Uppsägning av samverkansavtal för WINTERNET ekonomisk förening - styrelseärende

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP582-1938133494-60 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Karin Jones Annika Nordstrand

Uppsägning av samverkansavtal för WINTERNET ekonomisk förening - styrelseärende

Dnr [Diarienummer]

Förslag till beslut

1. Samverkansavtalet för WINTERNET ekonomiska förening sägs upp senast den 30 juni.

2. Efter uppsägningen av avtalet påbörjas en utredning och en omför- handling av Region Norrbottens medverkan i WINTERNET

Yttrande till beslutsförslaget

När landstinget övergått till region, är det logiskt att också se över de samar- betsformer där organisationen deltar, för att säkerställa att engagemangen går i linje med den verksamhetsinriktning som regionbildningen medfört.

Sammanfattning

I samband med att landstinget har blivit region behöver organisationens en- gagemang i olika bolag och liknande ses över, för att säkerställa adekvat koppling till regionens verksamhet och ändamål. Sedan år 2012 finns sam- verkansavtal för WINTERNET, en ekonomisk förening, med Norrbottens läns landsting, Luleå kommun och Bodens kommun som medlemmar. Med- lemmarna ska med WINTERNET skapa en unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskun- skap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Nuvarande samverkansavtal för WINTERNET behöver sägas upp senast den 30 juni i år, för att inte löpa två ytterligare år innan översyn och ev omförhandling av avtalet och sam- verkan skulle blir aktuell.

Ärendet

År 2012 ingick landstinget avtal om samverkan för WINTERNET ekono- misk förening, tillsammans med Luleå respektive Bodens kommun. Luleå kommun ersatte då Handelskammaren som medlem, utöver landstinget och Boden. Enligt stadgarna ska medlemmarna med WINTERNET skapa en unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt sam- hälle. Verksamheten ska även fungera som inkubator och möjliggöra affärs- drivande verksamhet och avknoppningar. Verksamhetens innehåll består av utbildning, handledning, forskning och utveckling samt uppdragsverksamhet inom idrott, träning, friskvård, hälsa, folkhälsa, rehabilitering, sjukgymnas- tik, medicin och hälso- och sjukvård. Verksamheten upplåter även tränings- anläggning inom och utomhus samt åtkomst till distribuerade databaser in- nehållande rådgivning och information.

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP582-1938133494-60 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Karin Jones Annika Nordstrand

Verksamhetsbasen utgörs av insatser tillsammans med arbetsgivare, organi- sationer och myndigheter för att förbättra folkhälsan och minska ohälsa i arbete, idrott och övrigt samhälle. Verktygen i detta arbete utgörs av spets- kunskap om människans reaktion på träning och inaktivitet, om grunderna för en god hälsa och om möjligheterna att ge individuellt anpassade råd om träning och livsstilsförändringar samt en individuell uppföljning. Forsk- nings- och utvecklingsarbete ska ligga på hög nationell och internationell nivå. En viktig del är också att följa utvecklingen i omvärlden och samt bildande och samverkan i nätverk. Inriktningen ska styras av medlemmarnas krav.

Verksamheten finansieras av medlemmarnas årliga medlemsavgift samt tillskott från externa finansiärer och genomförande av projekt. Föreningen har sitt säte i Bodens kommun. Medlemsavgifterna för år 2017 uppgick till 1 mkr för Bodens kommun, 500 tkr för Luleå kommun, samt 2 mkr för Region Norrbotten.

I och med att landstinget blev region den 1 juni 2017, bör organisationens deltagande i olika samverkansformer ses över för att tillse att de engagemang regionen har, också ligger väl i linje med verksamhetens nuvarande inrikt- ning och prioriteringar.

För medlemmar i WINTERNET gäller att avtalet förlängs med två år i taget om det inte sägs upp senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Då nuvarande avtal löper ut den 31 december 2017 behöver avtalet sägas upp senast den 30 juni för att översyn och eventuell omförhandling ska kunna ske med effekt år 2018. Uppsägning efter den 30 juni skulle innebära att effekter av omförhandling skulle behöva dröja till år 2020.

.

Bilagor:

Protokollsutdrag skickas till:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :