• Sonuç bulunamadı

Süper-bakterinin S›rlar› Çözülüyor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Süper-bakterinin S›rlar› Çözülüyor"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

13

Aral›k 2007 B‹L‹MveTEKN‹K

B ‹ L ‹ M V E T E K N L O J ‹ H A B E R L E R ‹

Süper-bakterinin

S›rlar› Çözülüyor

Tedaviye dirençli stafilokok

bakterilerinin nam›, ma¤lup etmesi çok zor olan, özellikle de methicillin antibiyoti¤ine dirençli türlerinden geliyor. Methicillin’e dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ise özellikle de hastanelerde, yani ba¤›fl›kl›k sistemi zaten zay›flam›fl insanlar aras›nda yay›labilmesiyle ünlü. Ancak son y›llarda, MTSA’n›n bundan çok daha tehlikeli ve öldürücü, üstelik

yaln›zca hastanelerde de¤il, hastane d›fl›nda da yayg›nl›k gösteren, tümüyle sa¤l›kl› kiflilere de sald›rabilen soylar› ortaya ç›kt›. Bunlardan belki de en tehlikeli olan “topluluk-ba¤lant›l› MRSA” (community-associated MRSA / CA-MRSA) okul, hapishane, soyunma odalar› gibi toplu halde bulunulan yerlerde tümüyle sa¤l›kl› kiflilere de sald›r›p deri ve yumuflak dokularda fliddetli enfeksiyonlara, zatürreye, bazen kan enfeksiyonlar›na neden olabiliyor. ABD’de 1974 y›l›nda stafilokok enfeksiyonlar›n›n % 2’si MRSA kaynakl›yken, bu oran 2003’te

% 64’e ç›km›fl.

CA-MRSA bakterisinin bu güçlü ve tehlikeli etkisinin nedenleri tam bilinmiyor. Ço¤u biliminsan› bunu, bakterinin PVL (Pantone-Valentine Leukocidin) olarak bilinen zehirle ilintili bir gen tafl›mas›na ba¤l›yor. PVL’nin, bu bakteriden kaynakl› zatürrede önemli rol oynad›¤› savunuluyor. Ancak ABD’deki Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastal›klar›

araflt›rmac›s› Michael Otto, tek sorumlunun PVL olmad›¤› görüflünde. Otto ve ekibi de,

CA-MRSA bakterilerinin “fenolde çözünebilir modulinler” (PSM) ad› verilen peptidleri ürettiklerini, üstelik de bakterinin “hastane tipi”ne oranla çok daha büyük miktarlarda

ürettiklerini keflfetmifller. Bunun da ötesinde, bu peptidlerin bir k›sm›n› kodlayan genleri farelerde etkisiz hale getirdiklerinde, bakterinin çok daha ›l›ml› bir tutum içine girdi¤ini söylüyorlar. K›sacas›, bütün belirtiler ciddi biçimde hafiflemifl.

Araflt›rmac›lar›n vard›klar› sonuç, bakteriyi bu derecede tehlikeli hale getiren etkenin bu peptidler oldu¤u biçiminde. Peptidlerin etki

mekanizmas›n› anlamak üzere yapt›klar› denemelerdeyse, peptidlerin eklendi¤i insan nötrofillerinin (bakterileri ‘yutan’ bir tür beyaz kan hücresi) befl dakika içinde ölmeye bafllad›klar›n›, bir saat içindeyse ço¤unun tümüyle ölmüfl oldu¤unu görmüfller. Bu sonuçlar, birçok araflt›rmac›n›n gözünde çok önemli. Sonuçlar›n do¤rulanmas›ysa, en baflta tedavide yeni ilaçlar›n geliflimine olanak sa¤layacak.

Nature News Online, 11 Kas›m 2007

Baloncuklu Kanser

Tedavisi

“Neden daha önce kimse düflünmemifl?” diye de sorabilirsiniz, “Nerden gelmifl ak›llar›na?” diye de. Tümör

hücrelerinde baloncuklar oluflturup bunlar› patlatmak, ortaya ç›kan ›s› enerjisini de kanserli hücreleri öldürmede kullanmak... ‹ngiltere’nin Oxford Üniversitesi araflt›rmac›lar›, flu s›ralarda bununla meflgul.

Ultrason dalgalar›n› vücudun içine vererek tümör bölgesinde baloncuk üreten bir ayg›t gelifltirmifl bulunuyorlar. Yeni teknik belki de çok yak›nda klinik denemelerde uygulanacak. Oxford’daki Churchill Hastanesi’nde uygulanmas› planlanan

teknik, asl›nda Hifu (Yüksek fiiddette Odakl› Ultrason) ad›yla bilinen bir baflka tekni¤in gelifltirilmifl hali. Hifu,

cerrahi müdahale gerektirmemenin yan›nda, en az cerrahi kadar etkili bir teknik. Üstelik, sa¤l›kl› dokuya zarar verme riski de asgari düzeyde; ki bu, ›fl›n tedavisinde s›k rastlanan bir sorun. Ancak tekni¤in iki önemli s›n›rlamas› var: cerrahiyle 45 dakikada ç›kar›labilecek bir tümöre uygulanan ifllemin süresi

5 saati bulabildi¤i gibi, sonuçlar da ancak tedavi bitiminde

de¤erlendirilebiliyor.

Oxford Üniversitesi araflt›rmac›lar›n›n tekni¤e katk›lar›, fliddetli ultrason dalgalar›na maruz dokuda oluflan baloncuklar›n patlamas›yla a盤a ç›kan enerjiden yararlanmak biçiminde. Bu yenili¤in, sürece h›z katman›n ötesinde, tedavinin yaln›zca hedef bölgeyle s›n›rl› kalmas› konusunda da önemli getirileri var. Çal›flma ilkesi, günefl ›fl›¤›n› bir büyüteç üzerinde odaklama yoluyla, elinizdeki ka¤›d› yakarak üzerinde bir delik açmaya benziyor. Araflt›rmac›lar, bu flekilde ›s› etkisinin, geleneksel Hifu uygulamas›na k›yasla 6-10 kat› art›r›labilece¤ini görmüfller. Tekni¤in, üzerinde çal›fl›lmas› gereken önemli noktalar› hâlâ var; ayr›ca baflka dokulara yay›lm›fl, yani metastaz yapm›fl kanserler için uygulanabilir de¤il. Klinik denemelerse bir süre karaci¤er ve böbrek tümörleriyle s›n›rl› kalacak. BBC News Online, 19 Kas›m 2007

Referanslar

Benzer Belgeler

Seksen adet PCR pozitif örneğin tümü, 22 ila 24 saat sonra CHROMagar MRSA üzerinde gül rengi ila leylak rengi kolonilerin ve Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood üzerinde S..

Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) infeksiyonları uzun yıllar glikopeptid antibiyotikler ile tedavi edilebilmiş, ancak son yıllarda öncelikle vankomisin için

Tüm Harici Kontroller beklenen sonuçları vermeli (Harici Pozitif Kontrol için pozitif, Harici Negatif Kontrol için negatif) ve hiç başarısız harici kontrol

1950’li yıllarda günümüzde ST30-TK-MRSA-IV olarak adlandırılan penisilin dirençli faj tip 80-81 S.aureus klonu tüm dünya- da gerek hastane kaynaklı gerekse toplum kay- naklı

Özellikle MRSA çok yaygın bir etken olmasının yanı sıra metisiline direnç yanında son yıllarda tek tedavi seçeneği gibi gözüken glikopeptid antibiyotikler

Đstanbul’daki tünellerden Yenikapı bölgesi tünel uygulaması ile Ankara metrosu tünel uygulaması şişme özelliği yüksek olan kil koşullarında, Süleymaniye

Bu bakterinin birçok enfeksiyona neden olduğu ve antibiyotiklere karşı önemli bir direnç kazandığı kanıtlanmıştır.. Çoğunlukla orta yaşlı ve bağışıklık

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an infection caused by a type of Staphylococcus, or staph, bacteria that’s resistant to many different antibiotics.. These

Son yıllarda yapılan sürveyans çalışmaları, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve van- s komisine dirençli enterokok (VRE) suşlarının etken olduğu

Bu çalışmada, hastanemizde çalışan hastane personelinden, hasta ile temas sonrası ve el hijyeni son- rası el kültürleri alınarak; sağlık çalışanlarının el hijyenine

 If you have risk factors for the spread of infection, you must give notice of your MRSA infection if getting a piercing, tattoo, massage, non-medical foot care or any similar

 patient som under de senaste sex månaderna vårdats/behandlats på sjukhus utanför Sverige eller på vårdinrättning inom Sverige med pågående MRSA spridning, ska odlas.. 

Det finns inga inskränkningar i Dina kontakter med andra om Du är bärare av MRSA förutsatt att du inte har urinkateter eller några hudskador som sår eller eksem.. Det gäller även

1. Ansvariga för patientvårdande verksamheter ska utse personer med uppgift att tillse att antibiotikaanvändningen inom verksamheten följer nationella, regionala och/eller

Liksom förra året var ungdomsmottagningen i Piteås och Smittskydds monter för information om sexuellt överförda infektioner välbesökt, se vimmelbilder nedan.... Sid

Provtagning NP odling och screening för MRSA (näsa, svalg och perineum) På remissen för NP odlingen ange frågeställning för både PNSP och MRSA. Provtagning

 Nëse ke faktor rreziku për përhapjen e infeksionit, është me rëndësi higjiena e mirë e duarve kur të kesh kontakt me shtazët, pasi që shtazët mund të bëhen bartës

Bestående MRSA-bärarskap innebär att MRSA påvisats vid provtagning från en klinisk infektion, vid provtagning från perineum eller vid upprepad provtagning i näsa och/eller

 W przypadku występowania u Ciebie czynników ryzyka zakażenia bardzo istotne jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny w kontaktach ze zwierzętami, ponieważ zwierzęta

ผู้ที่เป็นพำหะของ MRSA แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้น้อยมำก แต่ควำมเสี่ยงที่กำรแพร่กระจำยจะเพิ่มขึ้น หำกผู้นั้นมีอำกำรอักเสบของผิวหนัง เป็นแผล

[r]

Barn – särskild hänsyn när barn berörs, se till barnets bästa...

10 mars Åter pga fortsatta besvär men något bättre, får rec på Microcidsalva.. 25 mars Nya bölder har blossat upp, får rec