• Sonuç bulunamadı

Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı"

Copied!
2
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

48 a Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Kazez, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 23119 ELAZIĞ

Tel: 0424 2335935 Fax: 0 424 238 8096 e-mail: akazez@firat.edu.tr Fırat Tıp Dergisi 2005;10(2): 48-49

Klinik Araştırma

www.firattipdergisi.com

Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı

Ahmet KAZEZ

a,1

, Şeyhmus Kerem ÖZEL

1

, Erdal YILMAZ

2

, Alpaslan HANBEYOĞLU

1

,

Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI

1

1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 2 Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ

ÖZET

Amaç: Kasık fıtığı (KF) çocuklarda en sık yapılan ve günübirlik elektif cerrahi uygulanan bir hastalıktır. Bu çalışma, KF ve doğumsal kalp hastalığı (DKH) birlikteliğinin sıklığını saptamak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2002- Aralık 2003 tarihleri arasında Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde 192 hasta KF nedeni ile ameliyat edildi.

Bulgular Sekiz hastada (% 4.2) kalpte üfürüm belirlendi ve bunların da dördünde (% 2.1) DKH olduğu tespit edildi. KF’ li hastalarda DKH sıklığı normal popülasyonun iki katı olarak bulundu.

Sonuç: KF’li hastalarda kardiyak muayene dikkatli yapılmalı, şüpheli hastalarda pediatrik kardiyoloji konsültasyonu önerilmelidir.©2005, Fırat

Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Anahtar kelimeler: Kasık fıtığı, doğumsal kalp hastalığı, ekokardiyografi, çocuk

ABSTRACT

The Incidence of Congenital Heart Disease in Children with Inguinal Hernia

Objectives: Inguinal hernia (IH) repair is the most frequent day-case elective surgery in children. The aim of this study is to determine the incidence of congenital heart disease (CHD) associated with IH.

Materials and Methods: One hundred ninety-two patients have been operated for IH in our clinic between January 2002 and December 2003. Results: Heart murmur was defined in 8 patients (4,2 %) and CHD was found in 4 of these patients (2,1 %). The incidence of CHD in IH patients was found to be twice as much as seen in normal pediatric population.

Conclusion: Cardiac examination should be done carefully in IH patients and pediatric cardiology consultation should be preferred in suspected cases.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Key words: Inguinal hernia, congenital heart disease, echocardiography, child

K

asık fıtığı (KF) çocuklarda en sık yapılan elektif cerrahi girişimdir. Fetal hayatta açık olan prosessus vaginalisin doğum sonrası kapanmaması nedeni ile meydana gelir. Ancak bu açık kalmanın nedeni tam olarak belirlenmiş değildir. Özellikle bağ doku hastalığı olan çocuklarda KF riski oldukça yüksektir (1). Doğumsal kalp hastalıkları (DKH)’ nın canlı yenidoğanlar arasında görülme sıklığı ortalama %0.6-0.8 olarak bildirilmektedir (2). DKH ailevi geçişle veya sendromların bir parçası olarak kromozom anomalileri ile birlikte görülebilir. DKH ve KF’ nin birlikte görülmesi ihtimali, 2005 yılında sunulan bir çalışmada %32 gibi yüksek bir oranda bildirilmektedir (3).

Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen KF’ li olguların, geriye dönük incelemeleri ile, DKH sıklığı araştırıldı.

GEREÇ ve YÖNTEM

Kliniğimizde Ocak 2002 ve Aralık 2003 tarihleri arasında KF nedeni ile ameliyat edilen, yaşları 24 gün ile 13 yaş arasında değişen, toplam 192 olgu geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, fıtık olan taraf, kalp muayene bulguları ve ekokardiografi sonuçları değerlendirildi. İnkarsere fıtık olguları çalışmaya dahil edilmedi.

BULGULAR

Ortalama yaşları 2,9 yıl olan hastaların tamamında indirekt kasık fıtığı vardı. Otuzbir kız hastaya karşılık 161 hasta erkek cinsiyete sahipti. Sağ tarafta KF görülme sıklığı sol tarafın yaklaşık iki katı kadardı (Tablo 1).

Tablo 1. Kasık fıtıklı hastaların özellikleri

DKH olmayan

olgular

DKH’ lı olgular Yaş, yıl (ortalama) 2,89 1,36

Erkek 158 3 Kız 30 1 Sağ 103 3 Sol 56 - Bilateral 29 1 TOPLAM 188 (%97,9) 4 (%2,1)

DKH: Doğumsal kalp hastalığı

Ayrıntılı fizik muayenelerinde sadece 8 olguda (% 4,2) kardiyak üfürüm saptanmıştı. Üfürüm duyulan 8 olgu dahil hiçbir hastada DKH varlığı olasılığını düşündürecek anamnez

(2)

Fırat Tıp Dergisi 2005;10(2): 48-49 Kazez ve Ark.

49 mevcut değildi. Üfürüm saptanan 8 olguya yapılan pediatrik

kardiyoloji konsültasyonu ve ekokardiyografi incelemesi sonucunda sadece 4 olguda (%2,1) DKH tanısı konuldu.

DKH belirlenen 4 olgunun ikisinde izole, sekundum atrial septal defekt (ASD), birinde izole müsküler ventriküler septal defekt (VSD), birinde de izole peri-membranöz VSD tespit edildi (Tablo 2). VSD saptanan iki olguya ameliyat öncesi infektif endokardit profilaksisi uygulandı.

Tablo 2. Doğumsal kalp hastalıklı olgular

Doğumsal Kalp Hastalığı n İzole peri-membranöz ventriküler septal defekt 1

İzole müsküler ventriküler septal defekt 1 İzole sekundum atriyal septal defekt 2

Tüm hastalara genel anestezi altında yüksek bağlama yöntemi ile fıtık tamiri uygulandı. Hiçbir hastada ameliyat sırasında veya sonrasında komplikasyon gözlenmedi.

TARTIŞMA

DKH sıklığı, yapılan bir insidans çalışmasında ortalama %0.19 olarak bildirilmekle birlikte bunların %0.13 ‘ü minör anomalilerdir. Bu durumda orta ve ağır DKH olarak tanımlanan hastaların oranı %0.06 olmaktadır (4). Türkiye’ de yapılan bir toplum taramasında da çocuklarda DKH sıklığı %0.8 olarak bildirilmiştir (5). Yücesan ve arkadaşlarının çalışmalarında ise DKH sıklığı %1,45 olarak belirtilmiştir (6). DKH arasında da en sık VSD’ nin (%41) görüldüğü bildirilmektedir (7). İnsidans oranlardaki farklılığın temelinde çalışmaya alınan yaş grupları ve bölgesel farklılıklar olabilir.

Kasık fıtığı çocuklarda en sık yapılan elektif cerrahi girişimdir ve çocukların %1-5’ inde görülmektedir. KF bazı hastalıklarla birlikte daha sık görülmektedir. Bunlardan bir bölümü intraabdominal basıncı artırarak fıtık oluşumuna yol açan omfalosel, gastroşizis, ventrikülo-peritoneal şant, asit, peritoneal diyaliz gibi hastalıklardır. Ayrıca inguinal kanal adalelerinde zayıflık nedeni ile fıtık gelişimine yol açan Ehlers-Danlos, Hurler-Hunter, Marfan sendromu ve mukopolisakkaridoz gibi bağ dokusu kaynaklı hastalıklarda da fıtık insidansı yüksektir (1).

DKH ve KF’nin birlikte görülme sıklığı Öztürk ve arkadaşlarının prospektif çalışmalarında %32 olarak bildirilmektedir (3). Bu sonuç oldukça yüksek bir birlikteliğe işaret etmektedir ve yazarlar KF’ li olgularda kardiyak taramayı rutin olarak önermektedirler. Literatürde bu iki doğumsal hastalığın birlikteliğine ait başka bir insidans çalışmasına da rastlanmamıştır. Çalışmamızda, iki yıllık sürede geriye dönük sunulan sonuçlarda bu oran ancak %2.1 olarak bulunmuştur. Prospektif bir çalışma ile asemptomatik hafif DKH olgularının tespit edilme ihtimali ile muhtemel daha yüksek bir orana ulaşılabileceği varsayılsa bile, Öztürk ve arkadaşlarının bildirdiği oran yine de çok yüksek görünmektedir. Kliniğimizde KF’ li hastalarda DKH sıklığını araştırmak için Pediatrik Kardiyoloji bilim dalı ile birlikte prospektif bir çalışma da yürütülmektedir.

Sonuç olarak, sunulan seride DKH oranı genel popülasyonda görülen DKH sıklığının iki katından daha yüksektir. Sonuçlarımız Öztürk ve arkadaşlarının bildirdikleri oranın çok altında olsa bile, KF nedeni ile ameliyat edilecek hastalarda çok dikkatli bir kardiyak fizik muayenenin yapılması ve şüpheli her olguda pediatrik kardiyolojiye danışılması önerilmelidir.

KAYNAKLAR

1. Weber TR, Tracy TF: Groin hernias and hydroceles. In: Ashcraft KW (ed). Pediatric Surgery. Saunders, New York, 2000; 654-662. 2. Bernstein D: Congenital heart disease. In: Behrman RI, Kleigman RM, Jensen HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics, 17th edition, Saunders, Philadelphia, 2004; 1409-1502.

3. Öztürk F, Tander B, Baysal K, Bernay F: High association of congenital heart disease with indirect inguinal hernia. Pediatr Cardiol 2005; 26: 80-82.

4. Hoffman JIE, Kaplan S: The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2002; 39: 1890-1900.

5. Köroğlu E, Karaaslan Y: Screening study of chronic disease in Turkish children: Ro-CODEC study. Roche, Mediographics, Ankara, Turkey, 1997; 51-52.

6. Yücesan S, Dindar H, Olcay I, : Prevalence of congenital abnormalities in Turkish school children. Eur J Epidemiol 1993; 9: 373-380.

7. Samanek M, Voriskova M: Congenital heart disease among 815,569 children born between 1980 and 1990 and their 15-year survival: a prospective Bohemia survival study. Pediatr Cardiol 1999; 20: 411-417.

Referanslar

Benzer Belgeler

Since the IoT consists of various network- connected devices the responsibility of protecting data privacy also handling security issues like MITM attacks, spoofing

The sixth and seventh columns in the table show the minimum base stock levels and the corresponding critical levels to sat- isfy the service level requirements for the critical

Lezyondan yapılan sitolojik incelemede intraselüler ve ekstraselüler yerleşimli, hücre duvarı ile çevrili oval şekilli nükleusu ve nükleusa yakın daha koyu boyanmış

Sonuç olarak, vinkristinin neden olduğu nöropati sonucunda gelişen parsiyel intestinal obstrüksiyonlarda; pridostigmin ve pridoksin ile tedavi edilebileceğini

A-canından–namusundan B- sözünden – dilinden C- elinden – dilinden D- bakışından – duruşundan 8- Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden

Uykuda solunum bozukluğunun yapan birçok hastalık olmasına rağmen en önemli grubunu "uyku apne sendromu" oluşturmakta ve tüm olguların % 90-95'ini oluşturması

Çalışmada, üstbilişsel stratejilerle desteklenen işbirlikli öğrenme grubundaki öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin işbirlikli öğrenme ortamında

Aşağıda verilen davranışların kendi sınıfınızda hangi sıklıkla görüldüğünü belirlemek için size uygun sıklık düzeyine (X) işareti koyunuz. Anket

Benign tümör ve karsinomlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcut iken borderline tümörler ile karsinom olguları arasında SD1 yaygınlık ve şiddeti açısından

As mentioned in the first chapter of the study, culture and identity part; culture is perceived “as a historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Poliklini- ği’ne Haziran 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında nöbet geçirme yakınmasıyla başvuran, yapılan

daha sık kayde dilirken, başta hipertansif türü o lmak üzere, romati7.mal ve doğumsal kalp hastalıkianna kırsa l kesimde daha sık rastlandı. Tablo l'de belirtilen

Sigara içen kadınlardaki daha az sigara içme (1- 10 sigara/gün) eğilimi kırsal ve kentsel kesimlerde tüm yaş gruplarında söz konusuy- du, ancak Marmara ve

The surveys of faecal samples for coccidia oocysts were carrİed out and the species which were found in Russia 19, India 2' 4' ı 2' ı s and Turkey ı 6 were aıready reported..

• Hesaplanamayan maliyetler ise kişinin veya ailesinin psiko-sosyal yaşamı üzerine spor yaralanmalarının zararlı etkileri. • Bu maliyetler ancak bir dereceye kadar yaşamın

Preus ve arkadaşlarının (37) psöriazisli hastalarda periodontal enfeksiyonlar üzerine yaptıkları çalışmada, psöriazisli hasta grubunda kontrol grubuna göre

1) Çalı mamızda, sigara dumanına maruziyeti gösteren kotinin düzeyi, testis fonfksiyonunun biyokimyasal göstergeleri olan inhibin B, testosteron, anti-

ÇalZşmada, KZrZkkale yöresindeki süt inek- lerinde toksoplazmozis seropozitifliğinin brusel- lozis ve listeriozise göre yüksek olduğu, ayrZca bu hastalZklardan listeria

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebekler arasında doğumsal kalp hastalığı sıklığı tüm canlı doğanlara göre daha yüksek olup en sık tanısal ipucu üfürümdür..

Bu çalışmanın amacı, BV'nin, OK ve RİA kul- lananlardaki görülme sıklığının araştınlmasıdır. OK kullanmayan ve/veya RİA uygulanmamış; korunma yöntemi

Pişik gelişim durumu ile bez bölgesine koruyucu krem sürme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark

Bu çalışmanın amacı, kronik tonsillit tanısı almış ve cerrahi olarak tonsillektomi yapılmış 1-18 yaş grubu hastalara ait dokularda histokimyasal yöntemle

Evre iki, üç ve dört kronik obs- truktif akciğer hastalığı olan hastalarda pulmoner arter basıncı evre birdeki hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001)..