• Sonuç bulunamadı

Yağ dokusu ikiye ayrılır: Beyaz yağ dokusu ve esmer yağ dokusu.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yağ dokusu ikiye ayrılır: Beyaz yağ dokusu ve esmer yağ dokusu. "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

YAĞ DOKU

Yağ dokusu hücreleri, mezenşim hücrelerinin ya da fibroblastların farklılaşmasından meydana gelir. Yağ hücreleri, kan yoluyla karaciğerden gelen lipoproteinleri özel enzimlerle trigliseridlere dönüştürürler ve sitoplazmalarında depo ederler. Gerekli olduğu zaman kana ve- rirler.

Yağ dokusu ikiye ayrılır: Beyaz yağ dokusu ve esmer yağ dokusu.

Esmer yağ dokusu bazı memelilerde özellikle kış uykusuna yatan kemiricilerde bol miktarda bulunur. Hücrelerde değişik büyüklükte ve çok sayıda yağ granülleri bulunur.

Hücrelerin çekirdekleri ortada ve yuvarlaktır. Hücrelerde mitokondriler oldukça fazladır.

Beyaz yağ dokusu hücrelerinde yağ damlacıkları birleşerek tek bir vakuol olarak bulunurlar. O nedenle hücrelerde çekirdekler kenara itilmiş durumdadır. Ve sitoplazma azalmıştır. Hücreler organa göre yuvarlak veya köşeli olabilirler. Işık mikroskobunda yağ dokusu hücrelerinin içi boş gibi görünür. Bunun sebebi ise preparasyon işlemleri sırasında yağları eriten maddelerin (Ksilol, toluol) kullanılmasıdır. Organizmada göz çukurunda, ayak tabanlarında, derinin altında ve organların etrafında koruma ve destek görevi yaparlar. Yağ hücrelerinin etrafında kan damarları ve retiküler lifler bulunur.

Konu: Beyaz yağ dokusu Preparat: Dil ve deri

Bulunduğu Yer: Deride dermis tabakasında, dilde kasların arasında

Boya: Hematoksilin-Eosin

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmamızda siyatik sinire doğrudan ilaç enjeksiyonu ile kullandığımız dozlarda amitriptilinin bupivakainden daha potent bir lokal anestezik olduğu,

Bizim çalışmamızda 114 olgudan 86’si kitlesel lezyon şeklinde idi ve bu kitlesel lezyonların 16’sı benign patolojik tanı ve 70’i malign tanı almıştı, bu benign kitlesel

Yeni sentezlenen bu ligand ve yaygın olarak kullanılan N,N’-etilenbis(salisilidenimin) ligandı ile Cu +2 , iyonunun çözücü ekstraksiyonu yöntemiyle sulu fazdan organik faza

Şehir merkezinde yüzeyleyen, Miyosen- Pliyosen yaşlı bazaltlar ve Miyosen–Üst Pleistosen yaşlı çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı alüvyon birim üzerinde

Diyarbakır kalesi içinde yer alan kısım bir bütün olarak kentsel sit alanı olmakla birlikte bu alan içinde ayrıca höyük, cami, kilise, han, hamam gibi maddi

Yönetim birçok kaynakta, yönetim sürecinde etkili rol oynayan dinamiklerin nasıl yönlendirilebileceğinin bilinmesiyle ve farklı kaynaklar kullanarak davranış

%X VRQXFX PHVOHNWH JHoHQ VUH LOH NDUúÕODúWÕUDFDN ROXUVDN DQNHWH NDWÕODQODUÕQ \DNODúÕN RODUDN L ELU \ÕOGDQ ID]OD DQLPDW|UON PHVOH÷LQL \DSPDODUÕQD NDUúÕQ \DNODúÕN VLQLQ

ihtişamını sadeliğinden alan güzel camilerinde yazı ise estetik bir biçimde yer almıştır. Selçuklular’ın ardından Osmanlı’da celî yaklaşık olarak Fatih dönemine kadar

In this paper we study a ‘longitudinal‘ and a ‘transverse’ static density response function with quantum Monte Carlo calculations and compare them with the phonon

Çalışmada katı hal sentez yöntemiyle lityum manganez borat ve hidrotermal sentez yöntemiyle lityum demir fosfat olmak üzere iki farklı katot aktif madde sentezlenmiş ve bu

Halkla ilişkiler alanında 2008-2017 yılları arasında yazılan 240 doktora tezinin alt kategorilere göre konu dağılımlarına bakıldığında ise en çok “halkla ilişkiler

(18) yaptıkları çalışmaya benzer şekilde, bu araştırmada da kısa uyku süresine sahip bireylerin PUKİ puanları, normal sürede uyuyanlara kıyasla daha yüksek

Gra- ves oftalmopati tanısı ile takip edilen 35 yaşındaki bir erkek hastaya proptoz miktarını azaltmak için temporal ve medial kompartmandaki yağ dokusu, heriki üst

Lipomatöz hemanjioperisitomun ayırıcı tanısın- da iğsi hücreli lipom, anjiolipom, liposarkom, düz kas ve yağ dokusu diferansiasyonu gösteren bir- çok yumuşak

Beyin anevrizması olarak da bilinen intrakraniyal anevrizma, serebral arter veya damar duvarındaki zayıflık nedeniyle kan damarının lokalize bir genişleme veya

Bu olguda zamanında doğan, asfiktik doğum öyküsü olan, hipotermi tedavisi uygula- nan, erken dönemde hipokalsemi daha sonra hiperkalsemi ve nefrokalsinozis gelişen 24 günlük

Bej yağ doku denilen bu yağ türü, hem beyaz hem de kahverengi yağa has özellikler barındırdığından iki yağ dokusu çeşi- dinin ara formu olarak nitelendirilebilir.. Beyaz

Kadınlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada, KVH riski ile ilişkili olan etmenlere göre düzenleme yapıldığında filokinon alımının yüksek (183-241 µg/gün)

Statistically, the analysis results have shown that the attitude and perception of the use of online trading, partially, in the Capital Market Study Group of

Parasternal long- axis Doppler echocardiographic view show- ing a turbulent flow on interventricular septum draining to right ventricle LA - left atrium, LV - left ventricle, RV -

Taze olarak çalışılan reyhanlarda sisorik asit miktarına bakıldığında Thai reyhanında 885 mg/kg bitki, diğer reyhan örneğinde ise 518 mg/kg bitki olduğu

30-39 yaş grubundaki skinfold kaliperi ve US ile bulunan deri altı yağ dokusu kalınlığı değerleri arasında submandibular ve uyluk bölgelerinde güçlü düzeyde

Konu ile ilgili olarak yapılan hayvan çalışmalarında EYD’de lipoliz ve lipo- genezin diğer yağ dokularına göre iki kat daha fazla olduğunun saptandığı ve enerji