• Sonuç bulunamadı

Tiyatrodan dönüşte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tiyatrodan dönüşte"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ti y at r o dan D ö n ü ş t e

İ

stanbul Şehir Tiyatrosuna karşı şimdiye kadar yapıl­ mış tenkidler arasında en çok İs­ rarla üzerinde durulmuş olanla­ rından biri, telif piyes kabul et­ mekten kaçındığıdır. Bu itibarla, grip tatili biterek kapılarını aç­ tığı zaman, gerek Diam ve gerek Komedi kısımlarında birer telif piyes oynanmasını pek mesut bir hâdise olarak selâmlamak iste­ rim.

V'â-Nû ile Nihal Karama gara­ jının eserleri olup Dram kısmın­ da oynana (casuslar) ı îstanbu- Ia gelir gelmez seyretmiştim. Dün akşam da, Komedi kısmında ilk defa temsil edilen ve Cevat Feh­ mi tarafından yazılmış bulunan (Hacı Kaptan) a gittim. Bu da bir komediden çok ziyade bir vod­ vil. Vakası Karadenizde ve bir yük gemisinde geçiyor, ve anbarı- na sığınmış bir tuluat kumpan­ yası mensuplarının cin ve peri taklidlerinden doğan türlü tuhaf­ lığı insana hoş vakit* geçirtiyor. Sadece güldürmeği hedef tutmak­ la beraber, içinde muhtekir Y a­ hudi gibi bir iki pek canlı tin de bulunan, lâtif bir op ret' kıltğ.na girmeğe de pek mnstahFbir r-

Fakat, bütün bü temsil'esna­

sında, dünya zevklerinin en bü- yüklerinden biri olan tiyatrodan ne derecede nasipsiz yaşadığımızı düşünmek beni mahzun edip dur­ du. Zira, mayıs ayile beraber, nü­ fusu milyonu belki de aşmış olan bu şehrin bu yegâne tiyatrosu ay­ larca sürecek bir zaman için ka­ pılarını kapıyacak ve kışları diyar diyar, kasaba kasaba dolaşan Elr- tuğrtil Sadi Tek, Başid Kıza (za­ vallı Kaşid Kıza!) heyetleri ve benzeri kumpanyalar, müşterinin yeni sanması için isimleri on ke­ re değiştirilmiş nihayet bir düzü­ ne bayat vodvilden mürekkep re- pertuvarlarıııi mesire yerlerindeki salaşlarda tekrarlamak üzere İs- tanbula hücum edecekler...

İstanbul Belediyesinin Şehir Tiyatrosu sanatkârları memur­ luk haklarından istifadeyi redet* mediklerine göre, BVecibelerini de kabul ederek yılda bari ikişer ay mezuniyetle iktifa etseler, yaz­ lık tatilleri bu kadar uzun olma­ sa!,, diye düşünmez misiniz?

~ n ~

-' f t -' ı V

w Ui

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Anahtar Kelimeler: Arthrogryposis mult iplex congenita, jejunal atrezi Arthrog ry posis multiplex congenita associated with jejunal atresia.. summary: Arthrogryposis

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

Şayet mal sahibinin, mevcud malzeme- si olup ta kullanır ise, ve yahut eski malzeme tedarik edip kullanır ise, yeni malzeme ile bu malzemenin fark fiyatı yekûnu umumiye

1- İstanbul’un coğrafyasını, arsa rantını daha çok paraya tahvil etmeyi asli iş edinen bu yaklaşım, dünyanın en adaletsiz metropollerinden biri olan

Asidik bazik ve nötral organik bileşiklerin ayrılmasında ya da saflaştırılmasında ekstraksiyon yöntemi kullanılır.. Asidik bir madde uygun bir baz ile, bazik madde uygun

Yeni Yeni Ticaret Teorileri’ne göre en verimli firmalar ihracata yönel- mekte, bu firmaların mark-up kârları düşse de, dış ticaretle birlikte satış hacimleri arttığı

Hedefimiz, K oç Topluluğu’nun yurt içinde eriştiği büyüklüğü muhafaza ederek, bu büyüklüğü yurt dı­ şına da taşımaktır. Yabancılar gözlerini Türkiye’ye

Meclisin 12 Mayıs 1927 günü yapılan oturumunda Dâhiliye Encümeni Reisi Mehmet Ata Beyin ziraat memurlarının vazifeleri hakkında ki kanun maddesi için Genel