• Sonuç bulunamadı

A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5"

Copied!
15
0
0

Tam metin

(1)

1

(2)

2 Her biri 3 puan

Soru 1:

Aşağıdaki ifadenin sonucu kaçtır?

𝑠𝑖𝑛210° + 𝑠𝑖𝑛220° + 𝑠𝑖𝑛230° + 𝑠𝑖𝑛240° + 𝑠𝑖𝑛250° + 𝑠𝑖𝑛260° + 𝑠𝑖𝑛270° + 𝑠𝑖𝑛280°

A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5

Soru 2:

𝑓(𝑥) = 𝑥3 ∙ (𝑎 ∙ 2𝑥− 2−𝑥) bir çift fonksiyon olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(3)

3

𝛼 ve 𝛽 dar açılar olmak üzere, 2𝑡𝑎𝑛𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛𝛽 = 7 ve 𝑡𝑎𝑛𝛼 − 6𝑠𝑖𝑛𝛽 = 1 veriliyor.

Buna göre 𝑠𝑖𝑛𝛼 kaçtır?

A) 1

3 B) 3√10

10 C) 3√7

7 D) 5√5

5 E) 10

9

Soru 4:

Geometrik bir 𝑎𝑛 dizisinde 𝑎5∙ 𝑎6 = 4 veriliyor. Buna göre 𝑙𝑜𝑔2(𝑎1) + 𝑙𝑜𝑔2(𝑎2) + ⋯ + 𝑙𝑜𝑔2(𝑎10) sonucu kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10

(4)

4

𝑥4 − 3𝑥3+ 5𝑥2+ 𝑎𝑥 + 𝑏 ifadesinin 𝑥2− 2𝑥 + 1 ile bölünebildiği bilindiğine göre a ve b çarpımı kaçtır?

A) -10 B) -5 C) -2 D) 5 E) 10

Soru 6:

( √𝑥3 + √𝑥)50 açılımında kaç tane terimin üssü tamsayıdır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 9 E) 10

(5)

5

Aritmetik bir 𝐴𝑛 dizisinde, ilk (2m – 1) terimin toplamı 𝑆2𝑚−1= 19 dur. 𝐴𝑚−1+ 𝐴𝑚+1− (𝐴𝑚)2 = 1 ise m’in değeri kaçtır?

A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

Soru 8:

𝑥2022+ 𝑦2 = 2𝑦 denklemini sağlayan kaç tane (x, y) ikilisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(6)

6

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 + 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 = 3 ve a > b > 1 veriliyor. Buna göre 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏 − 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 değeri kaçtır?

A) -√5 B) -√3 C) 12 D) √3 E) √5

Soru 10:

A(1, 3) ve B(3, m) noktaları f(x) = 𝑘

𝑥 fonksiyonu üzerindedir. Buna göre PA + PB uzunluğunu minimum yapan P noktasının x koordinatı kaçtır?

(7)

7

𝑥2 2 +𝑦2

3 = 4 olduğuna göre x+ y’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 2√3 B) 4 C) 2√5 D) 2√6 E) 2√7

Soru 12:

√5 + 𝑥

3 +√5 − 𝑥3 = 1 denklemi veriliyor. Buna göre 𝑥2′𝑛𝑖𝑛 değeri kaçtır?

A) 13 B) 27 C) 39 D) 52 E) 65

(8)

8

Şekilde görülen P noktası taban yarıçapı √3 cm ve yüksekliği 1 cm olan bir koninin tepe noktasıdır. E ve F noktaları taban dairesinin üzerinde olduğuna göre PEF

üçgeninin alanı kaç cm2 olur?

A. 1 B. 2 2

C. 4 D. 2√3 E. 4√3

Soru 14:

Altıgenlerden oluşan örüntü şekilde görüldüğü gibi devam ettirildiğinde 99. şekilde kaç tane nokta olur?

A. 18900 B. 19900 C. 20301 D. 20706 E. 16110

(9)

9

Reel sayılarda tanımlı olan logaritmaların oluşturduğu 2 log(𝑎 − 𝑏) = log(2𝑎) + log(3𝑏) denklemi veriliyor. Buna göre 𝑎

𝑏 kaçtır?

A) 2 − √3 B) 4 − √15 C) 4 − √5 D) 2 + √3 E) 4 + √15

(10)

10 Her biri 5 puan

Soru 16:

𝑀 = √3+√5+√3−√5

√5−2√6−√5+2√6 olduğuna göre 80M2 değeri kaçtır?

Yanıtın:

Soru 17:

Gerçel sayılarda tanımlı f(x) fonksiyonunda, x≠0 ve 2f(x) + f(1

𝑥)=2 olduğuna göre, 30f(x) kaçtır?

Yanıtın:

(11)

11

ABCD yamuğunda CD//AB, AD=15cm, AB=22cm, BC = 13cm ve CD= 8cm ise bu yamuğun alanı kaç cm2’dir?

Yanıtın:

Soru 19:

Şekildeki f(x)= -x2 +2x + 3 parabolü x eksenini A noktasında ve y eksenini B noktasında kesmektedir. E noktası x ekseninin pozitif tarafında bir noktadır. Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N

noktasında, f(x) parabolünü de M noktasında keser. MN = 5

2 birimdir. X ekseninin pozitif tarafında yer alan olası tüm E noktalarının x koordinatları toplamı a + b√𝑐 şeklinde ise a∙b∙c çarpımı kaçtır?

Yanıtın:

(12)

12

Şekildeki karede 7 adet dönüşüm vardır. Kesikli çizgilerle gösterilen 4 yansıma ve saat yönünde 90°, 180° veya 270° derecelik üç adet dönme hareketi. Rastgele yapılan 4 dönüşümün P noktasını karenin dört köşesine taşıma olasılığı 𝑘

74 olduğuna göre k’nın alabileceği değer kaçtır?

Yanıtın:

(13)

13 Açık uçlu sorular

Her biri 6 puan Soru 21:

Bir ABCD dikdörtgeninde AB= 2cm, BC = 2√3cm, AM = CN veriliyor. CD kenarı üzerinde alınan bir P noktası için d= MP +NP tanımlanıyor. d’nin alacağı en küçük değer için (𝑡𝑎𝑛(< 𝑀𝑃𝑁))2 kaçtır?

Yanıtın:

Soru 22:

Şekildeki ABCD dörtgeni çemberin içine çizilmiştir. s(<ABC) = 𝜋

3 dir. BD, (<ABC) açısının açıortayıdır.

CE = AB = 4cm olacak şekilde BC doğru parçası E noktasına doğru uzatılıyor. DF, BC’ye F noktasında dik ve BC = 6cm olduğuna göre CF’nin uzunluğu kaç

santimetredir?

Yanıtın:

(14)

14

Şekildeki PQR üçgeninde PR = 6cm, QR = 8cm ve PQ = 10cm’dir. A ve B noktaları PR kenarı üzerinde, C ve D noktaları QR kenarı üzerinde ve E noktası da PQ kenarının orta noktasıdır. PA = RB = RC = QD = 2cm olduğuna göre ABCDE beşgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

Yanıtın:

Soru 24:

Koordinat sisteminde bir kurbağa (3, 3) noktasından zıplamaya başlayarak eksenlerden birine ulaşana kadar devam ediyor. Kurbağa (a, b) noktasındayken rastgele (a-1, b), (a, b-1) veya (a-1, b-1) noktalarından birine hareket edebiliyor. Bu noktalardan her birine ulaşma olasılığı, bir önceki hareketinden bağımsız olarak 1

3’tür.

Bu kurbağanın koordinat eksenine değdiği noktanın (0,0) noktası olma ihtimali p ise 81p kaçtır?

Yanıtın:

(15)

15

Mine ve Nur hilesiz bir parayla 7 defa yazı-tura oynuyorlar. Her yazı geldiğinde Mine, her tura geldiğinde Nur oyunu kazanmaktadır. 4 kere oyunu kazanan ilk oyuncu 10000TL ödül kazanacaktır. Ancak 3. Turdan sonra oyun durmak zorunda kalır. Oyun durana kadar Mine iki defa, Nur da bir defa oyun kazanmıştır. Ödülün adil bir şekilde dağıtılabilmesi için Nur’un kaç TL alması gerekir?

Yanıtın:

Referanslar

Benzer Belgeler

Molar gebelik sonrası gelişen gebeliklerde en önemli risk nedir.. Molar gebelik ile birlikte normal gebeliğin

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

3. Somut anlamlı sözcükler, soyut anlama gelecek biçim- de ya da soyut anlamlı sözcükler, somut anlama ge- lecek biçimde kullanılırsa bu sözcükler, mecaz anlam

Kenar uzunlukları AD=16 cm, AB=20 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun [BC] kenarı üzerinde uygun bir K noktası bulunup karton AK boyunca katlanarak B

A) Tek tür moleküllerden oluşan maddeler fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamaz. B) Belirli bir formülü olan maddelerin erime sıcak- lıkları sabittir. C)

III.. Özlem, bir lunaparkta ortasından geçen dü¸sey eksen etrafında dönebilen silindir ¸seklindeki kabinin iç duvarına yaslanmaktadır. Kabin, ¸ Sekil I’deki gibi bu

Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi Testi. işleminin

Alan 100cm 2 oldu˘gu anda dairenin yarı¸capının de˘ gi¸sim hızı a¸sa˘gıdakilerden

İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2.. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz

P, (E) düzlemi içinde değişen bir nokta olduğuna göre AP  PB toplamı en küçük olduğunda P noktasının koordinatları aşağıda- kilerden hangisi

A) Ahmet’in çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Sena’nın uyguladığı kuvvetten azdır. B) Sena’nın çerçeveli tahtaya uyguladığı kuvvet, Ahmet’in uyguladığı kuvvetten

Bir üniteyi kapsayan, orta ve ileri düzey sorulardan oluşan..

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

I.Şişirilen balonun serbest bırakılması. Ateşlenen top aracının geriye doğru hareket etmesi. Havada patlayan havai fişeği parçalarının farklı yönlerde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon