SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Tam metin

(1)

ÖZET: “SDÜ bugünkü gelişmiş kapasitesi ve ivmesi ile Isparta’nın lokomotifi, Göller Bölgesi’nin en büyük ölçekli kurumlarından biri ve bir dünya üniversitesi olma yolunda da hızla ilerleyen bir yükseköğretim kurumudur. SDÜ, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğren-ci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile ülkemizin seçkin yükseköğ-retim kurumlarından biridir. Üniversitenin bugün yaklaşık 81 bin öğrencisi bulunmaktadır. 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılında YÖK tarafından üniversitemize ayrılan kontenjanlar sonrasında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile birlikte SDÜ’ de eğitim görecek 90 bin öğrenci olacağı tahmin edilmekte-dir.”

ANAHTAR KELİMELER: Süleyman Demirel Üni-versitesi, eğitim, Isparta, araştırma.

ABSTRACT: “Today’s advanced engine capacity and acceleration of the SDU in Isparta, Lakes Region, large-scale and rapidly advancing towards becoming a global University one of the institutions is a higher education institution. SDU, we have today the academic units, faculty members and the number of students, physical capacity and scientific research, social, cultural and sporting activities with our nation’s eli-te institutions of higher education. Today the University has about 81000 students. 2016 - 2017 academic year, the quotas not allocated to our university by the SDU in the aftermath of the new students along with students will be trained in is estimated to be 90.000”

KEYWORDS: Süleyman Demirel Universty, Educati-on, Isparta, Research.

(2)

1

992 yılında bir devlet üniversitesi olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, tam 24 yıldır durmadan büyüyen ve Türk yükseköğretiminde köklü ve büyük üniversitelerle yarışır hale gelen genç, dinamik ve girişimci bir üniversitedir. Kurulduğu 1992 yı-lından günümüze gelinceye dek Sü-leyman Demirel Üniversitesi Cumhuri-yet’e yakışan çağdaş eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve ülke

kalkınması-na destek olabilmek için, önce şehrin-de ve bölgesinşehrin-de sonra da ülkesinşehrin-de öncü bir rol oynamıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversite - şehir bütünleşmesini ba-şarmış bir devlet üniversitesidir. SDÜ, yerele öncülük eden, ulusal ve ulus-lararası bilim arenasında tanınırlığı ve prestiji yüksek, girişimci bir araştırma ve eğitim-öğretim kurumudur.

GÖLLER VE GÜLLER ŞEHRINDEN DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Süleyman Demirel Üniversite-si, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölge-lerinin kesiştiği Batı Akdeniz’de, Göller Bölgesi diye anılan önemli bir coğrafi noktadaki, güller ve göller şehri Ispar-ta’nın parlayan yıldızıdır. Şairlerin, “gül-lerin göklere güldüğü şehir” dedikleri Isparta, gölleri, kayak merkezi ve dağ-larıyla, zengin fauna ve florasıyla, her şeyden önemlisi de huzurlu bir yaşam ortamıyla bir bilim ve üniversite kenti-dir.

10 bin dekarlık arazisi ile mer-kez kampus, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneyi, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gele-cekte bütün fakülteleri de içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiş-tir. Gerek merkez kampusta inşası ta-mamlanan bina ve tesisler gerekse il ve ilçelerdeki kamu kuruluşlarından ve özel sektörden devralınan bina ve tesislerle kişi başına düşen örtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üstünde-dir.

SDÜ bugünkü gelişmiş kapasi-tesi ve ivmesi ile Isparta’nın lokomotifi,

(3)

Göller Bölgesi’nin en büyük ölçekli ku-rumlarından biri ve bir dünya üniversi-tesi olma yolunda da hızla ilerleyen bir yükseköğretim kurumudur.

GENÇ, DINAMIK VE GÜÇLÜ KADROSU ILE EĞITIMDE

ÖNCÜ

SDÜ, bugün sahip oldu-ğu akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştır-malarıyla, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurum-larından biridir. Üniversitenin bugün yaklaşık 81 bin öğren-cisi bulunmaktadır. 2016- 2017 Eğitim- Öğretim yılında YÖK ta-rafından üniversitemize ayrılan kontenjanlar sonrasında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile birlikte SDÜ’ de eğitim görecek 90 bin öğrenci olacağı tahmin edilmektedir. SDÜ’ de öğrenim gören yabancı uyruklu öğren-ci sayısı da son yıllarda hızla artmış ve 3.000’e yaklaşmıştır.

SDÜ’nün 19 fa-kültesi, 5 yükse-kokulu, 21mes-lek yüksekokulu, 6 enstitüsü ile 43 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. 92 öğrenci kulübü, 2303’ ü akademik, 1698’i idari personel olmak üzere, toplamda 4001 personelle hizmet veren SDÜ, gelecek vadeden bir üniversitedir.

Bölgesinde sanayileşmede, tarımsal gelişimde ve teknolojik alanlarda bir li-der pozisyonu üstlenerek birçok deği-şikliğe ve yeniliğe imza atmış SDÜ’ nün kuruluşundan bu yana verdiği mezun sayısı ise175 bini aşmıştır. Bu rakamlar üniversitemizin Türkiye genelinde ter-cih edilebilir bir üniversite olduğunun da göstergesidir.

(4)

BIR ARAŞTIRMA ÜNIVERSITESI SDÜ, ülkesinin geleceğine, böl-gesinin kalkınmasına katkıda bulunan, AR-GE çalışmaları yapan, araştırma projeleri üretip hayata geçiren ve Ana-dolu’da marka üniversite olma yolun-da hızla ilerleyen bir kurumdur.

Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile Göller Yö-resinin gelişimine de büyük katkılar sağlayan Üniversitemiz, özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, BAKA ve Avrupa Birliği Çer-çeve Programı Projeleri ile de Türk üni-versiteleri arasında ön plana çıkmakta-dır.

• SDÜ 2016 yılı itibarıyla, sanayi so-runlarına yönelik en çok proje üre-ten üniversite olmuştur. Bu yönüy-le de ulusal anlamda düzenyönüy-lenen Ar-Ge kapsamlı mühendislik ve teknoloji ağırlıklı proje yarışmala-rında birincilikleri olan bir üniver-sitedir.

• SDÜ ODTÜ URAP’ın 2015-2016 sı-ralamasında 95 devlet üniversitesi içinde 21. sırada yer almıştır.

• Girişimci ve yenilikçi üniversite sı-ralamasında üst sıralarda yer alan ve her fırsatta bölgesine ve şehri-ne katkıda bulunmayı, halkıyla bü-tünleşmeyi amaçlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta sana-yisinin sorunlarının çözümüne yö-nelik projeler gerçekleştirmeye de devam etmektedir.

ULUSLARARASILAŞMAYI HEDEFLEMIŞ BIR ÜNIVERSITE

Isparta bugün öğrenci şehri ol-manın yanı sıra bir “sağlık kenti” diye de anılıyorsa bunun arkasında da Tür-kiye’nin en modern hastanelerinden biri olarak görülen SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastaneleri, SDÜ Tıp Fa-kültesi ve SDÜ Diş Hekimliği FaFa-kültesi vardır. SDÜ Hastaneleri (tıp ve diş) yeni açılan ek poliklinik binaları, son tekno-lojiye sahip donanımları ve düzenle-meleriyle birlikte hizmet kapasitesini arttırmış ve bölgesinde olduğu kadar

dünyada da sağlık alanında ilgi odağı haline gelmiştir.

SDÜ diğer alanlarda olduğu gibi uluslararasılaşma sürecinde de önemli adımlar atan bir üniversitedir. Erasmus Programı çerçevesinde 28 Avrupa Birliği ülkesinin 200 üniversite-sinin 150 farklı bölümüyle 400 civarın-da anlaşma yapmıştır. Her yıl Erasmus değişimi çerçevesinde 200’den fazla öğrencimiz yurtdışında eğitime ve sta-ja gitmektedir.

SDÜ’ de normal eğitim için kabul edilen yabancı uyruklu öğren-ci sayısı da 1712’dir. Üniversitemiz bünyesinde Erasmus Değişim Progra-mı kapsaProgra-mında, 1000’i aşkın öğrenci Polonya’dan İspanya’ya, Litvanya’dan İtalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada-ki farklı üniversitelerde eğitime gön-derilmiştir. 18 ülkeden 100’ü aşkın yabancı öğrenci de TUDEM’de Türkçe dil eğitimi almaktadır. Öğrencilerimiz, hem farklı kültürleri tanıyarak hem de kendi alanlarında uzmanlıklarını geliş-tirerek geleceğe yönelik hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

SDÜ, ayrıca Balkan ülkelerinde farklı kültür ve coğrafyalarda açtığı bö-lümlerle ve ikili anlaşmalarla uluslara-rası alanda da etkili bir eğitim ve kültür kurumunda okumanın ayrıcalığının yaşanabileceği bir üniversitedir.

(5)

LISANSÜSTÜ EĞITIMDE DE ÖNCÜ SDÜ, Türkiye’deki ve dünya üzerindeki diğer üniversitelerle hem işbirliğinin hem de rekabetin kapıla-rını aralayan bir üniversitedir. Üniver-sitemiz, değişik coğrafyalarda farklı kültürlerde yaşayan geniş bir kitleye hitap etme yolunu seçerek; Batı Akde-niz sınırlarını aşarak yüzünü dünyaya dönmüştür. SDÜ, kaliteli lisansüstü eğitimi ve öğretimiyle de yurt içi ve dı-şındaki üniversiteler ile çeşitli kuruluş-ların araştırma birimlerinde ortak ve disiplinler arası çalışmalar yürütmek-tedir.

6 Enstitü bünyesinde 90’’a yakın yüksek lisans ve 70’ e yakın da doktora programı yer almaktadır. Bu da lisansüstü çalışmalarda çeşitlilik sağlamaktadır. Lisansüstü alanda da bir araştırma üniversitesi olarak, SDÜ, pek çok saygın ve alanında uzman bi-lim insanını akademik kadrosunda bu-lundurmaktan da gurur duymaktadır. Üniversitemizde tam zamanlı öğretim üyelerinin hepsi doktora dereceleri-ni Türkiye’dereceleri-nin, ABD’dereceleri-nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden almış ve birçoğu Süleyman Demirel Üniversite-si’ne gelmeden önce bu önemli üni-versitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. Bu süregelen başarının ardında Süley-man Demirel Üniversitesi’nin güçlü

akademik altyapısının hak edilen ünü kadar, SDÜ’ nün ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına uyum sağlayabilmiş dinamik karakteri de bulunmaktadır.

BILGININ EVRENSELLIKLE YOĞRULDUĞU ÜNIVERSITE

Günümüz “Bilim Çağı” olarak adlandırılırken, bilgi düne göre daha değerli hale gelmiştir. Üretimin arttı-rılması için tüm imkânların en verimli biçimde kullanılmaya başlandığı bir

dönemden geçilmektedir. Bu değişi-min paralelinde, bilim ve teknolojileri üreten ve girişimci üniversitelerde de eğitim-öğretim ve araştırma süreçle-rinde köklü yapısal değişimlere yö-nelme zorunluluğu başlamıştır. İşte bu süreçte SDÜ, bu amaca büyük öl-çüde katkı sağlayabilecek bir yapılan-mayı başarı ile sürdürmektedir.

Fakülteler:

• Diş Hekimliği Fakültesi • Eczacılık Fakültesi

• Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi • Eğitim Fakültesi

• Fen Edebiyat Fakültesi • Güzel Sanatlar Fakültesi • Hukuk Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi • İlahiyat Fakültesi

• İletişim Fakültesi • Mimarlık Fakültesi • Mühendislik Fakültesi • Orman Fakültesi

• Sağlık Bilimleri Fakültesi • Teknik Eğitim Fakültesi • Teknoloji Fakültesi • Tıp Fakültesi • Ziraat Fakültesi

(6)

Yüksekokullar:

• Eğirdir Turizm Otelcilik Yüksek Okulu

• Yabancı Diller Yüksekokulu

• Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bi-limler

• Sivil Havacılık Yüksekokulu • SDÜ Devlet Konservatuarı

Meslek Yüksekokulları:

• Adalet MYO

• Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO

• Atabey MYO

• Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO • Eğirdir MYO

• Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO • Gelendost MYO

• Gönen MYO • Isparta MYO

• Isparta Sağlık Hizmetleri MYO • Keçiborlu MYO

• Senirkent MYO

• Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO

• Şarkikaraağaç MYO

• Şarkikaraağaç Turizm MYO • Teknik Bilimler MYO

• Uluborlu Selahattin Karasoy MYO • Uzaktan Eğitim MYO

• Yalvaç MYO

• Yalvaç Teknik Bilimler MYO • Yenişarbademli MYO

Enstitüler:

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Fen Bilimleri Enstitüsü • Güzel Sanatlar Enstitüsü • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Su Enstitüsü

ILETIŞIM ADRESLERI

Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260 Çünür/ISPARTA | T: + 90 (246) 211-1000 F: + 90 (246) 237-0431

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 32260 Çünür/ISPARTA | T: + 90 (246) 211-1064/1066 | F: + 90 (246) 211-1065 | E-Mail Adresi: oidb@sdu.edu.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :