• Sonuç bulunamadı

Mann Whitney U Testi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mann Whitney U Testi"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)
(2)

Özellikleri

• İki bağımsız örneklemli t testinin parametrik olmayan karşılığı olarak bilinir.

(3)

Varsayımları

• İki temel varsayımı vardır.

• Bağımlı değişkene ait değerler en az sıralama ölçeği düzeyinde olmalıdır.

(4)

Yapılan Hesaplamalar

• Öncelikle her iki grup karıştırılarak ilgili değişkene ilişkin puanlar en küçükten en büyüğe doğru sıralanır. En küçük puana en küçük sıra sayısı olan 1 verilir.

• Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da aynı puanı alan birden fazla birey olduğu durumda verilecek sıra numarasıdır. Bu durumda öncelikle bu puanların normalde alacağı sıra değerleri belirlenir.

(5)

Yapılan Hesaplamalar

• Ardından her alt gruba ilişkin sıra sayıları toplamları bulunur.

• Sonrasında ilgili formüller kullanılarak U değeri hesaplanır. Burada iki grup için iki ayrı U değeri hesaplanacaktır. Bu değerlerden küçük olanı test istatistiği olarak kabul edilir.

(6)

Örnek

• Bir öğretmenin sınıfına uyguladığı bir test sonucu öğrencilerin aldıkları not ve cinsiyet bilgileri şu şekilde olmuş olsun.

• Bu öğretmenin kadın ve erkek öğrencilerin notları arasındaki farkın manidarlığını test etmek istediğini varsayalım.

E K K E E K K E K E E K K K E K

(7)

Örnek

• Notların sıralanması ve sıra değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.

• Burada kadın ve erkek öğrencilere ilişkin sıra toplamları ise sırasıyla 84 ve 52’dir.

E E K K K K E E E K K K E E K K

(8)

• Eşitlikleri kullanılarak U değerleri hesaplanır. Burada ile gösterilen ilgili gruba ilişkin sıra değerleri toplamıdır.

(9)

Örnek

• U değerleri erkek ve kadın öğrenciler için sırasıyla 39 ve 24 olarak bulunur.

• Bu değerlerden küçük olanı (24) U değeri olarak alınır ve tablo U

değeri ile karşılaştırılır. N1=7 ve N2=9 için 0.05 düzeyinde çift yönlü U değeri 12’dir. Bulunan değer tablo değerinden büyük olduğu için

Referanslar

Benzer Belgeler

Mann Whitney U Test for differences in teachers’ attributes of nine curricular elements with respect to small school and medium school size .... Mann Whitney U Test for

Kuruluşlar, özdeğerlendirme süreci uygulaması ile kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, iyileştirme faaliyetlerini başlatır ve gelişmeleri

Karanlık havuzlar piyasası, borsaya alternatif olarak gelen bir alım ve satım sistemi olduğundan, borsada yüksek hacimli işlem yapan yatırımcıların

de gönnektedir. Kubbeyi tutan vç dört duvan hudutlandıran çıkıntılı kemerler dairevî şekildedir. Kubbenin üstünden sızan rutubet ile sıvalar kabarmış, gayet

Sexual problems result in conflicts and clashes in the marital life, and this affects the marital adjustment negatively (Gülsün, Ak & Bozkurt, 2009). Working and

we aimed to highlight that well-planned physical therapy modalities with spinal decompression can be the preferred for patients with major lumbar disc herniation. Declaration

Yalçın, “Doğrusal sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilen Tİ-6AI-4V titanyum alaşımının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi,” Yüksek Lisans tezi,

İtiş sistemi arkadan olan araçların bazılarında da kullanıldığı görülmektedir ancak, arkadan itişli araçların motor bölmesinde daha fazla alan olduğu

Z-kuşağı üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre zaman yönetimi becerileri ölçeği planlama alt boyutuna ilişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları

Keywords: Child and adolescent headache, Migraine, Tension-type headache, Medication-overuse headache, Undifferentiated headache, Epidemiology, Prevalence, Schools-based

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Begriffe „Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen

Bekar Bireylerin Özgüven Puanlarının Türkiye ve Diğer Ülkeler Arası İkili Karşılaştırmaları için Uygulanan Mann Whitney U.. Testi Sonuçları ……… 100

Yapılan bağımsız gruplar Mann-Whitney U testi sonucunda, öğrenim düzeyi yüksekokul ve altı çalışanların örgütsel bağlılık puanları ile (Sıra Ortalaması=55,50)

Fark yaratan grubu belirlemek için post hoc test olarak Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi yapıldı.. Kadınlar ve erkekler arasındaki farkı belirlemede Mann Whitney U

Deney ve kontrol gruplarında kullanılan Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği (BİSBÖ) ön ve son testleri arasındaki Mann Whitney U-Testi sonuçları Tablo 2' de verilmiştir.

XT panel panel bir bağımsız alarm sistem olarak kullanılabilir ama aynı zamanda kontrol panelini Kurmak /Cözmek için tasarlanmış girişlere, 9-12 voltaj sağlayabilen mevcut

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ezbere çalabilme becerilerine ilişkin öntest puanlarının Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir... Tablo 5’teki

Tablo 10: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Mevcut Olan ve Olmayan İşletmelerin Risk Değerlemesi ile İlgili Mann Whitney U Testi Sonuçları

teli taktığını göstermiş olsa da (Erkoçoğlu ve Arslan, 2009: 271) yukarıda zikredilen perdelerden 5. tele ait perdeleri İbn Sînâ ve İbn Zeyle kullanmamıştır. Bunun sebebi

Kadın girişimcilerin işletmelerindeki ortaklık şeklinin, karşılaştıkları sorunların kadın olmaya dayalı olması üzerinde etkili olduğu görülmektedir (Tablo

(2009) Effect of using an audience response system on learning environment, motivation and long-term retention, during case-discussions in a large group of undergraduate

Doğal modelden farklı olarak yapısalcı modelde adalet ilkeleri sezgisel bir şekilde bireyler tarafından keşfedilmez.. Tersine adalet ilkeleri, toplumun tümü

Özet: Bu araştırmada tetramizol'un köpeklerde ağız yoluyla değişik doz ve farklı sürelerde kullanılmasına bağlı olarak kan parametreleri üzerinde olabile-.. cek