• Sonuç bulunamadı

Kaybettiklerimiz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kaybettiklerimiz"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prof. Dr. Erdal Başaran

Prof. Dr. Erdal Başaran 27.10.1942 tarihinde Van’da dünyaya gel-miştir. İlkokulu Ankara, orta ve lise eğitimini Burdur’da tamamla-mıştır. Tıp eğitimine 1960 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamıştır. Dr. Başaran 1967 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kürsü’sünde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1971 yılın-da Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı olan Dr. Başaran aynı kür-süde Başasistan olarak çalışmaya başlamıştır. Başasistanlık döne-minin önemli bir bölümünde Dermatopatoloji alanında Prof. Dr. Nur Or ile önemli çalışmalara imza atmıştır. 1977 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçenti ünvanını alan Dr. Başaran 1979 yılına kadar aynı kürsüde çalışmalarına devam etmiştir.

Prof. Dr. Erdal Başaran Antalya Tıp Fakültesine 1979 yılında kuru-cu öğretim üyesi olarak atanmıştır. Dönemin zorluklarına rağ-men Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nın kurumsal kimliğe kavuşmasında ve geliştirilerek tanınırlığının arttırılma-sında önemli bir görev üstlenmiştir. Dr. Başaran 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Profesörlüğüne atanmıştır. Dr. Başaran 10 tez yöneticiliği yap-mış toplam 23 uzman yetiştirmiştir.

Sevecenliği ve babacanlığı ile öğrencileri arasında çok sevilen bir öğretim üyesi olan Dr. Başaran’ın dersleri tüm fakültede en çok sevilen derslerin başında gelirdi. Öğrenci eğitimine özel bir önem veren Dr. Başaran kliniğini öğrenciler arasında en çok sevilen ve en verimli staj konumuna getirmişti. Bir çok özelliğinin yanısıra son derece dürüst ve her yönüyle “güzel bir insan” olan hocamız bize hep örnek olmuştur. Engin klinik deneyimini bizlerle sürekli payla-şan hocamız bizlerin gelişmesi yönünde hep yüreklendirici olmuştur. Kendisinden sonra gelen öğrencilerinin bilgi ve dona-nım olarak kendisini aşması gerektiğini sürekli vurgulardı. Dr. Başaran‘ın hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlan-mış makale, derleme, vaka takdimi veya editöre mektup tarzın-da çok sayıtarzın-da yayını ve ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılartarzın-da sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkan yayınlar hemen aşağıda belirtilmiştir:

1. Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi’nin, 26-30 Eylül 1993 tarihleri arasında Kopenhag’da düzenlediği kongrede, aşağıdaki çalışma ile tedavi dalında poster ödülü kazanılmıştır. Alpsoy E, Yılmaz E, Başaran E: Interferons in Behçet’s Disease. 3rd European Academy Of Dermatology And Venereology, 26-30 September 1993, Copenhagen-Denmark.

Aynı çalışmanın, Journal of The American Academy of Dermatology dergisinde yayınlanmasını takiben, A. J. Sober tarafından 1995 Year Book of Dermatology’ ye seçilmiştir. 2. Aşağıdaki yazı ile yeni bir sendrom tanımlanmıştır;

Başaran E, Yılmaz E, Alpsoy E, Yılmaz GG. Keratoderma, hypotric-hosis and leukonychia totalis: A new syndrome? British Journal of Dermatology 1995;133: 636-8.

3. Ayrıca, aşağıdaki makale Türkiyede 1970 sonrası Deri ve Zührevi Hastalıklar adresli yayınlar içinde en fazla sitasyon (88) alan yayın olmuştur.

Alpsoy E, Durusoy C, Yilmaz E, Ozgurel Y, Ermis O, Yazar S, Basaran E. Interferon alpha-2a in the treatment of Behçet dise-ase: A randomized, placebo-controlled and double blind study. Archives of Dermatology 2002;138:467-71.

Bugün için, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı modern altyapısı ve güçlü öğretim üyesi kadrosuyla mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalarını başarıyla yürütmektedir. Ayrıca, deri ve zührevi hastalıklarının tanı ve tedavisinde bölgenin referans kliniği olarak sağlık hizmetleri sunmaktadır. Dr. Başaran kliniği-mizin hem kuruluşunda hem de yukarıda özetlenen noktalara ulaşmasında önemli görevler üstlenmiş, yeri zor doldurulur bir bilim insanı olarak anılarımızda sonsuza dek yaşayacaktır. Dr. Erkan Alpsoy, Dr. Ertan Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kaybettiklerimiz / Our Losses

136

Turk J Dermatol 2012; 6: 136

Hazırlayan: Erkan Alpsoy, Ertan Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Yazışma Adresi Correspondence

Ertan Yılmaz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye Tel.: +90 505 933 18 39 E-posta: eyilmaz@akdeniz.edu.tr

Resim. Sevgili Hocamız Prof. Dr. Erdal Başaran 2008 yılında emeklilik plaketini alırken.

Referanslar

Benzer Belgeler

Erbağcı H,Savaş H, Baştemir M, Herken H, Kızılkan N, Ünal B, Gümüşburun E.. sterological study). Unilateral nystagmus in an infant with acrocallosal

The effects o f standard and branched chain amino acid enriched so lutio ns o n thermo genesis and The effects o f standard and branched chain amino acid enriched so lutio ns o

D eneysel Hayvan Mo delinde Ağır Kafa Travması So nrası İntrakaro tid Mannito l İnfüzyo nun Beyin D eneysel Hayvan Mo delinde Ağır Kafa Travması So nrası İntrakaro tid Mannito

ÖZTÜRK G., YAMAN B., KOCABAŞ YENİPAZAR G., GERÇEKER TÜRK B., ERTAM İ., KARAARSLAN I., AKALIN T., KANDİLOĞLU G.. 12.Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 10 - 14

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavi eğitiminin standart tıp fakültesi

The importance of the Struggle against Tuberculosis Association in Turkey, 3 rd Balkan Congress on the History of Medicine, Abstract Book p.. Ethical Dimension of

3-An outbreak of aseptic meningitis due to echovirus type 30 in two cities of Turkey E Ozkaya, K Hizel, G Uysal, S Akman… - European journal of …, 2003 - Springer An outbreak

Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for