Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-74 0.8

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Carola Fransson

Gemensam analysplan för Region Norrbotten 2017-2018

Dnr 2178-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner Analysplan 2017-2018

2. Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt.

Yttrande till beslutsförslaget

Det är positivt att analyser görs och att arbetet sker strukturerat.

Sammanfattning

Förslag till analysplan år 2017-2018 fastställer stabens inriktning avseende analyser under en kommande två års period. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger framförallt underlag till arbetet med planering.

Ärendet

Som ett komplement till löpande mer verksamhetsanpassad och specifik uppföljningsverksamhet har strategiskt prioriterade analysområden lyfts fram genom en analysplan. Ekonomi- och planeringsavdelningen har i upp- drag att samordna arbetet med analysplan i regiondirektörens stab. Analys- planen tas fram i nära dialog med stabens avdelningar, som har i uppgift att identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys samt genom- föra analyserna.

I analysplan år 2017-2018 är 23 analyser inplanerade, varav 16 analyser 2017. Under år 2017 genomförs bland annat ett prognosarbete; en fram- skrivning till år 2035 av förväntad sjuklighet hos 65 år och äldre. Prognosen omfattar stroke, cancer, akut hjärtinfarkt, diabetes, demens och höftfraktur.

Rapport ska vara klar i juni 2017. Under våren 2017 genomförs även en kostnadsuppföljning av cancervården, liksom en analys genomförs av fram- tida transportbehov i regionen. Analyserna i analysplanen redovisas i form av rapporter, korta analyser och PM. Analysplanen uppdateras årligen.

Bilagor:

Gemensam analysplan för Region Norrbottens stab 2017-2018 Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi-och planeringsavdelningen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :