evli

Eğitim Durumu:

Lisans Öğrenimi : 1992-1996 Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans Öğrenimi : 2012-2015 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Dil(ler) ve Düzeyi:

1- Arapça: İyi (KPDS 86,25)

İş Deneyimi:

1- Arapça Öğretim Görevlisi, Uygulamalı Belgâ Üniversitesi İslami Toplum Fakültesi el- Zerkâ/Ürdün, 1999-2005.

2- Arapça Okutman, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013- …

Bilimsel Yayınlar ve Çalışmalar:

(5)

I

(WAHBI, Hanaa, 14. Yüzyıl Alimlerinden İbnu’s-Serrâc ed-Dımaşkî’nin “Tuffâhu’l- Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh” Adlı Eserinin Edebi Yönü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2015)

ÖZET

Bu çalışmada, Memlûk’lar dönemine ait “Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbah”

adlı eserin Arap Edebiyatı (nesir, şiir, dil) bakımından incelemesi amaçlanmıştır.

Çalışma önsöz ve sonuç dışında giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, Arap nesri ve şiirinin genel tarihçesi ile Tuffâhu’l-Ervâh’ın yazarı İbnu’s-Serrâc’ın hayatı ve eserleri incelenmiştir.

Birinci bölümde, eserin nesir bakımından incelenmesi ve dönemin tasavvuf edebiyatından etkilenmesi hakkında analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Genel dil üslûbu ele alınmıştır.

İkinci bölümde, eserdeki şiirler, tasavvuf edebiyatı açısından değerlendirilip;

konu, lafız, üslup, beyitler ve taşıdığı anlamlar bakımından değerlendirilmiştir.

Sonuçta, dönemin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve edebi özellikleri bağlamında, İbnu’s-Serrâc’ın hayatı ve eserlerinin önemi kaydedilmiş, incelenen eserin edebi açıdan değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler; İbnu’s-Serrâc, Tasavvuf, Arap Edebiyatı, Tuffâhu’l-Ervâh.

(6)

II

(WAHBI, Hanaa, Literary Aspect of "Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh" Written by a 14. Century Scholar İbnu’s-Serrâc ed-Dımaşkî, Postgraduate Thesis, Isparta, 2015)

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the work that was named “Tuffahu’l-Ervâh ve Miftahu’l-Irbah” and written in the era of Memluks in terms of Arabic Literature (prose, poetry, language). The study consists of two chapter excluding Preface and Conclusion.

In introduction general history of Arab prose and poetry and the life and the Works of İbnu’s-Serrâc author of Tuffahu’l-Ervâh were explained.

The first chapter examined the work from the point of prose and analysed the effects of this period’s sufi literature on the work. This chapter also dealt with the work’s language method.

In the second chapter, the book’s poetry was examined from the point of sufi literature and the topic was classified in respect of pronunciation, method, couplets and meaning.

In conclucion chapter Memluk period’s social, political, cultural, economic and literary relations were summarized; the life of Ibn-i Serrac and the importance of his works were expressed and the work that we examined was evaluated from the point of literary.

Keywords; İbnu’s-Serrâc, mysticism, Arabic Literature, Tuffâhu’l-Ervâh.

(7)

III

İÇİNDEKİLER

ÖZET ……….………... I ABSTRACT ………... II İÇİNDEKİLER ………... III KISALTMALAR ………..………... VII ÖNSÖZ……….………VIII

İÇİNDEKİLER(ARAPÇA) ………..……….. 1

KISALTMALAR(ARAPÇA) .……… 6

ÖNSÖZ(ARAPÇA) ……… 7

GİRİŞ 1. ARAP NESİR TARİHİ 1.1. CAHİLİYE DÖNEMİ ARAP NESRİ ……….……… 10

1.1.1. Hitabet ……….. 12

1.1.2. Cahiliye Hikayeleri ……….………... 17

1.1.3. El-Emsâl (Atasözleri) ……… 19

1.1.4. Kahinlerin Kafiyeli Sözleri ……… 23

1.2. İSLAM DÖNEMİNDE NESİR ……….. 25

1.2.1. İslam ……….. 25

1.2.2. Kur’an-ı Kerim ………. ………... 26

1.2.3. Kur’an-ı Kerim’in Arapça ve Arap Edebiyatına Etkisi … ……... 27

1.2.4. Hadis-i Şerif ……….. 28

1.2.5. Hadis-i Şeriflerin Arapça ve Arap Edebiyatına Etkisi ………… 29

1.2.6. İslam Döneminde Hitabet ………. ………30

1.2.7. İslam Döneminde Kitâbe (Yazım) ………. ……... 33

1.3. EMEVÎLER DÖNEMİNDE NESİR ……… 34

1.3.1. Emevîler Döneminde Hitabet ……… 34

1.3.2. Kitabe (Yazım) ……….. 38

1.4. ABBASİLER DÖNEMİNDE NESİR ………... 39

1.4.1. Sûfilik ……… 41

1.5. MEMLÛKLER DÖNEMİNDE NESİR ……….. 44

1.5.1. Siyasi Durum ……….……… 45

(8)

IV

1.5.2. Sosyal Durum ……….………. 46

1.5.3. Ekonomik Durum ……… 49

1.5.4. Kültürel Durum ………... 49

1.5.5. İlimler ………... 50

1.5.5.1. Arap Dili İlimleri ……….. 50

1.5.5.2. Başka İlimler ………. 51

1.5.6.Nesir ……….. 51

2. ARAP ŞİİR TARİHİ 2.1. ARAP ŞİİRİ ………. 55

2.1.1. Arap Edebiyatında Kasidenin Yapısı ………. 56

2.1.2. Arap Şiirinin Amaç ve Özellikleri……… 56

2.1.3. Arap’larda Arap Şiirinin Önemi ………. 57

2.2. İSLAM DÖNEMİNDE ŞİİR ……….. 57

2.3. EMEVÎLER DÖNEMİNDE ŞİİR ……… ………58

2.4. ABBASİLER DÖNEMİNDE ŞİİR ………. 59

2.5. MEMLÛKLER DÖNEMİNDE ŞİİR ……….. 60

2.5.1. Memlûkler Döneminde Zühd ve Tasavvuf Şiiri ………. 62

2.5.2. İbnü’l- Fârid ………. 64

2.5.3. El- Bûsirî ……….. 66

3. İBNU’S- SERRAC’IN HAYATI VE ESERLERİ 3.1. İBNU’S- SERRAC’IN HAYATI ……… 71

3.2. İBNU’S- SERRAC’IN ESERLERİ ……….……… 72

3.2.1. Tuffâhu’l- Ervâh ve Miftâhu’l – İrbah ……….………….. 73

3.2.1.1. El Yazısı ………... 74

3.2.1.2. Tuffâhu’l- Ervâh’ın İçeriği ……….. 74

3.2.1.3. Tuffâhu’l- Ervâh Hakkında Yapılan Çalışmalar ... ………75

3.2.2 İbnu’s- Serrac’ın Diğer Eserleri ……… ………75

BİRİNCİ BÖLÜM TUFFÂHU’L- ERVÂH’IN NESİR YÖNÜ 1. İÇERİK YÖNÜYLE 1.1.VECİZ SÖZLER ………..………….79

(9)

V

1.2.TASAVVUFÎ SÖZLER……….81

1.3. CEVAPLAMA ………. 85

1.4. MUHAVARA (DİYALOG) ……… 86

1.5. TAVSİYELER ………..87

1.6. DUALAR ………. 88

1.7. MÜNÂCÂT ………..91

1.8. RÜYALAR ……….. 92

1.9. HİKAYELER ………... 96

1.9.1. Olağan Hikâyeler ……….………… 97

1.9.2. Keramet Hikâyeleri ……….. 99

1.9.3. Öğretici ve Eğitici Hikâyeler (DİDAKTİK) ……….…….. 104

1.10. İCÂZET ..………104

2. TUFFÂHU’L- ERVÂH’DAKİ LAFIZ VE TERKİPLER 2.1. LAFIZLAR ……….. 106

2.1.1. Türeme Olguları……… 106

2.1.2. Lafzın Tekrarı ……….. 107

2.1.3. Cinas ………..…….. 108

2.2. SÛFİ NESİR YAPILARI ………. 110

2.2.1. Yapı Özellikleri ………..…….. 110

2.2.1.1. Takdim ve Tehir ………...……… 110

2.2.1.2. et-Ta‘kîd ………..………. 111

2.2.1.3. Îcâz ……….……….. 111

2.2.2. En Çok Kullanılan Yapı Şekilleri ……… ………113

2.2.2.1. Haber Cümlesi ………..… ………113

2.2.2.2. Şart Kipi ……….………. 114

2.2.2.3. Soru Sorma (Dilek) Kipi ………. 115

2.2.2.4. Nidâ (Ünlem) Kipi ………..……… 116

2.2.2.5. Emir Kipi ………. 117

2.2.2.6. Mâzi ve Muzâri Fiil Kipileri ………..………….. 118

2.2.2.7. Nehy (Olumsuzluk) Kipi ………..………… 118

2.2.2.8. Tezad (Zıtlık) ………118

2.2.2.9. Taksîm ……….. ……... 119

(10)

VI

2.2.2.10. Hasr ……… ………119

2.2.2.11. Kuran-ı Kerim’den İktibâs (Aktarma) …….…… ………119

2.2.2.12. Hadis-i Şerif’ten İktibâs (Aktarma ) …….……… ………121

3. TUFFÂHU’L- ERVÂH’DAKİ DİL METODU VE BAZI HATALAR 3.1. YABANCI KELİMELER ……….………….. 125

3.2. İMLÂ ……….………..127

3.2.1. Hemze ………..127

3.2.2. Elifu’l-Farika ……….. 128

3.2.3. Dişilik Tâ’si ……….……… 128

3.3. YAZIM ……….………….……….. 128

3.4. NAHİV ……… 129

İKİNCİ BÖLÜM TUFFÂHU’L- ERVÂH’IN ŞİİR YÖNÜ 1. ARAPÇA KASİDE YAPISI………131

2. TASAVVUF EDEBİYATINDA ŞİİRİN YERİ VE ÖNEMİ …………. 132

3. GENEL SÛFİ ŞİİR ÖZELLİKLERİ ………... 134

4. TUFFÂHU’L- ERVÂH’IN ŞİİR ÖZELLİKLERİ ……….137

4.1. İçerik ve Amaçlar ………. 137

4.2. İlâhi Aşk …….……….. 141

4.3. Keşfü’l- Hicâb …….……….………147

4.4. Galebetü’ş- Şuhûd ……….. 149

4.5. Sûfi Sekri (Sarhoşluk) ………. 150

SONUÇ ………152

BİBLİYOGRAFYA ……….155

(11)

VII

KISALTMALAR

a.g.e. : Adı geçen eser Bkz. : Bakınız c. : Cilt s. : sayfa trc. : Tercüme t.y. : Tarihi yok Neşr. : Neşreden

(12)

VIII

ÖNSÖZ

Memlûkler dönemi (656h/1258m-923h/1517m), değişik sebeplerden, çöküş dönemi olarak zikredilse de edebiyat tarihindeki o sayfa; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal çalkantılara rağmen en basit sonuç olarak, necip ümmetimizin edebiyat çalışmalarının kaybolmasını önlemekle kalmayıp; bu dönemde ortaya konulan edebiyat ürünleri, bizim, ecdadımızla bağlantımızı sağlamış, karşımıza ümmetin değerli mirasına ulaştıran bir halka olarak çıkmıştır.

Memlûk dönemi, yenilikçilik ve taklit arasındaki gelgit nedeniyle, bazen önceki dönemlere göre güçlü ve asaletli anlatımdan uzaklaşsa da çok değerli eserler ortaya konup; bunlardan bazıları üzerine çalışma yapılarak incelenmiş, bazıları da rafların arasında, onları zamanın biriken tozlarından kurtaracak, hem inceleyip hem de okuyucularla buluşturacak araştırmacıların gayretlerini beklemektedir. Bu eserlerden, yazarın Teşvîku’l-Ervâh ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allâmi'l-Guyûb diye isimlendirdiği, dört bölümden oluşan eserin Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh isimli müstakil üçüncü bölümü, diğer bölümlere göre daha şanslıydı. Şöyle ki; bu bölüm Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nejdet Gürkan ve çalışma arkadaşlarının itina ve ihtimamına mazhar olup el yazısı iki nüshası olan eser tahkik edilip aslı korunarak Arapça elektronik ortama yazılımı yapıldı. Bununla kalmayıp eser Türkçe’ye tercüme edilip içeriği ve şekli bakımdan tetkik ve incelemesi tamamlanarak, ben bu çalışmayı yaparken, eser hocalarımızın üstün gayretleri neticesinde Türkçe çeviri olarak basılıp yayınlandı. Beni bu çalışmaya sevk eden, öncelikle ihmal edilmiş mirasımıza olan düşkünlüğüm ve sonra da değerli hocamız Prof. Dr. Nejdet Gürkan’ın yönlendirmesidir. Böylece, hocalarımızın yapmış olduğu Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l- İrbâh çalışmalarının Arapça olarak edebî ve belagat yönünün ele alınıp incelenmesine karar verip; eserin nesir özellikleri, ihtiva ettiği şiirlerin özellikleri ve kullanılan lafız ve terkiplerin dil üslubu yönünden incelenmesini hedefledik. Bu çalışmanın, bir dönemin kaybolmuş edebiyat zenginliğinin üzerindeki perdenin açılmasına yardımcı olmasını;

Memlûkler dönemi edebiyat alanında çalışma yapanlar için, ellerinde faydalanacakları örnek eser olmasını diler; yaptığımız bu çalışmanın araştırmacılar ve okuyanlar için Arap Edebiyatında önemli yeri olan ve raflarda unutulan Arapça el yazılarını araştırma, inceleme ve üzerine çalışma yapmak için teşvik olmasını umarız.

(13)

IX

Tezimize konu teşkil eden o dönemde telifi yapılmış edebiyat kaynaklarının yanı sıra, çeşitli tarih ve tasavvuf kitaplarıyla, son zamanlardaki çalışmalardan da yararlandığımız bu çalışmamız; giriş iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.

Girişte, çalışmanın tabiatı gereği, cahiliye, İslam, Emevî, Abbasî ve Memlûklar dönemlerini kapsayacak şekilde Arap nesrinin tarihi seyri ve eserin yazarı hakkındaki bilgiler, birinci kısımda ele alınıp; Tuffâhu’l-Ervâh kitabının ortaya çıktığı ve müellifin yaşadığı çevreyi zihinlerde şekillendirmek için bu döneme ait söz uzun tutulmuş, dönemin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel durumu hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda; Cahiliye dönemi nazımdan Memlûk dönemine kadar aynı metod izlenip; burada dönemin meşhur sûfî şairlerinden ikisi İbnu’l-Fârid ve el- Bûsirî’yle örneklendirilmiştir. Üçüncü kısmı ise kitabın yazarına ayırmış olup, İbnu’s- Serrâc’ın hayatı ve eserleri anlatılıp Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh’dan ve onunla ilgili yapılmış çalışmalardan İbnu’s- Serrâc’ın diğer eserlerinden bahsedildi.

Birinci bölüm, üç kısımdan oluşur. Birinci kısımda Tuffâhu’l-Ervâh’ın nesir içeriğinin incelenmesi, ikinci kısımda, terim ve terkiplerin değerlendirilmesi ve üçüncü kısımda, dil metodu, dilbilgisi, yazım ve imla hataları ele alındı.

İkinci bölümde Tuffâhu’l-Ervâh’ı nazım yönü incelenip, birinci derecede sûfî şiiri olması nedeniyle sûfî şiirinin genel özelliklerini ve o özelliklerin Tuffâhu’l-Ervâh’a özel olarak uygulanıp Tuffâhu’l-Ervâh şiirinin içerik ve sûfî türlerini; ilahi aşk, keşfü’l- hıcâb, ğalebetü eş-şuhûd ve el-sekru el-sûfî gibi yönleriyle desteklendi.

Sonuç bölümü, netice ve tavsiyelerle noktalanıp; çalışmayı yapmamızı sağlayan kaynak eserleri bibliyografya başlığında toplandı.

Sonuç olarak, öncelikle çalışmalarımı düzene koyup bitirmemi sağlayan Allah (CC)’a sonsuz şükrediyorum. Kesinlikle istenilen hedefe ulaştık ve yeterince faydalı eser ortaya koyduk diye iddia etmiyorum. Bilakis; kim ki bize hatalarımız için tavsiye ve yorumda bulunursa kendilerini takdir ve saygıyla karşılarız. Çalışmamla ilgili tasavvuf konularında çeşitli görüşlerini benimle paylaşan çalışma arkadaşlarımdan Yrd.

Doç. Dr. M. Salim Güven ve Yrd. Doç. Dr. İdris Türk’e teşekkür edip; ilk günden bugüne bana değerli nasihat ve yönlendirmelerini, gerektiğinde de kütüphanesini esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Nejdet Gürkan’a şükran ve minnetlerimi arz etmeyi bir borç sayarım. Maddi ve manevi zorlukların üstesinden gelip destekleyen ve özellikle Türkçe kaynakları temin edip, ihtiyaç olanı çevirerek, gerekeni bilgisayarda

(14)

X

Türkçe olarak yazan eşim Hulusi Güven, çok iyi bir destek ve yardımcıydı. Allah ( CC)

’den, her iki cihanda kendisini mükâfatlandırmasını niyaz ediyorum.

Hanaa Wahbı Güven.

Denizli 2015

(15)

بﺎﺗﻛ ﻲﻓ ﺔﯾﺑدﻷا ﺔﯾﺣﺎﻧﻟا ﻲﻘﺷﻣدﻟا جارﺳﻟا نﺑا

) (حﺎﺑرﻹا حﺎﺗﻔﻣو حاورﻷا حﺎﻔﺗ

رﺷﻋ ﻊﺑارﻟا نرﻘﻟا ءﺎﻣﻠﻋ نﻣ

ﻲﺑھو ءﺎﻧھ

رﯾﺗﺳﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر

.نﺎﻗروﻗ تدﺟﻧ .د .أ :فرﺷﻣﻟا

ﺔطرﺎﺑﺳإ 2015

(16)

1

تايوتحملا

تايوتحملا ...

...

...

1

تراصتخلاا :

...

...

...

6

ةمدقملا :

...

...

...

7

لخدم

لخدم : ...

...

...

10

ًالاوأ

ً:

خيرات

ً رثنلا

ً يبرعلا : ...

...

...

10

رثنلا .1.1

ً يبرعلا

ً يلهاجلا :

...

...

10 ....

1.1.1 . ةباطخلا : ...

...

...

12

2.1.1 صصقلا. يلهاجلا

... : ...

...

17

.3.1.1 لاثملأا ... :

...

...

19

.4.1.1 عجس ناهكلا ... :

...

...

23

رثنلا .2.1

ً يف

ً رصعلا

ً يملاسلإا

ً : ...

...

25

.1.2.1 ملاسلإا ... :

...

...

25

.2.2.1 نآرقلا ميركلا ... :

...

...

26

.3.2.1 رثأ نآرقلا يف ةغللا ةيبرعلا بدلأاو

يبرعلا ... :

...

27

.4.2.1 ثيدحلا يوبنلا

فيرشلا ... :

...

...

28

.5.2.1 رثأ ثيدحلا يف

ةغللا ةيبرعلا بدلأاو

يبرعلا ...:

...

29

. 6.2.1 ةباطخلا

يف رصعلا يملاسلإا

: ...

...

30

.7.2.1 ةباتكلا يف رصعلا يملاسلإا

: ...

...

..

33

رثنلا .3.1

ً يف

ً رصعلا

ً يوملأا

ً : ...

...

34

.1.3.1 ةباطخلا يف

رصعلا يوملأا : ...

...

...

34

.2.3.1 ةباتكلا ...: ...

...

38

(17)

2

رثنلا .4.1

ً يف

ً رصعلا

ً يسابعلا :

...

...

39

.1.4.1 ةيفوصلا ... :

...

...

41

.5 .1 رثنلا

ً يف

ً رصعلا

ً يكولمملا :

...

...

44

.1 5.1 لاوحلأا ةيسايسلا

: ...

...

...

45

.2.5.1 لاوحلأا ةيعامتجلاا

: ...

...

...

46

.3.5.1 لاوحلأا ةيداصتقلاا

: ...

...

...

49

.4.5.1 لاوحلأا ةيفاقثلا

: ...

...

...

49

.5.5.1 مولعلا : ...

...

...

50

.1.5.5.1 مولع

ةغللا ةيبرعلا : ...

...

...

50

2.5.5.1 .

مولعلا ىرخلأا ...:

...

...

51

.6.5.1 رثنلا ...: ...

...

51

ًاايناث

ً:

خيرات

ً يبرعلارعشلا :

...

...

...

54

رعشلا .1.2

ً يبرعلا : ...

...

...

55

.1.1.2 ءانب ةديصقلا ةيبرعلا

: ...

...

...

56

.2.1.2 ضارغأ رعشلا

هصئاصخو ... :

...

..

56

.3.1.2 ةيمهأ رعشلا يبرعلا دنع

برعلا : ...

...

57

يفرعشلا .2.2

ً رصعلا

ً يملاسلإا :

...

...

57

رعشلا .3.2

ً يف

ً رصعلا

ً يوملأا :

...

...

58

رعشلا .4.2

ً يف

ً رصعلا

ً يسابعلا :

...

...

59

. 5 .2 رعشلا

ً يف

ً رصعلا

ً يكولمملا

ً : ...

...

60

.1.5.2 رعش دهزلا فوصتلاو يف

رصعلا يكولمملا

...: ...

62

.2.5.2 نبا ضرافلا (

632 / 1234 ...:)

...

. 64

.3.5.2 يريصوبلا 696(

1295 / ...:)

...

....

66

(18)

3

اث

ًااثل

ًً:

نبا

ً جارسلا

ً

ً:

هتايح

ً هراثآو : ...

...

71

ةايح .1.3

ً نبا

ً جارسلا

ً ( 747 / 1346 :) ...

...

71

تافلؤم .2.3

ً نبا

ً جارسلا :

...

...

...

72

.1.2.3 حافت

حاورلأا حاتفمو

حابرلإا ...:

...

73

.1.1.2.3 ةطوطخملا

: ...

...

...

73

.2.1.2.3 ىوتحم

حافت حاورلأا ...:

...

..

74

.3 .2 .1 .3 تاساردلا ىلع

حافت حاورلأا :

...

...

75

2.2.3 . تافلؤم نبا

جارسلا ىرخلأا

...: ...

. 75

لصفلا

ً لولأا

حاورلأاًحافتًرثن

ًالاوأ

ً:

نومضملا :

...

...

...

79

تارابعلا .1.1 :

...

...

...

79

ثيداحلأا .2.1

ً : ...

...

...

81

ةبوجلأا .3.1 :

...

...

...

85

ةرواحملا .4.1 :

...

...

...

86

اياصولا .5.1 :

...

...

...

87

ةيعدلأا .6.1 :

...

...

...

88

. 7.1 ةاجانملا

ً : ...

...

...

91

ىؤرلا .8.1 : ...

...

...

92

. 9. 1 تاياكحلا :

...

...

...

96

.1.9.1 تاياكحلا ةيعقاولا

...: ...

...

97

.2.9.1 تاياكح

تاماركلا :

...

...

...

99

.3.9.1 تاياكحلا ةيميلعتلا

...: ...

...

104

.10.1 ةزاجلإا

ً : ...

...

...

104

(19)

4

ًاايناث : فللأا ظا

ً بيكارتلاو

ً يف

ً رثن

ً حافت

ً حاورلأا :

...

...

105

ظافللأا 1.2 : ...

...

...

106

.1.1.2 رهاوظلا ةيقاقتشلاا

: ...

...

...

106

.2.1.2 راركت

ظفللا : ...

...

...

107

.3.1.2 سانجلا

: ...

...

...

108

ً .2.2 بيكارتلا

ً يف

ً رثنلا

ً يفوصلا :

...

...

110

.1.2.2 صئاصخ بيكارتلا

... : ...

...

110

.1.2.2 .1

ميدقتلا ريخأتلاو ...:

...

...

110

2.1.2.2 .

ديقعتلا : ...

...

...

111

.1.2.2 .3

زاجيلإا ...:

...

...

111

.2.2.2 زربأ بيكارتلا :

...

...

...

113

.1.2.2.2 ةلمجلا

ةيربخلا ...:

...

...

113

.2.2.2.2 بولسأ

طرشلا : ...

...

...

114

.3.2.2.2 بولسأ

ماهفتسلاا ...:

...

...

115

.4.2.2.2 بولسأ

ءادنلا : ...

...

...

116

.5.2.2.2 بولسأ

رملأا ...: ...

...

117

.6.2.2.2 بولسأ

مادختسا لعفلا

يضاملا عراضملاو

: ...

...

118

.7.2.2.2 بولسأ

يهنلا : ...

...

...

118

-8.2.2.2 داضتلا

: ...

...

...

118

9 .2.2.2 ميسقتلا

: ...

...

...

119

.10.2.2.2 رصحلا

: ...

...

...

119

.11.2.2.2 سابتقلاا

نم نآرقلا ميركلا : ...

...

119

.12.2.2.2 سابتقلاا

نم ثيدحلا فيرشلا

: ...

...

121

(20)

5

ًااثلاث

ً : بولسلأا

ً يوغللا

ً ءاطخلأاو

ً يف

ً حافت

ً حاورلأا :

...

124 ....

تاملكلا

ً ةيمجعلأا :

...

...

...

125

ءلاملإا .2.3 :

...

...

...

127

.1.2.3 ةزمهلا ...: ...

...

127

.2.2.3 فللأا ةقرافلا : ...

...

...

128

ءات .3.2 ( ءاه ) ثينأتلا ... :

...

...

128

ةباتكلا .3.3 : ...

...

...

128

. 4 .3 وحنلا : ...

...

...

129

لصفلا

ً يناثلا

حاورلأاًحافتًرعش

ً

رعش

ً حافت

ً حاورلأا :

...

...

...

131

ً. 1

ً ءانب

ً ةديصقلا

ً ةيبرعلا :

...

...

131 ....

ً .2 رعشلا

ً هتيمهأ

ً هناكمو

ً يف

ً فوصتلا :

...

...

132

صئاصخ .3

ً رعشلا

ً يفوصلا

ً ةماعلا : ...

...

134

صئاصخ .4

ً رعشلا

ً يفوصلا

ً يف

ً حافت

ً حاورلأا :

...

...

137

نيماضملا.1.4 ضارغلأاو

: ...

...

...

137

بحلا.2.4 يهللإا : ...

...

...

141

فشك.3.4 بجحلا : ...

...

...

147

.4.4 ةبلغ دوهشلا ...:

...

...

149

ركسلا.5.4 يفوصلا ...:

...

...

150

ةمتاخلا :

...

...

...

152

رداصملا

ً عجارملاو

ً : ...

...

...

155

(21)

6

:تراصتخلاا

ً

.ةحفص : ص .ءزج :ج :م .دلجم .يرجه :ـه

.يدلايم :م .مسق :ق ةعبط :ط .ثيدح :ح .مقر :ر .خيرات لا :) ت .لا ( .عبط ناكم لا :) ط .م .لا (

(22)

7

:ةمدقملا

ً

صو ةديدع بابسلأ يكولمملا رصعلا ف

( 656 / ـه 1258 م – 923 / ـه 1517 يف ، ) م

اهيف رطُس يتلا ةحفصلا هنأ مغر ،طاطحنلاا رصعب بدلأا خيرات بتك فورظ يف يبدلأا انخيرات

انتمأ بدأ عايض هجئاتن طسبأ نوكت نأ نكمملا نم ناك ،ةبرطضم ةيعامتجاو ةيفاقثو ةيسايس دوهج نيبو اننيب ةلصاولا ةقلحلا و ةمأ ثارتل ذقنملا رصعلا اذه يف يبدلأا جاتنلا ناكف ،ديتعلا يبدلأا اندادجأ .

نيب يكولمملا رصعلا بدأ حجرأت نع رظنلا ضغبو ةوقلا نع هداعتباو ،ديدجتلاو ديلقتلا

هيلإ تدتما ام اهنم ،ةميقلا تافلؤملا نم ريثكلا هيف تّطُخ دق هنأ ّلاإ نايحلأا ضعب يف ةلازجلاو يتلا ثحابلا دي رظتني تابتكملا فوفر ىلع لاز ام اهنمو ،ةساردلاو قيقحتلاو ثحبلاب يديلأا يف ًاسوردم ًاققحم هعضتو نمزلا رابغ هنع ضفنت ءزجلا تافلؤملا هذه نمو ،ئراقلا لوانتم

ثلاثلا

ملاع ركذ ىلإ بولقلاو حاورلأا قيوشت " هف لَؤُم هاّمس ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي مخض فَّلؤم نم حاتفمو حاورلأا حافت ( هامسأ لصفنم باتكك ثلاثلا ءزجلا باتكلا بحاص ربتعا دقو " بويغلا ح رثكأ ةطوطخملا هذه تناك دق و ) حابرلإا تدجن روتكدلا ذاتسلأا ءانتعاب تيظح ذإ اهريغ نم ًاظ

ةطوطخملا قيقحتب اوماقف ،ةطرابسإ يف لاريمد ناميلس ةعماج يف ةذاتسلأا هءلامزو ناقروق ءانثأو ،اهلكشو اهاوتحم نع ةلصفم ةسارد ميدقتو ةيكرتلا ةغللا ىلإ اهتمجرتو ،نيتخسنب ةرفوتملا ثحبلا اذه يف يلمع تاسلأا دوهج لضفب

ةغللاب هيلع ةساردلاو باتكلا ةمجرت عبط مت ةبوؤدلا ةذ

،ةيكرتلا انذاتسأ تاهيجوتب و لمهملا انثارت ىلع انم ًةريغف ثحبلا اذه انرايتخلا زفاحلا ناك انه نمو

ةساردلاو ) حابرلإا حاتفمو حاورلأا حافت ( ةطوطخم قيقحت معدن نأ انيأر ناقروق تدجن لضافلا ةذتاسلأا اهب ماق يتلا باتك رثن صئاصخ ةسارد اهنم فدهن ؛ةيبدأ ةساردب اهمعدن نأ

( حافت

نم يوغللا هبولسأ ةسارد ىلإ ةفاضلإاب هيف ةدراولا راعشلأا صئاصخو ) حابرلإا حاتفمو حاورلأا نع ماث ّللا فشك يف ًانوع ةساردلا هذه نوكت نأ لمأنو ،ةلمعتسملا ةغللاو بيكارتلاو ظافللأا ثيح بدأ سردي نم ةمدخ يف مهست ىرخأ ةهج نمو ،بدلأا ءارثإ يف هرود َبّيُغ رصع رصعلا

ًاقيوشت نوكت ةساردلا لعل فاطملا ةياهنو ،هنم ديفتسي ًاسوردم ًاجذومن هيدي نيب نوكيف يكولمملا هولوانتيف فوفرلا ىلع يبرعلا انبدأ تاطوطخم نم َيسُن ام اولشتني ىتح نيثحابلاو نيسرادلل .قيقحتلاو سردلاو ثحبلاب ثحبلا عوضومب ةقلعتملا ةيبدلأا بتكلا ىلإ ةفاضلإابو

خيراتلا بتك نم ةدافتسلاا تمت دقف

قيقحت ىنستي ىتحو .ةساردلا عوضوم لوح تاساردلا رخآ نم ديفتسُا كلذكو ،ةفلتخملا فوصتلاو .ةمتاخو نيلصفو لخدم يف ةساردلا ْتلكيُه دقف ةحورطلأا فادهأ ثحبملا يف يبرعلا رثنلل يخيراتلا ىرجملا عبتتُي نأ ثحبلا ةعيبط تضتقا دقف لخدملا امأ

رصعلا ىلإ ًلاوصو يسابعلاو يوملأاو يملاسلإا رصعلاب ًارورم يلهاجلا رصعلا نم لولأا هنع ضّخمت يذلا خانملا نع ناهذلأا يف ةروص مسرلو ،هفلؤمو باتكلل يخيراتلا ءاعولا يكولمملا ( باتك انه ثيدحلا ةلاطإ تمت دقف ف ّل ّؤملا اهيف شاع يتلا ةئيبلاو ) حابرلإا حاتفمو حاورلأا حافت

لاو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقلااو ةيعامتجلااو ةيسايسلا لاوحلأل ضرعب رصعلا رثن نع ثيدحلل دَّهُمف

(23)

8

تاذ جهنملا َع بُتاو ،اهرعشو ةملأا رثن زرفت يتلا يه ةعمتجم لاوحلأا هذه نأ انتوفي ثحبملا يف ه

نم َّدب لا ناكو ،يكولمملا رصعلا ىلإ يلهاجلا رصعلا نم يبرعلا رعشلا عبتت َّمت ثيح يناثلا ،يريصوبلاو ضرافلا نبا :نييفوصلا رصعلا ءارعش نم نيروهشم نيجذومن ضرعل كانه فقوتلا ؤمو جارسلا نبا ةايح هيف ْتضرعتساف باتكلا فّ لؤمل ثلاثلا ثحبملا َص صُخ نيح يف َل ّصُفو ،هتافل

نبا تافلؤم ةيقب تركُذو اهيلع تاساردلاو ) حابرلإا حاتفمو حاورلأا حافت ( ةطوطخم نع ثيدحلا .جارسلا حاورلأا حافت ( رثن نومضمل ةسارد :لولأا ثحابم ةثلاث نم نوكتيف لولأا لصفلا امأ

لا ةسارد تمت دقو ،بيكارتلاو ظافللأل يناثلا ثحبملاو ) حابرلإا حاتفمو ءوض يف ةغللاو نومضم

ةيباتكلاو ةيئلاملاا ءاطخلأاو يوغللا بولسلأل ثلاثلا ثحبملاو ،يفوصلا رثنلل ةغللاو ةينفلا عاونلأا .ةيوحنلاو ؛ىلولأا ةجردلاب ًايفوص ًارعش هنوكو ،) حاورلأا حافت (رعش هيف سرُد دقف يناثلا لصفلا و

خ تَث حُب مث ةماع يفوصلا رعشلا صئاصخ تض رُع دقف ) حاورلأا حافت ( رعش صئاص

ىلع

حاورلأا حافت ( رعش نيماضمل ثحبب اهدفر متو ،اهاده حابرلإا حاتفمو

ةيفوصلا هضارغأو )

.يفوصلا ركسلاو دوهشلا ةبلغو بجحلا فشكو يهللإا قشعلاك رداصملا ةمئاقب ةمتاخلا تليُذو ،تايصوتلاو جئاتنلا تنمضت ةمتاخب ةساردلا ْتج ُّوتو

تلا عجارملاو .مدع نم دجوت نأ نكمي لا يتلا ةساردلا مامتإ ىلع نيعملا تناك ي

ركشأ ينإف ،دعبو

ًالله – ىلاعت - نم هيف امب لمعلا اذه مامتلإ بابسأ نم يل أيه ام ىلع

لكل مارتحلااو ريدقتلا لكف اذل ،ةياغلا تغلب لاو ةيافكلاب هيف تيتأ ينأ يعدأ لا انأف ، أطخو باوص ظحلام َّيلإ يدسي نم وأ تا

.د يئلامز ركشلاب صخأو ،أطخلا يفلاتل تاداشرإ

ًملاسً ىفطصم

ناووق .دو كرتًسيردإ

ينانتما ميظعو يركش صلاخب مدقتأو ،فوصتلا عوضوم يف ينودافأ امل

لضافلا يذاتسأ ىلإ أ

. ناقروقًتدجنً.د هتاهيجوتب لخبي ملو ثحبلا ىلع فارشلإاب لضفت يذلا ،

تكمب رملأا مزل نيحو ،هحئاصنو هتب

، ىلع ىوتسا ىتح ثحبلا هترزاؤم ىلع لوصوملا ركشلا هلف

تأو لضفلاو ليمجلاب فرتعأ اريخأو ،هقوس كشلا قيمعب هجو

ر يجوزل نافرعلاو ناووقًيصولخ

ةيكرتلا عجارملا لوانت يف ةصاخو ،ةيونعملاو ةيداملا تابوعصلا ليلذت ىلع ًانوع يل ناك يذلا هتباتك بجو ام ةباتكو اهنم ةمجرتلاو لزجي نأ الله لأساف ،نيعملاو دنسلا معن ناكف ،ةيكرتلا ةغللاب

.نيرادلا يف ءاطعلا هل اعد ىتح وأ ،باوص ىلإ يندشرأ وأ ،باوجب يندافأ وأ ،باتكب يندمأ نم ركشأ نأ ينتوفي لاو

.بايغ يف يل

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًناووقًيبهوًءانه

ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًيلزيند 2015

ً

(24)

9

:لخدم

ً

ً

ً

ً

ً

يبرعلاًرثنلاًخيراتً:الاوأ

ً

يبرعلاًرعشلاًخيراتً:اايناث

ً

هراثآوًهتايحً:جارسلاًنباً:ااثلاث

(25)

10

:لخدم :يبرعلاًرثنلاًخيراتً:الاوأ

ىلإ برعلا ملاك مسقني روثنمو موظنم

وأ نزو نود ملاكلا نم ءيشنأ ام وهفروثنملا امأ ؛1

،ةيفاق رثنلاربتعُيو 2

ةليسو ةغللا اهب ن مؤُت ةرورض هنلأ دوجولا يف ملاكلا عاونأ لوأ ماعلا هانعمب

دارفلأا نيب مهافتلل ةادأو بطاختلل

،فاوقو نازوأب ديقم ريغ ملكتملل لوانتلا بيرق هنلأو مسقنيو 3

ام :امهلوأ نيعون ىلإ يئاشنلإا بدلأا يعون دحأ وه يذلا رثنلا يف مهبطاختو سانلا ملاك يف رودي

لا اذهو ةيمويلا مهتلاماعمو مهنوؤش لا هنلأ ةيبدأ ةميق هل تسيلو ،بدلأا ىلع هنم ءيش بستحُي

ةذل وأ ًلاامج لمحي ام لاإ ةصاخ ةينف

،لاثمأ نم هللخت ًاراكفأ ىوتحا ام وهف يناثلا عونلا امأ 4

فرصلاو وحنلا دعاوق اهيف ًىعارم ًاباذج ًاضرع ةضورعم ،ةقدب ةمظنم ،ةنسح ةغايص ةغوصم ىمسي ام وه عونلا اذهو ،مهفطاوعو نيعماسلا سوفن يف ريثأتلا اهنم دوصقملاو ،ءادلأا لامج عم اب نيثحابلا دنع روهمجلا ةبطاخم نف يهو ؛ناسللا اهتادأو ةباطخ ىلإ ينفلا رثنلا مسقيو ،ينفلا رثنل

،فادهأو عاونأ اهلو ةلامتسلااو عانقلإا بولسأ ىلع دمتعي يذلا اهتادأو ةينفلا ةباتكلا يناثلا مسقلاو 5

.خيراتلاو لدجلاو ةرظانملاو صصقلاو لئاسرلا لمشتو ملقلا 6

.1.1 يلهاجلاًيبرعلاًرثنلا :

ً

ً

اننأ لوقلا عيطتسن ةنسللأا هتلقانت ام ناك ملاسلإا لبق ام روصع نم انيلإ لصو ام نأ امب

إو ،لاوأ ةباطخلا كلذب دصقن انإفروصعلا كلت يف ينفلا رثنلا نع ثدحتن امدنع ضعب ناك ن

مكحلا دُعَي نيثحابلا نفلا رثنلا نم لاثملأاو صيصاقلأاو ناهكلا عجسو فصولاو اياصولاو

كلذل ي

تايزلا كلذ ىلإريشي امك ،اضيأ رصعلا (

1388 / 1968 ىلع مهروثنم نم ةاورلا نعي ملو " :هلوقب )

فصولاو اياصولاو مكحلاو لاثملأاك ،هزاجيإو هتغلابو هتسافنل نهذلاب قلع امب لاإ هترثك

" صيصاقلأاو ( فيض يقوش ككشت مغرو ،7

/1426 2005 هنأ ذإ ةيلهاجلا قئاثولا ةحص يف )

عبتسي نيب ةينمزلا ةفاسملا دْعُبل ناصقن وأ ةدايز وأ رييغت نود انيلإ ةليوطلا ةروثنملا نوتملا لوصو د

ًاقيقد نكي مل نإو ًاماع ًاريوصت مهرثن انل ر ّوصت اهنأ معزي هنأ لاإ نيودتلا رصعو صوصنلا كلت ،

لوقلا اذه ىدُه ىلع هملاك نمف ىلإ فاضي يذلا صصقلا اذه نم ائيش نإف... " :

مل نييلهاجلا

ًانودم انلصي ةلمج همهتن انك كلذلو ، ًابوتكم

ةدام انل روصي هنأ معزنف دوعن ماهتلاا اذه دعب انك نإو ،

مهصصق ةقيقد ةروصب لا نكلو ،هحملام نم ًاريثكو هتعيبطو هحورو

" ةماع ةروصب امنإو ،

8

،نانبل ،ليجلا راد ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم :قيقحت ،هدقنو هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا ،يناوريقلا يدزلأا نسحلاوبأ ،قيشر نبا1

ط 5 1981 ج ،م 1 / 19

؛ Gürkan, Nejdet, Şiir ve Dil Arap Edebiyatı,Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s. 13

2

ط ،ةرهاقلا ،فراعملا راد ،يبرعلا رثنلا يف هبهاذمو نفلا ،فيض يقوش 9

، ص ،)ت .لا(

.14

ص ،)ت .لا( ،ةرهاقلا ،رشنلاو عبطلل رصم ةضهن راد ،يبرعلا بدلأا خيرات ،تايزلا نسح دمحأ3

18 .

ط ،ةرهاقلا ،فراعملا راد ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش4

،23 ص ،)ت .لا(

398 .

، ةرهاقلا ،ميلس ملاس دمحم قيقحت ،ةباطخلا صيخلت ،ديلولا وبأ ،دشر نبا5

1967 ص ،م 11 ، 521 .

6

،توريب ،نانبل ةبتكم ،بدلأاو ةغللا يف ةيبرعلا تاحلطصملا مجعم ،سدنهملا لماك ،هبهو يدجم 1984

،م ص 401 .

ص ،يبرعلا بدلأا خيرات ،تايزلا نسح دمحأ7

18 .

ص ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش8

403 .

(26)

11

ا لئاسرلا اوفرعي مل نييلهاجلا نأ تظحلاف ... " :رخآ عضوم يف لوقيو مهنكلو ،ةربحملا ةيبدلأ

ام نأ ريغ مهصصق نم ائيش اونودي مل مهنأ قحلا نمو ، ناهكلا عجسو لاثملأاو صصقلا اوفرع

،"... هتعيبطو هحور نم ليلق ريغ روصي مهيلإ نويسابعلا هفاضأ نامقل ةفيحص نع هثيدح يفو 9

ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىلع اهل تماصلا نب ديوس ضرع ةياكحو ني10

ةباتكلل مهمادختسا يف

لثم دوجوو ... " : يقوش لوقيف ةيبدلأا لئاسرلل مهتفرعم تبثت ةلدأ لا نأو مهسفنأ نع ريبعتلا يف تناك دقف ،ًارعشو ًارثن مهنادجو نع ريبعتلا يف ةباتكلا اومدختسا مهنأ ىلع لدي لا ةفيحصلا هذه ،نظلا درجمل معزن نأ فسعتلا نمو مهنيب راشتنلاا ةدودحم صوصنلا انزوعتوأ انصقنت امنيب

هنأ ققحملا نمف يلهاجلا رصعلا يف ةيبدأ لئاسر دوجو ىلع ةيداملا ةلدلأا دقتفن انك اذإو . ةيسحلا " .. ناهكلا عجسو ةباطخلاو لاثملأاو صصقلا نم ةفلتخم ناولأ مهدنع تدجو نأ انل نيبتي 11

هنكلو ،ينفلا رثنلا مهتفرعم نييلهاجلا ىلعركني لا يقوش لا ًايناثو ًلاوأ ةيبدلأا لئاسرلل مهتفرعم يفني

لمحت اهنأب لبقيف صوصنلا كلت هلوبق يف ظفحتي كلت هتقث مدعل و ،مهيلإ هنم انلصو ام ةبسنب قثي ةدايزلاو رييغتلا نم ْتَم لَس اهنوك ركنيو ،نويسابعلا اهيلإ هفاضأ امب هتعيبطو هحورو رصعلا ركف ع ةينمزلا اهتلحر يف ناصقنلاو ( قيشر نبا َلوق دمتعي يقوش نأكف ،نسللأا ىل

456 1064 / يف )

عامسلأا يف ددبت ًاروثنم ناك اذإ ظفللا كلذكو ... " : ًلائاق رثنلاو رعشلا نيب نراق امنيح هتدمُع نم ةدحاولاو هلمجأ تناك نإو ظفللا يف ،ةطرفملا َّلاإ هنم رقتست ملو عابطلا نع جرحدتو سانلا عمتجا دقو...،فللأا

،"..ًاظوفحم ًاديج لقأو ،رثكأ مهملاك يف روثنملا نأ ىلع يف هنأ لاإ 12

عون هل امنإو يلهاجلا رصعلا يف يحلاطصلاا ىنعملاب ينف رثن كانه سيل نأ نورخآ ىري نيح موظنم ريغ ملاك ىلإ اهيف تجاتحا تاموصخ نم اهيف امب برعلا ةايح هتضرتفارثنلا نم هب صاخ ا سوفنلا باحصأ هب ريثت هط لوقي ةباطخلا وه صاخلا عونلا اذهو .ةيرحلاو للاقتسلاا بلاط ةيبلأ

( نيسح 1393

/ 1973 لاوحلأا نم لاحب عيطتسن لا اننأ عقاولاو " :ىنعملا اذه ًانيبم )

– امهم

هقاشعو يلهاجلا رصعلا راصنأ نم نوكن نأ ىلع صرحن –

هل ناك رصعلا اذه َّنأ ىلإ نئمطن نأ

ف كلذ عمو ... ينف رثن اذه ،نزولا نم ه ّولخو ةركاذلا فعضل انيلإ لصي مل صاخ رثن هل ناك دق

،ةباطخلا وه رثنلا ٍّّكش نم سيلو

– ةيلهاجلا برعلا ةايح انمهف اذإ –

نم اهنيب عقي ناك ام نأ

" موظنم ريغ ملاك ىلإ جاتحي ناك تاموصخ

، ناديز يجرج اذه هيأر يف نيسح هط ديؤيو 13

( 1332 / 1914 يجرج نأ ىتح ) يفني هنأكف روثنم رعش اهنأ وأ رعشلا ليبق نم ةباطخلا َّدع ناديز

،روثنم رعش وأ رعشلا نم ءيش اهنأ ىلع ةباطخلا دوجوب لبقي هنكلو رصعلا كلذ يف رثنلا دوجو و رعشلا ثحبب ةباطخلا ثحب عبتُي هخيرات يف هدجنف اذه ىلع ءانب ًلاقتسم ًاثحب رثنلل لصفي لا

ا " : لوقيف داقتعلاا يهوأ رعشلا ليبق نم اهانددع كلذلو ةغلابو لايخ ىلإ جاتحت ةباطخل

.".. هفقوم امهنم لكل ،موظنم رعش وهو روثنمرعش

14

ص ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش9

429 .

،توريب ،يبرعلا باتكلا راد ،يرمدت ملاسلا دبع رمع :قيقحت ،ةيوبنلا ةريسلا ،ماشه نبا10

1990 ج ،م 2 / 75 .

ص ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش11

399 .

ج ،ةدمعلا ،قيشر نبا12

1 / 19 20 .

ص ،) ت .لا ( ،رصم ،فراعملا راد ،رثنلاو رعشلا ثيدح نم ،نيسح هط13

25 26 .

ج ،) ت .لا ( ،ةرهاقلا ،للاهلا راد ،فيض يقوش :هعجار ،ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات ،ناديز يجرج14

1 / 167 .

(27)

12

يف يحلاطصلاا ىنعملاب ي ّنف رثن دوجو لوح نيثحابلا فلاتخا مغر ؛هنأ ىلإ صلخن

هدوجو مدع وأ يلهاجلا رصعلا رصعلا اذهل َّنأ ديعب وأ بيرق نم اوقفتا مهنكل 15

دتعُي يتلا هتباطخ

دوجو ىلع ىرخأ ةهج نم مهضعب قفتاو ،ةهج نمرصعلا كلذ رثن ىلع ًلااثم اهرابتعا نكميو اهب نأو ،ناهكلا عجسو لاثملأاو اياصولاو مك حلاك اهرص قو اهتسافنل نهذلا يف تقلعرثنلل ىرخأ ةلثمأ مو نمزلا عم تطقاست اهليصافت نكلو نيودتلا رصع يف تنود ًاصصق كانه مل نإو انيديأ نيب ا

عج ةباتكلا لئاسو ةبوعصف لئاسرلا امأ ،مهلايخو مهحور لمحي هنكلو مهل هتبسن تبثت نع ةديعب اهتل

هرثنو هرعشب بدلأا زربلأا يه ةباطخلا نأ امبو ،

صصقلاب اهولتنو لاوأ ثحبلاب اهلوانتنسف مهلأاو

ثمي يذلا ناهكلا عجسب يلهاجلا رصعلارثن نم يهتننو لاثملأاو رصعلا اذهل ينيدلا رثنلا ل

.

1.1.1 :ةباطخلا.

ً

روثنملا برعلا ملاك ةدمعلا يف قيشر نبا لوقي ديجلا

ريثكلا عاض نكلو ،رعشلا نمرثكأ

.رعشلا رثكأ يقبو ،ه َرْشُع لاإ قبي مل ىتح روثنملا نم نيثحابلا فلاتخاف 16

ةحص ىلع صوصنلا

اهنأ مأ رصعلا كلذل دوعت تناك نإ انيلإ تلصو يتلا طبنتسن ،اهراهدزا راكنإ ىلإ يدؤي لا ةلوحنم

نبا نم قحتسي ىتح روطتو رهدزا دق ناك رثنلا كلذ نأ دب لاف ديجلاب رثنلل هفصو نم نم كلذ نيح ةباطخلا نع هثيدح دنع فيض يقوش قيشر نبا يأرب يدتهيو " دّيج " ةملكب هفصو قيشر اجلا ةباطخلا نم ةقيثو صوصن انيديأ نيب سيل " :لاق يذلا رصعلا نيب ةفاسملا دعُب نم هانلق امل ةيله

بحاصو يلاملأا بحاص اهنم هاور امم سرتحن نأ يغبني ناك كلذلو ،اهنيودت روصعو هيف تليق ىلع اهراكنإ ىلإ انب يهتني لا اهصوصنل انماهتا نأ ىلع. لوحنم هروهمج وأ هرثكأف ،ديرفلا دقعلا زا راكنإ ىلإ انب يهتني لا لب نييلهاجلا

" اهراهد .17

تليق يذلا رصعلا نيب ةفاسملا دعبل يلهاجلا رصعلا يف ةباطخلل ةقوثوملا صوصنلا ةلقف

اوعمجأ دق نيثحابلا نأ لوقلا عيطتسن لب اهراكنلإ اببس تسيل ،افنآ ركذ امك نيودتلا رصع نيبو هيف ءابإو ةيرح نم راهدزلاا اذه بابسأ رفوتل رصعلا كلذ يف ةباطخلا راهدزا ىلع ةرثكو ةيسورفو

،بقانملاو رثآملاو باسنلأاو باسحلأاب تارخافمو تارفانمو تاموصخو تاعزانم اضيأ يهو 18

ةدرو مهسوفن ىلع يوق ريثأت ةملكلل ناك موق يف ةغلابو لايخ نم اهيف امب عانقلإاو ريثأتلل ليبس

،مهلاعفأ رحلا ىلع ضرحيو ةرات ملسلل وعدي ٍّهوفم ٍّبيطخ ىلإ جاتحي اذه لكو 19

رخفيو ىرخأ ب

،ةقيلسلا لاو ،ةحيرقلا مهصقنت نكت ملو ،لاحلا همزلتسي امب رصقيو ليطيو ،ىرخأ بصعتيو ةرات مهينغي ام ةرطف ةينايبلا تاكلملا نم مهلو ،ةهيدبلا روضحو ةحاصفلاو نايبلاو ةغلابلا باحصأ مهف ( ظحاجلا نأ ىتح يناعملا ءادلأ فلكتلاو ةدباكملاو ناعملإا نع 255

/ 869 ضرعم يف لوقي )

،لاجتراو ةهيدب وه امنإف برعلل ءيش لكو " : برعلاو نانويلاو سرفلا دنع ةباطخلا نع هثيدح همهو فرصي نأ وه امنإو ،ةناعتسا لاو ةركف ةلاجإ لاو ةدباكم لاو ةاناعم كانه تسيلو ،ماهلإ هنأكو أ ةلقانملا دنع وأ ةعراقملا دنع.. ماصخلا موي زجر ىلإو ملاكلا ىلإ امف ،برح يف وأ عارص دنع و

،رشع عبارلا نرقلا يف ينفلا رثنلا ،كرابم يكز رظنا15

ط ،)ط .م .لا( ،ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا 2

ص ،) ت .لا ( 33

.اهدعب امو

ج ،ةدمعلا ،قيشر نبا16

1 / 20 .

ص ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش17

410 .

ص ،يبرعلا بدلأا خيرات ،تايزلا نسح دمحأ18

19 .

ناديز يجرج19

ج ،ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات ، 1

/ 167 .

(28)

13

( لااسرأ يناعملا هيتأتف ، دصقي هيلإ يذلا دومعلا ىلإو بهذملا ةلمج ىلإ همهو فرصي نأ لاإ وه ملاكلا ناكو ،نوفلكتي لا نيعوبطمو نوبتكي لا نييمأ اوناكو..لاايثنا ظافللأا هيلع لاثنتو ) اجاوفأ رهقأ هلو ،ردقأ هيلع مهو ،رثكأو رهظأ مهدنع ديجلا ،

نايبلا نم هناكمو قطنأ هسفن يف دحاو لكو

لاو دصق لاو فلكت ريغ نم.. رسيأ مهيلعوهو ،لهسأ مهيلع ملاكلاو ،دجوأ ملاكلل مهؤابطخو ،عفرأ " بلط لاو ظفحت .20

دنع مهتلاافتحا يفو مهيلع ةدافولا دنع ءارملأا تاحاس نمو مهسلاجم نم برعلا ذختا دقو

نمو مهئانبأو مهفارشأ جاوز قاوسلأا

21

،اهنع فكلا وأ برحلا ىلإ ةوعدلا نمو نيدايم اهوذختا 22

مهنودشريو مهموق نوحصني قاوسلأا يفف ،ةيرطفلا مهتحاصفو ةيباطخلا مهتعارب راهظإ يف ننفتلل يدايلإا ةدعاس نب سُق ةبطخك اعدو للهاب نمآ اينارجن افقسأ ناك ،اهَمَكَحو اهميكحو برعلا بيطخ23

ملاو ةمكحلاب هيلإ لوسرلا هيلع ىنثأ دقو ،ةظعو

- ملسو هيلع الله ىلص -

ىلع بطخي هعمس امدنع

، ظاكع قوس يف رمحأ لمج تام نمو ،تام شاع نم هنإ ،اوعو اوعمسا سانلا اهيأ " :لوقيف 24

،رهزت موجنو ،جاجَع رحبو ،جاربأ تاذ ءامسو ،جاس راهنو جاد ليل .تآ تآ وه ام لكو ،تاف رم لابجو ،رخزت راحبو ضرلأا يف نإو ،اربخل ءامسلا يف نإ .ةارجم راهنأو ،ةاحدم ضرأو ،ةاس

اي ؟ اومانف اوكرُت مأ ؟ اوماقأف اوضرأ ؟ نوعجري لاو نوبهذي سانلا لاب ام .اربعل نيأ ،دايإ رشعم

رهدلا مهنحط ؟ ًلااجآ لوطأو ًلاام مكنم رثكأ اونوكي ملأ ؟دادشلا ةنعارفلا نيأو ،دادجلأاو ءابلآا هلكلكب نيأ .دادجلأاو ءابلآا نيأو ،داعو دومث نيأ ،دايإ رشعم اي " :اضيأ لاقو "... هلواطتب مهقزمو ، نم هل ىضرأ وه ًانيدل لله نأ للهاب ًامسق ٌسُق َمَسقأ.ركنُي مل يذلا ملظلاو ،ركشُي مل يذلا فورعملا

." اذه مكنيد

25

قيو بطاخلا ليطي نأك ؛ةصاخ تاداع برعلا دنع جاوزلا ةبطخلو بيجملا رص

نأو 26

مهبطخ نم لاثم ريخو ،اهب نارتقلاا ديري يتلا ةاتفلا مساب بطخي هتريشع ديس بطاخلا نع مدقتي لاق امم ناكو ملسو هيلع الله ىلص لوسرلل ةجيدخ ةديسلا بلاط يبأ ةبطخ جاوزلا يف ةروهشملا هب حجر لاإ شيرق نم ىتف هب نزاوي لا نمم ًادمحم نإف ، دعب امأ " : اهيف ًلاضفو ًلابنو ًافرش

دليوخ تنب ةجيدخ يف هلو ،ةعجرتسم ةيراعو لئاز لظ لاملا امنإف ،لق لاملا ناك نإو ،ًلاقعو

" كلذ لثم هيف اهلو ،ةبغر ." هفنأ عَدقُيلا يذلا لحفلا وه " : ورمع اهوخأ لاقف " 27

لوقيو 28

ب نب ورمع نامثع وبأ ، ظحاجلا20

، ةرهاقلا ،يجناخلا ةبتكم ،نييبتلاو نايبلا ،رح 1998

ج ،م 3 / 28 .

،توريب ،ةديدجلا قافلآا راد ،رتيتش نتخيل ةزليإ :حيحصت ،رّبَحملا ،يدادغبلا يمشاهلا دمحم رفعج وبأ ،بيبح نبا21

2009 ص ،م 263 -

268 . ص ،يلهاجلا رصعلا ،فيض يقوش22

412 .

ءادفلا وبأ نيدلا دامع ،ريثك نبا23

،ةزيجلا ،رجه راد ،يكرتلا نسحملا دبع نب الله دبع :قيقحت ،ةياهنلاو ةيادبلا ،يقشمدلا يشرقلا ليعامسإ

1997 ص ،م 299 .

ص ،يبرعلا بدلأا خيرات ،تايزلا نسح دمحأ24

20 .

ج ،نييبتلاو نايبلا ،ظحاجلا25

1 / 308 - 309 ص ،ةياهنلاو ةيادبلا ،ريثك نبا ؛ 299

ةرهمج ،يكز دمحأ ،توفص ؛ يف برعلا بطخ

،رصم ،يبلحلا ينابلا ىفطصم ةعبطم ،ةرهازلا ةيبرعلا روصع 1933

ج ،م 1 / 35 .

ج ،نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا26

1 / 116 .

ج ،ةيوبنلا ةريسلا، ماشه نبا27

1 / 215 ج ،برعلا بطخ ةرهمج ،توفص ؛ 1

/ 38 .

رلا ،نسح يبأ نب دمحأ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ ،يلهسلا يمعثخلا28

نب يدجم :قيقحت ،ماشه نبلا ةيوبنلا ةريسلاريسفت يف فنُلأا ضو

ج )ت .لا ( ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يروشلا ديس نب روصنم 1

/ 325 .

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :