• Sonuç bulunamadı

8. Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal enerji) bakımından zengindir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "8. Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal enerji) bakımından zengindir?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ

10/TM-F SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMASI Adı ve Soyadı:………...

Sınıfı :... No :………

1. Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması C) Levha sınırında yer almaları

D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları E) İklim özelliklerinin farklı olması

2. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin volkan yoktur?

A) İtalya B) Japonya C) Malezya D) Filipinler E) İngiltere

3. Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Deprem alanları B) Volkanik alanlar C) Genç kıvrım dağlar D) Sıcak su kaynakları E) Karstik araziler

4. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla

değişmez?

A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa E) Taban suyu seviyesi yüksekse 5. I. Endonezya

II. İtalya III. Kanada IV. Almanya

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma daha çok etkilidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

6. Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremler nadir görülür ve etkileri de

önemsizdir. Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Türkiye B) Kanada C) İtalya D) Yunanistan E) Japonya

7. Deprem hatlarının dağılışı ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında kesin bir paralellik gözlenir?

A) Kapalı havzalar B) Vadiler C) Ormanlar D) Ilıca ve kaplıcalar E) Yüksek platolar

8. Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal enerji) bakımından zengindir?

A) Afrika'nın batısı B) Asya'nın kuzeybatısı C) Güneydoğu Asya adaları

D) Avustralya'nın merkezi kısımları E) Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede deprem olma olasılığının fazla olduğunu gösterir?

A) Gelgitin etkili olması B) Deniz kıyısında yer alması C) Yer şekillerinin sade olması D) Sıcak su kaynaklarının bulunması E) Ilıman iklim koşullarının yaşanması

10. Aşağıdakilerden hangisi, volkanik sahalar ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Yeryüzünde yaklaşık 500 kadar aktif volkan yer alır.

B) Doğu Afrika'da önemli volkanik dağlar bulunur C) Volkanik sahaları dar ve uzun kuşak oluşturur.

D) Avustralya aktif volkan sahasında yer alır.

E) Büyük Okyanus çevresinde volkanik faaliyet daha çok görülmektedir.

11.

I. Endonezya II.Madagaskar III. Mısır IV. Japonya

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanlar, depremler ve sıcak su kaynakları bir arada görülür?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

12. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde aktif volkanların bulunduğu söylenemez?

A) Danimarka B) Japonya C) iran D) Pakistan E) Endonezya

13. Biri karasal diğeri okyanusal iki levhanın karşılaşması sonucunda, aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?

A) Okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar.

B) Okyanusal levha çevresinde okyanus ortası sırtlar oluşur.

C) Karşılaşma alanları boyunca deprem ve volkanlar meydana gelir.

D) Okyanusal levha ile kıtasal levha arasında derin okyanus çukurları oluşur.

E) Okyanusal levha, kıtasal levhanın altından mantoya kadar hareket eder.

(2)

14. Kaplıca,ılıca ve içmelerin yaygın olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yer altı su seviyesi yüzeye çok yakındır B) Akarsu ağı çok sıktır

C) Yaz sıcaklığı düşük,buharlaşma miktarı azdır D) Yağış rejimi düzenlidir

E) Kırıklı yapılar oldukça yaygındır 15. Türkiye’nin jeotermal kaynaklar

bakımından zengin bir potansiyele sahip olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) İklim özellikleriyle

B) Yarımada üzerinde bulunmasıyla C) Bulunduğu yarımküreyle D) Yer şekli özellikleriyle E) Jeolojik yapısıyla

16. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?

A) Yağmur ve kar suları ile besleniyorsa B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa E) Taban suyu seviyesi yüksekse

17. Bursa, Kütahya,Afyon ve Denizli yörelerinde kaplıca ve ılıcaların yaygın olması bu yörelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?

A) Yükseltilerinin birbirine yakın olduğunu B) Birinci zamanın başında oluştuklarını C) Karstik bir yapıya sahip olduklarını D) Kırıklı bir yapı sahip olduklarını E) Toprak tiplerinin benzer olduğunu 18. Volkanlar sadece karalar üzerinde değil özellikle okyanus tabanlarında yoğunlaşmıştır.

Okyanus tiplerinde volkanların oluşumunu kolaylaştıran etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sial katmanının kalın olması B) Sima katmanının kalın olması

C) Okyanus tabanlarında yerkabuğunun incelmesi D) Okyanusların hareketli olması

E) Okyanuslarda yoğunluğun fazla olması 19. Deprem yerkabuğu ile üst manto katındaki tabakalarda biriken enerjinin boşalması sırasında oluşan kısa süreli titreşimlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi deprem sonunda meydana gelen olaylardan biri değildir?

A) Eğimli alanlarda heyelanların görülmesi B) Yeni fay hatlarının oluşması

C) Fay hatları üzerindeki akarsuların yataklarında meydana gelen değişmeler

D) Karstik bölgelerde mağara tavanlarını çökmesi E) Deprem görülme ihtimalinin azalması

20. Aşın sıcak ve soğuk yada aşırı yağış ve kuraklık, yerleşmeleri sınırlandıran önemli etkenlerdendir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki aşırı nüfuslanma, yazın sıkça görülen sellerin yada fırtınaların, yerleşmeleri sınırlamadığını kanıtlamaktadır?

A) Güneydoğu Asya B) Orta Afrika C) Kuzey Kanada D) Kuzey Afrika E) Batı Avustralya

21. Sanayi devrimi ile birlikte aşağıdaki bölgelerin hangisinde nüfus miktarı daha fazla artmıştır?

A) Kuzey Amerika B) Afrika C) Hindistan D) Avrupa E) Çin

22. Sanayi devrimi ile birlikte dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıtalar arası yapılan göçler

B) Sağlık ve beslenme şartlarının iyileşmesi C) Devletlerarasındaki savaşların azalması D) Doğum oranlarının artması

E) Köyden kente olan göçlerin hızlanması 23. Aşağıda verilenlerden hangisinin nüfus dağılışına etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) İklim B) Ekonomik faaliyetler C) Su kaynağı D) Bitki örtüsü E) Yerşekilleri

24.

Aşağıda ki dünya haritasında işaretli

merkezlerde nüfusun seyrek olmasının nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Doğal afet Dağlar Bitki örtüsü B) Bitki örtüsü İklim özellikleri Yerşekilleri C) Bataklık Yerşekilleri Heyelan D) Toprak erozyonu Ormanlar Bataklık E) Yerşekilleri İklim özellikleri Bataklık 25. Dünya genelinde nüfus artışının hızlandıran etkenler arasında aşağıdakilerde hangisi yer almaz?

A) Coğrafi keşiflerle yeni kıtaların bulunması B) Tıp alanında meydana gelen gelişmeler C) Gıda üretiminin artması

D) Ülkeler arasında yapılan göçler E) İnsan ömrünün giderek uzaması

(3)

26. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri değildir?

A) Aşağı Nil vadisi ve deltası B) Amazon ve Kongo havzası C) Büyük sahra ve Orta Asya çölleri D) Kanada ve Rusya'nın kuzeyi E) Batı Avustralya

27.Genelde akarsu çevreleri yoğun nüfuslu yerlerdir.

Aşağıdaki akarsulardan hangisinin çevresi bu- lunduğu yerin sık nüfuslu alanlarından değil dir?

A) Fırat ve Dicle B) Seyhan ve Ceyhan C) Amazon ve Kongo D) Indus ve Ganj E) Mississippi

28. Aşağıda tarihsel çağlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sanayi Devrinde kas gücünün yerini buhar aldı.

B) Paleolitik çağda mağara yaşamı başladı.

C) Kent devletleri Neolitik çağda ortaya çıktı.

D) Maden işlenmeye Kalkolitik çağda başlandı.

E) Mezolitik çağda Köpek evcilleştirildi

29. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşakları-nın dağılışında bir paralellik göze çarpar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

A) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması B) Bu alanların levha sınırında yer alması C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması D) Bu alanların okyanus tabanı olması E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması

30. Aşağıdaki şekilde fay kaynağı görülmektedir.

Yarıdaki kaynak türü aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde görülemez?

A) İzmir B) Balıkesir C) Şanlıurfa D) Denizli E) Ankara

31. Dünya nüfusunun artışı 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde gerçekleşerek iki buçuk kattan fazla artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Beslenme olanaklarının iyileşmesi

B) Tıptaki gelişmeler ve ortalama insan ömrünün uzaması

C) Çocuk ölümlerinin azalması D) Tarım alanlarının azalması E) Yaşam standartının yükselmesi

32. Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun artış hızının yüksek olmasında etkili değildir?

A) Tıp ve sağlık alanında ki gelişmeler B) Ortalama yaşam süresinin uzaması C) İnsanların tarımla yerleşik hayata geçmesi D) Kırdan kentlere yoğun bir göç hareketi E) Sanayileşme hızının artması

33. Gelişmiş ülkelerde ki nüfus artış hızının düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır?

A) Eğitim seviyesinin yüksek olması B) Kadının iş hayatına daha fazla girmesi C) Gelir seviyesinin yüksek olması D) Şehirleşme hızının yüksek olması E) Evlenme yaşının yüksek olması BAŞARILAR

NOT: 1-32.sorular 3’er, 33.soru 4 puandır.

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Duyu organları ile çevremizi algılar ve tanırız. B) Koku alma ve dokunma duyuları birlikte çalışır. C) Yüksek sesle müzik dinlemek kulaklara zarar verir.

Bunun için veri derleme, harita işleme, jeoloji haritalama, tefra analizleri, petrografi analizleri, yaş belirlemeleri, kaya kimyası analizleri, gaz kimyası analizleri, su

Kabartmalı vazolar üzerinde Ion kymationları HACIBAYRAMLAR 1 NOLU YAPI YANAL SİMA BEZEĞİ.. KABARTMA ION

Miletos’dan kalkan üzerinde üzerinde başını geriye çevirmiş aslan başını geriye çevirmiş aslan ön pençesini kaldırmış yarı yatar aslan HACIBAYRAMLAR 1

696 No.lu Kore başı detay HACIBAYRAMLAR 1 NO.LU YAPI AKROTER KANATLI FİGÜR KARŞILAŞTIRMA... Sola ilerleyen büyüklü küçüklü kekliklerin betimlendiği

HACIBAYRAMLAR 2 NO.LU YAPI SİMA BEZEĞİ KABARTMA İNCİ – BONCUK DİZİSİ KARŞILAŞTIRMA... Katalog

HACIBAYRAMLARDAN BULUNMUŞ DİĞER MİMARİ TERRAKOTTALAR AT BACAĞI BETİMLİ YANAL SİMA PARÇASI VE KARŞILAŞTIRMA... Klazomenai lahtinde çıplak binici

1 No.lu Yapı çatı modeli eğimli sima dizininin Autodesk 3ds Studio Max renderı HACIBAYRAMLAR MİMARİ TERRAKOTTALARI MİMARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME.. 2 No.lu Yapı çatı