• Sonuç bulunamadı

Orman ve Su

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Orman ve Su"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1926 yılında çıkan ve köklü bir değişim olmadan bugüne kadar gelen ‘Su Kanunu’nu yeniliyor.

86 yıllık Kanunu değiştirecek yeni düzenleme, su kaynakları için kapsamlı bir koruma sistemi getirecek. Suyun nehir havzaları bazında yönetimine geçilirken, planlı su tahsisi dönemi açılacak. Su kaynakları ‘planlama-uygulama-izleme-denetim’ sistemi ile korunurken, su kaynaklarına zarar verenlere yaptırımlar uygulanacak.

Ulusal Su Planı hazırlanacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Kanunu Taslağını görüşe açtı. Kanun, jeotermal sular ve denizler hariç kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel, yeraltı su kaynakları ile alakalı bütün hususları ve doğal mineralli suların tahsisine dair denetim hususlarını kapsayacak. Kanun ile su kaynaklarının, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu kayıt altına alınıyor. Yeni kanuna göre, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal, ekonomik ve ekolojik ihtiyaçları karşılayacak bir Ulusal Su Planı hazırlanacak. Ulusal Su Planı ile uyumlu olacak şekilde, katılımcı bir yaklaşımla her havza için, suyun akılcı kullanımını ve çevresel hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için kurak dönemlerde su yönetimini de dikkate alan tedbirler programını içeren havza yönetim planı hazırlanacak.

Her havza veya alt havza için muhtemel taşkınların oluşturacağı risk ve zararların belirlenmesi, önlenmesi ve

planlanmasına yönelik taşkın yönetim planı hazırlanacak. Kadastro çalışmaları sırasında taşınmazların tahdit, tespit ve tescilinde, taşkın kriterlerine uygun olarak dere yatak genişliği esas alınacak. Tabii akışa imkan verecek şekilde dere yatakları tescil dışı bırakılacak.

Yeni yasak ve cezalar

YENİ Su Kanunu ile su yapılarına zarar vermek, nehir yatakları ve taşkın sahalarından, göl ve kıyı suyu tabanlarından izinsiz kum, çakıl malzemesi çıkarmak, dere yataklarında veya taşkın sahalarında imar düzenlemesi yapmak, yapı izni vermek ve yapı yapmak, mevsimlik akışlı olsa dahi, dere yataklarını ve taşkın sahalarını izinsiz kapatmak, üzerine yapı yapmak veya tarla haline dönüştürmek, su ekosistemlerine zarar vermek, su kaynakları ve doğal mineralli sular ile ilgili her türlü inceleme, proje, sondaj ve inşaata ilişkin çalışmaları izinsiz yapmak, yeraltı sularına izinsiz olarak doğrudan veya dolaylı besleme yapmak, su tahsis belgesi olmadan veya tahsis edilen miktarın üstünde veya yeraltı suyu kütlesinin dengesini olumsuz etkileyecek şekilde su kullanmak yahut kullanılmasına yol açmak yasaklanacak. Ayrıca bunları yapanlar için 5 bin TL ilae 50 bin TL arasında idari para cezaları uygulanacak.·

Referanslar

Benzer Belgeler

ısınmanın tarla bitkileri tarımına etkileri» daha çok yetiştiriciliği. yapılan ÜRÜNÜN

Bu çalışmada, CBS kullanılarak Sakarya nehri kıyısında bulunan sanayi tesislerinin koordinatları ve deşarj değerleri sayısal harita üzerinde işlenerek,

1) Yaş dölleme metodu : Yarıya kadar su dolu kaba önce yumurta sonra süt konur. Çabuk olarak bir telek/tüy ile karıştırılır. İyi bir yöntem değildir. %20

CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut’un Isparta ve Antalya sınırlarında Köprüçay üzerinde inşa edilecek olan Kasımlar Barajı ve HES Projesine ilişkin, Orman ve Su

Suyun Ticarile ştirilmesine Hayır Platformu, geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun aç ıklamalarına karşı “Yaşam alanlarımıza ve

Bolu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tabiat parkının giriş kontrol noktasının önündeki ormanl ık bölgenin içerisine yol açmak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarının su için temel bir kanun değil, 'su tahsis kanunu' olduğu görüşü savunulan TMMOB metninde; "Su Kanunu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bundan böyle üreticilerin kullandığı yeraltı sularından para alacak.2011'de çıkarılan torba yasan ın bazı maddelerine yapılan ilavelerle