8.SINIF LGS TÜRKÇE CÜMLE OLUŞTURMA TESTİ VE CEVAPLARI

Tam metin

(1)

1

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 7

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f ac ebook grubu

Cümle Oluşturma

1. (1) ayakta (2) âlimlerdir (3) ve (4) milletleri (5) tutan (6) kahramanları Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve ku- ralı bir cümle oluşturulursa doğru sıra-lama nasıl olur? A) 6-1-5-4-3-2 B) 6-3-4-1-5-2 C) 4-1-5-6-3-2 D) 4-3-6-1-5-2 2. Aşağıdakilerden hangisi ileri görüşlü bi- rinin söylediği bir cümleye örnek olabi-lir? A) Artık yeni hiçbir şey yok, icat edilebile-cek her şey icat edildi. B) Uçaklar hoş oyuncaklardır ama askeri bir değerleri yoktur.

C) Gelecekte araçlar petrol yerine güneş

enerjisiyle çalışacağından petrol ürünle-rinin değeri azalacaktır. D) İnsanların evlerinde bilgisayar bulundur-maları için bir sebep görmüyorum. 3. • Mücevherler vakitle alınabilir ama vakit-ler mücevherle alınamaz. • Mum olmak kolay değil, ışık saçmak için önce yanmak gerek. • Üzülme! Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cüm- lelerde vurgulanan özeliklerden biri de-ğildir? A) İşaret B) Fedakârlık C) Zamanın değeri D) Alçakgönüllülük 4. (1)ağır (5) yükü (2) doğru (6) yolu (3) olanın (7) de (4) olur

Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı ve kuralı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olur? A) 5-2-3-6-7-1-4 B) 6-1-3-5-7-2-4 C) 6-2-3-5-7-1-4 D) 2-5-3-6-7-1-4 5. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç için-deki mesajı vermemektedir?

A) Metodu olan topal metotsuz koşandan

daha çabuk ilerler. (planlı olmak) B) Ne kadar yaşadığımız değil nasıl yaşa-dığımız önemlidir. (kaliteli yaşamak) C) Öğretmen bir kandile benzer, kendini tü- keterek başkalarına ışık verir. (fedakar-lık)

D) Ne kadar bilirsen bil anlatabildiklerin kar-şındakinin anlayabileceği kadardır. (dil kullanımının önemi) 6. ……….. cesaret verir,……….. küstah-lık verir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıy- la getirilebilecek sözcükler aşağıdakiler-den hangisi olabilir? A) İyi arkadaş – kötü arkadaş B) Bilgi – cehalet C) Heyecan – korku D) Kitap – televizyon

(2)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 7

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f ac ebook grubu Adı-Soyadı Sınıf Şube

Cümle Oluşturma

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. Yazarın ………. bu kitabı birçok eleştirme-nin köşesine konu olmuştur. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıda- kilerden hangisi getirilirse farklı bir an-lam oluşur? A) İlgi toplayan B) Çok aranan C) Reklamı yapılan D) Çokça tavsiye edilen

8. “Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgâr-dan yardım gelmez.” sözü neyi öğütlemek-tedir? A) Hedef sahibi olmayı B) Gayret göstermeyi C) Yardımlaşmayı D) Çalışmayı 9. (1) bilir (4) işi (2) zamanın (5)yapacak (3) olan (6) değerini Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sı-ralama hangisi olur? A) 2-6-4-3-5-1 B) 2-4-3-5-6-1 C) 2-6-5-4-3-1 D) 2-5-4-3-6-1

10. Büyük ……… sahipleri küçük işleri ……. yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıy-la hangi sözcükler gelmelidir? A) Şirketlerin – kolaylıkla B) Başarıların – titizlikle C) Hayallerin – zorla D) Eserlerin – birlikte 11. (1) kitap (5) ol (2) cahil (6) kimsenin (3) gibi (7) sessiz (4) yanında Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kural- lı bir sıralama oluşturulursa doğru sıra-lama nasıl olur? A) 2-6-4-1-3-7-5 B) 2-4-6-1-3-7-5 C) 1-3-6-4-2-7-5 D) 6-4-2-1-3-7-5 12. “Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma ……….” Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangi- siyle tamamlanırsa farklı bir anlam ilişki-si olur? A) her zaman bir açık kapı bırak kendine. B) geri dönmek isteyebilirsin. C) o kapıya bir gün işin düşebilir. D) ama kapadığın kapıdan da bir daha içe-ri girme.

(3)

CEVAP ANAHTARI

CÜMLEDE ANLAM TEST-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D B A B A C B D TEST-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B A D C C C A A TEST-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B B C D D A B B TEST-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D D B A C A D C D C TEST-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B C B B B C B C A TEST-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C A A C A B A B C TEST-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C C D C D B C A C B A D TEST-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C C B C A A A A B TEST-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D B C A C C D C A D TEST-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C D A B D C B C TEST-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A A A B A C D D A

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :