• Sonuç bulunamadı

KAYNAMA ve SÜBLİMASYON

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KAYNAMA ve SÜBLİMASYON"

Copied!
5
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KAYNAMA ve SÜBLİMASYON

Kaynama olayı sıvı moleküllerinin kabarcıklar halinde gaz fazına geçmesidir.

Kaynamanın devamlığının sağlanması için devamlı bir ısı akışının olması gerekir. Kaynama sırasında sıcaklık değişmez. Kaynama olayı, sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu anda meydana gelir. Yükseklik arttıkça basınç düşecek dolayısıyla kaynama noktası da düşecektir. Kaynama noktası ile buhar basıncı arasında ters orantı vardır.

Bir katının sıvı hale geçmeden direkt olarak gaz haline geçmesine ise süblimasyon denir. Bunun için gerekli olan ısıya süblimleşme ısısı denir.

(2)

ISINMA VE SOĞUMA EĞRİLERİ

Bu eğrilerde sıcaklık zamana karşı grafiğe geçirilerek

maddenin hal değişimleri gözlenir. Isınma eğrisinde dışarıdan ısı

verilerek bir katının gaz haline geçmesi için gerekli evreler

gözlenebilir. Bu eğrilerden hareketle erime ve kaynama noktaları

tespit edilebilir. Soğuma eğrilerinden hareketle sıcaklık azaltılarak

bir gazın katı hale geçmesi için gerekli evreler gözlenebilir.

(3)

Bu eğrilerden hareketle yoğunlaşma noktası ve donma noktaları hesaplanabilir. Bazı durumlarda sıcaklık ne kadar düşürülse de sıvının katı hale geçmediği görülür. Bu durumdaki hale aşırı soğumuş hal denir. Bu düzensiz hali önlemek için ya çözeltinin içerisine bir aşı billuru ya da kristali atılır ya da devamlı karıştırılır.

(4)

FAZ DİYAGRAMLARI

Faz diyagramları maddenin 3 hali arasındaki ilişkiyi gösterir. Belli sıcaklık ve basınç altında maddenin hangi halde olduğu faz diyagramları yardımıyla bulunabilir.

Faz diyagramında katı – sıvı, sıvı – sıvı ve gaz – sıvı sınırlarında maddelerin bulunduğu haller dengededir. 3 lü nokta denile kısımda ise maddenin 3 hali de birbiriyle dengededir. Faz diyagramlarında 1 atm den bir çizgi çekildiğinde ve bu çizginin katı – sıvı sınırını kestiği noktadan X eksenine bir izdüşüm indirildiğinde bu nokta donma ya da erime noktasıdır. Benzer biçimde, 1 atm den bir çizgi çekildiğinde ve bu çizginin sıvı – gaz sınırını kestiği noktadan X eksenine bir izdüşüm indirildiğinde bu nokta kaynama ya da yoğunlaşma noktasıdır.

(5)

Suyun faz diyagramında katı – sıvı sınırı hafif sola yatıktır. Suyun erime ya da donma noktası ile üçlü noktası arasında 0.005 C°lik bir fark vardır. 3 lü noktanın koordinatları 4.58 Torr ve 273.16 K ne karşılık gelmektedir. Karbondioksitin faz diyagramında ise katı – sıvı sınırı erime noktasının basınç artışıyla artmasından dolayı sağa yatıktır. Karbondioksitin faz diyagramının 3 lü noktası 5.2 atm ve 216 K ne karşılık gelmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Damıtma, iki veya daha fazla sıvı bileşenin kaynama noktaları farkından yararlanarak, bir diğer değişle buhar basınçları farklı olan maddelerin birbirinden ayırma

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

Bunsen beki, bir ayak üstüne oturtulmuş metal bir borudan ve borunun alt bölümündeki üzerindeki ayar vanası da bulunabilen, bir gaz girişinden oluşur; borunun

Bu izdüşüm türünde izdüşüm ışınları bir merkezden çıkarak cisme ulaşır. Cismin izdüşüm düzlemindeki görüntüsü, tam önden ışık alan cismin arkasına

(1) Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayını, 1997, Haşan Âli Yücel s. Türkoğlu: Tonguç ve Enstitüleri,

Ülkemizin büyük şairi Nâzım Hikmet’in yal­ nız elini sıkmak bile o yıllarda bir Türk için tehlike­ liydi; insanı kahredebilirlerdi.... Kim yapardı bu

Bu çerçevede Türk vergi sisteminde gelirden veya matrahtan indirim şeklinde en az geçim indirimi, ücret gelirlerine indirimli vergi tarifesi (%5 civarında),

III. İki kolda da sıvı seviyeleri alçalır. Açık hava basıncının P 0 olduğu bir ortamda şekildeki kaba bir miktar sıvı dökülüyor.. K seviyesine kadar sıvı dolu

Malzeme toplama sistemi için geliştirilen heterojen filolu rota oluşturma algoritması, ayrık dağıtımı gözeten rota iyileştirme algoritması ve araç atama ve rota çizelgeleme

muhalefet etme nedenlerini, muhalif davranış biçimlerini ve sergiledikleri muhalefetin öğretmen, yönetici ve okul üzerinde yol açtığı sonuçlara ilişkin görüşlerini

Đlköğretim okullarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına ilişkin 2009-2010 ve 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında görev yapan il eğitim denetmenlerinin

Üçüncü olarak, Eğitim Fakülteleri ile Başka Fakülteler (grup 3 ile 6) arasında anlamlı fark görülmüştür. Bu verilere göre Başka Fakülte mezunlarının

1c) “Denetimin okulun amaçlarına etkisi” ile “Genel okul iklim puanı” arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında

Bu bağlamda önerilen modelde ürün değeri, temin süresi ve talep belirsizliği göz önüne alı- narak süreç, elde tutma, sipariş, kayıp satış ve çalınma

Bu çalışmada, vergi idaresinin temel görevlerini yerine getiremediği bu yüzden sürekli bir reform çabası içerisinde olunduğu tezinden hareket- le

Hemşirelerin cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki kıdemi, çalıştığı birim, konu ile ilgili daha önce eğitim alma durumu, ağrı kontrolü hakkında kitap-makale okuma

Yo¤un bak›m ünitelerinde tedavi edilen ve durumu kritik olan hastalarda sepsis, multi organ yetmezli¤i ve steroid kullan›m› kritik hastal›k polinöropa- tisi (KHP)

Örneğin; Ereğli Siyahı ve Purple Haze çeĢitlerinde olduğu gibi antosiyanin içeriği yüksek koyu renkli iç ve dıĢ havuç kesiti toplam antioksidan kapasitesine olumlu

Sigara izmarit filtresinde bulunan fenol yüksek basınç sıvı kromatografi (HPLC) sistemi ile tayin edilmiştir.. Çalışmada fenolün kantitatif tayini, katı-sıvı

3470 BOYA AŞINDIRICI, ALEVLENİR (boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatma sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil) veya. 3470 BOYA İLE İLGİLİ MALZEME,

Ancak üretkenliği ve tatmini maksimize etmek için, farklı stillere sahip çalışanların için nasıl bir yaklaşımın etkili olacağını göz önünde bulundurmak

Katıların molekülleri üç boyutta düzenli tekrarlanıyorsa kristal, molekülleri arasında uzun mesafe düzeni yoksa amorf (şekilsiz) katı olarak bilinirler. Demir, bakır,

Enzim üretimi üzerine ekstraksiyon ortamının etkisini belirlemek için katı substrat olarak mısır küspesinin kullanıldığı SSF ortamında en yüksek proteaz aktivitesi