[Taha Toros tarafından Yaşar Nabi'ye gönderilen mektup]

Tam metin

(1)

-T T - (<=*)*>

İ s t a n b u l , 2 l . l 2 . 1 9 6 5

Sayın Yaşar Nabi,

Müşterek dostuAuz , rah m etl i /bdiilhak Ş i n a s i Hisar

bı kk ın da benden i s t e d i ğ i n i z malûmatı k ı r a c a u r z e d ' y r u m .

S i z i n de t a k d i r b u yura ca ğınız g i b i , Ç ı n - s i bey, ki mseyle usu 3 i yet peyda1 etmez ve h i s e a t en kendi h a y a t ı i l e a k r a b a l a r ı

h ınkında a z l a konulmazdı.

Bendeki n o t l a r ye b i r a z da hafızama güvenerek arzu bu­

yurduğunuz h u s u s l a r ı a ş ağ ıd a sıralayabilirimsem , bunu , r a h m e t l i ­ nin bUy"k h a t ı r a s ı n a k'içtik b i r hizmet sayarak , b a h t i y a r l ı k duya­ cağım :

Ş i n a s i Galatasaray L i s e s i n e devam ederken, a i l e s i ona fev k a lâ de ihtimam postermiş ve h a t t a buy'".: m a s r a f l a r : ¿ i r e r e k mektebe hususi a r a t : i l e g i d i p g e l m e s i n i s a ğ l a m ı ş t ı r . Ş i n a s i

çok zurnan O s - a n l ı Sarayın: mensup küçük p r e n s l e r i Galatasaraya g e t i r e - ar ab ala rd a b i l e görülmüş tür.

Babası meslek ol a ra k ona daima doktorluğu teıg.i-1 etmiş­ t i r . Halbuki Ç i n i s i bütün h a y a t ı boyuna a İ n s i n i a r d a - uzak yayarak

i s t e m i ş ve mikrop korkusu i l e b ir ço k e l l e r i b i l e s ık m a m ış ti r. Babası i l e an n e si n in çok genç yaşta a y r ı l m a s ı yüzünden Ş i n a s i ruhen bu a y r ı l ı ş ı n t e s i r l e r i a l t ı da kalmış , evdeki da­ d ı l a r ı n ı n da bu üzüntüyü gidermeye ç a l ı , a n a ; , ı r ı y a k ı n l ı k l a r ı n d a n da s ı k ı l m ı ş t ı r .

Nihayet Galatasaray L is e s in d e »o k u rk e n 1906 y ı l ı n ı n sonun­ da P a r i s ' e k a y m ı ş t ı r . Ozaman, b a b a s ı , Rumelindeki b i r v i l a y e t t e Maarif Müdürü i d i . P a r i s ' t e n ba ba sı i l e muhabere t e s i r eden“ Ş ina - e i n i n - h u s i s i mektuplarına 0 ü r e - P a r i s ' t e k i t a h s i l i i ç i n ondun dolgun h a r ç l ı k l a r tem:; n e y l e d i ğ i ve rahat b i r t a l e b e h a y a t ı g e ­ ç i r d i ğ i a n l a ş ı l m a k t a d ı r .

Babası P a r i s ’ t e k i Ş i n a s i ' y e g ö n d e r d iğ i mektuplarda daima ç l ı . r . e ı ı ve Fransız, kültüründen azamî derecede faydalanmasını ve t"yük b i r diploma al m a sı nı t a v s i y e e t m i ş t i r .

Fakat Ş i n a s i , b a b a s ı - a v e r d i ğ i cevaplarda , d e r s l e r i n a ğ ı r l ı ğ ı n d a n , imtihanla ra i s t e d i ğ i ş e k i l d e haz ırlanamadığmdan s ık s ı k baha eylemiş ve b u l a d ı ğ ı p o l i t i k a t a ' s i l i n d e n , ba ba sı nı n

a r z u l a d ı ğ ı büy d i p l ma;.ı a la m a m ış t ır . Buna mukabil, Fransı ede­

b i y a t ı i l e ö y l e s i n e meşgul olmuştur k i bütün gününü ve r ıh unu bu zevke k ap tırmış ve yur d .. dlnd"kt er. yok sonra da (Fahim Bey ve B i z ) ( Çuml ıoad ak i i n i ş t emiz') i l e Boğaz i ç i n i d i l e g e t i r e n büy"k' b i r edib olmuştur.

(2)

- 2

-A .Ş ln a e i H i s a r ' m ceddi

Çtiylü ki ; Tepede!c l i Ali Ta uya kadar dayanır.

Tepedele n l i A l i Paşa f

V e l i Paşa (177? - 1821J) İdam e d ilm iş tir .

Î Vüaradan Sel i r S ı r r ı Paşa (1847) Servet Bey (1881) 1

Ahmet Muhtar bey

(189# )

I

Neyire Kanım

--- - ¿ i

-A.Çinuöi

K ıs a r Selim NUshet Gerçek

Bu v e s i l e i l e s a y g ı l a r ı n sunarım.

Taha Toros T i c a r e t B a k a n lığ ı

B a ş m ü f e t t iş i

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :