'(jZENiLEN- GiiNEY KORE."ODEli.:-''-. ---

Tam metin

(1)

---..~~..-

'(jZENiLEN- GiiNEY KORE."ODEli.:- ''-.

'VE

TURKiVE'DE- KAOINLAR "

iKD .01$ BUROSU YAYINI

(2)

'~""'~"I

F.lil'2~,'7,d-t:>~<i bu hrl")~1lr,

tKD i~ ~irO~lltn1Jn y3YJ.nl~dl9'1ikinci

I

br-oc:i5r ol'!!-.;>:t2·~:!..r.

• QQ,ltlt d~z~ylprd~ ZR~~n ~a~Rn S0ZD

·edil~n ~jn~v Kor~ Mod~1itnin,~z~11ik- If'k~dlnlar aglslndan taeldl~l tphli-

~pl~ri 1110 Fptir'!!~kistedik.

Kad1n 10 Yl]lnln hitiminde, ~adlnla -

r i » )~9ir;"';" '"I'.l11.1ndu!7;J ti':!1 ol1)~su41uk- 1ar;=l kar s in ~.~rpnlE'r, t)z~112.r SOI"'.m-

1.:::JrH~~;":Z;i~i1 y~n;;?de adl:-'11;!' l3.~m~~r:,'~-

:':-'Y'. T')m. ~nTg1l1amaJar VP. ,rreJ.E'CPK acin

tasarlmlar ~~rt]nlarln sarnn1erlnl da- ha de a~lrla~~lra~ak ni~eli~~~ ••

Np Gtin~y Koreli ka41nlar nertp ~jrkiye- 1.1 kadi r.La r sijro:itsin h,) ::!i!lr duruma bOy1H1 pf"nE'Y'?(,f'kier. 1)1:ny? 6ac:HVJ~ bu- nu r ~i.1"1O-r'CO r·rnoF:. 'tar.

1.:):<1;

... ' .',/

"

: :

(3)

OZE\l LEN G:ttNEY XORE M07'EL!

ve

TtlR!UYE'de

KADINLAR

Ekonomini~ tiim g(lstergeleri durmadan kartmzi. ~§~k veriyor. Ozal h~5kUm~titurn -vaadl'erine r,agmen ekono-.

miye "kc1?F.!y'idr.ndurte"medi. Gec;en y~l~risonbaharx~~

ayl.aranda Ozal ~aEJ~rt~c~ a~~kl?malar~na bir yenisi-- . ni ekledi. Basbakan ekonomiyf '~a1k~nd~racak modeli

~c.yle an'latrv or-dus"TUrkiyet de"kiJ.9uk e1 i:~leri yay- fSJ..nd~r. Biz bunlara irnkan verecegiz. Kti<;tike1 i~le-

...,.~inin; ha Li ca Lak , se't)etgilik gibi orga.nizasyonu ya-

,!,.'. mLacak , bunlara naaar sag1anacak. Bcylelik1e 90k

-':;.--geni~bir kesim refaha kavusa cak ;"

Oza1f~n bu ItTUrkiye' yi ka Lkanda rma pLarn." (!) yan- , .das Lar-anca dogru:gijs~eril:nek igin si k s ik bazi, Ul-

.,':.:<, keLezvin bKylesi bt r ·modelle nasa I yo'LaLdas La.r-r.na

.:i lis'kin~ornekler veri liyor. Gtiney Kore, Taiwan 'le ..':,:,benzert iHkele;rde .e1de edi.Len basar-iLar (!). ballan-

.diraba Ll.andrra an'Iata Liyor , Nedir bu b.irc ok Ulke- ye re9~te gibi- sunulan model? Neden emperyalizm'bu modelf, qcylesinedestekliyor? TUrkiye halklna ve

'oZ:ellikle ka dan.La.ra ne getfrecek vede neleri gotu-

recek?

EU MODEL "SON WJDEL" DIDi L

802..konusujmode Lde , c ok u1us1u t.eke l Le.r geLisrnek te

'o18:n~Ulbceiere yant i.kLar-a ya ta r.i m.larda tekstil, gi.da,

elektronik gibi hafif sanayi alanlarJ..nJ.. tercih edi-

~dri:ar. Bu alanlara destek verivorlar. Bu Ulke1er-

:Cfe'.L

ortak yan1ardan biri, aglr sanayt Ln oLmamasa,

'En:rnery?lizmin destek1edigi bu a LanLar'da emek yogun

bir Uretim yam Li.vor , Ekonomi 90k yonlU bir baglm- Lali.k Lci.nde ve olaganUstli bi r. i~gucti SO!TIiJrijsijsO'Z

konusu. Tekno1.ojik yenilikler uygulanmlyor. !nsan ,eTTleginin yayga n bir bi,:;i8de xulLanaLdaga geri, baai.t

bir sanayi yaygJ..nla~tirllJ..yor. Boymesi geli~mekte olan iilkelerde 19.67 Yl.llnda ihracatta emek yogun

(4)

2

I rna.Tl.ar i.n or-ana

%

37 iken, 1980'd,e bu oran % 42'ye I,y~,k\~lmi~ bu Iunuy or ,

Bu modeLde yogunemek kadinLa.rdan ve cocukLardan sag Laru yor-, Sanayiin 'he·menher, da Landa va sa f'ea z ka- . dan emegi ve cocuk emeg.i tercih,.€:p,iliyor. )3unun en

<.

'kbaeta ge1en nedeni, kada n ve ~oeu'l~"emeginin ucuz

:~"'c' oLmaea , Uzun i9 saat1eri, yogun eroege-dayalJ. bir li-

;' retim b.ici.mi , aglr bir scmUrU ve emneryaliz,l!l-:ecok,

. yonliiba~h!Illlllk.. E1bette bu model I'son "mode I" ..de":

gil. 20.ylizYllln bitimine yakln tarihin eski say£a- larlnl hatlr1atlyor.

'Yukarda kaba hatLaru.yLa an1a~tlglmlz model lilke:nizde

"Gi.iney Kore r1od~'li" diye arn Lay'or , Bu+modeL, 24 Ocak 1990'den sonra Ozal'ln, 12 EylUl 1990'den sonra da cun ta ca genera11erin ovgUlerini kazanda , Hatta des- tansl bir nitelik kazandlrllarak modelinadJ,na "Gli-

ney Kore Mucizesi" dendf , '

Mucizelerin yerini teknolojik ve baLamseL geli1?me-,,' lerin aldlg1 zamanlmlzda neden GUney Kore'de uygu- lanan sefalet modeline mucize deniyordu?

GUNEYKORE'dekiMUc!ZE

-Kore usun yaTl.ar- komsueu Japonya ' m.n egemenli.gi a1- tlnda yaf?adl. Bu Ulkede yeti~en piniC;, C;lkarflan a1 tln,baklr, demir cevheri gibi madenler ve Koreli i~<;ilerin i~glic;lerioluk oluk Ja-ponya'ya aktl.1953 Y111nda sona eren iC; sava~tan sonra Ulke 'ikiye bo- lUndli ve GiJney Kore'de ABD'nln dolayll egemenligi ba~ladl.

ABDsavas tan c i.knu s , b(ilUnrn~,i§Guriev Kor-etye bir

fIkur+u Ius rec;etesi It dayat ta , Elbette bbyle rec;eteler normal demokratik hijkij~etler. halklnln C;lt<arlarlnJ..

ister.11erini gczonune alan ycneti:nler taraflndan stir- diiriilemezdi. Baskaya , zor-baLi.ga , asker pos ta Ll.aru.na ve si.ingli1erine ihtiyac; va rda , Nitekim oy Le de .oLdu, 1953 yaLi.ndan itibaren diktatcrlUkler, c ok k~saara- Li.kLar-i.n da si nda , kara bulu tlar gi bi birbir ini izle- di.

(5)

3 -

ABD Giiney Kore'yi Japonya lIe 1~bir1igine zor1uyor-

du , QUnk;j .'~bolgade ABD' nin askF!ri gU9 olarak var- 11.f!'1.n1duyu-ra.pi1mesl Janonya'nl.l1'yardlmlyla gergek- le~ebilirdi. Oysa, uzun Y1.11ar ~~l)onya so~iirge·cl1i.-··

e-i alt1ndaya~a:yan Korehalkl buna kar~1ydl.. Diger vand an ABD, :GUney Kore'ni n thar-ap vekonomt sf.nt.n duzel- til:n~::;i ni.nyUk;inii tei< ba!}1.naytiklenmek de istemiyor-

du , .,_ F.~,:

~jney Kore'd~ 1961 Ylll.ndan bu yana izlenen ka1kln- ma -plan1, her$eydenonceUlkenin sahin oldugu i~-

gUctrnun somiiriisi.inedayani.y or-, ~u somUriJde kadan ive

90cuk pmegi bas yeri tutuyor. Oze11ik1e kad1.n emegi ar-tan bir bic;illdesanayie aka.y oz- ve ucuz oldngu"' ic;1n de tercih sl.ra81.nda.ba$tageliyor •

..•.:,..

P.e9~t.enin

ni

metle~i..

1953 Y111nda bi ten tiC; YJ.l1lk aava stari sonra Gijney Kore'nin duru~u harantl. Alt ya~1 Y1k11ml~, ekonomi nar~alRn~lRtl. Eknnominin Jenan sMmU~'sij altlnda~i carm k F!:e1i,?imi, i;l kenirc .ikiyf'? bolUn:nesiyle daha da

~rttl. Glkede R~lr san~yi yoktu ve g~Gmi?te Ulkenin haf'If sanayi .Ianonya i~in bir yen sanay i oIus turmus>

tu. tJl~e kendi i9 ~8zarina sahin degildi.Sav8.§tan sonra "gelen ABD destE'~i 'ise ~artl1ydl:

a) !hracata y''"'r:.~liK .p'1lek·yogun aanay i :::iir<iiirnlecek, tekstil thz-aca+ana aPirllk ,Terilecek,

. ~"

b) y;banq, st>r:n~ye~Ye·tanlnan ayru caLtkl ar- artlrlla- cak, ~rb... '

Pu kosulLar ;j}kcyiABD serm·?Yf'?sine tam balh~lJ. "hale qptirdi. Orta ~.c.2i'l11I7r"p:i1erc.l<. ;hl~::-'1~l_'.'~;·'·:_.HazLa

+J

.. .rmanan_ ."-4.l. . on"f"l::a'~", . ...•.nsvorr;.,'"'.J to "?Y'i'~';'rpk,... '.•r. ,_, .ar+a ,..,.. ,. l' Cl"'"•••...~1z1-~:J J.' k ,\. durma-l

van fiyat1ar

GUnoy~Kcr-~

hal~l.n1f::yasam dii~f'?Yini s'i- rek]:i dii.~'1rdU.!)ji$l:il{;tu ~)Jlan i.i~retler nNieniyle 8a-

tH! 8..1",8.gHcHde;;gid,erekdH$tU. Bu ;jreti"1in ar tma»

~]vl~ ~!~cti~in a~al~~Sl araslnde kpRkinle~en geli~-

l<iye yol. 89t1.i; naz a.r c ok yetorsiz 'r~ ;ar~,.!.k ::,e-

li~ti.·

(6)

I

! 4

Bir yandan da, yabBncl sermayenin tamamen yerlp~ti- f5, olAFannstii k~r18rln elde edildit!i flS~rbest Sane':' yi prlp:p.leri" oTus tu ru Ldu , BunCA e1.veri$li kosu Ll a.r>

de yaban c.r se'~:;)~~e Gli~ey, Kore,''yp,..a~'''1ay3~ba$l?~l .Bu- nun tF.'k npdenl, ';J.kernn ner turlu kaynaei run lsraf P:U IF'reK sap-lanan di.i~;ik malt.ye t detildi. Yaba n ca s°Y''11aye Giinpy KGre'de du rumunu r-i sk L! gr:rmUyorduc

~~i'"I'>~O•.• ' iQ+i·~~ ':."'\\'';r:1"~·'"..~ (')'\_ va.c-..J."rd i.•

I'

l

i f

I

!

I,

Ii

I

i

. .

IstIkr8rl.n GUn!:>;', Kore ha1inna retird! kIeri ..

GiJn.:>y Kore'de asvar-i Ucret uygu l amas i yoktur. 19T1 Yl11 veriIerine ~~re, i$9ilerin

%

77.7'si asgari ge- gim dijzeyinir. aLt.i nda bir ,crelire aa hi r t.Lr , BD. dUzey Serhest Sanav i Bf'1Q'e1eri" nd'e+da ha da dU9i.ikt';.Jr. U1-' kene bir Qall":1ma Baka n li gz yoktur. t9i~leri Bakan La« lh'na bagll bir Gal1!]ma Dairesi 9a11.5ma haya-tay la

. 1 .1 . D'. + -1-" 1" k J d ~ h

l g'l..pnlr. l!{ya,(:-r ui yasa ...arln a grev yasagl. .,a$

yerL aLsu s dururnda da r , Sanayide .is kaaaLar i na kar-si

kO~tYll Knlpmlpt' yoktur. 1977 Yl11nda sanayidp ger-

gek ca lrsma sfiresi haftada 60 saa t oLarak belirlen- :n~1?tir. 1969 yiLr nda 34 bf.n i$ ka z as i.nda 45.1. i$9i yasamlrll yitirmistir. lQ70 Ylllndan sanra de i~ ka- zalarl her Y11

%

9.8 oranlnda arttl.

Sqnavi artl~larl gevrpyi alabildifrine kirlet:nekte-

dire Pnnun tcin .herh.angi bir C'nIem yada ya sak yoktu r , Dpni z e :iXk;nen sanayt a r ta k I ar i , ba Lak La ri nldijrme-

bas l.a m s ',e ha l.ka n tpmel f,J.da maddeleri olan yo-

sun VP> 1.stiri dye yg+ak l.ar-i zeh.ir-Lernm ~ti r , Selll' Un

Lcm= SllVUrJ.1.1. sag18yan Hari lr:'71aElDria:'<i k.ir Lerrn e or-ana

s8fllK Slnlrlnl ~ 400 ile

%

800 aras1.nda degi$en 51-

--;'idA asnus bu Iu nmak te di r ,

A?;.ge1i':,1mi$, ilk.:el +ar im I s e ..knydl?n gogU ha z Land i r-a>

vrvs: v» ~lCUZ isqijcfi k?vnRlh ol-nava d'evam ediyor. T.Jl- k.:>dp -ta'~lm iiretimi p"iderek dUsmpkte, di.i$iik ;.icret1er

¥iAdpni.yl p tiiket1m en a It dU?,;eyde· tken , teme1 besin

~addpl~ri~in ~iV8tl Ben hlz1a artma~tadlr. 1978 Y1- La nda fJ"r!:l'~l,;,'Y'~1"\ a r+i s '0'17.1 w;:;;:; o Imus t

.1. •• .!. .4 ".!._~r.••.;..•••.•..:., ..I.o.J._.. .'••.•"! '" _J 70..1-" .:. u~ Ltur.

(7)

5

Bu si;ret;, hem i9 -r.QZarln geli<.:lmp.sini hem tarJ.m Ure- ti"'1i.ni Y)emd~ sosy;:!lhizmetler alanJ.nJ. 90k olumsuz

,1)i9J:nd.=> etkilemp.k+,.=>dir. Dev'l.et bHt9p.lf'rinde sagiJ.k,

konut, p~itlm i9in ayr~l~n fonlar 90k y~t~rsizdir.

A?~-...-!·, ha Lka n 90gunlllf'l1nUn p-;elirirr 90k di.i~;ik ol.ma aa da sim.r-Lr devIF.'t hlzm8t1erlnden biIF>.yararlanamama- 19rJ."'.8 TI"'d8li cImak ta da r ,

Tt ~ .-. -, - +.. ,. 1 .., -, 1 ...• ',4

(.M~J.'-::~' S2;~r.;_..:.~-1. ~...-,1m D~l t) .urnSllZ.K07Ll,.L.laY'(~e.n :.l.erln~...p.n etki'1 enm-e!<tedir. 1974. yi Landa iilkede 103 bin verem- 11 bu Lunmak tavda , Ayr.1ca 1.2 milyon ki.s iru n ct ns eI . ha:s-t;~11klarl vaz-da , Bu has ta Li.k nzelliklp. :-<adlr:lar ar as inda vayg.i n Lasmis tu , Yine, ayni ,yll100 bin~

den fazla kanspr1i saDtanml~tl. Aradan gegen 10 Yl- 11. as kin bir sijreye ragmF>.n bu 1.astallklarda bir a.r- tlS p~ilimi pgemandir.

f]·};.rP""l·: .. ,\. ..I... n ~st;..L I.. .kr-a.riO. .i.._ c''''g-anHsti,,_1..(""")'":)' ,.,.. iI.A ha I'? '"'7""Q;,.,,;'(.":1..la a.vlC J.. ,) 1.. d...' k1 orun.,..J.. A -

maktada r , Konusma ~~p':Urlijgii ka si tl1dlr, anaya say.i

vt:l hiiki5.'7leti. pJ.9<;lti rmek yaS!lktl r-, Devl.et baekaru nm 61,.2P'anUstti haklarlVarC1lr. "Kuzeydenq-pl<':?hi Jecek bir tphlikeye" kar-s i ha Lk s;~rekli olarak uya m k tu=

tul11aya caLis aImakte dir , Bu askeri diktatcrl:jg;in en nne"'111 silahl'ilr. Tiir; hualt-iist oLus , "Koreti- n i, dpmQL(rr;isitl,_ nG1jn~y Kore ~1ucizesitt _~.tbi qlir;lmii~

kavt-am'l ar-La G:;)~""y Kore ha l ki ndan diinya KalTIUoyun-,

1an c;r,izlenmeYP9:::tll$11maktadlr.

Gizleremeyen ifl:::ta

Gii'1o.y Kore uy0'11J,~.n.3n bu =k oncmf "-re po'l.tt txan.i n s cnu+

cunda;

• 1983 Yllln~a 11~ borgJarJ 41 ~ilyar dolara 91ka- rak rWnY,Wl'1 en bor-cIu 4 lnkA~::inden bj ri haline fSelmi9,tir.J'· ,.

•. dl~8haP.-linllJlk ve::r.elir riaplllmlndAki e.sitsizljk

.•. ~ .~~'.. +'- ." - .. -.b _. 1 ~. l'b .'1

a"C'!,r:n$'.;lr.,J..~~'JC') ya an ca 91'(ar,ar ucrnna ;':1,•.8.1._-

., ... -.."1" k 1 k . 1 '1·: ..

dlf-hne scmur-.'. ;lr,.en, ypre ayna« e r yOK orma'.:' nr~+?21na pel~istir,

• k~yrlpn Kenie ~Kg artm1$, halkln en tO~0l ih~1yag- larl bile kar~1Ian8~8~ olmustur,

8r-+:?r S'=>VTF>. klr-:!..:i.1U7ideniz-i'r'lnleri.nin Ye b; tki- J.P.:ri,Y'.;~~·q;h"indpr! de ote ha lk in s8l!l1.g-.1l'11 docrldan

(8)

tp.hdit etmp.kt~dir,

• ah l ak VP. mo.raI cip.gerlpr alabildi~ine dii$.mij~, U1- kpde

m

reaz la,x, ct nayet , fuhUf} ha z La'yUks~lmi$tir.

Nprrleyse hergilnyeni bi r r.renelev ac i La cak duruma z elirmi stir-; ..

UIKpde bASKl., ri$vet, yo l sua Iux skanda Ll ar-i en si k raa ttanan 0}2"1<3'[' ha Lane eel~i~tir,

l1(,U7.: k2~l.n 'tTP. ';O(,l]~ emp~i ter~ih ~diJ.en pmp.ktir

Vo'.' , •...Lk., ,.,':! l-.';~.':_r ~)IT;;(.Av.;,.~••. \,_n ,...e>'..s...;i V 0k'tuv ~.'Y' !\,.;Ta ~,'.•..L...1'1·1~.,..'... '::':;•••..~,+I... __.,.,.',..,;••• .;.. ,

riogum, doeum sonraaa Ifocuk bakarm Lc in Ur.:retli izin, isyerlpninde kre~ ~ibi an~ll~l. toplumsal i$- Lsv o Ia ra'c garen, g;iivence a l ta na a Lan hi<; bir nak-

ka SA hi 'P deft Ldir , VE elbette e~i t deterdeki i$e PRit Ucre>t uY~11amasl sBz konusu hile detildir

. ts

'i _..

rr

I~En!"'~K rott.•.'J JP,! .. .,.rv KORE ·V'ITT;O+Z·~ct b rl ,

J .r"r.•C:,.1. ., nu \.,1" J ,.A,.. u•..ur.

Dp~~lot bas karu.na +aru nan olaganUst;,: yetki If:'re ve ya- S2~ar~a ~jvence altlna aI1n~l$ diktat~rlUk y~netimi-

ne kRr$1, ~e>rekparlamentoda gpre~se par18mento dl-

slndarriderekyfikseIen bir muhalefet oIusme.ktad rr, Bu muhaIefat hal.kan bii t:i;n kps tml er-ini ic i.n e almak-

t8dIr. LSGiler, Kprenciler, aydl.nlar ve hristiy~n

di n+a rlaz- bu muhaLef'e ti n 90€tm1u€:'.lml 01us tur:nakta-

d.ir-I a r , 'rl':'7~";c. bulunan ABD lislerin~, bu i5slp.rdeki

9~n~ r0~e~lprine te~ki artmaktadlr.

~;I.:: 1 1.... Ql""l~ '. . ,..." :.. " .b': . ....\.;....;, d ~ I!:+ .. .,1. i

Y ·K.·P _en dPr t .K.l a"ll1BS.l.Z , .l.r ,r s:,,.~:n. e L,8." ,,~r~.. max

; ~+e>r.""o:J+pdl' r }·I'-o'K·; baskz ,•...,··~.,,1····6r've> l'naan.li k dI~1

•.••..•_•. : l'.'j-. :\..'~'._ G •.•••••• 1...•.·..• ...'f?",O 0. _ .,. ,j,JU_ ••..&... .~

y~ntemle>r nrotestolarl.n ~cij~1 kesememektedir.

YJ. ,'joInlar1:: 91ka rla ri.na tars dii~en,·on·l~rl· t-iJm'::t.emel hak 're (-;z!"Urli.iklerinden yoksun ka Lan "GUney Korp Mo~eli"ne ~or, z3hmetli bir yoldan da 018a Yl~lnlar p1ha~te son A~z]~rini s~yleypceklArdir. '

(9)

...,

.1

BU t10DBL TtRVtYE' de UYGUt.ll.NAB1il !.-.:'

Ml

?

\. . ",.

;i1'1F' nin buyr-uk Lar-a ns d9.y(-ini.~:i'.:;'~'8k'.;1"'.:-?'- er.:c;n;>-.,:'~;ini

knrtar-ma adana uvzu l.anava xonan 24 :)cak 19'30 kara r=

l~rlnln Uzeri~de~-be$ 'yil fe~ti. bjr~0k yaY1.n or- 5anlnda gegenbe~ Y1.11:! df"t'rerl~ndirilrr.E'si yamLda , _ -Kine e bu di"'nem "i"~in-""olurT!ludupu----Elemedi.' Kimae:" tam;;'l.qJ

i51ke Akonomi:si bu'-jkararlar <s8Yf"sinde kaLxi nma yolu-

na trirmistf r"-_demedi ~; -

•• ; , ~ ~';'i -••~.•, >.:~:;"~ i'" . ...

,Izlenen24 Ocak politi;;(aslr;lrlSOn1l91e.rJ. ekonomi-k ?;c-

kU\?f' doe-ru gidildigini gost~rtyor.:_· "

,.,·Devlet tsta tis tiK Ensti tlisij 'niin raxam.l»ri na for'e'"

son,qe~;Ylli9inde orta l ame bUyU'!le ru z ; % 3.3 olm:u$tur. J3u.,TUrkiyeinin 1950'lerden ou yana ger- gekle~t,i;t'diei'en d~jfJijk ptyfjme.m zidi r ,

• Son be§l"Yllda fiya tlar 8mislin~~n

fazla

ar-tmi s , 'JT11 Ilk orta lama enf~asyop:._h~Zl %: 52 01T.U~tur ,

-:03-8ticar-e.t 89lg1 bliyijm1}~~Ur.,

• Y1jKsek :faiz ?olitif.:a,Slnatat.m~~--i\- t.aear-ru t'Lar-r.n uLusa I gf'lire orem,dtj~mi5$t;.i.r •.

• Vergi gelirleri dU$rhi.i!?, 'bU,dLl.rn,~Tl bi.5tc e a~ll.:hirlrl1n

buyt'mes i.nde etki Li oLur-ken karnu n; zniet lerini ve alt Y8tlrl!111arf aks8t!Yllf?tlr~

• Ge1irdagi11!Tll-Zengin aiLel.er-f n lehine deti$mi~-

tir. . . . - ~'

Gi-;riild;;p-U e::ihi durum vahirrl'~[Vi,ilyon1area Heretli. t ay-

,Ilkll arLe ·a::;llksln.trlna'dqgru rn.z La gj diyor. ivlil-

yon1arca kftylUniindtlrumu TIH' ayru, Ele p;egen nara- ni n '!1er p'egengUn daha az a Lmasa ciddj b e s Lenme yeter- si zliklArine; yaYl'.:ln has tell k.ls.rln ortaya cixmaeina n~'~:erl cLuv cr , . .- '!,

Dev l et hi zr!let1el'j.ne ayr i Lan fonlar ise gidere~ aza-.

Li var-, Bunun yaru sira dusen e:elirJ.erinder: do.laya '~.' mi lyonlarca i§l~i ve ellek<;i ai lesi bu hizmetlpl'dF!!P' yararlanma olana,flna da aarn p de('i

n

er.. ,

Yatir-i m'l.ar-i n durma noktas a na g~l!Ylesi v e varolan i~- yerlerinin "kanasi telerinin al b nda ca Li.smak ~orun- da kalmalarlndan dalaYl i§lsizlik 9l~1 iibib~yUyor.

(10)

8

G~~'~~·t-ermel1. k i<3gi 91 K.?rtma yflsafln~n da ka 1kma si ndan 8or:rFl pa tr-on Ia r i~Gi ca xar-tmaya daha ha e verdiler.

En durum b1"yleykp.n ijlke:-nin bas be karu , "kiit;Uk el sa-

na tI ar iru c can'l andr r iImas i ile HIke ekon ont stne ru z

vprilpcpk" diyor.

';;:ney Kore lvhlCi~l?si'np. Tiirkiv~tde ger~~J!.9.k_t.

t9i.nde bu l-mu l.an du rurna eaKlld~t~nda, milyonlarca iS9jnin, emekginin, k1"ylfi~jn nas~l yaeamlarlnl stir-

di5rd'iPi~ aaten bir mucizel Y~~!ulan hesanlara gore gergek iicretler 0 karia r di..i~m{j~tUrki, , bu GUney Kore

riij7.pyinin bil~ a l t.i.ndada r , '.'

'T"". : :.~./". . ,,". "::1:j _., .'. '.•• :} -- "." 1

Kp.('hnl?!'1D 1'9 buIrna olanaklarl)?;1 ttl.!~~ea,za1maKta- di r ,

t

s ten a t~IrnaLar i n ha Z kazar:dl.l2'l. §u. S). r aLanda

en fazlR atiLan i.$9i tekstiJis:ko,lunda'nt,yanikadl.n-

lAr~n 90k ~r8.'Tt-:~no1arakQal1.~tl.klari' i~kolu •• Bunun yaru si ra +ar-i mda 9a11!?91'1 m:i).yon13Tc~,,.kad;1..nf't8ban

-£'1.V8. tLa r ; ni.n. diis;i k" tu bJlma'sl ve,.odemneme.si sonucun-

dA' daha

o8zor

du rumda kaIlvClrlar.,Zatem bu ka da n>

l?tl'" bi;v;5k 'air kIS'7lJ. Hcret··,,&lWfid8p"Uqll,e.i!?ill gc5- riiVor12 r. AiIt:>ni. n dfisPD !rl;lirihinvUki.l da ha .taz.La

I _.~, Y"'!, .\~.,...,. h i n i~'~f"\"""" .~. -:·u- .

~C....•.~.1':..Ln 8l. .•.oJlna .J.;..;.,,\l.j v..i.· e ::.: .

Y8~11qn tonlu s~zJpsmel~rde Ucretler fijatlerln gok

~''''J~''9.' t '..' ._c I,J i.<'P.l~·z;.l ,.,.ihi••• ~._.~.l.J...f_"";. :i-:'. __ ••• ~kad••"_i.••n l ar-a n,,,..L .. ~ l';"rp+lC:A •••.•.• v '_'.",.rl.·· da na"'•..•._•.•.•••... r1" .!6.

d~:g~.~~:'Kcluy or ,

1 ~ 118qIn ~1 .••, nda'pi" i"~.:>' 'I kat1t·~~lar·'~;.; erp"" ,..: ·'K'l-·"'j..c>.,... .,,1p-

~.,' "", :.":' '~::.. \'-LI \1'.•.•• n,J"..! .•-·:.t,J._ •. _ ':... '•.'.,'., :-5:.•...··;.J':'~ -••.. b •.••·..•••.•\... '.":.'"

tan.iipti5 af~r i~Kj}'::nrll:~rrlnrl? ;:ali91.yorlar.;~ize11 ikIA ki;~iik a tt:>1,vp.1. p'1"de i.s giivf7.n 1 iE.1nden.yoksun o Lar-ak

9q]J_s+:;I,r1lan bu fenr;lp1" ,re 90r.uklar·anpta ag1..lk iic-

rp+i al1yorler. 12-14 ye!? araslndaki 1.5 milyon 90-

cuk ca Lasmak zC!1Ulda!~1r. Bu aaya 12-14 yas gr"vlbunda-

kt tr)'!,,18:'!1 90~1.lk18:::'Hl % 40tnl. olu9turm.a~tad:l,.r. Tijr-

kiv«.' de. T5i.yA'.':Hun 031+inda hpr' .100 goCiiktan7' si.

ca l a sma ·... ·t;,.;'~~:'r·.': , ...• , 4 va s e raa i.nda -lrln '0'-, n c.ocuk COB

I~ ..'.... 'J "~c:1."" .,...-0; ..c..J.. .:l..c--.l.-""'i"' .t c.)... ' ..•.. .:. ....;._.J~ ~ l...s:...!\,... '-"'''J ••.•.

r.a~r~. ~ ~'-;-

>: "

iq.; ",'1::.~

+1

r11:nek+ad ir , ...'

(11)

T;'!''<iy~ ,,. k2.~Fll?r~nn~ba$ s~!'Fllar~ 81F1n ott' ;51KE'dir.

El?r~jr. _t!~'{l_::;'nk 50f) i';! kA~a~l olmakta ve bu kaza>

l~rrla 4 ki~i hayat]~l k~ybet~~ktedir. ]q~3 Ylllnda

tn~l~m 5S.~66 i~ka~asl olmU$tur. .

ut

<'''!''' V~n-:::n '4 r()r.r.\ ~. k~rar1.8 T.'H1Hl yii.rll r-l;jge kOn'TlaR~n- d=n bir ~'~7 ~Y.l"1or.~a, ~n,<?ji:.:de y;O:npti?'l') dp.gisrni~,or-

'1'~"'",:,1{'=' .::,' ~('ym11<::t}~r. Si:n,:",i:ri;n z cr-uy ta , b~si{,_yl:3

ha I~l '"'il'7,p ~f''T1p..l ha« :~re{\:'.;si5r 1~:r(1pr'.! en y ()k~mf'oi r :r::;._

~~~~~p y.!3+:!.~"'1$ +a r-, Tijri{iy~ A RU' nin giiven i1i r karn ku+

Lu- o1~;:) YOl_tlnaf'ir:"l:'$ve bu yoLde il~rle'TIpktedir • .'KF.ldlni.~r bu ycnnpn tjp ai!.~r kC";11l.11ar a Ltlnd3.dlr. Sade-

ce 1Q"'c~rasi ist~1i~lpri i9in, sader.e kadlnlarln du-

·!"l.i:nl~rlrl1: di.izelti 1~e81ni istl?d: kl'?ri LcLn binl=r-ce k~(hr. t~o{Qncp.den ~~9irj Lmi s t.Lr-, Ag~r han is ceza l a ra>

ne QA.r~tl r1.1m~~larli~r.

'li1kor o+i > ~rp' ...,01 i +:i k ya,,:,~:-rl1n tUrn o'l.u-isuzIuk lar-a kendi- ni ~c~,~,q1 ,,?~a:nd~ 1p..:r,:cs .•..er"le'{te·:Ur. Dah3 Knee ({nu

kp~i 1,,,,\:: s "hlilunan 'r~rem ve si.tma. !?;ibi. sa Lgan has ta>

l1k1:-:,r yQnid~nt ~pm.rlQ biJy;,:k bovu tl arrta cr+xya 9~k-

·~l~tJ_'r'. Ahl=1ks8.1 r,ir ;?kfi::tij cLldi o18r~'-< :.-;en·.iini.

r:rX;·.•.p;~..,,""I'+QM~ r C!1·",·t-:.,.fp.nnnr-e h'; r' or] e i farlp od; Len

(.:. '... '.. l.. 'l 4.. ~. l". ..,.••.A ..J. '. •••• \••J.._.'.' '. .' ..••.•• ••.',. _ l. _

fnl-)u~u'j"gn kFld11: SA.YH1.1 bugun 200 bi r:i asrrns duru"';'l-

da+a r , l"o"'-r~(dan ;:r;;·!pr;lt k kn1nretl"'ri '7l:::oiza"11..a ra ndan

y~...,~_l.~~ '-'1r,'l'.(lB;>1.?~~r~ cr;-:rp. fU~11~un

%

60'ni QK:0no;Tlik nPGp~ Q -~~.}rq.n!"'1~~+~:;d; r ,

t~tQt .("h.8 '1a.tJ."ir':'rl::: ha:\'1::1fl:-r,~zrla biLe Giiney lore

1.1p ~l~~~7e areClnria ne~ de bir fark olmadl~lnl g~r-

,mek ~ol'1\cl'1 miirnk;:n. Giir..py Koroo. !'iuci7-esi T:rki.'.Te' de

4t:~no/'''V\A,UCLZ;~~1 gelL=~cyj 2':L,?,1ay~:i1ir?'

ET~ett@.tilk..,ni.~ hirt-'1Ll~;J f8S.iSt. Y:"~AtiT;in i.t:h?l et- ti [~ ne :i<iii«tl'hplli re,; e+:plerle (1)",2 yp. ea ktl:::'. i1ud- :. ze~TZ -r'J(>f~l1.p.re ;-:~r~l.:'1 ger-;F'Kci :"'!cdellor :n~Vcu+t~lr.

~·~:·~·:·.Pn~(}:ic·1..~=r'L ~'lJ...~.~r."1:':i;.'1r: S4'trg ~.:' ~l .~..r:?1~ (;..,2 t.~~irp.C P.ktir • Yl.hn'":JY"::'!J. Saya,~l:nl.i'·::8 ~,se kq:h.nlerHl KnF'mlihir

r.:-)j.;! .\),.~~~»,;-~.: r.

(12)

10

~C",dl:-:l,~rkE'ndil"'rir-ill.Ve 9C"("uklarl.nl.n em~klArinin

A1-3ht ·Ldj.p".in~ srm;ir;lldi1fil,' hi ~ bi r to""lu"1sa 1 geli ~"fne' sRf1~~Ayan mod~ll~ri ist~miyorlar.

• i!~rp.t artl.'?lArln~n ve taban f'iyat18rln~n fl.yat ar-

·:ql~r]rl ~Rr~11am~sln1,

• i.:-;1--0n .~.j..J..l~~J~~.Y'1n d11r.'~·'~.l'.(1.~81.r.l'

• ~reni ili' ypr}prinin 9.<;aImasiru , ' .•

• d~'tT1F'thi~mo+:l""ririn gU<;l,:ndiri Lmesini , £:eni$ talk k~si"lorini1"l bu ht zme+Ler-den kolayll.kla ya ra r Landa«.

ri Imasaru-,

• ~al1~tlk:La.r1. i$lerdp esit i$e e$itUcret aIrnaya,

• 9Al18'il~ hay~ ti.nda erke·k a.rkadafi!l-arlyla·,e§!i t kO~l~l~ ..,

larda ,?al1~riPlYl.,""~ "

• ana ol duk La r i.ndan d oLayi, karF!l.ll?l!?trklarl: zorlukla- ri.n.. an8.1J.,?l.n ton111m;=;al biri~lev eava Lmasiy la bfr- likte, bllnini'la jl,s-ili 'lY,crnlarl'lalarint>ir9n ('nee

h-8'':'112 tJ.J ·~laeJ.nl.ie -:iycr·1.q r , "....

+ '.. '. .. "".. -

V,~T';;'"Tio.P:"\....•.-.. . ...-n.~

r s

'S , k7'N'J~K'....,...1 ,on' ~"'\,PTQv&;>.. 0,J,'•••••."S .".- r,'7,'T,;j~T;;;. '. ,l'.~ .J•.rrN-.. ••• VA';({"\IJT'TJY~iT••',••I .J..)!: •.• ..,

"RT -;; ;"..-_. ....•r-'".::"'~r.l..:J.:~I:A_ t1"LJ.J-J.,...'tj'T 1;''''''''1<"-\/.01., Trr~qt\.:J.:. ••.... _U...A ;(T :.P,T'" 'G"'hT;;-c:,,~:1<'__1 \~. '''~"~ Yli'rr+ e:'~~.J."O-"~- rr+.i...!.\ .'D.I"~K••..•

!S~tYG~tA? ~' , , ,',

Br-pr mu ciz ederi ba.hsf"d.:>ceksp.k., 2.811 mucizetYlfl.nlarin.' fg~i~~p k8r~1 8Av8~lml kazandl.tl.nda, ulrisal d~mnk- -~+~k ~;n'o~in ork~ e10 ao~1r·~i~l'n~p o~o~om~K' ba-

..•....••. !.''f,.~. :..-. ",_._ • .J... ", ,-) .. l~ .•..• \•••••• ':' _.L .. __ , ·.~n .\.l ::I.J..~

,;-1."'11,.~.Y,.8,.:~si~lii!.ev: -rah,:ll.ll.ga karsi halk,y~ra:-,

rp'A bir '1,1'1;"81 o:'(·:,)rl0'11rlr: kuru tmas i y ol.una glrlldl-

E1~1e ko~i1~i a~stpy~cAktir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :