• Sonuç bulunamadı

Evin oturma odası v<? kapalı teras

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Evin oturma odası v<? kapalı teras"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Evin oturma odası v<? kapalı teras

İstanbul sokaklarının yüz-de 70 i am-vut kaldırımıdır, yol bilgisinde, mühendisli-ğinde, «dî kaldırım diye ka-bul edilmiş bir teknik, bi~r usul yoktur.

Kitapta ve bilimde yeri olmayan, teknik bir izahı bulunmayan bu tyer'ı usulu şehirlerimiz, bilhassa lst~.n-bu yıllardanberi kullanmak-tadır.

Adî bir toprak düzeltmesi üzerine, ocakdan çıkdığı gi-gibi, işlenmeden döşenilive-ren, moloz taşı yollaime-deni bir şehir için yüz kı-zartacak bir gerilik örneği olduğu kadar, devamsız ve

dayanıksız oldukları için, belediyecilik ekonomisine de zarar veren bir işdir.

Romalılar bile yüz yıllar-ca önce yollarında> taşı iş-lemeden döşemiyorlardı. Meşhur Bağdat Caddesinin günümüze kadar kxlan par-çaları eski Türklerde yol tekniğinin bugünkünden üs-tün olduğunu göstermekte-dir.

On, on iki yıl önce, axrna-vut kaldırıminı yasak eden bir belediye karârını

hatır-Pompeiden bir sokak taşları işlenerek döşenmiştir

laycruz. Bu yerinde kırar, son yıllarda nedense unu-tulmuş ve sokaklarda yeni-den adî kaldırım faaliyeti başlamıştır. İstanbul beledi-yesi 1945 de adî kaldırımlara 3C0 bin liradan fazla par o harcamışdır ki, bizce bu pa ra ve emek heba olmuştur. Belediyeden, bu geri zih-" niyeti bırakarak, Istanbula

yakışacak, teknikte ve yol culukta yeri olan bir yol usulu kabul etmesini bekli-yoruz.

Referanslar

Benzer Belgeler

İLGİSEK değişkeni ile ifade edilen “şehirdeki öne çıkan sektörler ile ilişkili olan diğer sektörler varlığı” sorusuna verilen cevapların ortalaması düşük

Modanın, Fenere bakan cephesinde, köşebaşında küçük bir arsaya inşa edilen bu ev, beş kişilik bir aile için düşünü- lerek yapılmıştır.. Yandaki sokaktan

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Yönetim Kurulu’nun plan değişikliği nedeniyle açtığı davayı Danıştay karara ba ğlayarak, yürütmeyi durdurdu.. İzmir'in kent

Mahteme karaİ.r- nm kesinleşmesıne rağnen dolgu işlemi stirdiiırüllnce bu kez ok- yay ve Özkan bu iştemin tesbiti için nıahkemedoı bilirkişi tale

d) Yürütücü ve çalışma kurulu üyeleri veya çalışma kurulu üyelerinin kendi aralarında anlaşmazlıklarının olması ve bu anlaşmazlığın yürütücü veya komite

Plan inceleme sürecindeki aksaklıklarında'plan- yapım sürecini olumsuz yönde etkilediğini belirten üyelerimiz, bu aksaklıkların.. giderilmesi içir/; plan prensip ve

olarak kabul edilmiş ve burasile, oturma odası, ki- ler, çamaşırlık ve giriş holü bağlanmıştır.. Mutfak, hamam ve çamaşırlık bacaları ihmâl edilmiştir, Bina

Adî bir toprak düzeltmesi üzerine, ocakdan çıkdığı gi- gibi, işlenmeden döşenilive- ren, moloz taşı yollaime- deni bir şehir için yüz kı- zartacak bir gerilik örneği