• Sonuç bulunamadı

Türk Amerikan Çocuk Kültür Derneği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk Amerikan Çocuk Kültür Derneği"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TfT K-AMEBİKAN ÇOCUK KLLTt'F DEBNRĞÎ 7 7 ^ 5 7 3 7 0

ŞEREF REtSLEFtl Şükriye OsraanoglU

Adnan Menderes . Başvekil Feflk Kor al tan. Meclis Bel sİ Osman Kapani, Devlet Vekili

Behçet Us, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili MUVAKKAT İDARE HEYETİl Ahmet Salih Korur, Başvekâlet Müsteşarı

Kemal Aygün, Ankara Vali ve Belediye Reisi

Bebla Tevflk Başokçu, Muharrir Gazeteci(M*Fel sİ Nazjı Tlabar, Mebus

Haluk Şaman, Mebus

Dr* Mecdet Alkln,Eskl Mebus

Ulviye favan. İstanbul Belediye Asası

Bedla Çobanoglu, Yapı ve Kredi Bankası memuru Sama Kayman,eski Mebus

Yedekleri Neclle Biran, Neriman Ağaoğlu, Lutfl Kırdar, Güzin Biren,Kerimen Oransay, Bekir Oransay, Alaettln Hltay

MÜTEŞEBBİS HKYETt Osman Kapanl, Devlet Vekili

Dr* Behçet Uz, Slhhet ve içtimai Muavenet Vekili Kemal Aygün, Ankara Vali ve Belediye Belsİ

Şükriye Osmanoglu

Febla Tevflk Başokçu,Muharrir Gesetecl,Merkez Belsİ Nazlı Tlabar, İstanbul Mebusu

Nlzamettln ve Ferdiye Ayaşlı, Büyük Elçi

Yakup Kadri ve Leman Karcoşmanoflu, Büyük Elçi Buşen^Eşref ve 3allha Unaydm, Büyük Elçi

Dr.^Lutfi Kırdar, Mebus Haluk Şaman, Mebus

Mecdet Alkln, eski mebus Ulviye favan, Belediye Asası

Esma Nsyman, saki mebus Bauf Sevin, Avukat

Akif Işcan,Avukat

Ahmet Şalin Korur. Başvekalet Müsteşarı

Bedla Çobanoglu, Yapı ve Kredi Bankası memurlarında Fikri Akurgal, Kızılay ü«Müdürü

Adnan 3aygun9£estekar Arif Kaptan, Bassam

Dr* Medlha Elden,DoktorA Cemal Beşit Rey, Bestekar

Alaettln Hltay, Vilayet Hukuk îşleri Müdürü Neriman Agaoglu

Safiye Hüseyin Elbl, Kızılay Fahri Azası

Güzin Biren, Merkez Bankası Kambiyo Müdür Muavini -Hu, Kerimen Oransay

Oransay, Y.Mühendia

Dr* Shepherd, Amiral Brlstol Hastanesi Şefi Mr* Kervin, Amerikan Haberler Servisi Şefi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilimsel düşün- ce felsefesi içinde bu konuya yaklaşırsak, ana hipo- tez şudur: Bu ürünlerde kullanılan alüminyum bile- şikleri meme dokusuna çok yakın olduğu için deri-

Amaç: Bu çalışmada, acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri has- talarda infeksiyon hastalıkları açısından en sık başvuru neden- leri, hastalıkların dağılımı, yatış

Bu yazıda, PegIFN ve ribavirin tedavisine yanıtsız olan ve telaprevirli kombinasyon tedavisi sırasında NS3 inhibi- törlerine karşı çapraz ilaç direnci gelişen bir kronik

Bizi, eski veni her hangi bir Türk âleminden daha noksan sa yılamiyacak bir dikkatle gözden geçirmiş, göreneklerimizi, yaşa­ yışımızı, tekerleme ve ata

Çalışmamızda cerrahi profilaksi amacıyla kullanılan ilk üç antibiyotik, sefuroksim, sefazolin ve amoksisilin-klavulanik asid olup, 2009 yılında 25 Avrupa

Özet: Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde 1997 y›l› hastane infeksiyonu insidans› %6.2 olarak bulun- mufltur.. Üriner sistem infeksiyonu %26.1 oran› ile en

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D., İzmir,

«Millî edebiyat, millî mimarî, millî ti­ yatro istiyoruz; gene bu hakla millî bah­. çe