2 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 3

Tam metin

(1)
(2)

2 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 3

Sağlık alanındaki çalışmalarımızı “Sağlığınızı Önemsiyoruz” ilkesiyle birleştiriyor, sağlık, kültür,

sanat, eğitim ve çevre konularındaki sosyal

sorumluluk projelerine de destek veriyoruz

(3)

4 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 5

ÇiNDEKiLER

06 AR-GE’den hasta sağlığına, ilacın yolculuğu

10 Gelirimizin beşte birini AR-GE ve klinik araştırmalara ayırıyoruz

12 Yenilikçi

ilaçlardan, tüketici sağlığı ürünlerine

08 100 yılı aşkın süredir ilaç sektöründe faaliyet gösteriyoruz

18 Türkiye’de 50 yılı aşkın süredir sizinleyiz

22 Onkoloji

bölümünde kanser tedavisine ›şık tutuyoruz

26 Hayvan hastalıklarına yönelik yeni çözümler

30 Klinik araşt›rmalar›m›z ülkemizin dört bir yanında

14 Ciba-Geigy ve

Sandoz’dan Novartis

Türkiye’ye

(4)

6 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 7

T ARiHÇE NOVARTIS

AR-GE’den hasta sağlığına ilacın yolculuğu

N

ovartis olarak 1996 yılı Aralık ayında,

‹sviçre firması olan Ciba Ceigy ve ülkemizde 1956 yılından bu yana gerçekleştirdiği üretim ve satış yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdüren Sandoz’un birleşmesiyle kurulduk. Genel Merkezimiz

‹sviçre’nin Basel kentinde bulunuyor.

Novartis Türkiye olarak, 4 ilaç üretim merkezimizle başta ‹sviçre olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Ortadoğu ülkeleri, Güney ve Orta Amerika ülkeleri için de üretim yapıyoruz. 2008 yılında 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptık. Bu başarımızla Sandoz, her yıl ihracat rekortmeni oluyor. Novartis olarak, son beş yılda yaptığı- mız yaklaşık 600 merkezde 130 klinik araştırma projesi ile bu yatırımın en büyük katılımcılarındanız.

Yeni anlamına gelen ‘Nova’ kelimesi ile bilgi ve deneyim birikimi ile elde edilmiş başarma gücü anlamına gelen ‘Artes’ kelimesinin birleşimiyle

‘NOVARTIS’ ortaya çıktı. Bu isim Novartis olarak yenilikçi, atılımcı kişiliğimizi, geçmişimizden aldığımız deneyimle pekiştirdiğimizi ifade ediyor.

17 ülkede 24 üretim tesisi ve 8800’den fazla çalışanımızla üretim yapıyoruz. Sağlık hizmetleri alanında bir dünya lideri olarak, 140’ı aşkın ülkede, 100.000’i aşkın çalışanımızla ilaç sektöründe faaliyet gösteriyoruz.

Kendi bünyemizdeki araştırma faaliyetlerimizi, merkezi Cambridge’de bulunan Biyomedikal Araştırma Enstitüleri ile yürütüyoruz. Diğer enstitüler, Basel (‹sviçre), East Hanover (ABD), Horsham (‹ngiltere), Viyana (Avusturya), Tsukaba (Japonya) ve Londra (‹ngiltere) yer alıyor. 20 ülkede, 120 biyoteknoloji ihtisas kuruluşu ve Stanford ile MIT üniversitelerinin de içinde bulunduğu 280 akademik merkezle stratejik işbirliği içinde, biyoteknolojide gen ve hücre tedavisi gibi yeni teknolojilerde dünya

çapında tartışmasız bir üstünlüğe sahibiz.

2009 yılında dünyada toplam 44 milyar ABD Dolarını aşkın satış gerçekleştirdik, bu satışlardan 8,5 milyar ABD Doları gelir elde ederken bunun 7.5 milyar ABD Dolarını AR-GE faaliyetleri için kulland›k.

Türkiye’de 1997 yılında faaliyete geçtik.

1997 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Novartis Türkiye’nin Genel Merkezi

‹stanbul’da. 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de varlığ›m›z› sürdürüyor, 2400’ü aşkın çalışanım›z ve 4 üretim tesisimizle üretim, pazarlama ve klinik araştırma faaliyetlerine devam ediyoruz.

Eş değer ilaç firmamız Sandoz’un üretim tesisleri Gebze, Pendik ve Tuzla’da... Bunun yanı sıra bir diğer üretim tesisimiz ise bizim için stratejik bir önem sahip olan ve 2005’te üretime başlayan Kurtköy fabrikamız.

Kurtköy tesisi, Novartis birleşmesinden sonra Novartis adıyla kurulan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

Novartis olarak toplam 17 ülkede üretim yapıyoruz

(5)

8 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 9

N 100 yılı aşkın süredir ilaç sektöründe faaliyet gösteriyoruz OVARTIS DÜNYA

S

ağlık hizmetleri alanın- da bir dünya lideri ola- rak, 140’ı aşkın ülkede yaklaşık 119.000 çalışanımız ile ilaç sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ciba ile Sandoz’un 1996 yılı sonunda birleşmesinden doğan şirketi-

mizin merkezi, ‹sviçre’nin Basel kentinde. Novartis olarak, yaşam kalitesini artıran, yaşam süresini uzatan, yenilikçi ürünlerimizi kullanıma sunmak amacıyla sağlık alanındaki yeni teknolojilere sürekli yatırım yapıyoruz. 20 ülkede, 120

biyoteknoloji ihtisas kuruluşu ve 280 akademik merkezle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jenerik ilaç şirketimiz Sandoz, 2005 yılı başında Hexal’i satın alarak dünyanın en büyük jenerik ilaç şirketlerinden biri oldu.

140’ı aşkın ülkede, yaklaşık 119.000 çalışanımızla

sadece ilaç sektörünün değil, tüm dünyanın en

beğenilen şirketlerinden

biriyiz

Novartis olarak, 100 yılı aşkın süredir ilaç sektörün- deyiz. ‘Hewitt En ‹yi ‹şveren Araştırması’nda da dördüncü şirket olduk. Aynı zamanda Fortune tarafından gerçekleş- tirilen çalışmada “Dünyanın En Beğenilen ‹kinci Şirketi”

seçildik. Pazar payında

dünyada 3., Türkiye’de 1.

sıradayız. Dün olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de amacımız hep aynı: Yaşam kalitesini

artırmak, yaşam süresini uzatmak ve yaşam kurtar- mak... Işimizi yaparken bu ilkeler bize ışık tutuyor.

En beğenilen şirketler arasındayız

‹nsan sağlığı ve yaşam kalitesi için yenilikçi ürünlerimiz ve hasta odaklı sosyal sorumluluk bilincimizle liderliğimizi sürdürmek ve bunu geleceğe taşımak, hedeflerimiz arasında

Genel Merkezimiz

‹sviçre’nin Basel kentinde Araştırma ve

geliştirme önceliğimiz

(6)

10 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 11

Sağlık alanında dünyanın ve

Türkiye’nin lider firmalarından

biriyiz

D

eğişen dünya trendle- riyle henüz karşılan- mamış tıbbi ihtiyaçla- ra odaklanıyor, yeni ürünler geliştiriyoruz. Yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu aşılar ve tanı araç- ları üretiyoruz. Sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri tanıyan, kolaylıkla temin edilebilen ürünler sunuyoruz.

F AALiYET ALANLARIMIZ

TEMEL

Klinik araştırma faaliyetlerimize devam ediyoruz

N OVARTIS

DÜNYA

Yenilikçi farmasötik ürünler geliştiriyoruz

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Novartis, pazar payında dünyada üçüncü, Türkiye’de birinci sırada

yer alıyor

Novartis en hızlı büyüyen farmasötik şirketlerden

biri Novartis,

Fortune tarafından,

ilaç sektöründe

‘dünyanın en beğenilen’

2. şirketi seçildi Novartis’in

jenerik ilaç şirketi

Sandoz, 2005 yılı başında Hexal’i

(Türkiye’de

‹lsan-‹ltaş) satın alarak dünyanın

en büyük jenerik ilaç şirketlerinden

biri oldu

YENiLiKÇi

iLAÇLAR

TÜKETiCi SAĞLIĞI

ONKOLOJi AŞI ve TANI

ARAÇLARI

SANDOZ

Daha güvenli, daha az yan etkili yeni ve daha iyi ilaçlar

Yaşamı tehdit eden hasta- lıklara karşı koruyucu aşılar ve tanı araçları

Patent süresinin sona erme- sinden sonra yenilikçi ilaçların yerini alacak ve yenilikçi ilaçlar için fon oluştu- racak eşdeğer farmasötik ürünler

Novartis onkoloji ala- nında, mevcut ilaçlarının yanı sıra daha etkili tedaviler ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yö- nelik araştırma geliştirme faaliyetleriyle, kanserle savaş cephesinde önemli bir gö- rev üstleniyor Sağlıklı yaşam

tarzı seçenekle- rine olanak ta- nıyan, kolaylıkla temin edilebilen tüketici sağ- lığına yönelik ürünler

(7)

12 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 13

Bilimin gelişimini destekliyor,

gelirimizin beşte biri

ile klinik araşt›rmalara

yat›r›m yap›yoruz

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqq qqqq qqqqqqq q qqqqqqq

qqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

(8)

14 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 15

N OVARTIS DÜNDEN BUGÜNE

1758 1884 1898 1900 1938 1956 1958 1959 1963 1970 1973 1978 1981 1987

Johann Rudolf Geigy-Gemuseus

(1733-1793),

‹sviçre Basel’de kimyasal maddeler, kumaş

boyası ve ilaç ticaretine

başladı.

Geigy Almanya’da

yeni bir fabrika kurdu.

Ciba, bir antiseptik ilaç olan Vioform ve antiromatizmal olan Salen üreti- mine başladı.

Üretim tesislerini kuran bir şirket

“Gesellschaft für Chemische Industrie Basel”

(Basel Kimyasal Endüstri şirketi) adı altında halka

açıldı.

Şirketin kısa ismi olan

“Ciba” o kadar ünlenecekti ki 1945’te resmi adı olacaktı.

Geigy, TOFRANiL’i pazara sundu ve

anti-psikotrop ilaçlar alanındaki ilk

başarısını yakaladı.

Geigy ilk uzun etkili diüretik olan Hygrotone

üretimine başladı.

Ciba, Desferal üretimi-

ne başlarken, Geigy, aynı sene

içinde Tegretol’ü pazara sundu.

Ciba ve Geigy şirket-

lerinin birleşmesi ile

Ciba-Geigy şirketi kuruldu.

Amerikan ALZA şirketi ile ortaklık

kurularak trans- dermal terapötik

sistemlerinin araştırılmasına

başlandı.

‹lk transdermal salınım sistemi olan Scopoderm TTS, 1982’de

Nitroderm TTS ve 1985’te Estraderm TTS pazara sunuldu.

CIBA Vision ayrı

bir sektör oldu.

Voltaren pazara sunuldu.

GEIGY, iLAÇ SEKTÖRÜNÜ

KURDU.

CIBA TÜRKIYE KURULDU.

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

50 y›l› aşk›n süredir, Türkiye’de varl›ğ›n›

sürdüren Novartis, 1997’de Türkiye’de resmen faaliyete geçti.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

Novartis’i oluşturan firmalardan Geigy, 18. yüzyıl ortalarında; Ciba, 1860’larda, Sandoz ise 1886 yılında kuruldu. Sandoz ve Ciba, 1996 yılında ilaç sektöründeki

en büyük birleşmelerden birini gerçekleştirerek faaliyetlerine Novartis adı altında devam etmeye

karar verdi. 1996’dan günümüze, Novartis’in

başarı hikayesi…

(9)

16 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 17

Sağlık alanında dünyanın ve Türkiye’nin lider firmalarından biriyiz. Pazar payında

dünyada 3., Türkiye’de 1. sıradayız

(10)

18 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 19

N OVARTIS DÜNDEN BUGÜNE

Türkiye’de orijinal ve jenerik ilaçlar üreten lider firma

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010

Yapı Kimyasalları bünyeden ayrıldı.

Tarihteki en büyük birleşmelerden biri olan Ciba ve

Sandoz’un birleşmesi ile Novartis oluştu.

Tüm jenerik faaliyetler Sandoz altında

toplanarak jeneriklerde bir dünya lideri olma

yolunda ilk adım atıldı.

Novartis, Evrensel

‹nsan Hakları Beyannamesi’ni desteklediğini ve

beyannamedeki ilkeleri şirketin

Kurumsal yurttaşlık politikasının ayrılmaz bir parçası olarak

tanımladığını duyurdu.

Novartis Tropik Hastalıklar Enstitüsü (NITD)

Singapur’da açıldı. Kanada’nın

önde gelen ilaç üreticisi Sabex satın alındı.

Novartis Sürdürülebilir Kalkınma Kurumu

(NFSD) 25. kuruluş yılını kutladı.

Türkiye’de

“Novartis 14 Nisan Tıp ve Eczacılık Günü”

kutlanmaya başlandı.

Novartis iki lider jenerik ilaç şirketi, Almanya kökenli Hexal’i ve ABD kökenli Eon Labs’ı satın almayı ve bu şirketleri Sandoz

ile birleştirmeyi planladığını

açıkladı.

Novartis, jenerik ilaç firması Sandoz ile Türkiye’de orijinal ve jenerik ilaçlar

üreten lider firma oldu.

Novartis’in jenerik ilaç şirketi

olan Sandoz

‹stanbul Gebze’deki bitmiş ürün üretim tesisini

satın aldı.

Novartis, aylık ekonomi dergisi Capital tarafından

ilaç sektöründe

“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketi” seçildi.

Novartis Türkiye’de

resmen faaliyete geçti.

La Jolla, Kaliforniya’da,

dünyanın en büyük araştırma

enstitülerinden birisi olan

Novartis Genomik Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

ile cüzamı dünyadan silmeyi

amaçlayan bir işbirliği ilan edildi. Bu ortaklık kapsamında dün-

ya genelindeki hastalara bedelsiz olarak

ilaç tedarik edilmeye başlandı.

Roche’un, oy hakkı olan hisse senetlerinin %20

’si satın alındı.

Novartis ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) işbirliği ile başlatılan “Roll Back Malaria”

programı çerçevesinde

Novartis’in yaşam kurtaran

sıtma ilacı Afrika’da ve diğer

salgın bölgelerinde

ücretsiz dağıtılmaya

başlandı.

Hasta yardımı programı GIPAP,

80 ülkede uygulanmaya

başlandı.

Novartis Biyomedikal

Araştırma Enstitüleri (NIBR) bir çatı altında toplandı.

Slovenya’nın önde gelen jenerik şirketi Lek satın alındı.

Yeni satın almalarla Roche

firmasındaki oy hakkı olan hisse senetleri oranı

% 33’e yükseldi.

Birleşmiş Milletler ile Ticari

Kuruluşlar ve Sivil Toplum

Örgütleri arasında geçerli

olan ve insan hakları, çalışma uygulamaları ve

çevre konularında

bir dizi temel değeri

belirleyen Evrensel Sözleşme (Global

Compact) imzalandı.

Syngenta resmen faaliyete geçti.

1996 yılından günümüze imza attığımız pek çok başarı ile Türkiye’de de yenilikçiliği ve

AR-GE’yi ön plana alan bir üretimi kalite ile birleştirdik.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

q qqqqqqq qqqq qqqqqqq

qqqqqqqqqqqq qqqq qqqqqqq qqqqqq

(11)

20 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 21

N Türkiye’de 50 yılı aşkın süredir sizinleyiz OVARTIS TÜRKiYE

T

ürkiye’de 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Novartis Türkiye’nin Genel Merkezi ‹stanbul’da. 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyette olan firmamız, 2.300’ü aşkın çalışanı ve 3 üretim tesisiyle üretim, pazarlama ve klinik araştırma faaliyetlerine devam ediyor.

Novartis Türkiye’nin Gebze, Pendik, Tuzla’da üretim te-

sisleri bulunuyor. Bu tesisler, Sandoz adı altında faaliyet- lerini sürdüren eş değer ilaç firmam›z›n üretim tesisleri...

Bunlar›n yan› s›ra 2005’te üretime başlayan Kurtköy fabrikam›z, bizim için stratejik bir önem sahip. Kurtköy fabrikamız, Novartis birleş- mesinden sonra Novartis adıyla kurulan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

En hızlı büyüyen farmasötik şirketlerden

biriyiz

‹nsan sağlığı ve yaşam kalitesi için yenilikçi ürünlerimiz ve hasta odaklı sosyal sorumluluk bilincimizle sağlık sektöründe liderliğimizi sürdürmeyi amaç- lıyoruz. Hedefimiz, daima iyiyi ve yeniyi yakalamak, geleceğe dönük bakış açımız-

la her zaman beklentileri aşarak yeni standartlar oluştur- mak.

Hasta- larımızı önemsiyor ve özenle tedavi ediyoruz.

Yenilikçi sağlık hizmetimiz, gelişen

dünyanın değişen ihtiyaçlarına yönelik...

Hastalıkları tedavi etme ve önleme, acıyı azaltma ve yaşam kalitesini yükseltmek önceliğiyle ürünlerimizi sunuyo- ruz. Değişen dünya trendleriyle henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara odaklanıyor, yeni ürünler geliştiryoruz.

Sağlık alanındaki çalışmaları- mızı “Sağlığınızı Önemsiyoruz”

ilkesiyle birleştiriyor, sağlık, kültür, sanat, eğitim ve çevre konularındaki sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyoruz. ‹nsan hakları, çalışma uygulamaları ve çevre konularındaki ilkeleri belirleyen Birleşmiş

Milletler Evrensel Sözleşmesi’ni

1999’da imzalayan ilk

kuruluşlar- dan biriyiz.

Novartis olarak biyolojik me- kanizmalara dair deneyim- lerimizi önemli hastalıklar için kullanıyor, ancak bunun yanı sıra nadir hastalıkları olan ve buluşlarımız- dan faydalanabilecek hastalara umut veriyoruz.

Novartis olarak yaşamı tehdit eden viral ve bakteriyel hastalıklara karşı geliştirilen aşı alanında lider şirketlerden biriyiz ve araştırmalarımızda en öncelikli konulardan biri menin- gokokal enfeksiyonları önleye- cek yeni aşılar geliştirmek.

Değişen hasta beklentilerini önemsiyoruz Misyonumuz yaşam kalitesini artırmak, yaşam süresini uzatmak, yaşam kurtarmak.

Bu amaçla her geçen gün yeni ürünler

keşfediyor, geliştiriyor ve piyasaya sunuyoruz

Finansal yükü azaltmak üzere hastalara yüksek kaliteli, ulaşılabilir jenerik ilaçlar sağlıyoruz. Kolaylıkla

ulaşılabilir bir dizi sağlık bakım ürünü sunarak hastaları ve tüketicileri

güçlendiriyoruz.

M iSYON - ViZYON NOVARTIS

Sağlığınızı Önemsiyoruz

N OVARTIS

TÜRKiYE

(12)

22 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 23

Sunduğumuz geniş ürün portföyümüzle,

hastalarımızın tedavilerine önemli

katkılar sağlamayı hedefliyoruz

Özgün eğitim programlar›m›zla fark yarat›yoruz

i LAÇ

Yenilikçi ilaçlarımız bu alanlarda yeni tedavi olanakları sunuyor

Portföyümüzde, Kardiyovaskuler ve

Metabolizma, Solunum, Romatoloji, Merkezi Sinir

Sistemi, Enfeksiyon hastalıkları, Transplantasyon,

Oftalmoloji, Onkoloji hastalıklarına ilişkin

ürünleri sağlık hizmetine

sunuyoruz

K

Kardiyovasküler ve Metabo- lizma bölümümüzle hipertan- siyon, kolestrol ve diyabet hastalıklarının tedavisinde çözümler sunuyoruz. Solu- num bölümümüz Astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi solunum hastalıkalrını tedavi eden ilaç- lar üretiyor. Romatoloji bölümü olarak, ağrı ve inflamasyonla seyreden kas-eklem hastalıkları ve osteoporoz tedavisinde hekimlere farklı çözümler sunuyoruz. Merkezi Sinir Sistemi’nde, şizofreni, epilep-

si, dikkat kaybı, hiperaktivite sendromu, migren, alzheimer ve parkinson hastalığı gibi sorunların nihai çözümü için araştırmalar yap›yoruz.

‹nfeksiyon hastalıkları, trans- plantasyon ve immünoloji’de (IDTI) hayat kurtaran ilaçları hekimlerimize sunuyoruz.

Oftalmoloji bölümümüz alerji, infeksiyon, inflamasyon gibi hastalıkların tedavisinde kul- lanılan ürünleri hekimlerimizin hizmetine sunuyor.

N OVARTIS

TÜRKiYE

N OVARTIS

TÜRKiYE

H

Henüz Türkiye’de bulunmayan Aşılar ve Diagnostik Bölümü, 20’den fazla aşı ile önlenebilir viral ve bakteriyel hastalıklar- la savaşmakta kullanılacak ürünler ve bağışlanan kanlar- da enfeksiyon testi yapmak için gelişmiş ekipmanlar sağlıyor. Yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu aşılar ve tanı araçları üreti- yoruz. Chiron Corporation’un 2006 yılında satın alınmasın- dan sonra oluşturulan bölü-

mümüz aşağıdaki birimlerden oluşuyor:

Grip, menenjit ve diğer hastalıkları önlemek için yenilikçi ürünler yaratmaya odaklanmış olan dünyanın beşinci en büyük aşı üreticisi Novartis Vaccines (Novartis Aşı Bölümü).

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kanlarda enfeksiyon testi yap- mak için gelişmiş ekipmanlar sağlayan Chiron.

Aşılar ve Diagnostik Bölümü olarak grip aşılarında, hastalığı önleyen 65 milyondan fazla doz ürettik

c

c

Koruyucu aşılar ve tanı araçları üretiyoruz

A ŞILAR ve DiAGNOSTiK

Yaşam› tehdit eden hastal›klara karş› koruyucu aş›lar

Aşılar bugün ve gelecekte

insan sağlığı açısından

önemini

artırarak

sürdürecek

(13)

24 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 25

Novartis Onkoloji bölümü olarak kanserle savaş cephesinde önemli bir görev üstleniyoruz

Novartis, ilaçlar›n›n yan› s›ra etkili tedaviler sunuyor

O NKOLOJi

Onkoloji bölümünde kanser tedavisine ›şık tutuyoruz

Hedefimiz dünyanın önde gelen

onkoloji merkezi haline gelmek

K

Kanser hastalarının yaşam kalitesini ve süresini artırmak amacıyla sürekli keşifler yapan ve yaygın şekilde kullanılabilen yeni tedaviler üreten Novartis Onkoloji bölümümüz, kurulduğu 2000 yılından itibaren dünyanın en önde gelen Onkoloji firması olmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyada sosyal güvencesi olmayan hastaların tedavi şansı yakalamaları için birçok tedavi alanında erken erişim, hasta yardım programı yürütüyoruz.

Kanser, önemi giderek artan bir sağlık sorunu durumunda. Ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere yakalan›yor, 60 yaş üzeri grupta ise kanser insidansı 300 kişide 4-5 seviyelerine yükseliyor. Ülkemizde kesin istatistikler bulunmamakla birlikte bu oranların Batı ülkelerinin yarısı kadar olduğu tahmin ediliyor.

N OVARTIS

TÜRKiYE

N OVARTIS

TÜRKiYE

Sandoz’un dünyaya yayılan AR-GE ve üretim

merkezleri ağı şirketin öncü özelliğini destekliyor

Enfeksiyon önleyici iilaçlar›n eşdeğer üretiminde lider

S Standart eşdeğer ilaçlardan çok daha fazlas› ANDOZ

Sandoz biyobenzerler gibi yapımı zor

eşdeğer ilaçları üretebilmesiyle

rakiplerinden

farklılaşıyor S

Sandoz, farmasötik ve biyo- teknolojik etken maddelerin yanı sıra patent koruması sona ermiş olan ilaçları geliş- tiriyor, üretiyor ve pazarlıyor.

Bu çeşitlilik geniş bir ürün yelpazesine sahip olmamızı sağlıyor ve bize kalp damar sistemi ve anti-infektifler gibi özel ilgi alanlarında yoğunlaş- ma olanağı veriyor. Sandoz, tüm dünyada 1000’den fazla eş değer ilaç bileşiği 5000’in üzerinde farklı formda sunuyor. Şirketimiz, patent

koruması sona ermiş olan ilaçları bitmiş ürün haline geti- rilmiş dozaj formları şeklinde geliştirip üretiyor ve ürünle- rini hekimlere, eczanelere, hastalara, devlet kurum ve kuruluşlarına, üyesi bulundu- ğu kurumlara, iş ortaklarına sunuyor. Anti-infektifler ve biyofarmasötikler bağımsız iş birimlerinin ilgi alanı. Sandoz, biyobenzerler gibi yapımı zor eşdeğer ilaçları geliştirip üretebilmesiyle rakiplerinden farkılılaşıyor.

(14)

26 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 27

Ciba Vision, hipermetrop ve miyop göz kusurları

olanlara da göz rengi değiştirme olanağı sunuyor

Ciba Vision, ‘dünyada ilk’ niteliğinde ürünler sunuyor.

C Ciba Vision ürünleri 70’den fazla ülkede kullan›l›yor iBA ViSiON

Ciba Vision ürünleri dünyanın 70’den fazla

ülkesinde kullanılıyor

C

CIBA VISION ile birlikte, dünya üzerindeki insanların hayatları- nı daha iyi kılacak ve onlara yeni umutlar verecek yepyeni ürünler geliştime vizyonunu paylaşıyoruz. CIBA VISION ürünleri 70’den fazla ülkede kullanılıyor. Eğlenceliden medikale, ‘kullan- at’dan uzun süreli kullanıma, renkli lensler- den yeni jenerasyon lenslere kadar her türlü ihtiyaca göre alternatifler sunuyor. Sürekli yenilik peşinde olan CIBA VISION, yeni lens materyalleri

keşfederek sektörde çığır açmayı sürdürüyor.

CIBA VISION Araştırma ve Geliştirme Departmanımız, FreshLook lenslerinin de 2002 senesinde bünyemize katılmasının ardından renkli lens seçeneğini bir marka altında sunan en geniş portföylü tek lens üreticisi durumuna gelmiş bulunuyor.

Şu anda FreshLook markası altında 3 alt seri ve 16 renk yer alıyor.

OTC bölümümüz, hastan›n kendini tedavi etmesini sağl›yor ve yaşam kalitesini art›r›yor

OTC içerisinde sigaray› b›rakt›r›c› tedaviler yer al›yor.

Soğuk algınlığı ve öksürük ürünleri, OTC ürün gamı

içerisinde

O OTC, hastan›n kendi kendini tedavi etmesini sağlıyor TC

günlük OTC yaşam kalitesini

artırıyor

O

OTC bölümümüz, hastanın kendi kendisini tedavi etme- sine ve sağlığını korumasına yönelik reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, tıbbi cihazlar ile besin takviyeleri sunarak hastanın günlük yaşam kalitesini artıyor. Ürün gamımız içinde soğuk algınlığı ve öksürük ürünleri, analijezik ürünler, alerji ürünleri, gastrointestinal ürünler, dermatoloji ürünleri, vitamin – mineral takviyesi ve sigara bıraktırıcı tedaviler yer al›yor.

N OVARTIS

TÜRKiYE

N OVARTIS

TÜRKiYE

(15)

28 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 29

N OVARTIS

TÜRKiYE

N OVARTIS

TÜRKiYE

Dostlarımızın sağlığı için geliştirdiğimiz ürünlerle bu alanda da öncü ve lideriz

Novartis, Alcon birleşmesiyle hastaların ihtiyaçlarına çok geniş bir yelpazede yanıt vermeyi hedefliyor.

Evcil hayvanların sağlığını koruyoruz

Göz sağlığı ürünleri sunma potansiyelimiz daha da güçlendi

H Hayvan hastalıklarına yönelik yeni çözümler AYVAN SAĞLIĞI A Göz sağlığında dünyanın yeni lider şirketi LCON

Amacımız hayvan sağl›ğ›n›, korumak ve iyileştirmek

Novartis, yaşlanan nüfusun artan

ihtiyaçlarına daha iyi yanıt

verebilmeyi amaçlıyor

N

A

Novartis Hayvan Sağlığı Bölümümüz, evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının sağlı- ğını korumayı ve iyileştirmeyi amaç ediniyor. Solunum ve sindirim yolu hastalıkları, iç ve dış parazitler, artrit ağrı kontrolü, böbrek ve kalp has- talıkları ile alerjik hastalıklar gibi en sık görülen hayvan hastalıklarına yönelik yeni ve üstün çözümler sunuyor.

Bölümümüzde, haşere kontrolüne yönelik insektisitler

de de ön sırada yer alıyor. Bu bölümdeki bilim adamlarımız, hastalıklara karşı

yeni uygulama teknolojileri araştırarak hayvan sağlığını ve verimliliğini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Türkiye’deki Hayvan Sağlığı Bölümü’müzün faaliyetleri, ruminantlarda (sığır, koyun) ve özellikle tavukçulukta görülen hastalıkların koruma ve tedavi- sine yoğunlaşıyor.

Alcon, halen Novartis’in faaliyette bulunduğu yenilikçi ilaçlar, jenerik ilaçlar, aşılar ve tanı ürünleriyle tüketici sağlığı ürünlerinin ardından beşinci birimi olarak Novartis sağlık hizmetleri portföyünde yer alı- yor. Bu birleşmeyle Novartis, göz sağlığında dünyanın yeni lider şirketi olarak, yaşlanan nüfusun artan ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeyi amaçlıyor.

Novartis; Alcon birleşmesiyle ilaç, cerrahi ürünler, kontakt lensler ve tüketici sağlığı ürün- leriyle göz sağlığı alanında hastaların ihtiyaçlarına çok geniş bir yelpazede yanıt

vermeyi hedefliyor. Her iki şirketin de önceliğinde yer alan inovasyon sayesinde, araştırma ve geliştirme alanında glokom hastalığı, yaşa bağlı makula dejeneras- yonu (AMD) ve diyabete bağlı göz hastalıklarında yürütülen mevcut çalışmaların devamı niteliğinde önemli işbirliği fırsatları bulunuyor.

Bu işbirliği sayesinde, yaşam kalitesinde temel önem taşı- yan görme yetisini korumaya ve eski haline getirmeye yönelik yenilikçi göz sağlığı ürünleri, ilaçlar ve tıbbi araç- lar sunma potansiyelimiz daha da güçlendi.

(16)

30 >> Tanıtım Kiti >> Novartis Novartis << Tanıtım Kiti << 31

N OVARTIS

TÜRKiYE

F AALiYET ALANLARIMIZ TEMEL

Klinik araşt›rmalar›m›z ülkemizin dört bir yanında

NOVARTIS AKTiF MERKEZLERiN

BÖLGESEL DA⁄ILIMI Novartis Türkiye,

ülkemizde Erzurum’dan

‹stanbul’a kadar olan

geniş coğrafyada,

300’e yakın klinik çalışmayı sürdürüyor.

Klinik Araştırmalar Derneği’nin çalışması, klinik çalışmaların arttığını gösteriyor.

Novartis Türkiye, 2009 yılında 10 milyon ABD Dolarını klinik çalışmalara aktardı.

TÜRKiYE’DE YAPILAN ‹LAÇ ARAŞTIRMALARI

521 33

600 500 400 300 200 100 0

2815 263

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

92 7

100 80 60 40 20 0

2000 2010

2000 2010

2000 2010

MERKEZ SAYISI

521 33

600 500 400 300 200 100 0

2815 263

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

92 7

100 80 60 40 20 0

2000 2010

2000 2010

2000 2010

HASTA SAYISI

521 33

600 500 400 300 200 100 0

2815 263

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

92 7

100 80 60 40 20 0

2000 2010

2000 2010

2000 2010

Klinik ilaç araştırmaları,

Türkiye’de yapılan ilaç araştırmalarının

2000 yılında 7 iken,

2010 yılında 92’ye yükseldiğini

gösteriyor.

Klinik araştırmaların yapıldığı merkez

sayımız 2000 yılında 33 iken,

2010 yılında 521’e yükseldi.

2000 yılında 263 olan hasta sayısı 2010 yılında

2815’e

yükseldi.

(17)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :