• Sonuç bulunamadı

FİRMA ADI : D.İ.İ.B TARİH VE NO : İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÎLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI 1 HAMMADDE ADI 2 HAMMADDE-ADI 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FİRMA ADI : D.İ.İ.B TARİH VE NO : İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÎLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI 1 HAMMADDE ADI 2 HAMMADDE-ADI 3"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FİRMA ADI : D.İ.İ.B TARİH VE NO :

İHRAÇ ÜRÜNLERİ ÎLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İHRAÇ EDİLEN HAMMADDE ADI 1 HAMMADDE ADI 2 HAMMADDE-ADI 3

Mamul Adı Miktar

(Adet/Kg/M)

Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul.

Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oranı

(%)

Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul.

Miktar Adet/Kg/M)

Fire Oranı

(%)

Birimde Kul.

Miktar

Mamulde Kul.

Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oram

(%)

Toplam İhtiyaç Toplam İthalat Fark

(Stoktan Kullanılan) Fark

(Stokta Kalan)

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

Referanslar

Benzer Belgeler

Hayvansal lifleri (yün, tiftik, deve yünü, tavşan yünü, keçi lifleri, ipek vb.) işleyen el sanatları..

Değersiz (adi) Taşları İşleyen El Sanatları Süs Eşyası İşlemeciliği..

Nazar boncuğu (göz boncuğu) yapımı Nazar boncuğu (göz boncuğu) yapımı Günlük kullanım eşyası ve aksesuar yapımı. Günlük kullanım eşyası ve aksesuar

• Buzağı şirdenlerinden elde edilen ve esas olarak kimozin (rennin) enzimi içeren peynir mayası (şirden mayası), peynir üretiminde yaygın olarak kullanılmakta ve

Ürünün yutulması durumunda derhal doktora başvurunuz ve ürünün kabını veya etiketini doktora gösteriniz.. Yangınla

Tüm Hammadde, Yarımamul ve Mamul Madde Stok Bilgi/Reçete Tanımları yapılır ve Stok Grup Kartı ile bağlantı kurulur... SAFHA MALİYET HESAP TANIMLAMALARI İşletme yer alan

Her iki malzemenin de yoğunlukları arasındaki fark çok önemli olmamakla birlikte eğilme mukavemetleri arasında bu derece fark olması kordiyerit fazının kil talk ve

GTİP’lere göre plastik hammadde sektörü Şubat 2020-2021 ihracatını karşılaştırdığımızda 2020 yılında 117,5 milyon $ ihracat gerçekleştirildiği, 2021

Sonuç olarak plastik enjeksiyon üretimlerinin çizelgelemesinde kullanılan SPT, LPT veya FCFS gibi diğer çözüm metotlarının yanı sıra, hammadde renk matrisindeki değerleri

Bu bağlam- da ilk olarak petrol şokları arz ve talep yönlü şoklar olmak üze- re ikiye ayrılmış ve ayrıca toplam talep şoku da hesaplanarak söz konusu şokların

Türkiye’nin en önemli seramik sektörünün gelişmiş bölgelerine yakın olması ve seramik üretim teknolojisindeki son gelişmeler nedeniyle Afyonkarahisar ilindeki bu

Günümüzün en büyük pazar alanları ekonomik açıdan kalkınmış Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri ile kalkınma hızları yüksek ve nüfusları fazla

Bunun için merkez mahalleler kapsamında nüfus grupları ve sayıları ile her mahalle için belirlenen mahalle parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanı kullanım alanları

Ölçüm yapılan Sağlıklı ve Hasta sarıçam ağaçlarının son on yıllık halka kalınlıkları, çift kabuk kalınlığı ve boylarına göre normal dağılıp

GTİP bazında plastik hammadde sektörü Ocak-Aralık 2019-2020 ihracatını karşılaştırdığımızda, 2019 yılı ihracatı 1 milyar 42 milyon $ iken, 2020 yılında yapılan

Ekim ayı 2020 ve Ocak-Ekim 2020 verileri karşılaştırıldığında; Ekim 2020’de en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Mısır, Romanya ve Rusya iken;

Gıda işletmelerinde dikey yatay yada belirli bir eğimle taşınmak istenen hammadde sonsuz hareketli bir vida yardımı ile iletilir. Un ve makarna fabrikalarında

Çal›flmam›zda GDM tan›s› alm›fl gebelerin sosyo-de- mografik verilerini GDM tan›s› almam›fl gebeler ile kar- fl›laflt›r›rken iki grup aras›nda

ADSCs: mesenchymal stem cells, SVF cells: stromal vascular fraction cells. A) Fibroblast-like cells (thick arrows) and round shape of migratory cells in ADSCs (thin arrows); on day

Yöntem: Ocak 2003–Ocak 2005 tarihleri aras›nda Ege Üni- versitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um klini¤inde gebelik tah- liyesi yap›lm›fl ve Patoloji Anabilim

Bilateral tulumu olan olgulardan birinde tip 1 konjenital kistik adenoid malfor- masyon olan olguda polihidramnioz ve yayg›n hidrops mevcut olup yap›lan karyotip analizi

Sonuç olarak, yapılan regresyon analizleri ile örgütsel adalet boyutlarının PA, DA, EA çalışanların yenilikçi davranışları ve kariyer memnuniyetleri üzerinde pozitif

Değirmenin çektiği güç Siklona beslenen pülp miktarı Siklona beslenen pülp yoğunluğu Siklona beslenen pülp basıncı İkinci derece önemli parametreler: Siklon