• Sonuç bulunamadı

Mitoloji dersi ve Ahmet Haşim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mitoloji dersi ve Ahmet Haşim"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Mitoloji dersi ve Ahmet Haşim

EŞREF ÜREN

Ahmet Haşim yüzünün sağ ta­ rafı sol tarafına benzememekle kendine özgü bir simaya sahip­ ti. Ben onu Nötre Dame’ın şi- merlerine benzetirdim.

Mektebimiz; yani bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi yahut ta yeni adıyla Mimar Sinan Üni­ versitesi, o zamanlar Çatalçeş- me’deki Hukuk Mektebinden Beşiktaş’taki, bugün yanmış olan feriye saraylarından birine taşınmıştı. Ahmet Haşim orada bize M itoloji dersine gelirdi. Ders verirken, bizzat kendisi esa­ tiri bir yaratık gibi hareketlerle, sanki ders anlatmaz da, bir vol­ kan gibi adeta indifa ederdi. İlk dersini hiç unutmam: Ortalıkta fırtınadan önce o garip ve acaip sessizlik vardı, hepimiz heyecan­ la bir anı bekliyorduk sanki. Bir zaman sonra kapı açıldı. Hepi­ miz ayağa kalktık. Ahmet

Ha-*

0

'

şim de kürsüye geldi, elini oğuş- turdu ve hapşırdı. Sonra “ Mü- sade edin!” deyip, sobası yan­ mamış dershaneden çıktı. Hepi­ miz fırtınayı bekliyorduk. Şap­ kasını koca kafasına iliştirip, omuzlarına da pardesüyü alıp kürsüye yeniden esatiri bir var­ lık gibi çıkınca Müdür Namık İs­ mail Bey kıpkırmızı olmuştu. Çünkü ön sıralarda bu volkanın indifaını seyretmeye gelen Ruşen Eşref ve Yakup Kadri de oraday­ dı. Ahmet Haşim o haliyle der­ se başladı. Bu bir ders değil, ade­ ta edebi bir ziyafetin ordövrü idi. Şimdi pek iyi hatırlıyamıyo- rum; Haşim gökteki akşam bu­ lutlarını mezbahaya götürülen büyük baş hayvan gibi tarif ederken, anlatılmaz yüz hareket­ leriyle sözlerini de teyit ediyor­ du. Ve o kadar coştu ve coştur­ du ki ön sıralardakilerin ders bi­ tince kopardığı alkış tufanı, bü­ tün sınıfa sirayet etti. Kapılar

dı-şard; ¿.çildi ne oluyor diye, te­ laşla. Ders bitmişti.

Ahmet Haşim, Hera’ya kızan Z eu s’ ün gazabını bize tattırmıştı!

Ahmet Haşim dedikodu yap­ mayı hepimiz gibi severdi; ama buna ne denli dedikodu da de­ nir, onu size bırakıyorum. Her şeyi sahibinin yüzüne söylerdi

Nitekim o gün yerinden ken dişini izleyen Namık İsmai Bey’e bir iki kez hapşırdıkta! sonra “ Biliyor musunuz? Namı Bey Devlet gibi adamdır; deni? de ve karada kuvveti vardır” dı di ve güldü, ferahlamıştı. Deni gücü ile Namık İsmail’in “ Koı san” adlı yatını, karadaki güc içinde onun Lancia otomobiliı ima ederek.

Ölümünden bu kadar yıl geç­ mesine karşın onun gürleyen se­ sini hâlâ duyar gibi oluyorum. Önünde anısına saygı ile eğiliyo­ rum ölmeyen Hocamın.

Z C *

£ • '

9)3

( . ' - U W - ' í u n

* /: /

-n ~ SoT-bbO

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Kaç lira para üstü

Psikolojik travmalardan sonra en s ık karşılaşılan bozuklu ğun Travma Sonras ı Stres Bozuklu ğu oldu ğ u bilinmekle birlikte, çeşitli çalışmalar ve klinik

Kaç lira para üstü

Usually, it is experimentally hard to sep- arately identify a dominating singlet (triplet) within a mixed state from a pure singlet (triplet). A comprehensive understanding of

Sir — Despite repeated calls for the development of open, interoperable databases and software systems in bioinformatics (for example refs 1–3), Lincoln Stein in his

Mental Imagery and External Representation In the cognition literature, mental imagery and external representation are implicit parts of the stages of creative process (Ahsen,

The results are as follows: (1) only half of the participants were able to correctly determine the function of the spaces; (2) bird, wind, and water soundmarks were identified in

In this study, the changes in Arapçiftligi, Poyraz, Dalyan lakes area found in Kocacay delta located in the south coast of Marmara sea was evaluated between the periods of 2000 to

Pretreatment of A549 cells with Ro-32-4032 and the dominant-negative mutant of c-Src DN inhibited thrombin-induced IKK alphabeta activity, kappaB-Luc activity, and NF-kappaB-

Please list the surgical techniques used for root coverage in key features and clinical effectiveness.. Please list the types of maxilla sinus lifting procedure and their

Result(s): Of 342 women with pathology-confirmed fibroids who were included in the study, 108 received myomectomy only (group I), and 234 underwent the uterine depletion

Güven (2013) ilkokul öğretmenlerinin okul müdürlerini öğretimsel lider olarak algılama düzeyleri ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelediği

Attilâ İlhan ve Savaş Ay’ın şiir kasetleri arasında ne fark var.. Bir yanda “Ben Sana Mecburum” diyen

NADİR NADİ — Cumhuriyet kurulduğu zaman ben henüz onbeş yaşındaydım ve babam daha önce, Yenigün'ü çıkardığı için ve Yenigün de cok başarılı bir

Öğretim elemanlarının derslerinde sanat ve bilim iliĢkisine yer vermesinin nedeni olarak farklı malzeme ve teknoloji kullanımı doğrultusunda değerlendiren 4

[r]

Özel ve acil ürünler, standart ürünlerde beklenmeyen talep fazlası veya müşterinin daha önce istediği üründen fazla miktarda ürün istemesi gibi durumlarda firmalar bu

48 yıl, elinden kalem düşmiyen büyük halk çocuğu, "Sarıgüzel,, li Ahmet Rasimi, ölümünden beş yıl sonra da olsa, hatırlıyanlar, yine kendi

turya kabul etmediğinden Berlin kongresi yapılacağı sırada S avi vak’- a sının zuhuriyle Sadık Paşa düşerek Rüştü Paşa ve iki gün soma Saffet Paşa

Fuat Paşa Ahmet Vefik Paşa’nın değerini ve sık sık büyük makamlara tayin edilmesi ve ardın­ dan da azledilmesini anlatırken şöyle diyor:. “ Ahmet Vefik Paşa,

Övün övün sofraya koy, kavanoz kavanoz peçelini, şişe şişe şurubunu, tabak tabak kompostosunu yap, gene bitip tükenemiyecek,. İkindi üstü kahvaltımızı

Özlem ÖZTÜRK - İSTANBUL ALMAN Yayın Sektörü’nün 1997 Barış Ödülü’nü kazanan Yazar Yaşar Kemal, cezaevine girmeseydi daha iyi eserler or­ taya

Özel koleksiyonu dışında Paris Modem Sanat Galerisi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Seatt­ le Müzesi’nde ve Fransa’da Antibes Müzesi’nde eser­ leri