• Sonuç bulunamadı

Yara İyileşmesiWound Healing

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yara İyileşmesiWound Healing"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

©Telif Hakkı 2017 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır.

143

Girişimsel dermatolojide püf noktaları

Tips for interventional dermatology

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir Türkiye

Emel Fetil

Yara İyileşmesi

Wound Healing

Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology 2017;51:143-4

SORU 1: Yara iyileşmesi tipleri nasıldır?

Birincil iyileşme: Dikişli yara. İkincil iyileşme: Açık yara1.

SORU 2: Birincil iyileşme nasıl olur?

Reepitelizasyon - hızlı oluşur.

Gerilme gücü - yavaş gelişir1.

SORU 3: İkincil iyileşme nasıl olur?

Yüzeysel yara iyileşmesi: Deri eklerinden, hızlı. Derin yara iyileşmesi: Yara kenarlarından, yavaş1

SORU 4: Yarada iyileşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Yara büyüklüğü: İyileşme zamanı yara büyüklüğü ile doğru

orantılı uzamaz. Büyük yaralar küçük olanlardan sadece biraz daha uzun zamanda kapanırlar.

Yara yeri: Akral alanda olanlar santral alana göre daha geç

iyileşirler.

Yara biçimi: İyileşme zamanı yarada elde edilebilen en geniş

dairenin çapına bağlıdır.

Yaralanma metodu: En hızlı iyileşme denatüre protein

ve nekrotik yıkıntı olmayan yaralardadır. (Kriyocerrahi, elektrocerrahi, lazer veya asitlerle oluşan yaralar geç iyileşir).

Uygulanan ajanlar ve tekrarlayan travma: Bazı antiseptik

veya hemostatik ajanlar iyileşmeyi geciktirir1.

Yabancı cisimler: Yaradan uzaklaştırılmazsa enflamatif

cevap uzar, enfeksiyona ve iyileşmede gecikmeye neden olur.

Hematoma veya seroma: Enfeksiyona uygun ortam sağlar2.

Isı: Hipotermide yarada umulan gerilme gücü daha geç

oluşur1.

Oksijen oranı: Doku hipoksisi kollajen sentezini bozar,

bakteriyel enfeksiyonlara savunmayı etkiler, yara iyileşmesi olumsuz etkilenir.

Sigara: Kutan vazokonstrüksiyona neden olur, karboksihemoglobin oranını arttırarak kanın oksijen taşıma kapasitesini sınırlar2.

Enfeksiyon: Enflamatif süreci uzatır ve yara iyileşmesi gecikir.

Dikişli yarada açılma olasılığı artar ve gerilme gücü geç oluşur1,2.

Besinsel faktörler: Şiddetli yaralanmalarda, (çoğu kollajen

sentezi için olmak üzere) enerji ihtiyacı artar. Enerji için glikoz yoksa yağ ve protein kullanılır. Diyabet gibi glikoz metabolizma bozukluğu, protein malnutrisyonu ve lipid eksikliği ile çinko, vitamin C, vitamin A eksikliği yara iyileşmesini olumsuz etkiler1-3.

İlaçlar: Kortikosteroidler yaralanma öncesi ve sonrası 3 gün

içinde verilirse yara iyileşmesini inhibe eder, gerilme gücü oluşumunu geciktirir. Topikal steroidler de yara iyileşmesini inhibe eder. İmmünsupresifler ve antineoplastikler enflamatif hücre fonksiyonlarını inhibe ederek yara iyileşmesi ile çatışırlar. Oluşturduğu lökopeni enfeksiyona hassasiyeti arttırır. Steroid dışı antienflamatiflerin (aspirin, fenilbutazon...), hayvanlarda yara gerilme gücünü azalttığı gösterilmiştir. Kanama riskinde artışa neden olur1,2.

Radyoterapi: Direkt fibroblastlar üzerine etki ile yara

iyileşmesini inhibe eder. Büyüme faktörü ise bu bozulan yara iyileşmesini kısmi olarak geri çevirebilir3,4.

Sistemik sayrılıklar: İmmünolojik yetmezlik, malnütrisyon,

maligniteler (enflamatif hücre fonksiyon bozukluğu ve malnütrisyon nedeni ile), hepatik sayrılıklar, renal yetmezlik,

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Emel Fetil, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tel.: +90 532 227 54 29 E-posta: emel.fetil@deu.edu.tr Geliş Tarihi/Received: 14.12.2017 Kabul Tarihi/Accepted: 18.12.2017 ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2927-9052

(2)

www.turkderm.org.tr

144

Turkderm - Arch Turk Dermatol Venerology

2017;51:143-4 Emel Fetil

Yara İyileşmesi

nörolojik sayrılıklar, hipertansiyon, herediter faktörler, alkolizm yara iyileşmesinde olumsuz etki yapar3.

Kaynaklar

1. Zitelli JA: Wound healing by first and second intention. Roenigk & Roenigk's Dermatologic Surgery: Principles and Practice, Second Edition. In: Roenigk

RK, Roenigk HH, editors. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1996;101-30. 2. Ramasastry SS: Chronic problem wounds. Clin Plast Surg 1998;25:367-96. 3. Barbul A, Purtill WA: Nutrition in wound healing. Clin Dermatol

1994;12:33-40.

4. Tokarek R, Bernstein EF, Sullivan F, Uitto J, Mitchell JB: Effect of therapeutic radiation on wound healing. Clin Dermatol 1994;12:57-70.

Referanslar

Benzer Belgeler

Eksizyon yara modelinde yara iyileştirici aktivitesi test edilecek numune yaraya uygulanarak belirli zaman aralıklarıyla yara alanları fotoğraflanır ve yara kontraksiyonu

Mekanik Yara: Laserasyon, ayrılma, penetre yaralar, ısırık/sokma yaraları, cerrahi yara.. Yanık ve Kimyasal Yara: Sıcak, kimyasal madde, elektrik enerjisi, rasyasyon nedeniyle

 Dokuların uzun süre basınç altında kalmasına bağlı olarak gelişen ve daha çok vücudun kemik çıkıntılarının üzerinde gözlenen iskemik doku kaybı bası

Yaralanmalar, deri bütünlüğünün bozulduğu açık yara özelliğinde olabileceği gibi vücut üzerinde gözle görülür herhangi bir belirti göstermeden künt yaralanma şeklinde

Burunda ‹yileflmeyen Yara Non-Healing Ulcer on the Ala Nasi Haz›rlayan: Ömer Ümmeto¤lu Vak›f Gureba E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul,

Gingival marjin Alveol kemiği Mukogingival hat Gingival marjin Alveol kemiği Mukogingival hat Apikale konumlandırılmış flep marjini Alveol kemiği Mukogingival hat Flep

ve 8.günlerde yapılan yara yü- zey alanı ölçümlerinde tedavi grupların- daki yaraların kontrol grubuna göre an- lamlı olarak daha hızlı iyileştiği görüldü.. gün-

2- Proliferasyon faz (2-22 gün) (kollejen yapım fazı)5. 3- Maturasyon (remodelizasyon fazı)-(6-12