• Sonuç bulunamadı

Atölye Kontrol Sistemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atölye Kontrol Sistemleri"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ATÖLYE KONTROL SĐSTEMLERĐ

H. Özgür ÜNVER*, Umut DURAK**, Ömer ANLAĞAN***, S. Engin KILIÇ***

*ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü **TUSAŞ

***Prof. Dr., ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Bu makalede atölye kontrol sistemlerinin yapısı tartışılmış, bu sistemlerin yapılandırılmasında kullanılan modelleme yöntemlerinden bahsedilmiş ve yine bu sistemlerin hazırlanmasında kullanılan yazılım teknolojileri hakkında bilgi

sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler

Atölye kontrol sistemleri, IDEF modelleme sistemi, dağıtık nesne teknolojisi, CORBA, DNA, tümleşim

ABSTRACT

In this paper, the structure of shop floor control systems is discussed, the modeling methods used in the construction of these systems are discussed and a brief information on software technologies used in shop floor control system applications is presented.

Keywords:

Shop floor control systems, IDEF modelling system, distributed object technology, CORBA, DNA

(2)

1. GĐRĐŞ

Đmalat maliyetini azaltma, kaliteyi artıma ve değişik pazar koşullarına uyum sağlama gerekliliği, imalat sektöründe otomasyonun önemini artırmıştır.

Otomasyon da anlamsal olarak genişleyerek, salt ardışık işlem kontrolü değil, aynı zamanda atölye tabanındaki imalat faliyetlerinin koordinasyonu ve imalatı

düzenleyici anlamda sistem takibini de içerir hale gelmiştir.

Atölye Kontrol Sistemleri (AKS) en genel anlamda iş planlaması, ilerleme görüntülenmesi, durum raporlanması ve düzeltici faaliyetleri kapsar. Atölye kontrolü kullanıcıya, gercek zamanlı işlem kontrolü için gerekli sistem durum raporunu sağlar. Sistem, genişletilmiş anlamıyla otomasyon kavramının bir parçası olarak kabul edilebilir.

Gerek ofis otomasyonunun, gerekse atölye otomasyonunun en geniş anlamıyla ele alındığı günümüzde, tümleşim, modern imalat sistemler için anahtar kelime olmuştur, ama bu tümleşim salt kabloları birbirine bağlamakla mümkün olmamaktadır.

AKS bu anlamda, imalat yapan organizasyonlar için yararı tartışılmaz ürünlerdir. AKS atölye tabanındaki bilginin ana kaynağını oluşturur ve MRPII veya ERP gibi planlama sistemleri ile atölye arasındaki boşluğu doldururlar. AKS uygulamaları planlama ve denetimsel konrol sistemleri olan ERP sistemlerini genişletmeyi ve desteklemeyi amaçlar. AKS nin birincil görevi planları, yürütme öncelikleri haline çevirmek ve atölye tabanında oluşan verileri bir üst sisteme iletmektir(Friscia). AKS yapılandırılmasında iki önemli adım vardır. Birinci adım sistemin

modellenmesi, ikinci adım ise yazılımın geliştirilmesi. Bu makelede IDEF modelleme sistemi ve dağıtık nesne teknolojileri üzerinde durulacaktır.

3. MODELLEME YÖNTEMLERĐ

Günümüzde imalat ortamlarının yapılandırılması için geliştirilmiş, bir çok sistem tasarımı ve modeleme yöntemleri vardır. Bu yöntemler genel olarak sistemin üç yönünü sunarlar;

Đşlevsel faaliyetler arası bağımlılık ve ilişkiler Veri şemasını oluşturan entite/anahtar ilişkileri Sistemin dinamik davranışları.

(3)

Literatürdeki karşımıza çıkan genel modelleme yöntemleri aşağıdadır; Entite ilişkisi modellenmesi (E-R)(Orr et. al.)

Referanslar

Benzer Belgeler

l Yüksek basınç kuşağının kuzeye kayması sonucu ülkemizde egemen olabilecek tropikal iklime benzer bir kuru hava daha s ık, uzun süreli kuraklıklara neden olacaktır.. l

 Veri tabanı yönetim sistemleri, karar destek sistemleri, elektronik dosyalama ve elektronik haber tahtası gibi yöneticiye karar aşamasında gerekli bilgiyi sağlayan kütükler

 Öğrenci; (i) Ekipmanlarla çalışmak için uygun araçların seçimi ve kullanımı (syf.1), (ii) Üretim ve bakım-tutum ile ilgili makine takımları ve

Gündel k yaşam alışkanlıklarının dışına çıkan çocuklar, okulundan, sokağından, oyun arkadaşlarından uzaklaşmışlardır.Çatışmaların üzer nden yaklaşık 5 yıl geçmes

En Erken Teslim Süresi (EETS-EDD) En Kısa İşlem Süresi (EKİS- SPT)+RULE+BUFFER SİZE(10) Bu senaryomuzda siparişler atölye dışı Hold modülünde erken teslim süresine göre,

Çocuklarımızın Beyin Gelişimi İçin Neler Yapmalıyız. HİLAL İNCE / Nicekindergarten 0-6

Çalışılan firmada teslim tarihi verilme işlemi iç ve dış kaynaklı etkenlerin birleştirilmesi ile gerçekleşmektedir. Sipariş onayı gerçekleştikten sonra

Elde edilen düşük bu gruplama etkinliğine ilave olarak, Tülomsaş’ta kullanılan tezgahların büyük boyutlu ve ağır tezgahlar olması ve ayrıca özel yerleşim yerine