• Sonuç bulunamadı

Biyolojinin Konusu ve Bölümleri. 4. I. Zooloji. verilmiştir. A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I D) II, I, III E) I, III, II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Biyolojinin Konusu ve Bölümleri. 4. I. Zooloji. verilmiştir. A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I D) II, I, III E) I, III, II"

Copied!
8
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

1. Hücre organellerinden golgide, yağ asitleri ve gliserolün ester bağlarıyla bağlanarak yağ molekülünü oluşturmaları aşağıdakile- rin hangisinde verilen biyolojinin alt bilim dalları çiftlerinin inceleme alanına girer?

A) Histoloji-Sitoloji B) Fizyoloji-Viroloji C) Biyokimya-Histoloji D) Sitoloji-Biyokimya E) Sitoloji-Anatomi

2. Canlı organizmaları, akrabalık derecelerini göz önüne alarak sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zooloji B) Sistematik C) Sitoloji D) Morfoloji E) Anatomi

3. Aşağıda biyolojinin alt bilim dallarına ait ta- nımlar verilmiştir.

- Doku ve organların işleyişini inceleyen bi- lim dalıdır.

- Hücreyi inceleyen bilim dalıdır.

- Canlıların dış görünüşünü inceleyen bilim dalıdır.

- Canlıların geçirdiği değişimleri inceleyen bilim dalıdır.

Bu tanımlar içerisinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Morfoloji B) Fizyoloji C) Sitoloji D) Anatomi E) Evrim

4. I. Zooloji II. Histoloji III. Sitoloji

Yukarıda verilen biyolojinin alt bilim dalla- rının kapsamı geniş olandan az olana doğ- ru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I D) II, I, III E) I, III, II

5. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin amaçlarından biri değildir?

A) Canlıların yapısını incelemek

B) Canlıların yeryüzündeki dağılışlarını ince- lemek

C) Doğal kaynakları korumak

D) Canlıları etkileyen iklim şartlarını kontrol altına almak

E) Canlıların çevreyle olan ilişkilerini incele- mek

6. İnsanlardaki kan doku, kas doku ve kemik dokunun yapı ve bileşimini inceleyen biyo- lojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anatomi B) Fizyoloji C) Genetik D) Histoloji E) Entamoloji

Test-1 Biyolojinin Konusu ve Bölümleri

Sitoloji hücrele- ri, histoloji do- kuları inceleyen biyolojinin da- lıdır.

Bilimler dallara ayrılarak daha detaylı bilgiler edinilir.

Morfoloji canlı- ların dış görü- nüşlerini inceler

(2)

7. Aşağıdakilerden hangisi zoolojinin araştır- ma alanına girmez?

A) Zürafaların dolaşım sisteminin incelenme- si

B) Köpek balıklarının yaşam yerlerinin araş- tırılması

C) Odunsu bitkilerin su taşıma mekanizmala- rının incelenmesi

D) İnsanların hareket sisteminde yer alan kas dokularının tespit edilmesi

E) Aslanların üreme zamanlarının belirlen- mesi

8. Aşağıdaki canlı örneklerinden hangisi hüc- resel yapı açısından diğerlerinden farklı- dır?

A) Amip B) Paramesyum C) Öglena D) Bakteri E) Bitki

9. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi bi- yoloji alanında önemli bir çalışma yapma- mıştır?

A) Albert Einstein B) Charles Darwin C) Gregor Mendel D) Louis Pasteur

E) Anton Van Leeuwenhoek

10. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bi- yolojinin araştırma konusu olamaz?

A) Küresel ısınmayı önlemek için neler yapıl- malıdır?

B) Nükleer santrallerden elektrik nasıl elde edilir?

C) Bitkiler ışıkla kendi besinlerini nasıl üretir?

D) Kalıtsal hastalıklar önceden belirlenerek gen tedavisi yöntemi ile önlenebilir mi?

E) Virüsler antibiyotiklerden etkilenirler mi?

11. Bakteriler, arkebakteriler, amip, euglena, paramecium gibi tek hücreli canlıları ince- leyen biyolojinin dalı hangisidir?

A) Sitoloji B) Histoloji C) Mikrobiyoloji D) Genetik E) Embriyoloji

12. Bir semenderin;

I. Akyuvar hücresini mikroskopla inceleyen II. Çizgili kas dokusu ile kalp kası dokusunu

inceleyerekkarşılaştıran

III. Bacak kasına asit damlatarak verdiği tepki mekanizmasını inceleyen

bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, aşağı- dakilerin hangisinde verilen biyoloji dalla- rının uygulama alanına girer?

I II III A) Sitoloji Histoloji Fizyoloji B) Sitoloji Fizyoloji Morfoloji C) Mikrobiyoloji Anatomi Histoloji D) Mikrobiyoloji Sitoloji Fizyoloji E) Morfoloji Fizyoloji Sitoloji Mantar, hay-

van ve bitki- ler çok hücreli canlılardır.

Mikrobiyoloji gözle görülme- yen canlıları inceleyen biyo- lojinin bölümü- dür.

Zooloji hayvan- ları inceler.

(3)

Biyolojinin Konusu ve Bölümleri Test-1 13. I. Mısır bitkisinin cansız ortamla ilişkisi

II. Anne karnındaki bebekte organların geli- şimi

III. Filin, mamut adı verilen bir atadan günü- müze kadarki değişimi

IV. İnsanda kalp kulakçıkları ve karıncıkları- nın kasılıp gevşeme mekanizması Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki olay- ları inceleyen biyolojinin alt dalları doğru olarak verilmiştir?

I II III IV A) Morfoloji Sitoloji Fizyoloji Anatomi B) Ekoloji Embriyoloji Evrim Fizyoloji C) Biyocoğrafya Biyokimya Genetik Fizyoloji D) Ekoloji Embriyoloji Fizyoloji Sitoloji E) Morfoloji Sitoloji Embriyoloji Histoloji

14. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde in- sanlığı tehdit eden bir hastalık değildir?

A) Kanser B) Obezite C) AIDS D) Mongolizm E) Kalp yetmezliği

15. Canlı organizmaları, akrabalık derecelerini göz önüne alarak sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zooloji B) Sistematik C) Sitoloji D) Morfoloji E) Anatomi

16. Bir ormanlık alanda zararlı böceklerle müca- dele etmek için DDT ilacı kullanılıyor. Bir süre sonra kullanılan DDT’nin çevredeki diğer can- lıların da vücutlarında biriktiği ve onlara da za- rar verdiği gözlemleniyor.

Yukarıda anlatılanlar aşağıda verilen biyo- lojinin alt bilim dallarından hangisinin alanı içinde incelenir?

A) Sitoloji B) Histoloji C) Entemoloji D) Ekoloji E) Fizyoloji

17. Bilimsel çalışmalar 8-16. yy.da doruk noktası- na ulaşmış ve doğal bilimlere Türk-İslam dün- yası damgasını vurmuştur. Ancak 16. yy.dan sonra Avrupa, büyük ilerleme kaydetmeye başlamıştır.

Bu ilerlemede aşağıda verilen sebeplerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Arapça yazılan bilim eserlerinin latinceye tercüme edilmesi

B) Avrupadaki bilim insanlarının arpça öğren- mesi

C) Avrupadaki bilim insanlarının Müslü- man-Türk bilim insanlarıyla iletişime geç- mesi

D) 16. yy da Müslümanların bilimsel araştır- malardan uzaklaşması

E) Müslüman din adamlarının bilimsel çalış- malara karşı olumsuz tutumları

Biyolojinin Konusu ve Bölümleri

Akrabalık de- receleri prote- in benzerliği ile belirlenir.

Mongolizm, ka- lıtsal bir hastalık olup bulaşıcı ve insanlığı tehdit eden bir hasta- lık değildir.

Anotomi yapı bilimidir.

(4)

18. Genetikle ilgili ilk çalışmaları yapan ancak çalışma sonuçları hayatta olduğu dönem- lerde pek anlaşılamayan bilim insanı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A) Carolus Linneaus (Karl Linn)

B) Caspar Friedrich Wolff (Kaspır Firedrik Volf)

C) Anton Van Leeuwenhoek (Anton Fon Lövenhuk)

D) Francesco Redi (Françesko Redi) E) Gregor Mendel(Gıragor Mendel)

19. Günümüzde hızla artan nüfus ve insan ihtiyaç- ları çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır.

Bu çevre sorunlarından biri de hava kirliliğine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit vb.

gazların artmasıyla kendini gösteren küresel iklim değişikliğidir.

Küresel iklim değişikliği sorunununun çö- zümü için verilenlerden hangisi en genel çözüm olur?

A) Doğayı ve çevreyi seven bilinçli bireylerin, bilinçli toplumların yetişmesi

B) Nüfus planlaması yapılması C) Doğal kaynakların kullanılması

D) Doğal besinlerle beslenerek hastalıkların azaltılması

E) Fabrikaların ve tesislerin atıklarını temiz- leyerek atması

20. Canlı sistemlerin veya tek bir hücrenin canlılık özelliklerini, canlılıkla ilgili işleyişi- ni ve bunların nedenlerini inceleyen biyo- lojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistematik B) Fizyoloji C) Sitoloji D) Anatomi E) Morfoloji

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TEST NO

651 ID : Gregor Mendel

kalıtımın teme- lini atan araş- tırmacıdır.

S i s t e m a t i k ( t a k s o n o m i ) canlıları ben- zer özelliklerine göre gruplan- dırarak doğayı daha kolay in- celeme imkanı sağlar.

(5)

Test-2 1. Bilimsel çalışmalar aşağıdakilerden hangi-

siyle başlar?

A) Gözlem B) Kontrollü deney C) Teori geliştirme D) Hipotez kurma E) Veri toplama

2. Bilimsel yönteme ait bazı basamaklar aşağıda verilmiştir:

I. Problemi belirleme II. Kontrolü deney yapma III. Hipotez kurma

Bu basamakların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

A) I - II - III B) II - I - III C) III - II - I D) II - III - I E) I - III – II

3. Bilim insanları “bilimsel çalışma yöntemi” adı verilen basamakları izleyerek sonuca ulaşır.

Buna göre bir bilim insanı aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Problemle ilgili veriler toplama B) Daha önceki çalışmaları dikkate alma C) Kontrollü deneyler yapma

D) Ön yargılı yaklaşma E) Gözlemler yapma

4. Bilimde ihtisaslaşmanın amacı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir?

A) Bir konunun ayrıntılarının araştırılmasını sağlamak.

B) Bilim dalları arasındaki ilişkilerin araştırıl- masını sağlamak.

C) Bilimsel genellemeler yapılmasını sağla- mak

D) Bilimsel çalışmaların tek elden yürütülme- sini sağlamak.

E) Her bilim dalını ilgilendiren veriler topla- mak.

5. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliği değildir?

A) Dikkatli gözlem yapma.

B) Olaylara tarafsız bakabilme.

C) Kuşkucu olma.

D) Kendi görüşlerini gerçek kabul etme.

E) Gözlem yaparken yılmama.

6. Bilimsel metodun bazı basamakları şunlardır.

I. Gözlem yapmak II. Hipotez kurmak

III. Kontrollü deneyler yapmak IV. Probleme bağlı veriler toplamak V. Teori kurmak

Bilimsel bir çalışmada, yukarıdakilerden hangisi en son yapılmalıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V Bilimsel Yöntem

Bilimsel çalış- manın ilk basa- mağı gözlemdir.

Gözleme mü- dahale edilmez.

Deneye ise mü- dahale edilir.

Bilimsel çalış- manın temeli meraktır.

(6)

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin temel özelliklerinden değildir?

A) Eldeki verilere uygun olmalı B) Yeni bulgulara açık olmalı C) Deneylerle test edilebilir olmalı D) Tahminler yapmaya elverişli olamalı E) Bir yasa veya teoriyi doğrulamalı

8. Biyoloji biliminin gelişim süreci içinde, aşağıdaki olayların gerçekleşme sırası dik- kate alındığında hangisi en son gerçekle- şir?

A) Mikroskobun keşfedilmesi

B) DNA molekülünün yapısının açıklanması C) Genetik biliminin temellerinin atılması D) Mikroorganizmalardan hormon üretilmesi E) Canlı hayvan klonlanması

9. Aşağıda verilen bilim adamları ile ilgili eş- leştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Fleming → Penicilin B) Sutten → Kromozom teorisi C) Pasteur → Kuduz aşısı D) Watson ve Crick → DNA modeli E) Robert Hooke → İlk mikroskop

10. – Tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgi birikimi

– İnsan duyuları ya da çeşitli araçların yardı- mıyla elde edilen bilgi

– Gözlemlerin yorumlanması

– Araştırmanın başlangıcında henüz doğ- ruluğu veya yanlışlığı kestirelemeyen bir öneri

– Değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen değişken, diğer bir deyişle deneyde etkisi araştırılan değişken

Aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Hipotez

B) Bağımlı değişken C) Çıkarım

D) Bilim E) Gözlem

11. Bir bilim insanı “Fotosentez tüm hücrelerde kloroplastta gerçekleşir.” hipotezini kuruyor.

Daha sonra yaptığı araştırmalarda fotosentez yapan bakterilerde kloroplast olamdığını göz- lemliyor.

Buna göre, bilim insanının bundan sonra yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problemi değiştirmek B) Gözlem yapmak C) Kontrollü deney yapmak

D) Hipoteze dayalı tahminde bulunmak E) Yeni bir hipotez kurmak

12. Bilim insanı ve özellikleriyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğru bir açıklama değil- dir?

A) Bilim insanı yaptığı deneylerle problemi çözmeye çalışır.

B) Bilim insanı otoriteyi kabul eder.

C) Bilim insanı kararlıdır.

D) Bilim insanı iyi bir gözlemcidir.

E) Bilim insanı tarafsızdır.

Gözlemlerle problem belir-

lenir.

Ø Problemle ilgili veriler toplanır.

Ø Verilere dayalı hipotez kurulur.

Ø Hipoteze dayalı

tahminler ya- pılır.

Ø Tahminlerin doğruluğunu kanıtlamak için

kontrollü de- neyler düzen-

lenir.

(7)

13. Bilim ile ilgili,

I. Bilim , deney ve gözlemler sonucu elde edilen bilgi birikimidir.

II. Bilim insanlarının problemlerle ilgili farklı çıkarımları olabilir.

III. Hipotezler, problemler için kanıtlanmamış çözümlerdir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

14. Aşağıda verilen;

I. Tükürük sıvısının pH derecesi 7,2’dir.

II. Enzimler 0-55 °C aralığında çalışır.

III. Ayşe, Funda’dan daha uzundur.

Gözlemlerinden hangileri niceldir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

15. Kontrollü deneyler ile ilgili;

I. Sonuçlarına göre hipotezler kurulur.

II. Kontrol ve deney grubu bulunur.Kontrol grubu ile deney grubunu karşılaştırmak için kontrol grubu optimum koşullarda ol- malıdır.

III. Teorilerden sonra teorilerin doğruluğunu ispatlamak için kullanılır.

Bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

16. İnsanda kan hücrelerinin sayısının değişme- yeceğini düşünen bir bilim adamı yaptığı ça- lışmalar sonucunda,

- Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir insanda kandaki alyuvar sayısının arttığı- nı,

- Hastalık geçirmekte olan bir insanda ise kandaki akyuvar sayısının arttığını tespit etmiştir.

Bu bilim adamının yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problemi tespit etme B) Veri toplama C) Hipotezi değiştirme D) Teori ouşturma

E) Kontrollü deneyler yapma

17.

AzotSu Fosfat Potasyum

Demir I

Su- Fosfat Potasyum

Demir II

AzotSu Potasyum-

Demir III

AzotSu Fosfat Demir- IV

AzotSu Fosfat Potasyum

- V

Bitkilerin gelişimi üzerine minerallerin etkisini araştıran bilim insanı yukarıdaki deney düze- neklerini hazırlamıştır.

Buna göre hangi deney düzeneği kontrol grubudur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Test-2 Bilimsel Yöntem

Bilimle uğraşan kişilere bilim insanı denir.

Bir probleme ait özel bilgilere veri denir.

Bilim insanı ta- rafsız, sabırlı, objektif, kuş- kucu, azimli ve otoriteyi red- deden bir özel- likte olmalıdır.

(8)

18. Bilimsel çalışmalar aşağıdakilerden hangi- siyle başlar?

A) Kontrollü deney düzenlemek B) Gözlem yapmak

C) Veri toplamak D) Teori geliştirmek E) Hipotez kurmak

19. Bilimsel yöntemle ilgili aşağıdaki tanımlar- dan hangisi yanlıştır?

A) Problemin geçici çözüm yoluna hipotez denir.

B) Problemle ilgili gerçeklere veri denir.

C) Nitel gözlemler duyu organlarıyla yapılır, ölçüme dayanmaz.

D) Yeni bulgularla desteklenen hipotezlere gözlem denir.

E) Sadece bir faktör değiştirilerek en az iki grup canlı üzerinde yapılan deneylere kontrollü deneyler denir.

20. Bilim adamlarını birbirinden ayıran en be- lirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem yapma yeteneği B) Veri toplama gücü C) Deney yapma yeteneği D) Tahmin çıkarma yeteneği E) Hipotez kurma yeteneği

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TEST NO

652 ID : Gözlem olma-

dan bilimsel çalışma başla- maz.

Hipotez: Prob- lemle ilgili geçici çözüm yoludur.

Referanslar

Benzer Belgeler

A) İnsanlığımızın üstüne yorgun ve yenilmiş dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Aşklar, kol kola verip halay çeken kızlar misali uçup gitmiş. B) İnsanlığımızın üstüne

Yerçekimi potansiyel enerjisi ile ilgili deneyler yapan Nazlı; ilk deneyinde ağır olanı kırmızı ve hafif olanı mavi olan eşit büyüklükte iki topu aynı yükseklikten

A) Yalnız I.. elektrik devresinde dolanabilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi ... Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. S’den N’e doğrudur. Mıknatısın çekme

A) İpe çekme kuvveti uygulanırsa yük yukarı yönde hareket eder. B) İpe itme kuvveti uygulanırsa yük yukarı yönde hareket eder. C) İpe itme kuvveti uygulanırsa yük

[r]

sharrre({ share: { googlePlus: true }, urlCurl: '/api/sharrre', enableHover: false, enableTracking: true, click: function(api, options){ api. showDesktopAdUnits) { if

A) Gaye ve nizam delili B) Dinî tecrübe delili C) Ekmel varlık delili D) Temanu delili E) Ahlak delili.. Allah’ın, akıl ve duyularla bilinip bilinemeyeceği konusu

I II III A) Panama Kanalı Hürmüz Boğazı Süveyş Kanalı B) Macellan Boğazı Dover Boğazı Süveyş Kanalı C) Cebeli Tarık Boğazı Panama Kanalı

III. Bu kaptaki suya X sıvısı karıştırıldığında, cisim yüzüyor.. 36 Yay sabiti bilinmeyen bir yayın yay sabiti hesabı için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?. A

A) Yalnız I. 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir.. Kütlece %20’lik 150 gram şekerli suya, 20 gram şeker, 30 gram

Metallerden ancak elektron sökebilen minimum enerjili fotonlardan; dalga boyu en büyük olan sodyum metali için kullanılan

1) Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasına vejetatif üreme denir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi vejetatif üreme

A) İki yerde sıfat-fiille oluşturulmuş sıfat tamlaması kullanılmıştır. B) Belirtme sıfatlarının tümünün örneği vardır. C) Tamlayanı ile tamlananının yerleri

A) Kıyı Ege Bölümü, Đç Batı Anadolu Bölümü’ne göre daha fazla gelişmiştir. B) Alüvyonlarla örtülü verimli ovaları vardır. C) Horst ve grabenler kıyıya dik uzanır.

19. Lozan Antlaşması’ndan sonra görüşülen aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır?. A) Musul sorunu B)

Yandaki görsel üzerine simetri doğrularından hangisi doğrudur??. A) I

A) Kişiliğimizin başka parçaları da vardır. B) Fiziksel görünüm, hiç kuşkusuz kişiliğimizin önemli bir parçasıdır. C) Ama unutmayalım ki yalnızca bir parçasıdır. D)

A) Dr. Bay William dar mükellef statüsünde olduğu ve Türkiye’de elde etmiş olduğu Serbest Meslek kazancı tevkifata tabi tutulduğu, mevduat faizi ise sermaye

II. Fatih döneminden itibaren devşirmeler, devlet yöneti- minde daha etkili duruma gelmişlerdir. padişaha sadık olmaları, II. Türk ailelerden gelmemeleri, III.. Eski

14.) Pamuk bitkisi, gen aktarımı sonucu kendisi ile beslenen kurtlar için zararlı hale getirilmiştir. Bu çalışma sonucu kıyafetlerimizi daha ucuza alıyoruz. Bu çalışma

A) Ekvator çizgisine paralel olarak doğu ve batı yönünde uzanır. B) Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır. C) Ardışık iki paralel dairesi arası

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

Piller basit bir elektrik devresinde potansiyel farkı oluştururlar. Potansiyel farkın büyük olması elektrik akımının da büyük olması için bir etkendir. Telin