• Sonuç bulunamadı

siz okurlarım ile detaylı bir şekilde paylaştım.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "siz okurlarım ile detaylı bir şekilde paylaştım."

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

VEDAT İLKİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN PUSULA

Günlerdir medyayı oldukça meşgul eden her gün Sosyal Güvenlik konularında GSS düzenlemesi üzerine makale yazan üstatlarımız bile konuyu anlatırken aynı noktalara değinilmesine rağmen kafalardaki sis perdesi aydınlanmadı.

Bunun nedeni de bu işin 2011 yılının son günlerine bırakılmasından dolayı olmuştur.

Köşemde 28.12.2011 Tarihli RG yayınlanan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Gelir Tespiti ve

Tescili Yönetmeliğini siz okurlarım ile detaylı bir

şekilde paylaştım.

Bu işin asıl kafaları karıştıran noktası Yeşil Kartlılar ile başlayarak tüm kesimleri içine alması olmuştur.

02.11.2011

662 sayılı KHK

Genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usûl ve esasların SYGM tarafından belirlenmesi ve gelir testlerinin SYDV’ler aracılığıyla uygulanması hükmü getirilmiştir.

GELİR TESTİ NEDİR?

Amaç: Ailelerin Genel Sağlık Sigortası primlerinin kim tarafından ödeneceğini ve ne kadar olacağını belirlemek.

Yöntem: SOYBİS ve sosyal incelemeler yolu ile ailelerin toplam gelirlerinin aylık ortalaması tespit edilip ailedeki kişi sayısına bölünür.

GELİR TESTİNİN KAPSAMI

1.Primi devlet tarafından ödenecek kişiler: Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Puanlama Formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri

(2)

kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar.

(Kanundaki adı 60c1)

2.Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan vatandaşlar. aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlar.

(Kanundaki adı 60g)

3.)Zorunlu sigortası sona erenler 10 gün içinde bu kapsamda sigortalı sayılır. Yani işten ayrılan bir kişi 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazsa veya başka bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazsa bu kapsama girmiş sayılacak.

VAKIFLARIN GELİR TESTİNDEKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1.Kapsamdaki kişilerin başvurularını almak

2.Başvuru sahiplerinin işlemlerini Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi yürütmek 3.Kişilerin SOYBİS sorgulamalarını  yapmak

4.Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kişilerin hane ziyaretleri ile sosyal incelemelerini yaparak merkezi veri tabanlarına kayıtlı olmayan gelirlerini, harcama ve servet durumlarını göz önüne alarak raporlamak

5.Başvuran ailelerin kişi başına aylık gelir durumlarının tespitine ilişkin Vakıfların Mütevelli Heyetinde karar almak

6.Gelir durumu kararını SGK’ya iletmek

7. 90 günde bir merkezi veritabanı sorgulamalarını yapmak

8.Her yıl hane ziyaretleri yaparak değişiklikleri takip etmek.

GELİR TESTİ BAŞVURU AŞAMASI NEREYE BAŞVURULUR ? -Başvuru ADNKS’deki kayıdına göre ilgili Vakfa yapılmalıdır.

-Gelir testine tabi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere Vakfa bizzat yazılı başvurusu esastır.

-SGK’nın kişinin başvurusu olmaksızın resen tescil yaptırması durumunda vatandaş Vakfa

bizzat gelmeden Vakıf işlem başlatmaz.

GELİR TESTİ BAŞVURU AŞAMASI BAŞVURU ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

-Gelir testine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edilir.

-Genel sağlık sigortalısı yada  bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınmaz . Bu kişilere haklarında gelir tespiti yapılamayacağı, gerekçesi ile birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.

-Kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde gelir tespiti iş ve işlemleri tamamlanır.

(3)

-Başvuru aşamasından SGK’ya kararın gönderilmesi aşamasına kadar süreç Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

üzerinden yürütülür.

GELİR TESTİ İNCELEME AŞAMASI

Puanlama formülü kullanılmaya başlayana kadar Mütevelli Heyeti kararına göre gelir tespiti yapılır. Mütevelli Heyeti;

•Merkezi veritabanlarındaki kayıtlar (SOYBİS sorgusu),

•Hane ziyaretleri

doğrultusunda hanedeki kişi başına düşen gelirin seviyesini tespit eder.

Puanlama Formülü kullanılmaya başlandıktan sonra Mütevelli Heyeti, SOYBİS sorgusu ve hane ziyaretleri sonucu belirlenecek aile puanının belirttiği gelire göre karar verir.

GELİR TESTİ İNCELEME AŞAMASI İNCELEMELERDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

•İncelemeler başvuranın aynı hane içinde yaşayan eşinden, yaşları ne olursa olsun evli olmayan çocuklarından, annesi ve babasından oluşan ailesini kapsar.

•Aileden biri GSS’li de olsa diğerlerinin gelir testinde dikkate alınır.

•Hane ziyaretleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde gerekli görülen hallerde yapılır .

•Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.

GELİR TESTİ KARAR AŞAMASI Vakıf Mütevelli Heyeti:

•Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi üzerinden oluşturulan incelemelere göre ailenin ortalama aylık gelirini ve gelirin kişi başına düşen aylık tutarını tespit ederek tescil için SGK’ya bildirilmesini sağlar.

•Gelir tespiti yapılacak kişilere ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin vakıf tarafından tespit edilen rayiç bedeller ile ilgili değerlendirme yapar.

•SGK ve SYGM’nin istemesi, ihbar, tespit, itiraz, bildirim ve gelir tespitinin yenilenmesi talebi gibi nedenlerle gelir tespitinin yenilenmesine karar verebilir.

MEVCUT YEŞİL KARTLILARDA İZLENECEK YÖNTEM:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre

(4)

1/1/2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1/1/2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerektiği Bakanlık ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulur. Bu kişilerin gelir tespitleri bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde vakıflar tarafından yapılır.

GELİR TESTİ TAKİP AŞAMASI

•Genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının değişmesi halinde bir ay içinde vakfa başvurmak

zorundadır.

•Karardan itibaren 90 günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir . Vakıf da BSYHP üzerinden tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler.

•Kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünün altında tespit edilenlerin hane ziyareti her yıl yenilenir.

GELİR TESTİNİN YENİLENMESİ TALEBİ

Gelir durumunu etkileyecek değişiklikler hariç olmak üzere kişiler karardan itibaren altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesini talep edemez.

SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, kişiler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar 15 gün içinde karara bağlanır.

SGK ve SYGM’nin istemesi, ihbar, tespit, itiraz, bildirim ve gelir tespitinin yenilenmesi talebi gibi nedenlerle gelir tespitinin yenilenmesine Mütevelli heyeti karar verebilir.

GSS TESCİL AŞAMASI

SGK Vakıflardan gelen gelir durumu bilgilerine göre kişileri 60c(1) veya 60g maddeleri kapsamında tescil eder ve primlerini tahakkuk ettirir.

Vatandaşa yapılan bildirimler kanunen SGK tarafından yapılır. Vakıflar resmi bildirimde bulunamaz. Sadece vakfa gelen vatandaşa yardımcı olup gelir testi bilgisi verilir.

Kişilerin gelir durumlarına göre prim durumları: Gelir Kodu

Kişi Başına Aylık Gelir Durumu

(5)

Gelir Aralığı (TL)

Prim Durumu

G0

Brüt asgari ücretin üçte birinin altında

0-295,50

Primi devlet tarafından ödenecektir.

G1

Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında

295,50-886,50

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

295,50 x %12= 35,46 TL

(6)

G2

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında

886,50-1.773

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

886,50 x %12= 106,38 TL

G3

Brüt asgari ücretin iki katından fazla

1773- ∞

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

1. 773 x %12= 212,76 TL

(7)

Başvurularınızı SGK yapsanız bile,evraklarınız SYDV iletilecektir.

2022 Kapsamında olanlara SYDV için Gelir Testi yapılmayacak onların GSS sürdürülecektir.

SONUÇ:

Gelir testi süreci şu şekilde yürütülecek:

1.)SGK, mevcut yeşil kartlıları vize süreleri doluncaya kadar GSS'li olarak tescil edecek.

2.)SGK, yıl içinde vizesi dolan yeşil kartlılar ile sistemde hiç kaydı olmayan kişileri, asgari ücret düzeyinde gelirleri var olarak kabul edip resen tescil edecek. Ayrıca bu kişilere 1 ay içinde ilgili vakfa gidip gelir testi yaptırmalarını, aksi halde asgari ücretin iki katı gelirleri varmış gibi tescilleri güncelleyeceğini bildirecek.

3.)Kişiler tebligattan sonra 1 ay içinde Vakfa başvurmazsa gelirleri asgari ücretin iki katı kabul edilecek ve ödeyecekleri primler yaklaşık 106 TL'den yaklaşık 212 TL'ye çıkacak.

4.)Kişiler SYD Vakfına başvurduklarında başvuruları alınarak SOYBİS sorgusu ile hane ziyaretleri yapılacak ve gelir durumları SYDV Genel Müdürlüğünün puanlama formülüne göre tespit edilecek.

5.)Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) kapsamında hazırlanan sistem

üzerinden başvuru aşamasından itibaren yürütülen gelir testi işlemlerinin sonucu yine elektronik sistem üzerinden aynı gün SGK'ya gönderilecek.

6.)BSYHP üzerinden 90 günde bir kişilerin durumunun değişip değişmediği otomatik olarak kontrol edilecek. Ayrıca her yıl yapılacak hane ziyaretleri ile kişiler tekrar Vakfa gelmeden gelir testleri yenilenecek.

7.)SGK, Vakfın bildirdiği gelir testi sonucuna göre kişileri tescil edip prim oranlarını ve hanede kaç kişinin prim ödeyeceğini haneye bildirecek. Ayrıca sağlık kurumlarından hizmet alınabilmesi için sistemleri üzerinden provizyon verecek.

Gelir testi uygulaması kapsamında SYD Vakıfları,

a)Kapsamdaki kişilerin başvurularının alınması,

b)Başvuru sahiplerinin işlemlerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi ile yürütülmesi,

(8)

c)Kişilerin merkezi veritabanı sorgulamalarının SOYBİS üzerinden yapılması,

d)Kişilerin gelirlerinin harcama ve gelir durumlarının göz önüne alınarak raporlanması,

e)Vakıfların Mütevelli Heyetinde, SOYBİS sorgusu ve hane ziyaretleri sonucunda oluşacak puanlama formülü sonucu doğrultusunda gelir durumlarının tespitine ilişkin karar alınması

f)Gelir durumunun sistem üzerinden SGK'ya iletilmesi konularında sorumlu olacak.

Gelir testi sonucunda;

2012 yılında, aile içindeki kişi başına geliri 295,5 TL'den düşük olarak tespit edilen kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek ve bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.

Aile içindeki kişi başına geliri; 295,5 TL ile 886,5 TL arasında olanlar 35 TL;

886,5 TL ile 1.773 TL arasında olanlar 106 TL,

1.773 TL'nin üzerinde olanlar da 212 TL

prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Brüt asgari ücrete endekslenen primler, asgari ücret arttıkça yükselecek.

(9)

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

10.01.2012

www.alitezel.com

Referanslar

Benzer Belgeler

2022 yılı Ocak ayında ortalama sıcaklıklar, Muğla, Marmaris, Datça, Dalaman, Karaisalı, Korkuteli, Manavgat, Mut, Seydişehir, Bitlis ve Siverek çevrelerinde

9/11 Mobil Uygulama Güvenlik Testlerinde tespit edilen bulgu miktarları aşağıdadır. Şekil 10: Mobil Uygulama Güvenlik Testleri

Resmi verilere göre, 2007 yılı itibarıyla ülkede kişi başına yıllık 1523 adet, bir başka ifadeyle 76.1 paket sigara içiliyor.. Bu şekilde günlük sigara tüketimi de

Bu aşamada 2009 yılında SYGM tarafından yürütülen 6 aylık bir çalışma ile sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi

• Kantitatif yapı veya bitki birliğindeki her türün bolluk derecesi.. • Bu sınıflandırma Shimwell tarafından da kabul edilmiş ve bu araştırıcı vejetasyon

[r]

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) heyeti, İl Millî Eğitim Müdürü Memet Polat'ı ziyaret etti.. Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat

Öte yandan net faiz marjı 4Ç20’ye göre çeyreksel bazda 59 baz puan azalarak Ocak ayında %3,5 seviyesinde gerçekleşti, kamu mevduat bankaları en zayıf