HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

Tam metin

(1)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

EN User manual DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch EL  

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d’emploi IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsugi PT Manual do utilizador SV Användarhandbok

TR Kullanm klavuzu

HTS5540

HTS5550

(2)
(3)

Türkçe

7 Yazlm güncelleme 15

Yazlm sürümünün kontrol edilmesi 15 Yazlmn CD-R’den veya USB’den

güncellenmesi 15

8 Ürün spesi kasyonlar 16

9 Sorun Giderme 17

10 Dizin 19

çindekiler

1 Bildirim 2

Telif Hakk 2

Uyumluluk 2

ebeke sigortas (yalnzca BK) 2

Ticari markalar 2

2 Önemli 3

Güvenlik 3

Ürün bakm 4

Eski ürününüzün ve pillerin atlmas 4

3 Ev sinema sisteminiz 5

Ana ünite 5

Uzaktan kumanda 5

4 Ev sinema sisteminizin balanmas 7

Konnektörler 7

TV’ye balant 7

TV veya dier cihazlardan gelen sesi balayn 8 Kablosuz modülün balanmas 8 5 Ev sinema sisteminin kullanlmas 9

Balamadan önce 9

Ses çkn seçin 9

Disk oynatma 9

USB depolama cihazndan oynatma 10 Daha fazla oynatma özellii 11

Radyodan oynatma 11

TV veya dier cihazlardan ses çalma 11 MP3 çalardan müzik çalma 12 Philips Easylink kullanm 12 MP3 ses dosyalar oluturun 13 6 Ayarlarn deitirilmesi 13

Genel ayarlarn deitirilmesi 13 Ses ayarlarnn deitirilmesi 14 Video ayarlarn deitirilmesi 14 Tercih ayarlarnn deitirilmesi 15

(4)

Not

EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun

olmas için, bu ürünün elektrik i elektrik kablosundan ayrlmamaldr.

Ticari markalar

5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;

6,487,535 numaral ABD patentleri ile ABD ve dünya çapnda alnan ve beklemede olan dier patentler uyarnca, lisansl olarak üretilmitir. DTS ve Symbol, DTS Inc.’in tescilli ticari markalardr ve DTS logolar DTS Inc.’in ticari markasdr. Ürün yazlm içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Haklar Sakldr.

Dolby Laboratories lisansyla üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in ticari markalardr.

DivX ® ve DivX Ultra ® , DivX, Inc.’in ticari markalardr ve lisansla kullanlrlar.

DivX Ultra ® Certi ed, gelimi özellikler ve özel içerikle DivX ® video oynatmak için.

DIVX VDEO HAKKINDA: DivX ® , DivX, Inc tarafndan oluturulan bir dijital video formatdr.

Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certi ed cihazdr. Daha fazla bilgi ve dosyalarnz DivX videoya dönütürmekte kullanacanz yazlm araçlar için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certi ed ® cihazn DivX Video-on-Demand (VOD) (stek üzerine video) içerii oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayt ilemini tamamlamak ve DivX VOD hakknda daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.

divx.com adresine gidin.

1 Bildirim

Telif Hakk

Bu ürün, Macrovision Corporation’a ve dier hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve dier kri mülkiyet haklar ile korunan telifhakk koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakk koruma teknolojisinin kullanm Macrovision Corporation tarafndan onaylanmaldr ve Macrovision Corporation tarafndan aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve dier kstl görüntüleme kullanmlar içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayrma yasaktr.

Telif hakk ngiltere’de alnmtr

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatlmas izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakk Kanunu 1956 ve Sanatçlarn Korunmas Kanunlar 1958 - 1972.

Uyumluluk

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel

gerekliliklerine ve ilgili dier hükümlerine uygundur.

ebeke sigortas (yalnzca BK)

Bu ürün onayl döküm le donatlmtr.

Gerektiinde, ebeke sigortasnn sigortada

belirtilenle ayn deerde bir sigortayla deitirilmesi gerekir (örnek 10A).

1

Sigorta kapan ve sigortay çkarn.

2

Yedek sigortann BS 1362 ile uyumlu ve

ASTA onay markasnn olmas gerekir.

Sigorta yoksa, doru tipi örenmek için satcnzla görüün.

3

Sigorta kapan yeniden takn.

(5)

Türkçe

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatlar okuyun ve anlayn. Talimatlara uyulmamasndan dolay hasar meydana geldiinde, garanti geçersiz olacaktr.

Güvenlik

Elektrik çarpmas veya yangn riski!

Ürünü ve aksesuarlarn kesinlikle yamur

veya suya maruz brakmayn. Ürünün yaknna asla vazo gibi sv içeren nesneler yerletirmeyin. Ürünün üzerine ve iç ksmna sv dökülmesi durumunda, derhal

 ini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müteri Destek birimi tarafndan kontrol edilmesini salayn.

Ürünü ve aksesuarlarn kesinlikle çplak

alev veya dorudan güne gibi s

kaynaklarna yakn konuma yerletirmeyin.

Ürünün havalandrma deliklerinden veya

dier deliklerden içeri asla bir ey sokmayn.

Ana ebeke inin veya cihaz balantsnn

balant kesme cihaz olarak kullanld

yerlerde, balant kesme cihaz kullanma hazr bir durumda kalmaldr.

imekli frtnalarda ürünün ini prizinden

çkarn.

Güç kablosunu çkartrken, her zaman ten

tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Ksa devre veya yangn riski!

Ürününüzü güç çkna balamadan önce,

ebeke geriliminin ürünün arka veya alt ksmnda belirtilen deerle uyumlu olduundan emin olun. ebeke voltaj

belirtilen deerden farklysa, ürününüzü asla

ebekeye balamayn.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar olumas riski vardr!

Duvara monte edilebilen ürünler için

yalnzca birlikte verilen duvara montaj braketini kullann. Duvar montajn, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam arln

tayabilecek nitelikteki bir duvara yapn.

Koninklijke Philips Electronics N.V. hatal

yaplan duvar montajlar nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu deildir.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation’n Amerika Birleik Devletleri ve/

veya dier ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalardr.

HDMI ve HDMI logosu ve High-De nition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC’nin ticari markalar veya tescilli ticari markalardr.

USB-IF logolar Universal Serial Bus

Implementers Forum, inc.’in ticari markalardr

LASER RADIATION DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

CLASS 1M LASER PRODUCT

(6)

Eski ürününüzün ve pillerin atlmas

Ürününüz, geri dönüüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanlabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanm ve üretilmitir.

Bir ürüne, çarp iaretli tekerlekli çöp arabas iaretli etiket yaptrlmas, söz konusu ürünün 2002/96/

EC sayl Avrupa Yönergesi kapsamnda olduu anlamna gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmas ile ilgili bulunduunuz yerdeki sistem hakknda bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atklarnzla birlikte atmayn.

Eskiyen ürününüzün atk ilemlerinin doru biçimde gerçekletirilmesi, çevre ve insan sal üzerinde olumsuz etki oluturulmasn önlemeye yardmc

olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayl Avrupa Direkti

kapsamnda düzenlenen ve normal evsel atklarla atlmamas gereken piller kullanlmaktadr.

Atk ileminin düzgün biçimde gerçekletirilmesi, çevre ve insan sal üzerinde olumsuz etki oluturulmasn önlemeye yardmc olduundan, lütfen pillerin ayrca toplanmas hakkndaki yerel kurallar hakknda bilgi edinin.

Standl hoparlörler için sadece birlikte

verilen standlar kullann. Standlar

hoparlörlere skca sabitleyin. Kurduunuz standlar, hoparlör ve standn toplam arln tayabilecek düz yüzeylere yerletirin.

Ürünü veya baka eyalar güç kablolarnn

ya da dier elektrikli cihazlarn üzerine yerletirmeyin.

Ürünün 5°C’den düük scaklklarda

tanmas gerekiyorsa, ürün ambalajn açn ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda scaklna kadar snmasn bekleyin.

Açk kaldnda görülebilen ve görülemeyen

lazer yaylr. Ina maruz kalmaktan kaçnn.

Disk bölmesinde bulunan disk optik

merceine dokunmayn.

Ar snma riski!

Bu ürünü kesinlikle çevresi kapal bir yere

monte etmeyin. Havalandrma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm bo alan brakn. Perdelerin veya baka eyalarn ürünün havalandrma deliklerini kapatmasna engel olun.

Kirlenme riski!

Pilleri kartrmayn (eski ve yeni veya

karbon ve alkalin vs.).

Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun

bir süre kullanlmayacaksa, pilleri çkarn.

Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle

doru ekilde atlmaldr.

Ürün bakm

Disk bölmesine diskten baka bir ey

koymayn.

Disk bölmesine eik veya çizik diskler

koymayn.

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanz disk

bölmesindeki diskleri çkarn.

Ürünü temizlemek için sadece mikro ber

bez kullann.

(7)

Türkçe

Uzaktan kumanda

a ( Bekleme )

Ev sinema sisteminin açlmasn veya

bekleme moduna geçmesini salar.

EasyLink özellii etkinletirildiinde,

tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarn bekleme moduna geçmesi için basn ve en az üç saniye basl tutun.

b OPEN/CLOSE

Disk bölmesini açar veya kapatr.

n q r s t u v

m a b c d

e

f g h i

j k l p

o

3 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satn aldnz için tebrikler, Philips’e ho

geldiniz! Philips tarafndan verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

a Disk bölmesi b ( Aç/Kapat )

Disk bölmesini açar veya kapatr.

c ( Oynat/Duraklat )

Oynatmay balatr, duraklatr veya sürdürür.

d ( Durdur )

Oynatmay durdurur.

Radyo modunda geçerli önceden

ayarlanan radyo istasyonunu siler.

e ( Bekleme )

Ev sinema sisteminin açlmasn veya bekleme moduna geçmesini salar.

f SOURCE

Ev sinema sistemi için bir ses/video kayna

seçer.

g /

Önceki veya sonraki parçaya, bölüme

ya da dosyaya atlar.

Radyo modunda, önceden ayarl bir

radyo istasyonu seçer.

h Gösterge paneli i Ses düzeyi tekerlei

(8)

p ANGLE

Farkl kamera açlar için seçenekleri gösterir.

q SOUND

Bir ses modu seçer.

r VOL +/-

Ses seviyesini artrr veya azaltr.

s ( Sessiz )

Sesi kapatr veya tekrar açar.

t BACK

Önceki menü ekranna döner.

u OK

Bir girii veya seçimi onaylar.

v Kaynak dümeleri

• AUDIO SOURCE : Bir ses giri kayna

seçer.

• RADIO : FM radyoya geçer.

• USB : USB depolama cihazna geçer.

• DISC : Disk kaynana geçi yapar.

c SLEEP

Ev sinema sisteminin önceden ayarlanm süre sonunda bekleme moduna geçmesini salar.

d SETUP

Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çkar.

e ( Gezinme dümeleri ) Menülerde gezinmeyi salar.

Video modunda, hzl geri veya hzl ileri

sarma için sol veya sa tuuna basn.

Radyo modunda, radyo istasyonu

aramak için sol veya sa tuuna basn;

radyo frekansnn ince ayarn yapmak için yukar veya aa tuuna basn.

f INFO

Oynatlan içerik hakkndaki bilgileri gösterir.

g Oynatma dümeleri Oynatmay kontrol eder.

h SURR ( Surround Ses )

Surround sese veya stereo sese geçer.

i AUDIO SYNC

Bir ses dili veya kanal seçer.

Sesi görüntü ile senkronize etmek için

basl tutun. +/- ile birlikte kullanlr.

j Say tular

Oynatlacak bir öe seçer.

k SUBTITLE

Video için altyaz dili seçer.

l SCREEN FIT

Resim formatn TV ekranna sdrr.

m CREATE MP3 / ZOOM

MP3 oluturmak üzere menü eriimi

salar.

Bir video sahnesini veya görüntüsünü

yaknlatrr.

n REPEAT A-B

Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta iaretler ya da tekrarlama modunu kapatr.

o REPEAT / PROGRAM

Tekrarlama veya rastgele oynatm

modunu seçer.

Radyo modunda, radyo istasyonlarn

ayarlar.

(9)

Türkçe

c AUDIO IN-AUX

TV’deki veya analog cihazdaki analog ses çkna balant salar.

d DIGITAL IN-COAXIAL

TV’deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çkna balant salar.

e SCART TO TV

TV’deki scart giriine balant salar.

f FM ANTENNA FM 75

Radyo alm için FM anten balants salar.

g VIDEO OUT - VIDEO

TV’deki kompozit video giriine balant salar.

h HDMI OUT

TV’deki HDMI giriine balant salar.

i WIRELESS REAR AUDIO

Philips kablosuz modüle balant salar. (Ayr

olarak satlr)

TV’ye balant

Ev sinema sisteminizi dorudan TV’ye balamak için aadaki konektörlerden birini kullann (en yüksek kaliteli videodan en basite):

a HDMI b Scart

c Kompozit video

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV balants

Not

HDTV’de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI

adaptörü kullanarak balayn.

TV EasyLink HDMI CEC özelliini

destekliyorsa, ev sinema sistemini ve TV’yi tek uzaktan kumandayla (bkz. ‘Philips Easylink kullanm’ sayfa 12 ) kontrol edebilirsiniz.

4 Ev sinema sisteminizin balanmas

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV’ye ve dier cihazlara nasl balanaca açklanmtr. Ev sinema

sisteminin aksesuarlar ile temel balantlar Hzl Balangç bölümünde verilmitir. Kapsaml etkileimli klavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

Tanmlama ve nominal ebeke deerleri için ürünün

arkasndaki veya altndaki tip plakasna bakn.

Herhangi bir balanty kurmadan veya

deitirmeden önce tüm cihazlarn elektrik priziyle balantlarnn kesilmi olduundan emin olun.

Konnektörler

Ön konektörler

a MP3 LINK

Bir MP3 çalardan ses girii.

b ( USB )

Bir USB depolama cihazndan ses, video veya fotoraf girii.

Arka konektörler

a AC MAINS~

Güç kaynana balant salar.

b SPEAKERS

Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer’a balant salar.

(10)

Seçenek 1: Analog ses kablolaryla ses balants

(Kablo birlikte verilmez)

Seçenek 2: Koaksiyel kabloyla ses balants

Not

Dijital koaksiyel kablo veya konektörü

COAXIAL/DIGITAL OUT veya SPDIF OUT

eklinde etiketlenmi olabilir .

(Kablo birlikte verilmez)

Kablosuz modülün balanmas

Not

Bir kablosuz modül balanp çaltrldnda, ev

sinemasnn arka hoparlörlerinin sesi kapanr ve arka surround ses çk kablosuz surround hoparlörlerden gelir.

(Kablosuz modül birlikte verilmez)

Seçenek 2: Scart üzerinden TV balants

(Kablo birlikte verilmez)

Seçenek 3: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV balants

Not

Kompozit video kablosu veya konektörü

AV IN , VIDEO IN , COMPOSITE veya BASEBAND eklinde etiketlenmi olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

TV veya dier cihazlardan gelen sesi balayn

Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayn alcs

gibi dier cihazlardan gelen sesi çalmak için kullanabilirsiniz.

pucu

Balantnzn ses çkn seçmek için

• AUDIO

SOURCE tuuna arka arkaya basn.

(11)

Türkçe

Ses modu Açklama ACTION /

ROCK

Gelitirilmi düük ve yüksek frekans aral. Aksiyon lmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.

DRAMA / JAZZ

Net orta ve yüksek frekans aral. Duygusal lmler ve caz müzik için idealdir.

CONCERT / CLASSIC

Doal ses. Canl konserler ve klasik müzik için idealdir.

SPORTS Net insan sesleri ve canl spor karlamas atmosferi için dengeli orta frekans aral ve surround efektler.

NIGHT Geceleri lm seyretmek veya

arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Surround ses modunun deitirilmesi

Surround ses modlaryla sürükleyici bir ses deneyimi yaayn.

Kullanlabilir surround modlar arasnda gezinmek için SURR tuuna arka arkaya basn.

Seçenek Açklama 5CH

STEREO

Ses çkn orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanallarn çkn güçlendirir.

Parti müzii için ideal MULTI-

CHANNEL/

DPL II

Güçlü lm deneyimi için sürükleyici çok kanall ses.

STEREO ki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

5 Ev sinema sisteminin kullanlmas

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayda kaynaktan ortam oynatmakta kullanm

açklanmaktadr.

Balamadan önce

Aadakileri kontrol edin:

Gerekli balantlar yapn ve Hzl

Balangç’ta açklanan ayarlar tamamlayn.

TV’yi ev sinema sistemi için doru kaynaa

getirin.

Ses çkn seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasl seçilecei açklanmtr.

Ses modunun deitirilmesi

Video veya müzie uygun önceden tanml ses modlarn seçin.

Mevcut ses modlar arasnda gezinmek için SOUND tuuna arka arkaya basn.

(12)

Tu: lem

/ Yava geri veya yava ileri arama yapar. Arama hzn deitirmek için arka arkaya basn.

VCD/SVCD’lerde yava geri arama yaplamaz.

AUDIO SYNC

Bir ses dili veya kanal seçer.

SUBTITLE Video için altyaz dili seçer.

INFO Oynatlan içerik hakkndaki bilgileri gösterir.

REPEAT Bir bölümü veya bal tekrarlar.

ANGLE Farkl kamera açlar için seçenekleri gösterir.

Fotoraf seçeneklerinin kullanlmas

Fotoraf görüntülerken bir çok kullanl özellie eriim salar.

Tu: lem

/ Fotoraf saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.

/ Önceki veya sonraki fotorafa atlar.

REPEAT Klasördeki tek bir dosyay veya bütün klasörü tekrarlar.

Klasördeki dosyalar rastgele oynatr.

INFO Fotoraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanlmas

Ses çalnrken bir çok kullanl özellie eriim salar.

Tu: lem

REPEAT Parçay, tüm diski tekrar eder veya parçalar rastgele çalar.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve kark ortam diskleri (örnein, JPEG fotora ar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeitli diskleri oynatabilir.

1

Ev sinema sistemine bir disk yerletirin.

2

DISC tuuna basn.

Disk oynatm balar veya disk ana

»

menüsüne görüntülenir.

3

Oynatmay kontrol etmek için aadaki

tulara basn:

Tu: lem Gezinme

dümeleri

Menülerde gezinmeyi salar.

OK Bir girii veya seçimi onaylar.

Oynatmay balatr, duraklatr veya sürdürür.

Oynatmay durdurur.

/ Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.

/ Hzl geri veya hzl ileri sarar.

Arama hzn deitirmek için arka arkaya basn.

Duraklatma modunda kare kare ilerler.

ZOOM Bir video sahnesini veya görüntüsünü yaknlatrr.

REPEAT A-B

Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta iaretler ya da tekrarlama modunu kapatr.

SCREEN FIT

Resim formatn TV ekranna sdrr.

Video seçeneklerinin kullanlmas

Video izlerken bir çok kullanl özellie eriim salar.

Not

Kullanlabilir video seçenekleri video kaynana

baldr.

(13)

Türkçe

Ses ile videonun senkronizasyonunu salar

Ses ve video senkronize deilse, videoyla eletirmek amacyla sesi geciktirebilirsiniz.

1

Gösterge panelinde ses senk mesaj

görüntülenene kadar AUDIO SYNC dümesini basl tutun.

2

Ses ve videoyu senkronize etmek için be

saniye içinde +/- tuuna basn.

Belirli bir zamana hz atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

1

Video oynatm srasnda INFO tuuna

basn.

2

Aadakileri seçmek için Gezinme

dümeleri ve OK dümelerine basn:

• [TS Süre] : Balk süresi.

• [B Süre] : Bölüm süresi.

• [Disk Süre] : Disk süresi.

• [Par Süresi] : Parça süresi.

3

Sahnenin süresini girin ve OK dümesine

basn.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarn

hafzada saklayabilir.

1

FM anteninin bal olup olmadn kontrol

edin.

2

RADIO tuuna basn.

Herhangi bir radyo istasyonu

»

ayarlamadysanz gösterge panelinde

“ AUTO INSTALL...PRESS PLAY ’ görüntülenir. dümesine basn.

3

Oynatmay kontrol etmek için aadaki

tulara basn:

USB depolama cihazndan oynatma

TV’de bir USB cihaznda saklanan fotora ar

görüntülemenize, müzii dinlemenize veya lmleri izlemenize olanak salayan bir USB konektörü bulunur.

1

USB depolama cihazn ev sinema sistemine

balayn.

2

USB tuuna basn.

Bir içerik tarayc görüntülenir.

»

3

Bir dosya seçin ve OK tuuna basn.

4

Oynatmay (bkz. ‘Disk oynatma’ sayfa 9 ) kontrol

etmek için oynatma dümelerine basn:

Not

USB depolama cihaz konektörünüze uygun

deilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.

Ev sinema sistemi, fotoraf görüntülemek için

bir bilgisayar program kullanlmas gereken dijital fotoraf makinelerini desteklemez.

USB depolama cihaz FAT veya DOS formatl

ve Yn Depolama Snf uyumlu olmaldr.

Daha fazla oynatma özellii

Diskten veya USB depolama cihazndan video veya fotoraf görüntülemek için çeitli gelimi

özellikler bulunmaktadr.

Müzikli slayt gösterisi oynatn.

Müzikli slayt gösterisi oluturmak için müzik ve fotora ar ayn anda çalar/oynatr. Dosyalar, ayn diskte veya USB depolama cihaznda kaytl

olmaldr.

1

Bir müzik parças seçin ve ardndan OK

dümesine basn.

2

Görüntü klasörüne girmek için BACK

dümesine basn.

3

Bir fotoraf seçin ve slayt gösterisini

balatmak için OK dümesine basn.

4

Slayt gösterisini durdurmak için tuuna

basn.

5

Müzii durdurmak için tekrar tuuna

basn.

(14)

balanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

Philips, tüm HDMI CEC cihazlaryla %100

birlikte çalabilme garantisi salamaz.

1

TV’deki ve bal dier cihazlardaki HDMI

CEC ilemlerini açn. Daha fazla bilgi için TV’nin veya dier cihazlarn klavuzuna bavurun.

2

SETUP tuuna basn.

3

[Genel Ayar] seçeneini belirleyin, ardndan

OK tuuna basn

4

[EasyLink Ayarlar] seçeneini belirleyin,

ardndan OK tuuna basn

5

Aadaki seçimleri ve ayarlar yapn:

• [EasyLink] : EasyLink özelliini etkinletirir veya devre d brakr.

• [Tek Tula Oynatma] : Tek Dokunula Oynatma özelliini etkinletirir veya devre d brakr.

Etkinletirilmise, uzaktan kumanday

kullanarak ev sinema sisteminde disk oynatmn balatabilirsiniz; TV otomatik olarak doru kanala geçer.

• [Tek Tula Bekleme] : Tek Dokunula Bekleme özelliini etkinletirir veya devre d brakr.

Etkinletirilmise, ev sinema sistemi TV veya bal dier HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.

• [Sistem Ses Kontrolü] :Sistem ses kontrolünü etkinletirir veya devre d

brakr.

Etkinletirilmise, bal cihazlar ev sinema sisteminin ses konnektörleriyle doru ekilde elemek için TV’deki talimatlar uygulayn. Ev sinema sistemi bal cihazn ses kaynana otomatik olarak geçer.

• [Ses Girii Eleme] : Balanan yeni cihazlar varsa ses girii elemesini günceller.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.

Not

Tu: lem

/ Önceden ayarl bir radyo istasyonunu seçer.

/ Radyo istasyonu arar.

Radyo frekansnn ince ayarn

yapar.

Önceden ayarlanm radyo istasyonunu silmek için basl tutun.

Radyo istasyonlarnn yüklenmesini durdurmak için basn.

PROGRAM Manuel: Program moduna erimek için bir kez basn; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basn.

Otomatik: Radyo istasyonlarn

yeniden yüklemek için basl tutun.

Not

AM ve dijital radyo desteklenmez.

Stereo sinyal alglanmazsa veya bulunan

radyo istasyonu says beten azsa, radyo istasyonlarn yeniden yüklemeniz istenir.

En iyi alm için, anteni TV veya dier yaylm

kaynaklarndan uzak bir yere yerletirin.

TV veya dier cihazlardan ses çalma

Bal cihaz n ses çkn seçmek için AUDIO SOURCE dümesine arka arkaya basn.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya dier harici ses cihazlarna balann ve ses dosyalarn çaln.

1

MP3 çalar ev sinema sistemine balayn.

2

Gösterge panelinde ‘ MP3 LINK ’

görüntülenene kadar AUDIO SOURCE tuuna arka arkaya basn.

3

Ses dosyalarn seçmek ve oynatmak için

MP3 çalardaki tulara basn.

Philips Easylink kullanm

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici

(15)

Türkçe

6 Ayarlarn deitirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarnn nasl deitirilecei açklanmtr.

Dikkat

Ayarlarn bir çou ev sinema sistemi için

en iyi deerlerle yaplandrlmtr. Bir ayar

deitirmek için özel bir neden yoksa, varsaylan deerinde braklmas dorudur.

1

SETUP tuuna basn.

Aadaki menü görüntülenir.

»

Simge Açklama

[Genel Ayar]

[Ses Ayar]

[Video Ayar]

[Öncelik Ayar]

2

Bir ayar menüsü seçin ve ardndan OK

dümesine basn.

Ev sinema sisteminizin ayarlarnn nasl deitirildii konusunda bilgi almak için aadaki bölümlere bavurun.

3

Önceki menüye geri dönmek için BACK

tuuna veya çkmak için SETUP tuuna basn.

Not

Soluk görünen bir ayar deitiremezsiniz.

Genel ayarlarn deitirilmesi

1

SETUP tuuna basn.

2

[Genel Ayar] seçeneini belirleyin, ardndan

OK tuuna basn

3

Aadaki seçimleri ve ayarlar yapn:

MP3 ses dosyalar oluturun

Ses CD’lerini MP3 ses dosyalarna dönütürmek için ev sinema sistemini kullann.

1

Ev sinema sistemine bir ses CD’si (CDDA/

HDCD) yerletirin.

2

Ev sinema sistemine bir USB depolama

cihaz balayn.

3

Ses çalnrken, CREATE MP3 tuuna basn.

4

[Seçenekler] panelindeki dönüüm

ayarlarn seçin, ardndan OK tuuna basn.

• [Hz] : Dosyaya yazma hzn seçer.

• [Bitrate] : Dönütürme kalitesini seçer.

5

[PARÇA] paneline ulama için tuuna

basn.

6

Bir parça seçin ve ardndan OK tuuna basn.

• [Tümünü Seç] : Tüm parçalar seçer.

[Hiç. Seçme]

• : Tüm parçalarn seçimlerini kaldrr.

7

Dönüüm için menüden [Balat] öesini

seçin ve ardndan OK tuuna basn.

Tüm yeni MP3 ses dosyalarn kaydetmek

»

için USB depolama cihaznda yeni bir klasör oluturulur.

Menüden çkmak için,

• [Çk] seçeneini

seçin ve OK tuuna basn.

Not

Dönütürme ilemi srasnda herhangi bir

dümeye basmayn.

DTS CD’ler ve kopya korumal CD’ler

dönütürülemez.

Yazma korumal veya ifre korumal USB

depolama cihazlar, MP3 dosyalarn depolamak için kullanlamaz.

MP3 OLUŞTUR

Seçenekler Parça

Bitrate 128kbps

ÖZET Şarkı seç 0

başlat Çıkış Tümünü Seç T sçm kaldır

süre 00:00

Parça01 04:14 Parça02 04:17 Parça03 03:58 Parça04 04:51 Parça05 03:53 Parça06 04:09 Parça07 04:38 hız Normal

(16)

• [HDMI Ses] : TV için HDMI ses çkn

etkinletirir veya devre d brakr.

• [CD Örnekleme] : Daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD’sini, ileri dijital sinyal ileme yöntemleri kullanlarak daha üst bir örnekleme hzna dönütürür.

• [Ses Senk] : Bir video diski

oynattnzda, ses çk için gecikme süresi ayarlar.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.

Not

HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla

bal olmaldr.

CD üst örnekleme sadece stereo modunda

kullanlabilir.

Video ayarlarn deitirilmesi

1

SETUP tuuna basn.

2

[Video Ayar] seçeneini belirleyin, ardndan

OK tuuna basn

3

Aadaki seçimleri ve ayarlar yapn:

• [TV Sistemi] : TV ile uyumlu bir TV sistemi seçer.

• [TV Ekran] : TV ekranna sacak bir görüntü format seçer.

• [Ekrana Sdrma] : TV ekranna en uygun tam ekran formatn seçer.

• [Renk Ayar] : Önceden tanml bir renk ayar seçer.

• [HDMI Kurulumu] : TV için HDMI video çözünürlüü ve geni ekran görüntü formatn seçer. Geni Ekran seçenei sadece 16:9 geni ekran TV ekran ayar için kullanlabilir.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.

Not

TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayar

deitirmeniz gerekirse, TV’nin yeni ayar

desteklediinden emin olun.

Baz video ayarlar video kaynana baldr,

diskin veya TV’nin ayar veya özellii desteklediinden emin olun.

• [EasyLink Ayarlar] : Tek bir uzaktan kumanda (bkz. ‘Philips Easylink kullanm’ sayfa 12 ) kullanarak tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarn kolayca kontrol edilebilmesi için EasyLink ayarlar.

• [Disk Kilidi] : Disk oynatmn kstlar.

Oynatmadan önce diskin kilidini açmak için ifre (PIN kodu) gerekir.

• [Ekran Kararmas] : Gösterge panelinin parlakln deitirir.

• [Ekran Dili] : Ekran üzeri menü dilini seçer.

• [Ekran Koru.] : Ekran koruyucu modunu etkinletirir veya devre d brakr. Etkinletirilmise, 10 dakika boyunca herhangi bir ilem yaplmadnda ekran hazrda bekleme moduna geçer (örnein, duraklatma veya durdurma modunda).

• [Zamanlayc] : Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlaycs ayarlar.

• [DivX® Vod Kodu] : Ev sinema sisteminin DivX VOD kayt kodunu görüntüler.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.

Not

DivX video satn almadan ve bunlar ev sinema

sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydettirin.

Ses ayarlarnn deitirilmesi

1

SETUP tuuna basn.

2

[Ses Ayar] seçeneini belirleyin, ardndan

OK tuuna basn

3

Aadaki seçimleri ve ayarlar yapn:

• [Hoparlör Sesi] : deal ses dengesini elde etmek için her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

• [Hopar.Lr Geckt] : Tüm hoparlörlerden eit ses iletimi elde etmek amacyla

(17)

Türkçe

7 Yazlm güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazlm sürümünü Philips web

sitesinde bulunan en yeni yazlm sürümü (varsa) ile karlatrn.

Yazlm sürümünün kontrol edilmesi

1

SETUP tuuna basn.

2

[Öncelik Ayar] > [Sürüm Blg] seçeneini

seçin ve OK tuuna basn.

Yazlm sürümü görüntülenir.

»

Yazlmn CD-R’den veya USB’den güncellenmesi

1

www.philips.com/support sitesindeki en

yeni yazlm sürümünü kontrol edin.

Ürününüzün modelini bulun ve ‘yazlm

ve sürücüler’ bölümünü tklatn.

2

Yazlm CD-R veya USB depolama cihazna

yükleyin.

3

CD-R’yi ev sinema sistemine yerletirin veya

USB depolama cihazn balayn.

4

Güncellemeyi onaylamak için TV’de

gösterilen talimatlar uygulayn.

Güncelleme tamamlandnda, ev sinema

»

sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.

5

Güç kablosunu birkaç saniyeliine çkarn ve

tekrar takn.

Dikkat

Ev sinema sistemi zarar görebileceinden,

güncelleme srasnda gücü kapatmayn veya CD-R veya USB depolama cihazn çkarmayn.

Tercih ayarlarnn deitirilmesi

1

SETUP tuuna basn.

2

[Öncelik Ayar] seçeneini belirleyin,

ardndan OK tuuna basn

3

Aadaki seçimleri ve ayarlar yapn:

• [Ses] : Video için ses dili seçer.

• [Altyaz] : Video için altyaz dili seçer.

• [Disk Menü] : Video diski için menü dili seçer.

• [Ebeveyn] : Sn andrlarak kaydedilmi

olan disklere eriimi kstlar.

Sn andrmadan bamsz olarak tüm diskleri oynatmak için seviye ‘8’ seçimini yapn.

• [PBC] : VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.

• [MP3/JPEG Görüntüleme] : MP3/

JPEG klasörlerini veya tüm dosyalar

görüntüler.

• [ifre] : Kstl bir diski oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu deitirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanz, ‘ 0000 ’ girin.

• [DivX Altyaz] : DivX altyazsn

destekleyen bir karakter seti seçer.

• [Sürüm Blg] : Ev sinema sisteminin yazlm sürümünü gösterir.

• [Varsaylan] : Ev sinema sistemini sfrlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.

Not

Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev

sinema sistemi diskin varsaylan dilini kullanr.

Disk kilidi, ifre (PIN kodu) ve ebeveyn

kontrolü ayarlarn varsaylan deerlerine sfrlayamazsnz.

(18)

Video

Sinyal sistemi: PAL / NTSC

HDMI çk: 480i/576i, 480p/576p, 720p,

1080i, 1080p Audio

S/PDIF Dijital ses girii:

Koaksiyel: IEC 60958-3

Örnekleme frekans:

MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

Sabit bit hz:

MP3: 112 kbps - 320 kbps

WMA: 48 kbps - 192 kbps

• Radyo

Ayarlama aral: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)

Sinyal - parazit oran: FM 50 dB

Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz / ±6dB

• USB

Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)

Destek snf: UMS (USB Yn Depolama

Snf)

Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Maksimum hafza destei: < 160GB.

Ana Ünite

Güç kayna: 220-240V; ~50 Hz

Güç tüketimi: 150 W

Beklemede güç tüketimi: < 0,9 W

Boyutlar (GxYxD): 435 x 58 x 358 (mm)

Arlk: 3,56 kg

Subwoofer

Empedans: 3 ohm

Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç)

woofer

Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 kHz

Boyutlar (GxYxD): 196 x 395 x 342 (mm)

Arlk: 5,25 kg

Kablo uzunluu: 3 m

Hoparlörler

Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu

Hoparlör empedans: 3 ohm (orta), 4 ohm

(Ön/Arka)

Hoparlör sürücüleri: 2x 3 inç tam kapsaml

Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz

Boyutlar (GxYxD):

Orta: 280 x 95 x 92 (mm)

Hoparlör: 100 x 280 x 115 (mm)

8 Ürün

spesifikasyonlar

Not

Teknik özellikler ve tasarm üzerinde önceden

haber vermeden deiiklik yaplabilir.

Bölge kodu

Oynatma ortam

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD’si, Video CD’si/SVCD’si, Görüntü CD’si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihaz

Dosya Format

Ses: .mp3, .wma

Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv

(basit pro l) Görüntü: .jpeg, .jpg

Ampli katör

Toplam çk gücü: 1200 W RMS (%30

THD)

Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ±3dB

Sinyal parazit oran: > 65 dB (CCIR) / (A

arlkl)

Giri hassasiyeti:

Ülke DVD

Avrupa, İngiltere

Latin Amerika

Avustralya, Yeni Zelanda

Rusya, Hindistan

Çin

Asya Pasifik, Tayvan, Kore

(19)

Türkçe

9 Sorun Giderme

Uyar

Elektrik çarpmas riski. Bu ürünün muhafazasn

kesinlikle çkarmayn.

Garantinin geçerliliini korumak için ürünü kendi olanaklarnzla onarmaya çalmayn.

Bu ürünü kullanrken sorunla karlarsanz, servis talep etmeden önce aadaki noktalar kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/

welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek aln.

Philips ile iletiim kurduunuzda, ürününüzün seri ve model numaralar istenecektir. Model numaras

ve seri numaras ürününüzün arkasnda veya altndadr. Numaralar buraya yazn:

Model No. __________________________

Seri No. ___________________________

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki dümeler çalmyor.

Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç

dakika bekleyin ve tekrar prize takn.

Resim

Görüntü yok.

TV’nin bu ev sinema sistemi için doru

kaynaa geçtiinden emin olun.

TV sistemini deitirdiinizde bu durum

ortaya çkarsa, varsaylan moda geçin:

1) dümesine basn. 2) dümesine basn.

3) SUBTITLE dümesine basn.

HDMI balantsnda görüntü yok.

HDMI kablosunun arzal olup olmadn

kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullann.

HDMI video çözünürlüünü deitirdiinizde

bu durum ortaya çkarsa, varsaylan moda geçin: 1) dümesine basn. 2) dümesine basn. 3) ZOOM dümesine basn.

Arlk:

Orta: 1,40 kg

Hoparlör: herbiri 1,05 kg

Uzun hoparlör: herbiri 3,71~3,81 kg

Kablo uzunluu:

Orta: 2 m

Ön: 3 m

Arka: 10 m

Lazer özellikleri

Tip: Yar iletken lazer GaAIAs (CD)

Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800

nm (CD)

Çk gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/

CD)

In yaylm: 60 derece.

(20)

USB depolama cihaznn içerii okunamyor.

USB depolama cihaz formatnn bu ev

sinema sistemiyle uyumlu olduundan emin olun.

USB depolama cihaznn ev sinema sistemi

tarafndan desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiinden emin olun (NTFS’in desteklenmediini unutmayn).

TV’de ‘Giri yok’ veya ‘x’ iareti görüntüleniyor.

lem yaplamyor.

EasyLink özellii çalmyor.

Ev sinema sisteminin Philips marka bir

EasyLink TV’ye balandndan ve EasyLink özelliinin açk olduundan emin olun.

TV’yi açtmda ev sinema sisteminin de açlmasn

istemiyorum.

Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doru

bir davrantr. Ev sinema sisteminin bamsz çalmasn salamak için, EasyLink’i kapatn .

Ses

Ses yok.

Ses kablolarnn balandndan emin olun

ve oynatmak istediiniz cihaz seçmek için doru giri kaynan (örnein, AUDIO SOURCE ) seçin.

HDMI balantsnda ses yok.

Bal cihaz HDCP (Yüksek Bant Genilii

Dijital çerik Koruma) uyumlu deilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz.

Bir analog veya dijital ses balants kullann.

• [HDMI Ses] seçeneinin etkinletirildiinden emin olun.

TV programnda ses yok.

Ev sinema sisteminin ses girii ile TV’nin ses

çkn bir ses kablosu ile balayn, ardndan doru ses kaynan seçmek için AUDIO SOURCE dümesine arka arkaya basn.

Bozuk ses veya yank.

Ses çk ev sinema sisteminden alnyorsa,

TV sesinin kapatldndan veya minimum seviyeye ayarlandndan emin olun.

Ses ve video senkronize deil.

1)

• AUDIO SYNC dümesini basl tutun.

2) Be saniye içinde +/- dümesine basn.

Oynat

Disk oynatlamyor.

Diski temizleyin.

Ev sinema sisteminin

• diski (bkz. ‘Ürün

spesi kasyonlar’ sayfa 16 ) desteklediinden emin olun.

Ev sinema sisteminin DVD bölge kodunu

desteklediinden emin olun.

DVD±RW veya DVD±R için diskin

sonlandrlm olduundan emin olun.

DivX video dosyalar oynatlamyor.

DivX dosyasnn, DivX kodlayc ile ‘Ev

Sinemas Pro li’’ne uygun ekilde kodlanm

olduundan emin olun.

DivX video dosyasnn tam olduundan

emin olun.

DivX altyazlar düzgün görüntülenmiyor.

Altyaz dosyas adnn, lm dosyas adyla

ayn olduundan emin olun.

Doru karakter setini seçin: 1)

• SETUP

tuuna basn. 2) [Öncelik Ayar] öesini seçin. 3) [DivX Altyaz] öesini seçin.

4) Desteklenen bir karakter seti seçin.

(21)

Türkçe

F

fotora ar döndür 10

G

genel bak

ana ünite 5

konnektörler 7

uzaktan kumanda 5

geri dönüüm 4

güvenlik 3

H

HDMI CEC (bkz. Easylink) 12

I

istek üzerine video (VOD) 13

K

konnektörler 7

M

MP3

MP3 dosyalar oluturma 13

oynatma 12

O

oynatma

disk 9

MP3 çalar 12

radyo 11

seçenekler 9

sorun giderme 18

USB depolama cihaz 10

P

parola 15

R

radyo

ayarlama 11

oynatma 11

program 11

resim

küçük resim görünümü 10

seçenekler 10

10 Dizin

A

altyaz

dil 10

ampli katör 16

ayarlar

ebeveyn kontrolü 15

fabrika ayarlarn geri yükle 15

genel 13

ses 14

tercihler 15

video 14

ayarlar deitirme 13

Ü

ürün bakm 4

ürün özellikleri 16

ürünün atlmas 4

B

balama

dier cihazlar 8

kablosuz modül 8

rehber 7

TV 7

TV sesi 8 , 11

bakm 4

bize ulan 17

bölge kodu 16

D

dil

altyaz 15

disk menüsü 15

ekran üstü gösterim 13

ses 15

disk

desteklenen diskler 16

oynatma 9

DivX

altyaz 15

kayt kodu 13

dosya biçimleri 16

E

EasyLink

ayarlar 12

(22)

slayt gösterisi 11 , 10

sorun giderme 17

S

ses

ayarlar 14

balant 8

dil 15 , 10

video ile senkronize etme 11 ses

mod 9

sorun giderme 18

surround 9

ses girii eleme 12

sistem ses kontrolü 12

sorun giderme 17

T

tek dokunuta bekletme 12

tek dokunuta oynatma 12

tekrarla 9

TV

balama 7

TV sesi 8 , 11

U

USB

oynatma 10

yazlm güncelleme 15

uzaktan kumanda 5

V

video

ayarlar 14

seçenekler 10

sesle senkronize etme 11

Y

yazlm

güncelleme 15

sürüm 15

Z

zaman aramal video 11

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :