8.SINIF LGS TÜRKÇE YAZIM VE NOKTALAMA YANLIŞLARI TESTİ VE CEVAPLARI

30  87  Download (0)

Tam metin

(1)

1. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) YaĢlı adam Hindistan cevizi toplayıp satarak geçimini sağlıyordu. B) Geçen seneki törende memleket isterim adlı Ģiiri okumuĢtum. C) Büyükbabam Çanakkale SavaĢı‟na katılmıĢ bir kahramandı. D) Memlekete 29 Mart Pazartesi günü eĢimle birlikte gelmiĢtim.

Ali Çağlar KALE

2. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin görevi değildir?

A) BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde verilir. B) Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ünlem iĢareti konur.

C) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur.

D) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur.

Ali Çağlar KALE  Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle baĢlar.

 Yer, millet ve kiĢi adlarıyla kurulan birleĢik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle baĢlar.

 Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle baĢlar.

 Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle baĢlar.

 “Bizim görevimiz insanlığa hizmettir oğlum.” der, saçımı okĢardı dedem.  Roman türünü Hakan, Necla; öykü türünü ise Halis, Neslihan seviyordu.  Gençler! Yarından sonra derslerimizi bahçede iĢleyeceğiz.

DERS TÜRKÇE CEPTE WHATSAP GRUBU

YAZIM VE NOKTALAMA YANLIŞLARI GENEL DEĞERLENDİRME

(2)

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin baĢına ve sonuna virgül (,) ya da kısa çizgi (-) getirilir.

3. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlerin hangisine ara söz ya da ara cümleyi göstermek için virgül (,) ya da kısa çizgi (-) getirilemez?

A) “ Tehlikeli Oyunlar”ı ( ) Oğuz Atay‟ın en güzel eserini ( ) yeniden okumanın zevkini yaĢayalım.

B) Korkudan beti benzi atmıĢtı ( ) konuĢmak istese de konuĢamıyordu ( ) sadece titriyordu. C) Gözlerindeki o garip hüzün ( ) onu daha önce hiç böyle görmemiĢtim ( ) beni âdeta kahrediyor.

D) Gökyüzündeki o yıldız ( ) en parlak olan ( ) tebessüm etmek için tek sebepti aslında.

Asilhan KARAASLAN

 Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

 Kurum, kuruluĢ, kurul, birleĢim, oturum ve iĢ yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

 Sonunda 3. teklik kiĢi iyelik eki olan özel ada, bu ek dıĢında baĢka bir iyelik eki getirildiğinde kesme iĢareti konmaz.

4. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında yanlışlık yapılmamıştır?

A) Son günlerde yapılan çalıĢmalarla Kızılay‟a kan bağıĢı yapanların oranında artıĢ oldu. B) Bu konuda, Türkiye‟dekilerden farklı bir uygulamanın söz konusu olabileceği söyleniyor. C) Ġstiklâl MarĢı‟mızın yazılıĢ sürecini hepimizin çok iyi bilmesi gerektiğini düĢünüyorum. D) Japon‟ların yapmıĢ olduğu bilimsel araĢtırmalar sonucu depreme dayanıklı evler yapılıyor.

(3)

5. Yukarıdaki yay ayraçlara aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ") ( ,) (") ( .) (,) B) (") (!) (") (.) (,) C) (") (!) (") (...) (,) D) (") (.) (") (.) (,)

Turgut YÖRÜKOĞLU

Aşağıda bazı cümleler ve açıklamalar verilmiştir:

I) “Sabahki konuları mutlaka tekrar etmeliyim.” cümlesinde kullanılan “-ki” eki sıfat yaptığı için bitiĢik yazılmıĢtır.

II) “O da belliki bu durumdan oldukça huzursuzdu.” cümlesinde kullanılan “ki” bağlaç olduğu hâlde kalıplaĢtığı için bitiĢik yazılmıĢtır.

III) “Gözündeki sana oldukça çok yakıĢmıĢ.” cümlesinde kullanılan “-ki” ilgi zamiri olduğu için bitiĢik yazılmıĢtır.

IV) “ Ben onu inan ki çok seviyorum.” cümlesinde “ki” bağlaç olduğu için ayrı yazılmıĢtır.”

6. Buna göre, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı ve açıklaması ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

Asilhan KARAASLAN Türkçede sıfat yapan, ilgi zamiri olarak kullanılan ve bağlaç olan “ki” olmak üzere üç çeĢit “ki” kullanılmaktadır. Bunlardan sıfat yapan ve ilgi zamiri olarak kullanılan “-ki” ekleri bitiĢik yazılırken bağlaç olan “ki” ayrı yazılmaktadır. Ancak “sanki, oysaki, mademki” gibi bağlaç olduğu hâlde kalıplaĢtığı için bitiĢik yazılan “ki” ler de vardır. Örneğin “Kafamdaki sorunların cevaplarını bulamadım.” cümlesinde “-ki” eki sıfat, “Seninki ondan daha güzel.” cümlesinde kullanılan “-ki” eki ise ilgi zamiri olduğu için bitiĢik yazılmıĢtır. “ Ben ki seni hiç unutmadım.” cümlesinde ise “ki” bağlaç olarak kullanıldığı için ayrı yazılırken “ Sanki o da beni arıyordu.” cümlesinde kullanılan “ki” bağlaç olduğu hâlde kalıplaĢtığı için bitiĢik yazılmıĢtır.

( ) Güzel günler göreceğiz Albay'ım ( ) ( ) dedi Asilhan ( ) Yürüdü ( ) mor salkımlı çiçeklerin kokusunu içine çekerek.

(4)

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur? A) Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için EBA'ya davet etti. B) Onur, Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için EBA'ya davet etti. C) Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için eba'ya davet etti. D) Onur; Yenay, Gökben, Gülhan ve Perihan'ı canlı ders için ebaya davet etti.

Turgut YÖRÜKOĞLU

 Sözcüklerinden her ikisi veya ikincisi birleĢme sırasında benzetme yoluyla anlam değiĢmesine uğrayan birleĢik sözcükler bitiĢik yazılır.

 Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaĢmıĢ birleĢik kelimeler bitiĢik yazılır.  Ġkinci kelimesi -an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mıĢ/-miĢ sıfat-fiil eklerinin

kalıplaĢmasıyla oluĢan birleĢik kelimeler bitiĢik yazılır.

 Her iki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) belirli geçmiĢ zaman veya -r /-ar /er geniĢ zaman eklerini almıĢ ve kalıplaĢmıĢ bulunan birleĢik kelimeler bitiĢik yazılır.

8. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Öyle her Ģeyi oldubittiye getirip ortadan kaybolmak ne kadar da kolaydı. B) Adamın arkasında veryansın edip olduğu yerde uzunca bir süre bekledi.

C) Kolunu eĢek arısı soktuğu için acıdan sağa sola koĢuĢturup sürekli bağırıyordu. D) O, sürekli oyun bozanlık edip durur; baĢladığı hiçbir iĢi tam yapmazdı.

(5)

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) 1997 Yılında doğan Ayça Bebek, dört yaĢında okur yazar olup ünlü bir Ģair olarak tarihe geçecekti.

B) Bize bir akĢam üstü geldi mutluluk ve hiç gitmedi.

C) Bu sabah Hürriyet Gazetesi'nde gördüm o ilginç makaleyi. D) Yusuf Kemal, gerçek bir Yahudi olmaya karar vermiĢti.

Turgut YÖRÜKOĞLU

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Sınav gitgide yaklaĢıyordu ve ben heyecanlanıyordum.

B) Korona yüzünden Amerika BirleĢik Devletleri'nin güneyi periĢan durumdaydı. C) Aynur hanımın hazırladığı soruları çözmek ölüm gibiydi.

D) Devlet, bir düzenlemeye giderek bazı suçluları serbest bıraktı.

Turgut YÖRÜKOĞLU

11. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?

A) Bu kitaplıkta keyifle okuyacağınız birçok kitap, dergi var

B) Trenin pencerelerinde gülümseyen çocuklar, el sallayan kadınlar C) Ona neden bu kadar kızdığını anlamıĢ değilim

D) Benim yerimde olsaydın sen de aynı Ģeyi yapardın

Emel ÇELĠK Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonuna üç nokta (…) konur.

(6)

12. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi kuralına uyulmamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?

A) Bu akĢam 19.33‟te yeni veriler açıklanacak. B) Türkiye‟nin 2023‟teki hedefleri çok büyük.

C) Öğrenciler TUBĠTAK‟dan destek alarak projelerini hazırladı. D) Saat 15.00‟te Bilim Kurulu toplantısı sona erecek.

Gül ġENEL

13. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?

A) Ülkemiz yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir. B) Ġnsan bir akĢam üstü ansızın yorulur.

C) YaĢadığımız olağanüstü bir durumdu.

D) Yara geçmeyince deri altına ilaç enjekte etmiĢler.

Emel ÇELĠK

14. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) („) (-) (-) (,) (.) B) („) (,) (,) (;) (,) C) („) (“) (“) (,) (.) D) („) (“) (“) (,) (,)

Huriye ATAN Somut olarak yer belirten “alt, üst, üzeri” sözcükleri ayrı yazılır.

Sayılar, kısaltmalar ve saatlere getirilen ekler ünsüz sertleĢmesine uğrayabilir.

ABD ( ) nin ırk tarihiyle ilgili konular hâlâ büyük bir ilgi görüyor. Bu nedenle History Channel ( ) Kökler( ) adlı diziyi yeni kuĢaklar için tekrar çekme kararı aldı. Kökler ( ) Alex Haley‟in en tanınmıĢ romanıdır. Dizinin ilk bölümü 5( )3 milyon kiĢi tarafından izlendi.

(7)

15. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kızın saçları ve gözleri annesininkini andırıyordu.

B) Sanatçı Ģarkıyı o kadar içten söyledi ki duygulanmamak elde değil. C) Gökyüzündeki bulutlar iyice kararmıĢtı.

D) Desemki vakitlerden bir nisan akĢamıdır.

Emel ÇELĠK

16. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yazarın beğenilen kitaplarından biri olan Uçurtma Avcısı, en çok satan kitaplar arasındaki yerini aldı.

B) Avrupa‟yı etkisi altına alan Ģiddetli yağıĢlar Almanya'nın güneyinde büyük zararlara yol açmıĢ.

C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, tüm yurtta ve dıĢ temsilciliklerde törenlerle kutlandı.

D) Teyzem, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yunus Emre Caddesi‟nde bizi bekliyor.

Yenay YILMAZ Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır. Ya iki cümleyi bağlar ya da pekiĢtirme görevinde kullanılır. Sıfat olan ve ilgi zamiri olan “ki “ kendisinden önceki kelimeye bitiĢik yazılır.

- Yer adı olan mahalle, bulvar, cadde, sokak vb. sözcükler büyük harfle baĢlar. - Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle baĢlar.

- Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle baĢlar.

(8)

Bulut, televizyon izliyordu. Haberleri izlerken geçmekte olan altyazılar dikkatini çekti. Bu yazılarda yazım yanlıĢları vardı. Bulut‟un dikkatini çeken cümleler aĢağıda verilmiĢtir. 17. Bu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) B)

C) D)

Gül ġENEL

18. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kuralların herhangi birisiyle ilişkilendirilemez?

A) Türkçe‟nin kolay bir dil olmadığını biliyordu artık.

B) Babam, her zaman Trabzonlu bir arkadaĢından söz ediyordu.

C) Bu konuyla ilgili olarak Türk Tarih Kurumundan bir açıklama bekleniyor. D) Daha önce Yılmaz Bey‟i hiç bu kadar telaĢlı görmemiĢtim.

Yenay YILMAZ

İlk COVID-19 vakası

uzak doğuda görüldü.

Ülkemizde yüz otuzbeş

bin kişiye COVID-19

hastalığı tanısı kondu.

05.05.2020 tarihinde

normalleşme süreci

ülkemizde başlamıştır.

Ramazan bayramını

COVID-19 nedeniyle

evde geçireceğiz.

* Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme iĢaretiyle ayrılmaz.

* Kurum, kuruluĢ ve iĢ yeri adlarına getirilen ekler kesme iĢaretiyle ayrılmaz. * KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme iĢareti kullanılır.

(9)

19. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımıyla ilgili hata yapılmamıştır?

A) Zamanını planlamadıkça, baĢarıya ulaĢamazsın. B) Büyüklerini dinledin mi, hata yapmazsın.

C) Planlı programlı çalıĢırsa hedefine ulaĢır.

D) Öğrenciler dönem baĢından beri çalıĢtı da, çalıĢtı.

Gül ġENEL

20. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir.

- Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle baĢlar. - Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle baĢlar. - Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran Ģehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle baĢlar.

- Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle baĢlar.

Bu kurallara göre;

I. Uzak Doğu‟dan gelen heyeti Vali Bey dün kabul etti. II. Ramazan ayı, Müslüman âlemi için kutsal bir aydır.

III. Gezip görmek istediğim yerlerden birisi de Osmaniye Ġlinin, Kadirli Ġlçesidir. IV. Amerika‟da kaçakçılığın Allahları vardır.

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

Perihan TOPUZ SARIKABAK

 Metin içinde -ınca/-ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan “mı/mi” ekinden sonra virgül konmaz.

 Metin içinde zarf-fiil eki almıĢ kelimelerden sonra virgül konmaz.  ġart ekinden sonra virgül konmaz.

 Cümlede pekiĢtirme ve bağlama görevinde kullanılan “de/da“ bağlacından sonra virgül konmaz.

(10)

Kesme işaretinin kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir: a) Sayılara gelen ekler kesme iĢareti ile ayrılır.

b) Sonunda nokta veya üs bulunan kısaltmalara gelen ekler kesme iĢareti ile ayrılmaz. c) Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme iĢareti ile ayrılmaz.

d) KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine gelen ekler kesme iĢareti ile ayrılır. e) Kurum, kuruluĢ ve iĢ yeri adlarına gelen ekler kesme iĢareti ile ayrılmaz.

f) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekler kesme iĢareti ile ayrılır. Buna göre,

I. Türk Dil Kurumu BaĢkanı‟na bir e-posta gönderdim.

II. Ġlçemizde TEMA‟nın çalıĢmalarına katılmak isteyen gönüllü sayısı arttı. III. Uzun yıllardan beri burada yaĢadığım için ben de artık Ġzmir‟liyim. IV. Koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS, 20 Haziran‟da yapılacak.

21. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uyulmamıştır? A) I B) II C) III D)IV

Huriye ATAN

22. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı bu cümledeki kullanımıyla özdeş değildir?

A) Bugün Türkçe, tarih; yarın fizik, kimya çalıĢmalıyım. B) Elma, armut, portakal; domates, pırasa, lahana aldım.

C) Türkçe dersinde Ahmet, Caner Ģiir; Turgut ve Seda ise deneme yazmıĢ. D) Yeni edebiyat anlayıĢı; süsten, gösteriĢten uzak bir anlayıĢtı.

Perihan TOPUZ SARIKABAK Noktalama iĢaretlerinden noktalı virgül, virgüllerle ayrılmıĢ tür veya takımları, farklı bölümleri ve örnekleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Erkek çocuklarına Gökalp, Alperen, Emre; kız çocuklarına ise Aybüke, Ülkü, Zehra adları verilir.

(11)

Öğretmeni Ali‟den yukarıda verilen kelimelerden yazımı yanlış olanları iĢaretlemesini istemiĢtir.

23. Ali’nin yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Huriye ATAN

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki virgüle ait açıklamalara ait bir örnek cümle değildir?

A) ERGĠN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

B) Zindana atılan mahkûmlar gibi titreĢerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraĢıyorduk. C) Hasta, gence karĢı yürümeye baĢladı.

D) Peki, bu ısrarlı davetinizi kabul ediyorum.

Leyla AYDEMĠR

( ) ön yargı - (X)önyargı

( ) suçüstü - (X) suç üstü

(X) oratoryo - ( ) orotoryo

(X) dinozor - ( ) dinazor

(X) oysaki - ( ) oysa ki

( ) kravat - (X) kıravat

I. Onay, ret, kabul bildiren sözcüklerden sonra konur. II. Anlam karıĢıklığını önlemek için kullanılır.

III. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

(12)

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) 2016‟ dan beri burada yaĢıyorum.

B) Kağan henüz 4 yaĢında olmasına rağmen 100‟e kadar sayabiliyor. C) Dilekçemi ġemsi Tebrizi Ortaokulu‟na vereceğim.

D) Sınav konuları 3‟üncü bölümden baĢlıyormuĢ.

Duygu DAĞ

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller DillenmiĢ ağızlarda tutuk dilli gönüller

Faruk Nafiz Çamlıbel

26. Bu dizelerde olduğu gibi birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.

Buna göre;

I. Manas Destanı, Kırgız Türklerinin hayatını tüm yönleriyle ele alır.

II. Bize yalnız dans etmeyi, âĢık olmayı bilen genç lazım değil, der ünlü kalem. III. Affetmek ve yok saymak, güzel insanların harcı değildir.

IV. Ġyi öğretmen düĢünebilen, üretebilen, öğretebilen fertlerden olur.

cümlelerin hangisinde virgül, örnek cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV

Perihan TOPUZ SARIKABAK

27. Bu cümlede numaralandırılmış bölümlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

Duygu DAĞ

1955‟den bu yana hizmette sınır tanımıyan bu restoran babadan oğula birçok nesle ev I II III IV

sahipliği yapmıĢtır.

(13)

28. “Pekçok insan tarafından ziyaret edilen Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesi‟nin doğusunda yer almaktadır.” cümlesindeki yazım yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?

A) “Bölgesinin”kelimesi “bölgesinin” Ģeklinde yazılarak B) “doğusunda” kelimesi “Doğusunda” Ģeklinde yazılarak C) “Manastırı”kelimesi “manastırı” Ģeklinde yazılarak D) “Pekçok” kelimesi “pek çok” Ģeklinde ayrı yazılarak

Mustafa CAN

Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle baĢlar: GiriĢ, ÇıkıĢ, Müdür, Vezne, BaĢkan, Doktor, DolmuĢ Durağı, ġehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb.

29. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) B)

eczane

C) D)

5. Kat

Leyla AYDEMĠR

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa, Resmi Gazete‟de yayımlandı. B) Dünya çapında virüs tehdidi gitgide azalıyor.

C) Bir zamanlar -Bu zamanlar uzak değildir- sağlıklı olmanın keyfini çıkarıyordu. D) Zor da olsa konuĢulanları anlayabiliyor.

Huriye ATAN

MARKET

(14)

31. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde kısaltmalara gelen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 2 ve 5 D) 1 ve 4

Onur ÖZCANLI

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak iĢareti (“ “) diğerlerinden farklı bir amaç için kullanılmıştır?

A) Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı Ģiiri incelediler.

B) “Ġzmir üzerine dünyada bir Ģehir daha yoktur!” diyorlar.

C) “Hayatta en hakiki mürĢit ilimdir.” vecizesi okullarda yer almaktadır. D) “Ne mutlu Türk‟üm diyene!” sözü her Türk‟ü duygulandırır.

Leyla AYDEMĠR

33. Numaralı cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV Yenay YILMAZ 1) MEB‟na bağlı okullarda okuyan öğrenciler bu sınava katılmıĢtı.

2) TL‟nin değer kazanması ile piyasa canlanmaya baĢladı. 3) Birçok ürün TSE‟nün standartlarına göre üretiliyordu. 4) Sözcüklerin anlamlarını TDK‟nın sitesinden kontrol etti. 5) TÜBĠTAK‟ın açtığı yarıĢmalara mutlaka baĢvurmalıyız.

(I) Bu modern bina, camdan duvarlarıyla her an aydınlık bir yer. (II) Avlunun içinde havada askıdaymıĢ gibi hafif ve berrak duruyor. (III) ÇağdaĢ görünümü, eĢlik ettiği tarihi binanın estetiğiyle çakıĢmadan, sakin bir uyum ve pırıltı içinde. (IV) Her iki bina da içindeki donanımla birlikte sanatçıların vakıfa ve Ġstanbul'a bir armağanı.

(15)

I. Saat onu beĢ geçe dersim baĢladı. II. Ġki yüz elli kiĢi sınava girememiĢ. III. Oğlum ikinci sınıfta okuyor.

IV. Öğrencileri 5‟erli gruplara ayırdım.

34. Yukarıda verilen cümlelerde, kaç numaralı cümlede sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) IV B) III C) II D) I

Selma Uçar

35. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) getirilmelidir. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Onur ÖZCANLI

36. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bu akĢam GS-FB maçı var.

B) Babamdan Türkçe - Almanca sözlük almasını istedim. C) Doğduğum Ģehri -GümüĢhane‟yi- çok özledim.

D) Ġstanbul -Trabzon uçak seferleri iptal edildi.

Duygu DAĞ O mor çiçekli leylak ağacını görür görmez eski sokağımızı düĢündüm(1) TaĢları yemyeĢil yosunlar bağlamıĢ bir eski zaman yokuĢuydu bu ( 2) Ġki tarafında yüksek basamaklı merdivenler, tam üzerinde sağlam taĢ duvarlar(3) Arnavut kaldırımlı yolla merdivenler arasındaki dar oluktan Ģırıl Ģırıl süzülen sulardı en güzeli (4)

(16)

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) Bana neden öyle baktığını anlayamadım

B) Size göre tarihin en iyi romanı hangisidir C) ġimdi mi yola çıkıyoruz

D) Ankara‟ya gideceğini bize neden söylemedin

Edip AKKURT

I. Bu öyle bir süreç ki anlatılamaz.

II. Neyseki bu kazada çok can kaybı olmadı.

III. DüĢündüklerini paylaĢmalısınki elimizden geleni yapalım. IV. Lise yıllarımda ki anılarımı asla unutmam.

38. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı doğrudur?

A) I B) II C) III D) IV

Duygu DAĞ

39. Bu cümlenin sonuna getirilecek noktalama işaretiyle ilgili hangi seçenekte yapılan açıklama doğrudur?

A) Anlatım olarak tamamlanmamıĢ bir cümle olduğu için üç nokta (…) konmalıdır. B) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak bir cümle olduğu için iki nokta (:) konmalıdır. C) TamamlanmıĢ bir cümle olduğu için nokta (.) konmalıdır.

D) Heyecan ve sevinç bildirdiği için ünlem iĢareti (!) konmalıdır.

Yenay YILMAZ ArkadaĢlık konusu ele alındığı zaman, hep Ģu örneğin verilmesini

(17)

40. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmanın okunuşuna uygun ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) KPPS‟de aldığı not yeterli değildi. B) THY‟den indirim haberleri geliyor.

C) Güncellenen Türkçe Sözlük‟e TDK‟nın sitesinden ulaĢılabiliyor. D) Bu dizi, bazı duyarlı izleyiciler tarafından RTÜK‟e Ģikâyet edildi.

Leyla AYDEMĠR

41. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu işleviyle kullanılmıştır? A) Dağlara, çöllere vuruyor içimdeki vaveyla.

B) AĢk, mektup yazmaya zorlar seni.

C) Sevda duvarını aĢtım, sendeki bu tılsım neydi? D) Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz.

Mahmut ÇELĠK

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? A) Uzun saçlı, yakıĢıklı, yeĢil gözlü bir çocuktu.

B) Türkiye‟nin, en uzun nehri Kızılırmak‟tır.

C) Korkularımızı yenmeden baĢarıya ulaĢamayız, dedi. D) ArkadaĢlar, biraz sessiz olur musunuz?

Edip AKKURT Her insan doğar, yaĢar, ölür.” cümlesindeki virgülün iĢlevi sıralı cümleleri birbirinden ayırmaktır.

Türkçede bazı kısaltmaların okunuĢuna uygun ekler getirilir ve bu ekler kesme iĢareti ile ayrılır.

(18)

43. Cümledeki noktalama yanlışının nedeni hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) “Herkesin” sözcüğünden sonra virgül getirilmemiĢtir. B) “ay ıĢığında” sözcüğünden sonra nokta kullanılmalıydı. C) “sakinim” sözcüğünden sonra soru iĢareti kullanılmalıydı. D) “sevincim” sözcüğünden sonraki virgül kullanılmamalıydı.

Onur ÖZCANLI

44. Yukarıda verilen parçada, seçeneklerde verilen açıklamaların hangisinin örneğinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Devlet adları büyük harfle baĢlar.

B) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran Ģehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle baĢlar.

C) Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle baĢlamaz. D) Özel isimden önce gelip yer yön belirten sözcükler büyük harfle baĢlar.

Mahmut ÇELĠK

Her ne kadar Artvin ili, Doğu Karadeniz sahilinden baĢlıyorsa da merkezi, denizden uzak ve dağların arasındadır. Macahel Artvin‟in en doğusunda, Gürcistan sınırındaki bölgedir. Bölgenin, Türkiye sınırlarındaki bölümüne “Yukarı Macahel” deniyor. Genelde Gürcüce konuĢulmaktadır. Ayrıca Unesco tarafından tescil edilmiĢ YaĢayan Ġnsan Hazinesi Korosu da vardır.

Herkesin uyuduğu saatlerde genç uykusuzların dans etmesi… Gizli, metruk bir kır gazinosunda ve ay ıĢığında… Bu, bir saadettir. Ne sevincim, ne kederim belli idi.

(19)

45. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yaban, KurtuluĢ SavaĢı öncesi Türk aydını ve Türk köylüsü arasındaki uçurumu iĢlemiĢtir. B) Gümrü AntlaĢması‟nda Ermenilerden 2.000 tüfek, 3 batarya, 40 makineli tüfek alındı. C) Orhan Veli Kanık, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 14 Kasım 1954‟te CerrahpaĢa Hastanesi‟nde vefat etti.

D) Türkiye‟nin nüfusu bir yıl içinde bir milyondan fazla artmıĢtır.

Leyla AYDEMĠR

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sınıfta yirmi altı öğrenci bulunuyor. B) ġu ağaçta kuĢlar yuva yapmıĢ.

C) Çok ta düĢünmemek gerekir bu konuları. D) Okullar mayısta açılmazsa haziranda açılır.

Edip AKKURT Bağlaç olan de/da‟nın te/ta hali yoktur.

-Millet, boy, oymak adları büyük harfle baĢlar: Alman, Arap, Ġngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

-Devlet adları büyük harfle baĢlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika BirleĢik Devletleri vb.

-Kurum, kuruluĢ ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle baĢlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi vb.

UYARI: Kurum, kuruluĢ, kurul, birleĢim, oturum ve iĢ yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye

Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının vb.

-Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle baĢlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları vb.

(20)

47. Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallardan bazıları verilmiştir.

I. Sayılar harflerle de yazılabilir ancak saat, para tutarı, ölçü ve istatistik verilere iliĢkin sayılar rakamla yazılır.

UYARI: Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir

II. Romen rakamları; tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve maddelerin sıralanmasında kullanılır.

III. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme iĢareti konur ve ek yazılır ayrıca nokta konmaz.

IV. ÜleĢtirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen kurallara uyulmamaktan kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?

A) XX‟nci yüzyıl Gregoryen takvimine göre 1 Ocak 1901‟de baĢlar. B) 01.XI.1928‟de yapılan antlaĢmanın maddeleri çok nettir.

C) Saat dokuzu beĢ geçe Ulu Önder gözlerini kapadı. D) Oyunda kâğıtlar 2‟Ģer 2‟Ģer dağıtılacak.

Perihan TOPUZ SARIKABAK

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurala uymayan bir kullanım vardır? A) Anlattığın bu konudan sonra dünyam baĢıma yıkıldı.

B) Çıplak gözle izlenebilen tek gezegen Satürn‟dür. C) Sen en sessiz sakin yerindeydin Dünyamın. D) Dünya, çok uzun süredir GüneĢ'in etrafında döner.

Yılmaz AYDIN Gezegen adları terim anlamda kullanılırsa büyük harfle baĢlar.

(21)

49. Bu metindeki yazım yanlışlarıyla ilgili olarak I. KiĢi adlarının yazımı ile ilgili yanlıĢlık yapılmıĢtır.

II. KiĢi adlarından önce ve sonra gelen unvanlarla ilgili yanlıĢlık yapılmıĢtır.

III. Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran kasaba, kent, Ģehir, il, ilçe vb. sözlerin küçük yazılması ile ilgili yanlıĢlık yapılmıĢtır.

IV. Sert ünsüzlerden sonra gelen ekin yazımıyla ilgi bir yanlıĢlık yapılmıĢtır. V. Kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlıĢlık yapılmıĢtır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve V B) III, IV C) II, III ve IV D) IV ve V

Onur ÖZCANLI

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yoktur?

A) Türkiye‟nin Güneyi tatil sezonu turistlerle dolar.

B) Bu yıl Nisanda tüm sanatçılar bizim kasabaya gelecek. C) Gelecek hafta Cuma günü sınıfça pikniğe gideceğiz. D) Zamanında MaraĢ‟ta Sütçü Ġmam diye biri yaĢarmıĢ.

Mert ÇELĠKTOPUZ (I) Babil‟in Asma Bahçeleri dünyanın yedi harikası içinde coğrafik olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen tek harikadır. (II) Günümüzde Irak sınırları içinde bulunan Hillah Kentinin antik çağlarda Babylon yani Babil olarak adlandırıldığı bilinmektedir. (III) Babilli Berassus, milatdan önce 290‟lı yıllarda yazdığı bir metinde bu bahçelerin MÖ 562-605 yılları arasında hüküm sürmüĢ Babil Kralı II. Nabukadnezar‟a ait olduğundan bahsetmiĢtir. (IV) Bir efsaneye göre II. Nabukadnezar bu bahçeleri eĢi Amytis için yaptırmıĢtır.

(22)

51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A) Buraları gezerken de suyumuzu içemez miyiz?

B) Seslerden kurtulmak için neler yapmamız gerekir? C) Kızın buraya nasıl geldiğini anlamadım?

D) Böyle olayların olmasının olasılığı neydi acaba?

Yılmaz AYDIN

52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Hey, buraya bakın! Böylesi bir doğa güzelliğine bakıp da hayran olmamak mümkün değil? B) Yabancı dil olarak Ġng.‟ye özel bir merakı vardı lise yıllarında.

C) Düzenli (!) çocuk, evinde bir Ģey arasan iki saatte bulursun. D) Sınava üç-beĢ gün kala çalıĢmayı artırmanın bir anlamı yok.

Dilek AYMELEK KÖROĞLU

53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Annem hep, “dürüstlük her zaman kazandırır.” derdi.

B) Ay‟ın Dünya‟nın uydusu olduğu çok eski zamanlardan beri bilinir. C) Galata Köprüsü tüm dizilerde en önemli mekânlardan biridir. D) Gerekli talimatları veren Vali daha sonra denetlemeye gidecekmiĢ.

(23)

54. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? A) Cumartesi günkü sınav 11:30'da baĢlayacak.

B) Türk - Rus iliĢkileri tekrar eski güzel günlerine döndü. C) LGS, 20 Haziran Cumartesi günü sabah yapılacak. D) Babam, bu resimde önden 4. sırada oturan kiĢidir.

Mert ÇELĠKTOPUZ

55. Yukarıda virgülün üç işlevi verilmiştir. Bu işlevlerle ile aşağıdaki cümleler eşleştirildiğinde hangi cümle dışta kalır?

A) Yok, bir daha duvarları böyle karalamana izin veremem.

B) Oyuncaklarını, boyalarını ve okuma kitaplarını hemen yerlerine koymalısın. C) Çocuk müzik dinliyor, resim yapıyor, bir yandan da annesi ile sohbet ediyordu. D) En sevdiği kitabını, Sevimli Tırtıl‟ı, okumadan yatağına yatmıyordu ufaklık.

Dilek AYMELEK KÖROĞLU

56. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti getirilmiştir? A) Bu sıkıntılarını neden ailene hiç anlatmadın?

B) Bu kapıyı kimin bu hale getirdiğini bilmiyorum. C) Anamın sütü gibi temizdir benim güzel dilim… D) Ey, bu topraklar için toprağa düĢmüĢ asker!

Mert ÇELĠKTOPUZ I. Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

II. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

III. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren kelimelerden sonra konur.

(24)

57. Numaralandırılmış sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) Yalnız IV

Mustafa CAN

58. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) PTT‟nin posta, bankacılık, lojistik gibi birçok alanda hizmeti vardır.

B) Elindeki ağırlığın 10 kg‟dan az olduğunu söyledi.

C) MEB‟in yüz yüze eğitime verdiği ara ay sonuna kadar uzatıldı.

D) 1931 yılında kurulan TTK‟nın amaçlarından biri Türk tarihini araĢtırmaktır.

Mustafa CAN

Aynı dili konuĢmayan hiç kimsenin anlaĢamayacağı hatta birbirini sevemeyeceği düĢünülür. I II

Oysa ki insanlığın ortak dilidir, sevgi. HerĢey sevmekle baĢlar. III IV

- Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuĢu esas alınır. - Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuĢu esas alınır.

- Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuĢu esas alınır.

(25)

59. Yukarıdaki gazete haberinde yapılan yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrı yazılması gereken birleĢik fiilin bitiĢik yazılması. B) Bağlaç olan “de/da”nın bitiĢik yazılması.

C) BitiĢik yazılması gereken birleĢik fiilin ayrı yazılması.

D) Büyük harf kullanılması gereken yerde küçük harf kullanılması.

Mehmet TUNA

60. Seçeneklerden hangisinde virgül (,) yukarıda verilen görevlerinden biriyle kullanılmamıştır?

A) Mehmet TUNA, Meydan, Kutlu Yayınevi, Ġstanbul, 2019. B) Hemen yanıma geldi, uzaklardan geldiğini söyledi.

C) Otobüsteki adam, gözlüklü olan, hiç kıpırdamadan duruyordu. D) O, yedi düvele meydan okuyan bir kahramandı.

Mehmet TUNA YavaĢ yavaĢ yürümeye, konuĢmaya baĢlamıĢ; çevresini büyük bir merakla keĢif etmeye çalıĢıyordu. Onun bu merakı baĢına iĢ açtı. Ağrı'da bir çocuk, düdüklü tencerenin içinde sıkıĢtı. Ailesi çocuğu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuĢtuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teĢekkür etti.

- Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

- Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin baĢına ve sonuna konur.

- Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.

(26)

61. “ġafak sökerken B…‟den ayrılarak ġ…‟ye doğru yola çıktık.” cümlesinde üç noktanın kullanılma amacı nedir?

A) Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. B) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.

C) KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

D) Kaba sayıldığı için veya bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

Mehmet TUNA

62. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır?

A) Nesrin Olgun Arslan, ManĢ denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücüdür. B) Adana ilinde 1957 yılında doğan yüzücü 7 yaĢında yüzmeye baĢlamıĢtır. C) 1979‟da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi.

D) BaĢarılı yüzücü Arslan, Ģu anda Seyhan Belediyesinde Spor Müdürü olarak görev yapıyor.

Mehmet TUNA

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle baĢlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, SüveyĢ Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran Ģehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle baĢlar.

(27)

63. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını tespit etmek isteyen Hande, hangi cümledeki yazım yanlışını doğru tespit edememiştir?

A) Kitabı okuyan kadar onu okurla buluĢturanda kıymetli değil midir? ( “de”nin yazımı) B) Han mısın, hancımı sın? Yoksa iki kapılı bir handan geçen bir garip yolcu musun? ( soru ekinin yazımı)

C) Önce yürüdüğün yolda ki dikenleri temizlemesin diğerlerini daha sonra.( “ki” nin yazımı) D) Herkezin her Ģeyi önemsediği günümüzde en önemli olanı da sağlıkmıĢ meğer. ( Ģey sözcüğünün yazımı)

Dilek AYMELEK KÖROĞLU

1. KahramanmaraĢ‟a gittiğimde MaraĢ dondurması almadan dönmem. 2. 4 Eylül 2006 tarihinde atandım.

3. Merdivenlerden çıkın ve “3.kat” levhasından sola dönün.

4. Topkapı Sarayı, Osmanlı Devleti‟nin en önemli eserlerinden biridir.

64. Yukarıdaki cümlelerde, aşağıda verilen kuralların hangisine uyulmamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Saray, köĢk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle baĢlar. B) Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle baĢlar.

C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle baĢlar.

D) Yer, millet ve kiĢi adları ile kurulan birleĢik kelimelerde özel adlar büyük harfle baĢlar.

(28)

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır? A) Bahçeli evde büyüyen çocuklar, toprağı ve bitkileri severler.

B) Koskoca Ģehirde sende mi beni yanlız bıraktın? C) Her Ģey bu kadar basit miydi?

D) Defterimde ki yazın silinmedi hiç.

Edip AKKURT

Kurallar:

- Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran kıta, il, ilçe, belde, köy, semt vb. sözler küçük harfle baĢlar.

- Ortak tamlanan olarak kullanılan yer ve yapı adları küçük harfle baĢlar.

- Yön adları özel isimden sonra gelirse isim görevinde bulunur ve küçük, önce gelirse sıfat görevinde bulunur büyük harfle baĢlar.

- Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler küçük harfle baĢlar.

-Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuĢu esas alınır.

Örnek cümleler:

I. Öğretmenliğinin ilk yıllarında UĢak iline bağlı Derbent Köyü‟nde görev yapmıĢ. II. Çakabey ve Ahi Evran Camileri KırĢehir‟in tarihi camilerindendir.

III. Anlamını bilmediğiniz kelimelerde ilk baĢvuru kaynağımız TDK‟nin sözlüğü olmalı. IV. Çocuklar bilimsel geliĢmeleri Bilim Çocuk dergisinden takip edebilirler.

V. YeĢillik cenneti olan doğu Karadeniz‟in en batısındaki il Giresun „dur.

66. Kurallara göre örnek cümleler incelendiğinde hangi cümlelerde bu kurallara uyulmadığını görürüz?

A) I - III - V B) I - II - V C) III - IV- V D) II - IV- V Dilek AYMELEK KÖROĞLU

(29)

 Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.  Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

 Birbiri ardınca sıralanan cümleleri ayırmak için konur

67. Buna göre aşağıdaki yay ayraçların hangisine virgül (,) getirilemez? A) Yağmur sonrası duyulan hafif bir rüzgâr( ) kuĢ sesi ve toprak kokusu… B) Heyecandan yerinde duramıyor( ) Ģarkılar söylemek, koĢmak istiyordu. C) Sabahın erken saatinde kalkmıĢ( ) kimseye haber vermeden dıĢarı çıkmıĢ. D) Umudun varsa hiçbir Ģey bitmemiĢtir( ) dedi ve beni yeniden cesaretlendirdi.

(Mustafa CAN)

I. ġu karĢıdaki ev- yeĢil olan- amcamların evidir. II. YarıĢma Ankara- Ġstanbul parkurlarından oluĢuyor. III. Gel-, git-; in-, çık- zıt anlamlı sözcüklerdir.

68. Numaralanmış cümlelerde kısa çizginin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

B) Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kullanılır. C) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

(Mustafa CAN)

Bedirhan tezgâhını alıp meydanın giriĢine doğru ilerlerken BerduĢ arkasından seslendi ( ) ( ) Mutlaka uğra yanıma ( )sana küçük bir hediyem var ( ) ( )

69. Yukarıda yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( :) (“) (“ ) ( , ) ( ! ) B) ( !) ( - ) ( , ) ( , ) ( . ) C) ( :) (“ ) ( , ) ( ! ) (“ ) D) ( . ) ( “ ) ( , ) ( ! ) (“ )

(30)

Cevap Anahtarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B C B B D B B D D C B C B D D C B A 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 C C C D D B C D A D A C C A D A C C 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 A A B C C B D C C C D C B D C C A A 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 D C C D C B D A D C B B B C C

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :